Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledelse. 2 Bakgrunn  Ledelse er universelt, og et samfunnsfenomen  Ikke bare bedrifter, men familier, frivillige virksomheter, offentlige institusjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledelse. 2 Bakgrunn  Ledelse er universelt, og et samfunnsfenomen  Ikke bare bedrifter, men familier, frivillige virksomheter, offentlige institusjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledelse

2 2 Bakgrunn  Ledelse er universelt, og et samfunnsfenomen  Ikke bare bedrifter, men familier, frivillige virksomheter, offentlige institusjoner etc ledes  Begrepet omfatter alle organisasjonsnivåer - fra ledelse av overnasjonale institusjoner til selvregulering (ledelse av en selv)  Ledelse får stor offentlig oppmerksomhet, og alle har et forhold til ledelse  Lederkultus  Romantisering av lederrollen

3 3 Begrepet “ledelse”  Leidar - lode (star) - los - led - leader  “reduksjon av usikkerhet”  Manus - managgiore - manesje - manager  “kontroll av ressurser”  Definisjon: Ledelse er utførelse av funksjoner for effektivt å tilegne seg, fordele og utnytte menneskelige og fysiske ressurser for å nå mål

4 4 Ulike ledelse-kategorier  Ideologisk ledelse  Strategisk ledelse  Administrativ ledelse  Operativ ledelse  Selvledelse

5 5 Tilnærminger til studiet av lederskap  Lederskap som makt-utøving  Lederes personlige egenskaper  Lederatferd  Situasjonsbestemte, kontingente teorier  Mål-middel teorier  Lederes jobb-atferd  Delegering, bemyndigelse

6 6 Lederskapets effektivitet  Det kan stilles spørsmål ved om ledere bringer merverdi i det hele tatt  Ulike kriterier benyttes for å måle lederes “effekt” og effektivitet  Produktivitet, effektivitet, økonomiske resultater  Oppfyllelse av ansattes behov  Tilfredsstillelse av eksterne interessenter, som eiere, offentlighet, myndigheter  Trivsel, fravær, turnover, helse, uhelse

7 7 Lederegenskapsteorier  “Great man” teori  Studier av store lederes biografier for å finne fellestrekk. Brakte lite sikker kunnskap  Trekkteorier  Enkelte personlighetstrekk, som intelligens og sosiale ferdigheter, synes gunstig for ledere  EQ og “Big Five” er relevante og aktuelle målemetoder

8 8 Lederatferdsteorier  Problemstilling: hvilke atferdsmønstre skiller dyktige ledere fra mindre dyktige?  Mest kjente studier: the Ohio State Leadership Studies, og Michigan-studiene  Resultat fra begge studier: ledere kan karakteriseres som person- og eller oppgaveorientert  Hva er i tilfelle best?: Det ble etterhvert klart at svaret er betinget av situasjonen

9 9 Situasjonsbestemte teorier 1  Fiedler  Omfattende empiriske studier  Oppgaveorientert ledelse best når situasjon er svært, eller svært lite gunstig for leder  Hersey & Blanchard  Fire forskjellige ledestiler, basert på varierende grader av oppgave- og personorientering  Lederstilens funksjon er betinget av medarbeidernes jobbspesifikke “modenhet” (motivasjon/kompetanse)

10 10 Situasjonsbestemte teorier 2  Beslutningstreet (Vroom & Yetton)  Ledelse som beslutningsprosess  Valg av nivå og type deltakelse fra medarbeideres side  Mål-middel teori (House)  Leders oppgave er å veilede medarbeidere  Fokus på mål og virkemidler for å nå dem  Multiple Linkage Model (Yukl)  Sammenfatter store deler av litteraturen rundt situasjonsbestemt ledelse

11 11 Målstyring (MBO)  Leder og medarbeider samarbeider om å utforme mål for arbeidsinnsats  Leder sikrer sammenheng med organisasjonens overordnede målsettinger, og medarbeiders deltaking sikrer motivasjon  Oppfølging og evaluering er en del av opplegget  Kritikk for byråkratisering, målforskyving, og fokus på kvantifiserbare mål  Benyttes lite i næringslivet, som trenger fleksibilitet og tilpasningsdyktighet

12 12 Lederes jobbatferd  Ledere har generelt svært hektiske og fragmenterte lange arbeidsdager  Mye av lederes arbeidsdag kan forklares med at de skal utvikle og nå mål innenfor rammen av  Store mengder tvetydig informasjon  Medarbeidere som ikke lar seg kommandere  Løsning på dilemma (Kotter)  Agenda  Nettverk

13 13 Transformasjonsledelse  Ledelseform som aktiverer lojalitet og forpliktelse til leders mål og idealer  Slik ledelse motiverer ved å  Bevisstgjøre medarbeidere på resultatenes betydning  Stimulere til prioritering av organisasjon fremfor egeninteresser  Aktivering av høyere-ordens behov

14 14 Karismatisk ledelse  Utgjør noe av grunnlaget i transformasjonsledelse  Kommunikasjonsform som påvirker medarbeidere til å oppfatte leder som en person med spesielle egenskaper  Sentralt her er en engasjerende og appellerende retorikk

15 15 Kvalitetsledelse  Perspektiv/filosofi mer enn en teori  Mål: optimal kvalitet i produksjon av varer og tjenester, ved hjelp av systematisk analyse og overvåking av produksjonsprosesser, med kontinuerlig forbedring som mål  Deltakelse og involvering fra samtlige ansatte er et sentralt virkemiddel, sammen med bruk av statistikk og systematisk problemløsing

16 16 Kunnskapsledelse  Virksomheter blir stadig mer innrettet mot kunnskapsintensiv produksjon  Dette innebærer ledelse av svært kompetente medarbeidere  Disse krever ledelseformer som tillater og oppmuntrer til selvstendighet, samt utvikling av kompetanse  Sentralt her står såkalt “superledelse”, som er systematisert selvledelse


Laste ned ppt "Ledelse. 2 Bakgrunn  Ledelse er universelt, og et samfunnsfenomen  Ikke bare bedrifter, men familier, frivillige virksomheter, offentlige institusjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google