Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Informasjon fra Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskoleutdanning Ivar Lien, Leder NUTF og Bård Inge Thun, koordinator NUTF 11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Informasjon fra Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskoleutdanning Ivar Lien, Leder NUTF og Bård Inge Thun, koordinator NUTF 11."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Informasjon fra Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskoleutdanning Ivar Lien, Leder NUTF og Bård Inge Thun, koordinator NUTF 11

2 Fra årsmeldingen  ECVET, NKR og EQF  NOKUT - dialog  Fagskoleråd  Fagskolerapportering  Strategiarbeid  Studentforum  Revisjon av nasjonalt planverk – egen sak fredag  Nasjonal standard  Forvaltningsreformen  Studiereise Sverige – Danmark  Høringer 2

3 ECVET, NKR og EQF  Fagskolens forhold til de forskjellige nasjonale og internasjonale kvalifikasjonsrammeverk ble satt på dagsorden allerede i 2008, ved at en arbeidsgruppe avga en innstilling med anbefaling om å tilpasse fagskoleutdanningen til den norske og europeiske kvalifikasjonsrammeverket. Kunnskapsdepartementet har deretter igangsatt et større arbeid med å tilpasse fagskoleutdanningen til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (NKR). Her deltok (og deltar) leder og koordinator. 3

4 NOKUT - dialog  Utvalget har hatt løpende kontakt med NOKUT under hele perioden, og gitt innspill til aktuelle saker som berører fagskoleutdanning i tekniske fag. 4

5 Fagskoleråd  Både i Karlsenutvalgets innstilling og i Stortingsmelding 44 ble det anbefalt at det opprettes et fagskoleråd. KD initierte oppstart av dette arbeidet ved en stor konferanse i november 2009. Utvalget var godt representert. Det ble nedsatt et interimstyre/arbeidsgruppe, der RFF representer de fylkeskommunale fagskolene med to representanter. Partene i arbeidslivet er også representert, og utvalgets medlemmer gir innspill via sine organisasjoner. 5

6 Fagskolerapportering  Det har avdekket seg et sterkt behov for å få på plass gode rutiner knyttet til statistikk og rapportering om fagskoleutdanningen. Godt statistikkgrunnlag er viktig i mange sammenhenger. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med representasjon fra fylkeskommuner. Opptakskontoret, SSB og Vigo. Sekretær i NUTF er leder av utvalget. Senere har KD nedsatt en parallell arbeidsgruppe, der sekretær møter. Sistnevnte arbeidsgruppe skal også inkludere private aktører. 6

7 Strategiarbeid Strategiplanen har følgende kapittelinndeling:  Innledning  Utvalgenes rolle og sammensetning  Hva er fagskoleutdanning?  Fagskoleutdanninger i Europa.  Arbeidslivets behov for fagskolekompetanse.  Forholdet til videregående opplæring og høyskole- og universitetsutdanning.  Kompetanseplattform  Varighet og omfang av utdanningen  Synliggjøring  Statistikk  Forskning  Finansiering  Tiltak på kort og lang sikt 7

8 Studentforum  Det har lenge, fra flere hold, vært etterlyst et forum for studenter i fagskolene. Så langt har FLT påtatt seg ansvaret for å utrede et slikt forum. Når nytt fagskoleråd er etablert, vil også dette være et naturlig forum i denne sammenheng. 8

9 Nasjonal standard  En rød tråd i utvalgets arbeid er å få etablert en nasjonal standard for fagskoleutdanningen. Denne standarden innbefatter etter hvert planverk, opptakskriterier, kodeverk, begrepsapparat, vurdering og dokumentasjon. 9

10 Forvaltningsreformen  Drifts- og finansieringsansvaret for fagskolene overføres til fylkeskommunene fra 1/1 - 2010. Dette er i samsvar med det som ble varslet i St.meld. nr. 12 (2006–2007). Fylkeskommunene skal sørge for at det eksisterer et fagskoletilbud i fylket som ivaretar lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov. Fylkeskommunene får dermed ansvar for økonomien til fagskolene. Dette vil kunne føre til at fylkene må få på plass en form for ”gjesteelevoppgjør”, da fagskolestudenter søker på tvers av fylkesgrenser. Utvalget har arbeidet aktivt for å få en forutsigbarhet i økonomien for fagskolene, og at prinsippet om studenter kan søke på utdanninger på tvers av fylkegrenser opprettholdes. 10

11 Studiereise Sverige - Danmark  Utvalget dro på en tredagers studiereise fra 9 - 12. september der det først besøkte KY-Akademien ved Studium i Gøteborg. Deretter gikk reisen til København med besøk hos NETAU, som gir nettbasert akademiutdanning og hos København Erhvervsakademi (KEA). Besøkene var nyttige og inspirerende for utvalget og ga mange innspill til utvikling av fagskoleutdanningen i Norge. 11

12 Høringer Utvalget har levert flere høringsuttalelser i 2009:  Endring i forskrift om opptak til høyere utdanning  Forslag om endring i fagskoleloven  Kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning  Forskrift om energieffektivitet i bygninger 12

13 13 Generelt om fagskoleutdanning, Se: http://fagskolen.info: 13

14 14 Nettadresser www.fagskolen.info www.fagskoleopptak.no www.helseogsosialfag.no www.nokut.no 14


Laste ned ppt "1 Informasjon fra Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskoleutdanning Ivar Lien, Leder NUTF og Bård Inge Thun, koordinator NUTF 11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google