Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring i årsregnskap Regulering av årsregnskapet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring i årsregnskap Regulering av årsregnskapet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring i årsregnskap Regulering av årsregnskapet

2 Regulering av årsregnskapet
Generelt Rapportering av økonomisk informasjon Nyttig for brukerne Felles regelverk Dokumentasjonskrav Objektivt – i mindre grad påvirket av subjektive vurderinger Felles begreper og prinsipper Regulert i regnskapsloven (lov av 17. juli 1998 nr. 56) Regulering av årsregnskapet

3 Regulering av årsregnskapet
Regnskapsplikt Hovedinndeling i regnskapsloven: Full regnskapsplikt Små foretak Kan følge forenklede regler Mellomstore foretak Hovedregler i loven Store foretak Utvidede krav til noter og årsberetning Begrenset regnskapsplikt (registreringsplikt) Fritatt for plikten til å utarbeide årsregnskap Regulering av årsregnskapet

4 Årsregnskap og skatteregnskap
Registrering av data Registrering Selskapsrettslige vurderinger Bedriftsøkonomiske Skatterettslige Måling Næringsoppgave Årsrapport inkl. Årsregnskap Årsberetning Rapportering Regulering av årsregnskapet

5 Regulering av årsregnskapet
Full regnskapsplikt Følgende foretak: Aksjeselskaper Statsforetak Ansvarlige selskap og kommandittselskap Mer enn fem millioner i salgsinntekt og minst 5 ansatte med mer. Banker og forsikringsselskap Verdipapirfond Samvirkelag med salgsinntekter over 2 mill kroner Boligbyggelag og borettslag Regulering av årsregnskapet

6 Regulering av årsregnskapet
Full regnskapsplikt Forts. Økonomiske foreninger Idrettslag og lignende med økonomisk formål Andre foreninger Eiendeler med verdi over 20 millioner kr. Flere enn 20 ansatte Enkeltmannsforetak Utenlandske foretak som utøver økonomisk virksomhet i Norge Regulering av årsregnskapet

7 Begrenset regnskapsplikt
Enhver med plikt til å levere: Næringsoppgave etter skatteloven Omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven I praksis de fleste enkeltmannsforetak (personlige næringsdrivende) Plikt til å: Følge reglene om bokføring i regnskapsloven kapittel 2 Utarbeide regnskap etter skatteloven (skatteregnskap) Regulering av årsregnskapet

8 Innholdet i regnskapsplikten
Regnskapsplikten omfatter: Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføringsregler) Utarbeide årsregnskap Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Utarbeide årsberetning Offentliggjøring av årsregnskap og årsberetning Regnskapsloven Regulering av årsregnskapet

9 Regulering av årsregnskapet
Årsregnskap, jf. rskl. § 3-2 Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm- oppstilling Regulering av årsregnskapet

10 Forutsetninger i årsregnskapet
Grunnleggende forutsetninger Grunnleggende regnskapsprinsipper Historisk kost Bedriftens som egen økonomisk enhet Penger som måleenhet Periodevis regnskapsavleggelse Transaksjonsprinsippet Opptjeningsprinsippet Sammenstillingsprinsippet Forsiktighetsprinsippet Sikringsprinsippet Kravet til beste estimat Kongruensprinsippet Konsistent og ensartet prinsippanvendelse Forutsetning om fortsatt drift God regnskapsskikk Regulering av årsregnskapet

11 Grunnleggende forutsetninger
Historisk kost Historisk kostpris legges til grunn for målinger i balanse og resultatregnskap Verdsettelse av fysiske eiendeler Avskrivninger Fordel Objektivt – lett å måle Ulempe Eiendelene i balansen representerer ikke dagens verdi Regulering av årsregnskapet

12 Grunnleggende forutsetninger
Bedriften som egen økonomisk enhet I regnskapet føres bare transaksjoner med tilknytning til bedriften Det skilles mellom bedriften og eierne Forhold som gjelder eieren privat skal ikke medtas i regnskapet Regulering av årsregnskapet

13 Grunnleggende forutsetninger
Penger som måleenhet Alle økonomiske transaksjoner omregnes til penger Bruk av arbeidskraft, naturressurser og kapital Problemer Alt kan ikke uttrykkes i penger (for eksempel ledelsens etiske standard eller miljøforhold) Pengemålet endres over tid på grunn av inflasjon Regulering av årsregnskapet

