Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NaFun 30. okt 2007 EVESUN Jevnhet – på langs og på tvers: Initialtilstand og vedlikeholdsstandard NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NaFun 30. okt 2007 EVESUN Jevnhet – på langs og på tvers: Initialtilstand og vedlikeholdsstandard NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Jevnhet – på langs og på tvers: Initialtilstand og vedlikeholdsstandard NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet

2 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Innhold i presentasjonen •Overordnete funksjonskrav •Hvorfor settes krav ? •Gjennomgang av gjeldende krav •Revisjon av vedlikeholdsstandarden

3 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Overordnete funksjonskrav til vegdekke Hb 018 (Omtrent likelydende i Hb 111)

4 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Hvorfor setter vi krav ? •Initialtilstand: –Kvalitet på utført arbeid –Sikre videre tilstandsutvikling/levetid •Vedlikeholdsstandard –Sikre at trafikantene tilbys riktig tilstand –Best mulig samfunnsøkonomi (vegholder + trafikanter)

5 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Hvor finnes kravene angitt ? •SVV Håndbok 018 Vegbygging 2005(ny utg. snart !) •Konkurransegrunnlaget •Teknologirapport 2418 - Kontroll og dokumentasjon av reseptorienterte asfaltkontrakter •SVV Håndbok 111 Vedlikeholdsstandard 2003 (under revisjon – ny utgave 2009)

6 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Krav til initialtilstand på langs (IRI) og på tvers (spor) Slitelag på nye veger (Hb 018) Ikke foreslått endringer i tallverdier i revisjon av Hb 018

7 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Initialtilstand på tvers (spor) Vedlikehold av eksisterende vegdekker •Målt med Alfred eller tilsvarende –Maksimum 6 mm (Rv & Fv) –90%-verdi på 1000 m strekning (600 – 1600 m) •Basert på måleverdier for 20-meters strekninger •Gjennomsnitt av 3 måleserier •Målt med rettholt (3 m)

8 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Initialtilstand på langs Vedlikehold av eksisterende vegdekker •Målt med Alfred eller tilsvarende •Målt med rettholt (3 m)

9 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Eksempel på ikke godkjent initialverdi IRI !!

10 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Gode gamle ALFRED lever fortsatt !

11 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Tverrprofil av et vanlig kjørefelt ALFREDs målemetode Beregningsmetode ALFRED

12 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Ny målebil – roterende laser

13 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Tverrprofil av et vanlig kjørefelt Ny målemetode: svinglaser

14 NaFun 30. okt 2007 EVESUN IRI – Prinsipp og målemetode •Verdensbanken sentral i utviklingen av parameteren •Kalkulert respons (mm/m) i ”quarter-car” som kjører i 80 km/t •Påvirkes hovedsakelig av bølgelengder på 1,2 – 30 meter •Internasjonalt akseptert (men fortsatt debattert!) •Vi måler den med 1 laser i ytre hjulspor

15 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Vedlikeholdsstandard – Hb 111 •Under revisjon (ny utgave tidlig 2009) –Omfattende revisjonsprosess –Forslag til konkrete endringer i ferd med å ferdigstilles •Eksisterende utgave opererer med to nivå –Vegnettsnivå (mål) –Parsellnivå (utløsende for tiltak )

16 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Vedlikeholdsstandard – Hb 111 Mål som det styres mot, ikke krav ! Forslås tatt ut av Hb111

17 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Vedlikeholdsstandard – Hb 111

18 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Vedlikeholdsstandard Hb111 : Mål med revisjonen •Styring/kommunikasjon ift overordnet ledelse og myndighet •Kommunikasjon med trafikantene •Styring av virksomheten i Statens vegvesen •Kontraktsstyring av drift og vedlikehold (entreprise) Resultat Revidert standard med forbedret beskrivelse, mer egnet for bruk innen: Effekt Ikke endret samfunnsnytte, unntatt som følge av: •Presiseringer og forbedringer i beskrivelse – kan gi effekt på kostnad og nytte •Nytt prinsipp for vinterdrift – vanskelig å finne samme nivå som tidligere •Vegdekke og vinter: Besluttet justering av standard basert på analyser 2005/2006 •Forslag om endring av samfunnsnytte innen enkeltområder

