Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kystplan Midt- og Sør-Troms

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kystplan Midt- og Sør-Troms"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kystplan Midt- og Sør-Troms
Kystplan Midt- og Sør-Troms Næringsseminar, Finnsnes Prosjektleder Malin Ek,

2 Innhold Bakgrunn og informasjon om prosjektet Kystplan Troms
Arealplanlegging og interkommunalt samarbeid Planprosessen i Kystplan Midt- og Sør-Troms

3 Bakgrunn til prosjektet
Økt interesse for bruk av kysten Gamle og utdaterte kystsoneplaner Begrensede ressurser i kommunene

4 Oppdatering av kystsoneplanene i hele Troms Fylke
Prosjekteier: Troms fylkeskommune, næringsetaten Treårig prosjekt Fylkeskommunal finansiering: 12 millioner Interkommunale prosjekter: 50% egeninnsats fra kommunene 4 regionale prosjekter (1 per regionråd) + sentralt prosjekt hos fylkeskommunen

5 Midt- og Sør-Troms regionråd er gått sammen om et felles prosjekt
13 kommuner 2,3+2,3 millioner kroner Interkommunalt – ikke «overkommunalt» samarbeid Berg Tranøy Torsken Dyrøy Sørreisa Lenvik Gratangen Salangen Lavangen Harstad Kvæfjord Ibestad Skånland Kystplan Midt- og Sør-Troms

6 Kystplan Midt- og Sør-Troms Kystplan Tromsø-området
13 kommuner, interkommunal planprosess Kystplan Tromsø-området 5 kommuner med, konsulent gjør jobben, ikke interkommunalt planutvalg, men koordinerte kommunale prosesser Kystplan Nord-Troms Alle planer oppdateres, men ikke i koordinert prosess mellom alle kommuner samtidig Kystplan Troms Karlsøy Dyrøy ( )

7 Arealplanlegging Hva får man gjøre hvor?

8 Plankart med arealformål og hensynssoner
Hva består en plan av? Plankart med arealformål og hensynssoner Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse. Tekstdel: Planbeskrivelse, planbestemmelser, konsekvensutredning

9

10 Arealplanlegging Kommunal prosess
Interkommunal prosess med delegert planmyndighet (PBL kap.9) Generell beskrivelse «Vanlig arealplanlegging» i sjø og på land Måten vi jobber i Kystplan Midt- og Sør-Troms. Ny måte å planlegge arealbruk! Hvorfor? Loven gir kommunene ansvar for å planlegge arealbruken Kommunene gir ikke fra seg retten til å bestemme, men man kan se større sammenhenger og effektivere prosessene Administrativt arbeid Kommunalt ansatte Interkommunal prosjektleder koordinerer Samarbeid mellom ansatte i kommunene Medvirkning Myndigheter (f.eks. Fylkesmannen) Interessenter (f.eks. næringsinteresser) Innbyggere Lokalt og regionalt Politiske prosesser Planutvalg (eller lignende) Kommunestyre Interkommunalt planutvalg med en representant per kommune (sentral politiker) Kommunestyret vedtar ferdig plan for den egne kommunen =>kommunen har makten! Sluttprodukt Kommunal arealplan (kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan) Kommunedelplaner for sjøarealene i de deltakende kommunene (=det samme som i kommunal planlegging)

11 Planområde Interkommunalt plansamarbeid er kommunal planlegging i samarbeid mellom kommunene Mulighet til å se helheten over kommunegrenser Viktig med sammenheng også utenom plangrensen Planområde: 13 kommuner Grensen ved «generalisert felles kystkontur» Men må se sammenheng og ivareta helhet over strandlinjen!

