Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon fra Glåmdal revisjon IKS Vinger hotell

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon fra Glåmdal revisjon IKS Vinger hotell"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon fra Glåmdal revisjon IKS Vinger hotell 15.02.2013

2 Informasjon om Glåmdal revisjon IKS, organisering, ansatte mv
Utfordringer Regler vedr. IKS Eks. budsjettprosess Kostnadsutvikling Utredning av kostnader og. ev. samarbeid med andre

3 VÅRE EIERE MV. Glåmdal revisjon IKS ble etablert , gjennom en omdanning av tidligere Glåmdal Kommunerevisjonsdistrikt. Selskapet er organisert i henhold til lov om interkommunale selskaper, og eies av kommunene i Glåmdalsregionen med slik eierfordeling: Eidskog kommune 12 % Grue kommune 10 % Kongsvinger kommune 33 % Nord-Odal kommune 9 % Sør-Odal kommune 14 % Våler kommune 7 % Åsnes kommune 15 % Selskapet er registrert i Enhetsregistret og Foretaksregistret med org.nr. 974  , og er lokalisert i Kongsvinger.

4 REPRESENTANTSKAP Representantskapet er selskapets øverste myndighet og skal bestå av 8 representanter. Deltagerkommunene velger representant(er) og vararepresentant(er) etter følgende fordeling: Eidskog kommune 1 representant og 1 vararepresentant Grue kommune 1 representant og 1 vararepresentant Kongsvinger kommune 2 representanter og 2 vararepresentanter Nord-Odal kommune 1 representant og 1 vararepresentant Sør-Odal kommune 1 representant og 1 vararepresentant Våler kommune 1 representant og 1 vararepresentant Åsnes kommune 1 representant og 1 vararepresentant Representantskapet for valgperioden 2011/2015 består av: Ordfører Knut Gustav Woie Eidskog kommune Odd Holen Grue kommune Sigmund Engdal (leder) Kongsvinger kommune Maj-Britt Biller Kongsvinger kommune Ordfører Lise Selnes (nestleder) Nord-Odal kommune Berit Lund Sør-Odal kommune Ordfører Kjell Konterud Våler kommune Rune Sørlie Åsnes kommune Hadde representantskapsmøte med seminar i forkant med fokus på de ulike rollene. Jan Lunder – Agendum Vibeke Resch-Knudsen (egen adv. praksis)

5 Asbjørn Holsæter (leder) Kongsvinger kommune
STYRET Styret skal ha 4 medlemmer, hvorav en representant fra de ansatte. Disse er: Asbjørn Holsæter (leder) Kongsvinger kommune Mette Rudsbråten (nestleder) Nord-Odal kommune Laila Bjørum Eidskog kommune Lina Høgås Ansattes representant

6 HVEM VI ER -kompetansebedriften innen kommunal forvaltning
Glåmdal revisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap hvor hovedoppgaven er å yte revisjonstjenester overfor sine eiere. Til sammen har disse 7 kommunene ca innbyggere. Budsjett for 2013 basert på 9,5 stillingshjemler og hovedkontoret ligger sentralt i Kongsvinger. Vi har per i dag 10 ansatte i 9,5 årsverk. Våre oppdrag omfatter kommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, overformynderier, stiftelser, fond, legater, kirkelig fellesråd og menighetsråd. (ca regnskap) Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er våre primæroppgaver.

7 forts. hvem vi er – oversikt ansatte
De ansatte i Glåmdal revisjon IKS er medarbeidere med høy kompetanse innenfor de aktuelle områdene (som er nødvendig for å utføre oppgavene på en tilfredsstillende måte). Godt samarbeid, service, tillit og troverdighet er nøkkelord for oss. Gjennom våre medarbeidere har Glåmdal revisjon IKS per i dag bl.a. følgende kompetanse: Ansatte med lang og god erfaring fra kommunal revisjon Registrerte revisorer Bachelor i økonomi Kommunalkandidat Cand. Jur. Siviløkonom Jan – kom.revisjon fra 1979 (33 år) Sølvi – 25 år i 2012 Tove – fra 1994 – 18 år Terje fra 2000 – 12 år Ellen, Erik og Tormod fra 2002 – 10 år Lina og Rolf – fra 2008 – 4 år

8 Utfordringer – budsjettprosess
Uforutsigbarhet i fht budsjettprosess Daglig leder utarbeider Styret innstiller Representantskap vedtar Kontrollutvalget innstiller for kontroll og tilsyn Kommunestyrene fatter vedtak

9 LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper.
§ 3. Deltakeransvar        Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser. Til sammen skal delene utgjøre selskapets samlede forpliktelser. Den enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelser svarer til deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen. § 7. Representantskapets myndighet        Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

10 Forts. lov om IKS § 18. Årsbudsjettet
       Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår.        Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften.        Dersom selskapets budsjett forutsetter tilskudd fra deltakerne, er budsjettet ikke endelig før kommune- eller fylkeskommunedeltakernes budsjetter er behandlet etter kommuneloven § 45 nr. 4, for såvidt angår tilskuddet.

11 FOR nr 1568: Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. § 2. Årsbudsjett Representantskapet skal innen årets utgang fastsette bindende økonomiske rammer for selskapets drift og investering for kommende kalenderår. Representantskapet fastsetter selv godtgjøringen til styremedlemmene i selskapet. Styret for selskapet fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene.

12 Forts. lov om IKS § 20. Økonomiplan
       Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden.        Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om økonomiplanens innhold.

