Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infeksjonskontroll- program (IKP)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infeksjonskontroll- program (IKP)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Infeksjonskontroll- program (IKP)
Lunner omsorgssenter Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

2 Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad
Sammen for et sunt og smittefritt bo - og arbeidsmiljø! Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

3 Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad
Forord Alle helseinstitusjoner har plikt til å utforme et infeksjonskontrollprogram (IKP) og lage et egnet system for å gjennomføre og vedlikeholde dette. Programmet tar først for seg våre Basale smittevernsrutiner. Der det er aktuelt er det henvist til PPS og Metodebok. Vårt infeksjonskontrollprogram omfatter pasienter, personale og pårørende, og er viktig redskap som skal bidra til å sikre kvaliteten av behandling og pleie ved institusjonen. Kjøkken og vaskeri har egne prosedyrer. Avvik skal registreres kontinuerlig, og alle ansatte har ansvar for dette. Avviksskjema finnes som vedlegg. Infeksjonskontrollsystemet vårt skal evalueres hvert annet år. Ansvar for dette ligger hos tjenesteleder. Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

4 Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad
Innholdsfortegnelse Lover og forskrifter innen smittevern Målsetting Ansvar for smitevernsarbeidet Basale smittevernsrutiner (standardtiltak) Avfall – generell innføring Tøy: generell innføring Smittevern for personalet Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

5 Forts innholdsfortegnelse
Infeksjonsspesifikke rutiner: MRSA UVI Sårforebygging Mage- tarm Tiltak ved infeksjonsutbrudd Isolering Bakteriologisk prøvetaking Diverse prosedyrer Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

6 Lover, veiledere og forskrifter innenfor smittevern
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Sosial- og helsedepartementet ) Forskrift om smittevern i helsetjenesten 2005 Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsehelsetjeneste mv. 2005 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) 2004 Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier. 1996 Kilde: Rettleiar til forskrift for smittevern i helsetenesta, Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI), Smittevern 15:2006. Nasjonal veileder for håndhygiene. FHI nov 2001. Isoleringsveilederen. FHI Smittevern: 9 MRSA veileder. Kilde: PPS – praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten Metodebok for Lunner omsorgssenter Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

7 Hensikt og mål for smittevernarbeidet vårt:
Hovedmål: Infeksjonskontrollprogrammet har som formål å forebygge og begrense forekomsten av infeksjonsoppståtte infeksjoner. Hensikt: Sikre at ansatte på Los er kjent med hovedmålet og delmålene i infeksjonskontrollprogrammet. Gjelder for: Alle ansatte i institusjonen. Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

8 Ansvar for smittevernarbeidet
Overordnet ansvar: Folkehelseinstituttet Helsedirektoratet helsedirektoratet.no Ansvar ved Lunner kommune: Smittevernslege Jon Arne Ødegaard. Ansvar ved Lunner omsorgssenter: Tjenesteleder Rønnaug E Braastad har det overordnede ansvaret for smittevern i institusjonen. Tjenesteleder har ansvar for at det utarbeides et infeksjonskontrollsystem i institusjonen, og skal godkjenne dette sammen med smittevernsansvarlig i Lunner kommune samt stedfortreder. Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

9 Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad
Forts. om ansvar: Avdelingssykepleierne har det faglige og administrative ansvar for det infeksjonsforebyggende arbeidet i sin avdeling/enhet. Det er vesentlig med kontinuerlig arbeid grunnet stor turnover av ansatte. Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

10 Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad
Forts ansvar: Kommuneoverlege har det øverste medisinsk faglige ansvaret for det infeksjonsforebyggende arbeidet i kommunen. Tilsynslegen har det øverste medisinsk faglige ansvaret for det infeksjonsforebyggende arbeidet på Los. Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

11 Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad
Forts. ansvar: Den enkelte arbeidstaker: Hver enkelt medarbeider har et ansvar for å gjøre seg kjent med innholdet i infeksjonskontrollprogrammet, slik at de kan utføre sitt arbeid på en måte som minsker smitterisikoen både for pasienten og seg selv. SMITTEVERN PÅ LOS Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

12 Basale smittevernsrutiner Lunner omsorgssenter
(Se egen mappe med våre basale smittevernsrutiner – Metodebok) Bruk av basale rutiner: 1. Ved kontakt med alle pasienter • Utfør håndhygiene 2. Ved kontakt med pasienter der det er risiko for å komme i kontakt med kroppsvæsker, ikke-intakt hud eller slimhinner • Vurder de andre basale rutinene i tillegg til håndhygiene 3. Ved kontakt med pasienter med kjente eller mistenkte smittestoff • Vurder forsterkede smitteverntiltak i tillegg til basale rutiner Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

13 Avfall – generell innføring:
Vi skiller mellom smitteavfall og vanlig avfall. Gult er fargen for smitte. Smitteavfall er det som har vært i direkte kontakt med bakterier som gir sykdom. På et sykehjem er dette hovedsaklig gule stafylokokker og bakterier ved diaré. Disse smitter ved kontaktsmitte og ikke gjennom luften. Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

14 Forts avfallshåndtering:
Kun det som har vært i kontakt med pasienter med smitte er smitteavfall. Smitteavfall skal kastes i gule plastsekker. Er det pakket inn i plastsekker kan ikke smittestoffet gå gjennom plastsekken og er ufarlig. Det trengs derfor ikke spesielle forhåndsregler ved transport. Risikoavfall som: brukte kanyler, blodprøveglass, ampuller og annet stikkende/skjærende medisinsk utstyr legges i gule plastbokser og leveres Furst (Se egne rutiner på FURST) for destruering. Annet avfall: Annet avfall bør behandles hygienisk slik at det unngås lukt og sjenanse, og for å få bakterielt rent generelt i avdelingen. Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