19 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Hb 111 Revisjon - Organisering

20 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Aktiviteter - Tidsplan

21 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Arbeidsgrupper 1 Vegen som konstruksjon Kjørebane, mm Even Sund 2 Vegen som konstruksjon Bru/kai Hilde Vikse Røsdal/ Knut A Grefstad 3 Vegen som konstruksjon Tunnel mm Hans Olav Lien 4 Vegen som trafikksystem Trafikkavvikling, trafikksikkerhet Geir Ove Nordgård/ Bjørn Skaar 5 Vegen som trafikksystem Miljø, grønt, sideanlegg Jakob Høyland 6 VinterdriftÅge Sivertsen

22 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Standarden ift kontrakter Standard for drift og vedlikehold Håndbok 111 Nasjonal standard for ulike vegtyper med typisk trafikk, klima, vær, miljø, mm. (dvs. alle variasjoner kan ikke dekkes opp i standarden) Konkurransegrunnlag for drift og vedlikehold (funksjonskontrakter, m. fl.) Lokale tilpasninger og suppleringer, operative bestemmelser, instrukser og rutiner, mm basert på lokale mål, variasjoner og behov.

23 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Fastlegging av regional og lokal standard NivåGrunnlag/metodeDokument Nasjonalt nivå: Normalsituasjoner Nasjonalt vegnett Samfunnsøkonomisk analyse Overordnede politiske og administrative føringer Nasjonal standard: Håndbok 111 Regionalt nivå: Normalsituasjoner Nasjonalt vegnett Føringer fra Vegdirektoratet Input/føring fra andre sektorer Regionalpolitiske føringer NTP Handlingsprogram Statsbudsjett Årlig budsjett Lederkontrakter Distriktsnivå: Vegstrekninger/ruter Lokale situasjoner Sentrale/regionale føringer Analyse av drift og vedlikehold ift lokale betingelser og behov Lederkontrakter Budsjetter Entreprisekontrakt

24 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Innføring av ny standard Hovedregel: Inkludering i nye kontrakter etter hvert som disse inngås (1 - 7 år før standarden er innført) Alternativ for spesielle tilfeller: Ny standard forhandles inn i eksisterende kontrakter (kostnad?) –Ved stor samfunnsnytte –Når ulik standard medfører fare/stor ulempe

25 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Overordnet hensikt/funksjonskrav: Vegdekket skal •beskytte vegkonstruksjonen mot nedbrytning forårsaket av trafikklast og klima. •gi trafikantene underlag og være så jevnt at det gir komfortabel og sikker kjøring uten at last blir skadet. •ha en friksjon som sikrer framkommelighet og trafikksikkerhet. •hindre nedtrengning av vann i vegkonstruksjonen, og sikre nødvendig avrenning •bidra til et best mulig miljø for trafikantene og omgivelsene Forslag til endringer (Vegdekker) (NB! Ikke vedtatte endringer)

26 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Sammenheng mellom spor og trafikksikkerhet TØI-rapport 840/2006: Vegdekkets tilstand og trafikksikkerhet - Betydningen av spordybde, ujevnhet og endringer i tverrfall for ulykkesrisikoen Gj.snittlig personskadeulykke: 2.400.000 Kr. Gj.snittlig materiellskadeulykke: 49.000 Kr.

27 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Sammenheng mellom jevnhet (IRI) og trafikksikkerhet

28 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Forslag til endringer (Vegdekker) (NB! Ikke vedtatte endringer)

29 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Forslag til endringer (Vegdekker) (NB! Ikke vedtatte endringer)

30 NaFun 30. okt 2007 EVESUN Nye / andre tilstandsparametere ? •Ikke i denne revisjonen •Nytt måleutstyr gir nye muligheter •Hva med sprekker / skader ? •Bæreevne/strukturell kapasitet ??


Laste ned ppt "NaFun 30. okt 2007 EVESUN Jevnhet – på langs og på tvers: Initialtilstand og vedlikeholdsstandard NaFun 30. oktober 2007 Even K. Sund Vegdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google