13 Eksempel vedr. budsjettprosess 2012
vedtok representantskap ikke budsjett men anbefalte kommunestyrene å vedta budsjettet. 2 av 7 KS reduserte budsjett i fht innstilling fra styret / anbefaling fra rep.skap. Ett KS gav tilleggsbevilgning våren 2012, mens en kommune fastholdt reduksjon Budsjett ble vedtatt av rep.skapet Gir uforutsigbarhet for øvrige eiere, selskap og ansatte.

14 Forts. utfordringer Kostnader for eierne – Vi blir oppfattet som for kostbare av flere. Gap mellom betalingsvillighet og bruk av tjenester Hva med kvalitet på mottatt regnskap, behov for bistand, bestilling fra kontrollutvalg osv. Har vært i konstruktive og positive møter med bl.a. kommunene for å se hva de kan gjøre bedre Mange benytter seg våre tjenester utover minimum f.eks veiledning om regelverk osv. Er dette kjent for de som bevilger? Har kommunen kompetansen selv?

15 Utfordringer / tilbakemeldinger
Ut i fra tilbakemeldinger fra bl.a. kommunestyret i Kongsvinger, enkelte ordførere og rådmenn så synes hovedutfordring å ligge på kostnaden som kommunene har til revisjon (kontroll og tilsyn) Kommunestyret i Kongsvinger har i sitt vedtak sammenlignet med KOSTRA-gruppe 7. Det er også andre som har sammenlignet med KOSTRA, mens andre har signalisert ønske om reduksjon uten at dette er konkretisert nærmere.

16 Eks vedtak Kongsvinger kommune har i kommunestyremøte, sak 138/12 den , tatt initiativ til bedt om eiermøte jf. følgende vedtak: “Kongsvinger kommune har over tid hatt utgifter til kontroll og revisjon per innbygger betydelig over gjennomsnitt i kostragruppe 7. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å utrede fremtidig revisjonsordning for Kongsvinger kommune, med sikte på å oppnå en reduksjon i kommunens utgifter til revisjon. Kontrollutvalgets utredning skal foreligge senest , slik at den kan behandles i kommunestyrets møte i 20. juni Kongsvinger kommune tar initiativ til et eiermøte med de 6 andre samarbeidende kommuner for å diskutere forhold knyttet til eierskapet i Glåmdal Revisjon IKS.”

17 Forts. bakgrunn for møte
Kostnader til kontroll og revisjon reduseres ned mot KOSTRA-gruppe 7 1.) Endringer driftsbudsjett

18 forts. bakgrunn for møte
Sør-Odal kommunestyre har vedtatt følgende jf. vedtak : “Kommunestyret i Sør-Odal ber ordføreren ta opp sak om å vurdere nytt anbud på revisjons- og sekretariattjenester i Glåmdal regionen i regionrådet.” Det er også innspill fra enkelte adm. som har tatt opp spørsmål om revisjonen bør konkurranseutsettes pga kostnad. Det er derfor flere kommuner som har reist spørsmålet, og da med fokus på kostnad.

19 God dialog Viktig med god dialog og håper at eiermøter, representantskapsmøter skal være med å bidra til dette. Representantskapet Viktig med god dialog mellom medlemmer av representantskap og kommunene ved kommunestyrene og ordfører Medlemmer av representantskap og selskap Vanligvis to møter i året, bl.a. vedta regnskap og budsjett Styret og daglig leder deltar i møtene Styret Jevnlige møter i styret, hvor daglig leder deltar

20 Utvikling antall ansatte siden 2010
Har over tid blir færre ansatte i revisjonen Per var det 12 ansatte i 11 årsverk Sommeren 2010 gikk to ansatte i til sammen 1,5 årsverk over på AFP. Ble da 10 ansatte i 9,5 årsverk, hvor en ansatt var langtidssykemeldt. 2011 en ansatt i permisjon u/lønn, dvs 8,5 årverk. Den ansatte sa opp August 2012 ansatt forvaltningsrevisor, og er per i dag 10 ansatte i 9,5 årsverk, som budsjett 2013 er basert på og som representantskapet vedtok

21 UTVIKLING KOSTNAD 2009-2011 Sum driftsutgifter vs driftsinntekter 2009
Driftsutgifter kr Driftsinntekter kr , herav fra kommuner kr og «andre» kr Brukt av fond kr 2010 Driftsutgifter kr Driftsinntekter kr , herav fra kommuner kr og «andre» kr Brukt av fond kr 2011 Driftsutgifter kr Driftsinntekter kr , herav fra kommuner kr og «andre» kr Brukt av fond kr 0 2012 Driftsutgifter kr Driftsinntekter kr , herav fra kommuner kr og «andre» kr

22 NKRF – BENCHMARKING 2009

23 NKRF – BENCHMARKING 2010

24 NKRF – BENCHMARKING 2011

25 Utredning av samarbeid
Glåmdal revisjon IKS har mottatt henvendelse fra Hedmark Revisjon IKS om mulig framtidig samarbeid. Vi ønsker å utrede en slikt framtidig samarbeid

26 Avslutning Glåmdal revisjon IKS ønsker å levere tjenester av god kvalitet og til rett pris, og ønsker å være et naturlig valg som revisor for våre eierkommuner også i fremtiden Ønsker våre eiere å ha oss som en kompetansebedrift i regionen?


Laste ned ppt "Informasjon fra Glåmdal revisjon IKS Vinger hotell"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google