Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring i årsregnskap Regulering av årsregnskapet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring i årsregnskap Regulering av årsregnskapet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring i årsregnskap Regulering av årsregnskapet

2 2 Generelt  Rapportering av økonomisk informasjon  Nyttig for brukerne  Felles regelverk  Dokumentasjonskrav  Objektivt – i mindre grad påvirket av subjektive vurderinger  Felles begreper og prinsipper  Regulert i regnskapsloven (lov av 17. juli 1998 nr. 56)

3 Regulering av årsregnskapet3 Regnskapsplikt  Hovedinndeling i regnskapsloven:  Full regnskapsplikt  Små foretak  Kan følge forenklede regler  Mellomstore foretak  Hovedregler i loven  Store foretak  Utvidede krav til noter og årsberetning  Begrenset regnskapsplikt (registreringsplikt)  Fritatt for plikten til å utarbeide årsregnskap

4 Regulering av årsregnskapet4 Registrering Årsrapport inkl. Årsregnskap Årsberetning Årsregnskap og skatteregnskap Selskapsrettslige vurderinger Bedriftsøkonomiske vurderinger Skatterettslige vurderinger Registrering av data Næringsoppgave Måling Rapportering

5 Regulering av årsregnskapet5 Full regnskapsplikt  Følgende foretak:  Aksjeselskaper  Statsforetak  Ansvarlige selskap og kommandittselskap  Mer enn fem millioner i salgsinntekt og minst 5 ansatte med mer.  Banker og forsikringsselskap  Verdipapirfond  Samvirkelag med salgsinntekter over 2 mill kroner  Boligbyggelag og borettslag

6 Regulering av årsregnskapet6 Full regnskapsplikt  Forts.  Økonomiske foreninger  Idrettslag og lignende med økonomisk formål  Andre foreninger  Eiendeler med verdi over 20 millioner kr.  Flere enn 20 ansatte  Enkeltmannsforetak  Eiendeler med verdi over 20 millioner kr.  Flere enn 20 ansatte  Utenlandske foretak som utøver økonomisk virksomhet i Norge

7 Regulering av årsregnskapet7 Begrenset regnskapsplikt  Enhver med plikt til å levere:  Næringsoppgave etter skatteloven  Omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven  I praksis de fleste enkeltmannsforetak (personlige næringsdrivende)  Plikt til å:  Følge reglene om bokføring i regnskapsloven kapittel 2  Utarbeide regnskap etter skatteloven (skatteregnskap)

8 Regulering av årsregnskapet8 Innholdet i regnskapsplikten  Regnskapsplikten omfatter:  Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføringsregler)  Utarbeide årsregnskap  Resultatregnskap  Balanse  Kontantstrømoppstilling  Utarbeide årsberetning  Offentliggjøring av årsregnskap og årsberetning

9 Regulering av årsregnskapet9 Årsregnskap, jf. rskl. § 3-2 Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm- oppstilling Kontantstrøm- oppstilling

10 Regulering av årsregnskapet10 Forutsetninger i årsregnskapet Årsregnskapet Grunnleggende forutsetninger  Historisk kost  Bedriftens som egen økonomisk enhet  Penger som måleenhet  Periodevis regnskapsavleggelse Grunnleggende regnskapsprinsipper  Transaksjonsprinsippet  Opptjeningsprinsippet  Sammenstillingsprinsippet  Forsiktighetsprinsippet  Sikringsprinsippet  Kravet til beste estimat  Kongruensprinsippet  Konsistent og ensartet prinsippanvendelse  Forutsetning om fortsatt drift  God regnskapsskikk

11 Regulering av årsregnskapet11 Grunnleggende forutsetninger  Historisk kost  Historisk kostpris legges til grunn for målinger i balanse og resultatregnskap  Verdsettelse av fysiske eiendeler  Avskrivninger  Fordel  Objektivt – lett å måle  Ulempe  Eiendelene i balansen representerer ikke dagens verdi

12 Regulering av årsregnskapet12 Grunnleggende forutsetninger  Bedriften som egen økonomisk enhet  I regnskapet føres bare transaksjoner med tilknytning til bedriften  Det skilles mellom bedriften og eierne  Forhold som gjelder eieren privat skal ikke medtas i regnskapet

