Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frostating 17.09.04 – Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS KomRev Trøndelag IKS zHistorikk: yKS’ N-Tr.lags høstkonferanse 2002 yUtredning en en fylkesenhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frostating 17.09.04 – Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS KomRev Trøndelag IKS zHistorikk: yKS’ N-Tr.lags høstkonferanse 2002 yUtredning en en fylkesenhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frostating 17.09.04 – Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS KomRev Trøndelag IKS zHistorikk: yKS’ N-Tr.lags høstkonferanse 2002 yUtredning en en fylkesenhet for komm. Rev. yHøring (frist 10. september 2003) yResultatet av utredning + høring: Prospekt med selskapsavtale, budsjett og samarbeidsavtale (april 2004) y21 kommuner + fylkeskommunen deltar

2 Frostating 17.09.04 – Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS KomRev Trøndelag IKS zKonstituerende representantskapsmøte 25. juni 2004 zRepresentantskapets: y ordfører: Vigdis Hjulstad Belbo y varaordfører: Kåre Aalberg zSamme dag ble det avviklet representantskapsmøte i KomSek Tr.lag

3 Frostating 17.09.04 – Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS KomRev Trøndelag IKS zStyret: yPer Tore Bratberg, leder (Innherred) yBirgit Johansen, nestleder (Indre Namdal) yErik Bartnes (fylkeskommunen) yIngegjerd Sandberg (Ytre Namdal) yBente Lillian Vatn (Søndre Innherred) yTerje Wist, ansattes representant (har tale- og forslagsrett)

4 Frostating 17.09.04 – Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS KomRev Trøndelag IKS zStyrets arbeid så langt: yhar avviklet to møter yforetatt konstituering av daglig leder ut 2004 yinformasjon - til ansatte og eiere yforberedelse til nytt representantskapsmøte: xøkonomi (budsjett og økonomiplan) xoverordnede mål og retningslinjer for driften yForbereder utlysing av stillingen som daglig leder

5 Frostating 17.09.04 – Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS KomRev Trøndelag IKS zStyrets fokusområder: yEn ryddig overgang fra dagens 4 distrikter samt fylkesrevisjonen: xOvertakelse av arbeidsgiveransvaret xArbeidsavtaler med de ansatte xØkonomi yOrganisasjons- og bemanningsplan yPersonalpolitikk

6 Frostating 17.09.04 – Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS KomRev Trøndelag IKS zPrioriterte områder for selskapet: yIvaretakelse av den faglige virksomheten x21 kommuner og 1 fylkeskommune x3 kommuner som ikke deltar i selskapet x9 interkommunale selskaper x5 (fylkes-)kommunale foretak (inkl NTE) x4 aksjeselskap x39 kirkelige fellesråd og menighetsråd xCa 100 legater og stiftelser x17 fjellstyrer xOverformynderi, beboerregnskap, pasientregnskap m.v. yInformasjon til kommunene om oppdragsansvarlig

7 Frostating 17.09.04 – Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS KomRev Trøndelag IKS zKrav til revisor: yOppdragsansvarlig revisor for årsregnskapet: xBachelor eller master i revisjon med bestått krav i hht Kredittilsynets forskrift (karakterkrav) xminst 3 års praksis fra revisjon xen plettfri vandel + økonomisk vederheftig yOppdragsansvarlig forvaltningsrevisor: xMinimum 3 års høgskole-/universitetsutdanning xen plettfri vandel + økonomisk vederheftig

8 Frostating 17.09.04 – Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS KomRev Trøndelag IKS zUtfordringer på kort sikt: yå etablere en felles organisasjonskultur yå knytte ansatte sammen i et datanettverk yå ta ut ”stordrifts”-fordeler faglig og organisatorisk ySpesielt stor arbeidsbelastning det første året, da sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene skal ivaretas samt 3 ”eksterne” kommuner

9 Frostating 17.09.04 – Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS KomRev Trøndelag IKS zUtfordringer i de nye forskriftene: yRevisor kan ikke lengre være sekretær for kontrollutvalget, men må fortsatt ha samme kunnskap om kommunen. ySekretæren kan ikke utføre revisjonsoppgaver yEnkelte oppgaver kan utføres av revisor eller av sekretær - eller andre. yKonsekvensen blir at to ulike funksjoner må ha mye av den samme kompetansen.

10 Frostating 17.09.04 – Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS KomRev Trøndelag IKS zUtfordringer på lengre sikt: yfinne rett balanse mellom oppgaver som skal løses av KomRev og av KomSek (minst mulig dobbelarbeid) ysikre at selskapet er konkurransedyktig: x”rett” tidsforbruk x”rett” timepris (selvkost) x”rette” produkter xrett bemanning

11 Frostating 17.09.04 – Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS KomSek Trøndelag IKS zStyret: yArnstein Lyngstad, leder yLiv Thun, nestleder yJohan Fossan yIngrid Ingebrigtsen yIvar Skjelstad yTerje Wist, ansattes representant (har tale- og forslagsrett)

12 Frostating 17.09.04 – Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS KomSek Trøndelag IKS zBemanning: yKonst. dagl. leder: Sissel Mikalsen - Stillingen lyses ut ySelskapet vil få 4,5 årsverk. zArbeidsoppgaver: yForskriften sier at revisjonen ikke kan utføret sekretærtjenester for kontrollutvalget. yUtsatt ikrafttredelse til 01.01.05. ySekretærtjenestene utføres av KomRev ut 2004. KomSek vil bruke høsten til å etablere selskapet og få bemanningen på plass. Operativ fra 01.01.05


Laste ned ppt "Frostating 17.09.04 – Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS KomRev Trøndelag IKS zHistorikk: yKS’ N-Tr.lags høstkonferanse 2002 yUtredning en en fylkesenhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google