15 Tøy: generell innføring
Arbeidsantrekk på Los: De som arbeider og har praksis på Los får låne arbeidsantrekk. Dette vil en representant fra avdelingen vise deg hvor er. Husk du må skifte hver dag, og dette antrekket skal ikke bringes med hjem. Det blir vasket her på vårt vaskeri. Husk å legge klokke, ringer, armbånd og evt. pearsing igjen hjemme, eller i veska di. Dette for å ivareta god hygiene til beste for pasientens og din egen helse. (Viser ellers til Metodebok*) Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

16 Smittevern for personalet:
Helsearbeidere står i fare for å bli utsatt for smittsomme sykdommer både på arbeid og ellers i samfunnet. Hvis de utsettes for smitte og utvikler en infeksjonssykdom, vil de igjen utgjøre en smittefare både for beboere/pasienter, kolleger, familie og andre. Derfor er god hygiene og virksomme smittevernsrutiner VIKTIG! Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

17 Forts smittevern for personalet:
Vårt infeksjonskontrollprogram viser tiltak som skal forebygge og begrense infeksjoner hos personalet, men det beskrives også tiltak som er rettet mot å forebygge smitteoverføring fra personalet til beboere og andre. Risikoen for blodsmitte (HIV, Hepatitt B eller C virus) er liten på sykehjem.Men man skal likevel ta forebygging av smitte på alvor, da konsekvensene ved å bli smittet er alvorlige og dramatiske. Derfor viktig å ha klare rutiner for strakstiltak, behandling og oppfølging. Å registrere og melde blodsmitteuhell er også viktig fordi dette er avgjørende for at smittet personale senere skal få ivaretatt sine rettigheter. Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

18 Infeksjonsspesifikke rutiner: MRSA
MÅL: Forebygge smittespredning ved utbrudd av MRSA Viser til rutine i Metodebok (Faglige prosedyrer) samt den siste utgaven av MRSA veilederen som kom fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet juni (Denne ble utdelt på hver avdeling juli 2009) Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

19 Infeksjonsspesifikke rutiner: UVI
Det viktigste tiltaket for å forebygge urinveisinfeksjoner: er å hjelpe pasientene med å drikke rikelig. Overfor pasienter som får hyppige urinveisinfeksjoner anbefales det; å unngå overdreven bruk av antibiotika, men heller gi medikamentell forebygging i form av tilskudd av Østrogen og Metenamin (Hiprex) sammen med C – vitamin (I samråd med lege). Forebygging: Spesielt viktig å hjelpe beboerne slik at de regelmessig får tømt urinblæren: Ved å ha faste toalettider tilpasset den enkelte, sørge for at vedkommende får sitte på toalettet og unngå bekken i sengen, får tilstrekkelig med tid ved toalettbesøk, og evt. kan det hjelpe med lett massasje/press over symfysen for å få tømt urinblæren best mulig. Da urinveisinfeksjon ofte forårsakes av bakterier fra tarmen, er det viktig at bleier blir skiftet ofte nok. Godt nedentilstell vil også kunne bidra til å forebygge infeksjon i urinveiene. Viser til rutinebeskrivelse i PPS Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

20 Infeksjonsspesifikke rutiner: Sår
Viser til gode prosedyrer i PPS samt våre basale smittevernsrutiner. Forebygging er beste behandling!! Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

21 Infeksjonsspesifikke rutiner: Mage - tarm
Viser også her til gode prosedyrer i PPS samt våre basale rutiner innenfor smittevern. Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

22 Tiltak ved infeksjonsutbrudd:
Beredskapsprinisppene: Ansvar: den som har ansvaret til daglig har også ansvaret ved ekstraordinære hendelser. Likhet: den organisasjonen man opererer med under kriser, skal være mest mulig lik den man har i det daglige. Nærhet: en krise skal håndteres på lavest mulig effektive nivå. (Helsedirektoratet ) Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

23 BESKYTTELSE OG HYGIENE-RÅD:
Hvordan kan jeg beskytte meg og andre rundt meg mot infeksjoner? Svar: Vask hendene ofte med såpe og vann, spesielt hvis du hoster/nyser. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er også effektive (anbefales når det ikke er synlig forurensing). Begrens nær kontakt med syke personer. Den som er syk må holde avstand til andre for å unngå smittespredning, og gjerne bruke munnbind når du må oppholde deg i nærheten av andre smittemottagelige personer. Dekk til nese og munn med et papirlommetørkle når du hoster eller nyser, og kast lommetørkleet rett etter bruk. Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

24 Hvordan forholder vi oss til mulig pandemi på Los?
Nok folk på jobb. (av og til ha søndagsbemanning?) Søppelhåndtering Isoleringsrutiner på sykehjem og i hjemmene (hjemmetjenesten). Utstyrslager for munnbind, smittefrakker m.m) Opplæring på hygieniske prinsipper til nye vikarer og pårørende. Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

25 Forts. Hvordan forholder vi oss til mulig pandemi på Los?
Økt behov for intravenøs væsketilførsel! Opplæring/oppfrisking i å sette veneflon. Lager med iv utstyr samt væske. Prioriteringsliste for vaksinering Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

26 Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad
Isolering: Pr i dag har ikke Los eget smittevernsrom/isolat. Dersom behov må vi ta i bruk enerom med eget bad. Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

27 Bakteriologisk prøvetaking.
Viser til rutiner på PPS og Furst. Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad

28 Avviksrapport: Finnes i Metodebok eller i hver avdeling.
Lunner omsorgssenter Fag- og kvalitetsutvikler Kristin G Haslestad


Laste ned ppt "Infeksjonskontroll- program (IKP)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google