13 Regulering av årsregnskapet13 Grunnleggende forutsetninger  Penger som måleenhet  Alle økonomiske transaksjoner omregnes til penger  Bruk av arbeidskraft, naturressurser og kapital  Problemer  Alt kan ikke uttrykkes i penger (for eksempel ledelsens etiske standard eller miljøforhold)  Pengemålet endres over tid på grunn av inflasjon

14 Regulering av årsregnskapet14 Grunnleggende forutsetninger  Periodevis regnskapsavleggelse  Gi et bilde av lønnsomhet og finansielle situasjon  Problemer  Avgrensning mellom regnskapsperiodene (uavsluttede transaksjoner)  Varer som er kjøpt inn i forrige periode og solgt i denne perioden År 1 År 2

15 Regulering av årsregnskapet15 Grunnleggende regnskapsprinsipper  Generelt  Årsregnskapet bygger på  Grunnleggende forutsetninger  Historisk kost  Penger som målenhet  mv.  Grunnleggende regnskapsprinsipper  Vurderingsreglene  Laveste verdis prinsipp  Markedsverdiprinsippet

16 Regulering av årsregnskapet16 Grunnleggende regnskapsprinsipper  Transaksjonsprinsippet  Prinsipp for måling av transaksjoner  Gjelder alle typer av transaksjoner  Kjøp og salg  Finansielle transaksjoner  Opptak og betjening av lån  Innbetaling og utbetaling av egenkapital  Virkelig verdi på transaksjonstidspunktet  Kostpris ved kjøp  Salgsverdi eller markedsverdi ved salg

17 Regulering av årsregnskapet17 Transaksjonsprinsippet  Transaksjonstidspunktet - vareleveranser SelgerKjøper Levering - risikoens overgang fra selger til kjøper

18 Regulering av årsregnskapet18 Transaksjonsprinsippet  Transaksjonstidspunktet - tjenester Selger Kjøper Når krav på vederlag oppstår (utførelse)

19 Regulering av årsregnskapet19 Opptjeningsprinsippet  Generelt  Inntekt skal resultatføres når den er opptjent  Transaksjonsbasert inntekt (salgstransaksjoner)  Levering av varer  Ytelse av tjenester  Faste oppdrag anses inntekten normalt opptjent time for time  Verdibasert inntekt  Inntekten er realiserbar i et effektivt marked  Markedsverdiprinsippet ved vurdering av børsnoterte verdipapirer

20 Regulering av årsregnskapet20 Sammenstillingsprinsippet  Generelt  Prinsippet bestemmer i hvilken periode utgiftene skal resultatføres: Opptjent inntekt i samsvar med opptjeningsprinsippet - Kostnad i samsvar med sammenstillingsprinsippet = Resultat (overskudd/underskudd) i perioden  Prinsippet forutsetter derfor at utgiftene periodiseres (fordeles) mellom periodene

21 Regulering av årsregnskapet21 Sammenstillingsprinsippet Sammenheng med inntekteneEksempler Direkte sammenheng  Varekost solgte varer  Gevinst/tap ved salg av driftsmidler Indirekte sammenheng  Avskrivninger  Forbruk av lønn, strøm og lignende.  Renter på lån  Utgifter til markedsføring og gaver

22 Regulering av årsregnskapet22 Forsiktighetsprinsippet  Generelt  Hovedformålet med prinsippet har vært å beskytte kreditorene mot tap:  Prinsippet har to sider:  Eiendeler og inntekter skal ikke overvurderes  Gjeld og kostnader skal ikke undervurderes  Det er kommet direkte til uttrykk ved bruken av:  Laveste verdis prinsipp i rskl. § 5-2:  Nedskrivning av varige driftsmidler i rskl. § 5-3 tredje ledd.

23 Regulering av årsregnskapet23 Kongruensprinsippet  Generelt  Prinsippet regulerer sammenhengen mellom resultatregnskapet og balansen  I loven er prinsippet formulert som: ”Alle inntekter og kostnader skal resultatføres”  Prinsippet innebærer at alle endringer i egenkapitalen med unntak av kapitalinnskudd og uttak, skal føres i resultatregnskapet.  Periodens resultat overføres til egenkapitalen i balansen

24 Regulering av årsregnskapet24 Kongruensprinsippet Eiendeler Egenkapital Balansen Gjeld Resultatregnskapet InntekterKostnader Overskudd Samsvar mellom resultatet og endringen av egenkapitalen EK ved periodens begynnelse + - resultatet i perioden = EK ved periodens slutt


Laste ned ppt "Innføring i årsregnskap Regulering av årsregnskapet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google