14 Grunnleggende forutsetninger
År År 2 Periodevis regnskapsavleggelse Gi et bilde av lønnsomhet og finansielle situasjon Problemer Avgrensning mellom regnskapsperiodene (uavsluttede transaksjoner) Varer som er kjøpt inn i forrige periode og solgt i denne perioden Regulering av årsregnskapet

15 Grunnleggende regnskapsprinsipper
Generelt Årsregnskapet bygger på Grunnleggende forutsetninger Historisk kost Penger som målenhet mv. Grunnleggende regnskapsprinsipper Vurderingsreglene Laveste verdis prinsipp Markedsverdiprinsippet Regulering av årsregnskapet

16 Grunnleggende regnskapsprinsipper
Transaksjonsprinsippet Prinsipp for måling av transaksjoner Gjelder alle typer av transaksjoner Kjøp og salg Finansielle transaksjoner Opptak og betjening av lån Innbetaling og utbetaling av egenkapital Virkelig verdi på transaksjonstidspunktet Kostpris ved kjøp Salgsverdi eller markedsverdi ved salg Regulering av årsregnskapet

17 Transaksjonsprinsippet
Transaksjonstidspunktet - vareleveranser Selger Kjøper Levering - risikoens overgang fra selger til kjøper Regulering av årsregnskapet

18 Transaksjonsprinsippet
Transaksjonstidspunktet - tjenester Selger Kjøper Når krav på vederlag oppstår (utførelse) Regulering av årsregnskapet

19 Opptjeningsprinsippet
Generelt Inntekt skal resultatføres når den er opptjent Transaksjonsbasert inntekt (salgstransaksjoner) Levering av varer Ytelse av tjenester Faste oppdrag anses inntekten normalt opptjent time for time Verdibasert inntekt Inntekten er realiserbar i et effektivt marked Markedsverdiprinsippet ved vurdering av børsnoterte verdipapirer Regulering av årsregnskapet

20 Sammenstillingsprinsippet
Generelt Prinsippet bestemmer i hvilken periode utgiftene skal resultatføres: Opptjent inntekt i samsvar med opptjeningsprinsippet Kostnad i samsvar med sammenstillingsprinsippet = Resultat (overskudd/underskudd) i perioden Prinsippet forutsetter derfor at utgiftene periodiseres (fordeles) mellom periodene Regulering av årsregnskapet

21 Sammenstillingsprinsippet
Sammenheng med inntektene Eksempler Direkte sammenheng Varekost solgte varer Gevinst/tap ved salg av driftsmidler Indirekte sammenheng Avskrivninger Forbruk av lønn, strøm og lignende. Renter på lån Utgifter til markedsføring og gaver Regulering av årsregnskapet

22 Forsiktighetsprinsippet
Generelt Hovedformålet med prinsippet har vært å beskytte kreditorene mot tap: Prinsippet har to sider: Eiendeler og inntekter skal ikke overvurderes Gjeld og kostnader skal ikke undervurderes Det er kommet direkte til uttrykk ved bruken av: Laveste verdis prinsipp i rskl. § 5-2: Nedskrivning av varige driftsmidler i rskl. § 5-3 tredje ledd. Regulering av årsregnskapet

23 Regulering av årsregnskapet
Kongruensprinsippet Generelt Prinsippet regulerer sammenhengen mellom resultatregnskapet og balansen I loven er prinsippet formulert som: ”Alle inntekter og kostnader skal resultatføres” Prinsippet innebærer at alle endringer i egenkapitalen med unntak av kapitalinnskudd og uttak, skal føres i resultatregnskapet. Periodens resultat overføres til egenkapitalen i balansen Regulering av årsregnskapet

24 Regulering av årsregnskapet
Kongruensprinsippet Eiendeler Egenkapital Balansen Gjeld Resultatregnskapet Inntekter Kostnader Overskudd Samsvar mellom resultatet og endringen av egenkapitalen EK ved periodens begynnelse + - resultatet i perioden = EK ved periodens slutt Regulering av årsregnskapet


Laste ned ppt "Innføring i årsregnskap Regulering av årsregnskapet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google