Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon fra Glåmdal revisjon IKS Vinger hotell 15.02.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon fra Glåmdal revisjon IKS Vinger hotell 15.02.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon fra Glåmdal revisjon IKS Vinger hotell 15.02.2013

2 Informasjon om •Glåmdal revisjon IKS, organisering, ansatte mv •Utfordringer •Regler vedr. IKS •Eks. budsjettprosess •Kostnadsutvikling •Utredning av kostnader og. ev. samarbeid med andre 2

3 VÅRE EIERE MV. Glåmdal revisjon IKS ble etablert 1.1.2004, gjennom en omdanning av tidligere Glåmdal Kommunerevisjonsdistrikt. Selskapet er organisert i henhold til lov om interkommunale selskaper, og eies av kommunene i Glåmdalsregionen med slik eierfordeling: Eidskog kommune12 % Grue kommune10 % Kongsvinger kommune33 % Nord-Odal kommune 9 % Sør-Odal kommune14 % Våler kommune 7 % Åsnes kommune15 % Selskapet er registrert i Enhetsregistret og Foretaksregistret med org.nr. 974 266 032, og er lokalisert i Kongsvinger. 3

4 REPRESENTANTSKAP Representantskapet er selskapets øverste myndighet og skal bestå av 8 representanter. Deltagerkommunene velger representant(er) og vararepresentant(er) etter følgende fordeling: Eidskog kommune1 representant og1 vararepresentant Grue kommune1 representant og1 vararepresentant Kongsvinger kommune2 representanter og2 vararepresentanter Nord-Odal kommune1 representant og1 vararepresentant Sør-Odal kommune1 representant og 1 vararepresentant Våler kommune1 representant og 1 vararepresentant Åsnes kommune1 representant og 1 vararepresentant Representantskapet for valgperioden 2011/2015 består av: Ordfører Knut Gustav WoieEidskog kommune Odd HolenGrue kommune Sigmund Engdal (leder)Kongsvinger kommune Maj-Britt BillerKongsvinger kommune Ordfører Lise Selnes (nestleder)Nord-Odal kommune Berit LundSør-Odal kommune Ordfører Kjell KonterudVåler kommune Rune SørlieÅsnes kommune 4

5 STYRET Styret skal ha 4 medlemmer, hvorav en representant fra de ansatte. Disse er: Asbjørn Holsæter (leder)Kongsvinger kommune Mette Rudsbråten (nestleder)Nord-Odal kommune Laila BjørumEidskog kommune Lina HøgåsAnsattes representant 5

6 HVEM VI ER -kompetansebedriften innen kommunal forvaltning Glåmdal revisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap hvor hovedoppgaven er å yte revisjonstjenester overfor sine eiere. Til sammen har disse 7 kommunene ca. 53000 innbyggere. Budsjett for 2013 basert på 9,5 stillingshjemler og hovedkontoret ligger sentralt i Kongsvinger. Vi har per i dag 10 ansatte i 9,5 årsverk. Våre oppdrag omfatter kommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, overformynderier, stiftelser, fond, legater, kirkelig fellesråd og menighetsråd. (ca. 70-75 regnskap) Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er våre primæroppgaver. 6

7 forts. hvem vi er – oversikt ansatte De ansatte i Glåmdal revisjon IKS er medarbeidere med høy kompetanse innenfor de aktuelle områdene (som er nødvendig for å utføre oppgavene på en tilfredsstillende måte). Godt samarbeid, service, tillit og troverdighet er nøkkelord for oss. Gjennom våre medarbeidere har Glåmdal revisjon IKS per i dag bl.a. følgende kompetanse: •Ansatte med lang og god erfaring fra kommunal revisjon •Registrerte revisorer •Bachelor i økonomi •Kommunalkandidat •Cand. Jur. •Siviløkonom 7

8 Utfordringer – budsjettprosess •Uforutsigbarhet i fht budsjettprosess •Daglig leder utarbeider •Styret innstiller •Representantskap vedtar •Kontrollutvalget innstiller for kontroll og tilsyn •Kommunestyrene fatter vedtak

9 LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper. •§ 3. Deltakeransvar • Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser. Til sammen skal delene utgjøre selskapets samlede forpliktelser. Den enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelser svarer til deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen. •§ 7. Representantskapets myndighet • Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

10 Forts. lov om IKS •§ 18. Årsbudsjettet • Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår. • Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften. • Dersom selskapets budsjett forutsetter tilskudd fra deltakerne, er budsjettet ikke endelig før kommune- eller fylkeskommunedeltakernes budsjetter er behandlet etter kommuneloven § 45 nr. 4, for såvidt angår tilskuddet.

11 FOR 1999-12-17 nr 1568: Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. •§ 2. Årsbudsjett •Representantskapet skal innen årets utgang fastsette bindende økonomiske rammer for selskapets drift og investering for kommende kalenderår. Representantskapet fastsetter selv godtgjøringen til styremedlemmene i selskapet. •Styret for selskapet fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene.

12 Forts. lov om IKS •§ 20. Økonomiplan • Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden. • Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om økonomiplanens innhold.

13 Eksempel vedr. budsjettprosess 2012 •30.09.2011vedtok representantskap ikke budsjett men anbefalte kommunestyrene å vedta budsjettet. •2 av 7 KS reduserte budsjett i fht innstilling fra styret / anbefaling fra rep.skap. •Ett KS gav tilleggsbevilgning våren 2012, mens en kommune fastholdt reduksjon •Budsjett ble vedtatt av rep.skapet 27.03.2012 •Gir uforutsigbarhet for øvrige eiere, selskap og ansatte.

14 Forts. utfordringer •Kostnader for eierne – Vi blir oppfattet som for kostbare av flere. •Gap mellom betalingsvillighet og bruk av tjenester •Hva med kvalitet på mottatt regnskap, behov for bistand, bestilling fra kontrollutvalg osv. •Har vært i konstruktive og positive møter med bl.a. kommunene for å se hva de kan gjøre bedre •Mange benytter seg våre tjenester utover minimum f.eks veiledning om regelverk osv. Er dette kjent for de som bevilger? Har kommunen kompetansen selv?

15 Utfordringer / tilbakemeldinger •Ut i fra tilbakemeldinger fra bl.a. kommunestyret i Kongsvinger, enkelte ordførere og rådmenn så synes hovedutfordring å ligge på kostnaden som kommunene har til revisjon (kontroll og tilsyn) •Kommunestyret i Kongsvinger har i sitt vedtak sammenlignet med KOSTRA-gruppe 7. •Det er også andre som har sammenlignet med KOSTRA, mens andre har signalisert ønske om reduksjon uten at dette er konkretisert nærmere.

16 Eks vedtak •Kongsvinger kommune har i kommunestyremøte, sak 138/12 den 13.12.2012, tatt initiativ til bedt om eiermøte jf. følgende vedtak:  “Kongsvinger kommune har over tid hatt utgifter til kontroll og revisjon per innbygger betydelig over gjennomsnitt i kostragruppe 7. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å utrede fremtidig revisjonsordning for Kongsvinger kommune, med sikte på å oppnå en reduksjon i kommunens utgifter til revisjon. Kontrollutvalgets utredning skal foreligge senest 31.5.2013, slik at den kan behandles i kommunestyrets møte i 20. juni 2013. Kongsvinger kommune tar initiativ til et eiermøte med de 6 andre samarbeidende kommuner for å diskutere forhold knyttet til eierskapet i Glåmdal Revisjon IKS.”

17 Forts. bakgrunn for møte  Kostnader til kontroll og revisjon reduseres ned mot KOSTRA- gruppe 7  1.) Endringer driftsbudsjett 2013 2014 2015 2016  0 500 500 500

18 forts. bakgrunn for møte •Sør-Odal kommunestyre har vedtatt følgende jf. vedtak 20.11.2012: –“Kommunestyret i Sør-Odal ber ordføreren ta opp sak om å vurdere nytt anbud på revisjons- og sekretariattjenester i Glåmdal regionen i regionrådet.” •Det er også innspill fra enkelte adm. som har tatt opp spørsmål om revisjonen bør konkurranseutsettes pga kostnad. •Det er derfor flere kommuner som har reist spørsmålet, og da med fokus på kostnad.

19 God dialog •Viktig med god dialog og håper at eiermøter, representantskapsmøter skal være med å bidra til dette. •Representantskapet •Viktig med god dialog mellom medlemmer av representantskap og kommunene ved kommunestyrene og ordfører •Medlemmer av representantskap og selskap –Vanligvis to møter i året, bl.a. vedta regnskap og budsjett –Styret og daglig leder deltar i møtene •Styret •Jevnlige møter i styret, hvor daglig leder deltar

20 Utvikling antall ansatte siden 2010 •Har over tid blir færre ansatte i revisjonen •Per 01.01.2010 var det 12 ansatte i 11 årsverk •Sommeren 2010 gikk to ansatte i til sammen 1,5 årsverk over på AFP. Ble da 10 ansatte i 9,5 årsverk, hvor en ansatt var langtidssykemeldt. •2011 en ansatt i permisjon u/lønn, dvs 8,5 årverk. Den ansatte sa opp 31.12.11. •August 2012 ansatt forvaltningsrevisor, og er per i dag 10 ansatte i 9,5 årsverk, som budsjett 2013 er basert på og som representantskapet vedtok 26.10.2012.

21 UTVIKLING KOSTNAD 2009-2011 •Sum driftsutgifter vs driftsinntekter –2009 •Driftsutgifter kr 8 422 816 •Driftsinntekter kr 8 116 506, herav fra kommuner kr 7 159 281 og «andre» kr 957 225 •Brukt av fond kr 230 000 –2010 •Driftsutgifter kr 8 166 320 •Driftsinntekter kr 7 885 581, herav fra kommuner kr 7 004818 og «andre» kr 880 762 •Brukt av fond kr 200 000 –2011 •Driftsutgifter kr 7 568 547 •Driftsinntekter kr 7 534 540, herav fra kommuner kr 6 742 762 og «andre» kr 791 778 •Brukt av fond kr 0 –2012 •Driftsutgifter kr 8 056 399 •Driftsinntekter kr 8 776 897, herav fra kommuner kr 7 945 297 og «andre» kr 831 600 •Brukt av fond kr 0

22 NKRF – BENCHMARKING 2009

23 NKRF – BENCHMARKING 2010

24 NKRF – BENCHMARKING 2011

25 Utredning av samarbeid •Glåmdal revisjon IKS har mottatt henvendelse fra Hedmark Revisjon IKS om mulig framtidig samarbeid. •Vi ønsker å utrede en slikt framtidig samarbeid

26 Avslutning •Glåmdal revisjon IKS ønsker å levere tjenester av god kvalitet og til rett pris, og ønsker å være et naturlig valg som revisor for våre eierkommuner også i fremtiden •Ønsker våre eiere å ha oss som en kompetansebedrift i regionen?


Laste ned ppt "Informasjon fra Glåmdal revisjon IKS Vinger hotell 15.02.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google