12 Kystplan Midt- og Sør-Troms
Planprosessen 1. Utarbeidelse av planprogram «Hva skal planlegges og hvordan» Høring min. 6 uker Vedtatt den Lastes ned her: 2. Utarbeidelse av plan Plankart Planbeskrivelse Planbestemmelser Tidlig medvirkning! Høring min. 6 uker høst 2014

13 Formål Planen skal gi sjøretta næringer mulighet til økt verdiskaping i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling. Eksisterende og fremtidig arealbehov til ulike aktiviteter må veies mot hverandre natur- og miljøforhold lokale og politiske interesser føringer fra myndigheter. Planen vil dekke sjøområdene i de deltakende kommunene, men bruk og vern langs kysten skal ses i sammenheng på begge sider av strandlinjen.

14 Resultatmål Resultatmålet med planarbeidet er oppdaterte, kunnskapsbaserte, juridisk bindende planer for sjøområdene i de 13 deltakende kommunene. Planen blir fremstilt i en felles interkommunal prosess men blir del av hver enkelt kommuneplan gjennom vedtak i det enkelte kommunestyre. Bred deltakelse i prosessen skal skape eierskap til planen hos brukere av kystsonen og offentlig forvaltning. Danne et godt grunnlag for revisjon av planene i neste runde.

15 Kystplan Midt- og Sør-Troms
GROV TIDSPLAN 2013 2014 2015 2016 Vår Sommer Høst Vinter Prosjekt-oppstart Delegasjon av planmyndighet (13*KST->IKPU) Planoppstart (IKPU) Vedtak planprogram (IKPU) Planprogram Behandling av innspill (IKPU) (IKPU) (IKPU) Vedtak av plan (13*KST) Høring Plan: kart, beskrivelse, bestemmelser Høring Videreføring KST = Kommunestyre IKPU = Interkommunalt kystsoneplanutvalg

16 Innspillsgrupper Fiskeri Akvakultur
Reiseliv, friluftsliv, fritidsfiske Havn, farvann, forsvaret Innspill ønskes med frist den Tidlig og bred medvirkning ønskes

17 Hva skjer fremover i 2014? Frist for innspill fra innspillsgruppene Mars-mai 2014: Utarbeidelse av planforslag : Innspillseminar. Innspillsgruppene presenterer sine innspill for de administrative kontaktpersonene (og politikere) Temadag plankart Folkemøter i kommunene: februar-april : Fagdager for risiko- og sårbarhetsanalyse, Harstad. Arrangør: Kartverket : Møte/verksted/seminar om fiskeriinteresser. : Møte interkommunalt kystsoneplanutvalg Juni: planskisse sendes til kommunene og publiseres på nett for kommentarer fra innspillsgrupper og innbyggere. Frist for innspill (Møte IKPU 29.9) November-desember 2014: Plan på høring ( Møte i Interkommunalt kystsoneplanutvalg)

18 Kystplan Midt- og Sør-Troms
Bildet er tatt fra fjellet over Hamn i Senja Ta kontakt hvis dere lurer på noe: Prosjektleder Malin Ek,

19 Kystplan Midt- og Sør-Troms
Interkommunalt kystsoneplanutvalg Planmyndighet i prosessen (politisk representasjon) Kystplan Midt- og Sør-Troms Kommune Navn Stilling/verv Telefon E-post Vara Berg Guttorm Nergård Ordfører Roar Åge Jakobsen Dyrøy Knut Arne Johansen Formannskaps repr. Terje Johansen Gratangen Ronny Grindstein Rita Roaldsen Harstad Halvar Hansen Leder planutvalg Håvard Solhaug Ibestad Dag Sigurd Brustind Børge Arvesen Kvæfjord Torbjørn Larsen Karin Eriksen Lavangen Erling Bratsberg Svein Sæther Lenvik Louis Edvardsen Leder av utvalg for miljø og forvaltning Heidi Tove Olsen Salangen Sigrun W. Prestbakmo Jarle Adolfsen Skånland Einar Aune Tor Martin Torbergsen Sørreisa Jarl Kato Solset Leder Teknisk- og arealutvalget Ole E Langaune Torsken Hans Peder Pedersen Varaordfører Herdis Myrvang Tranøy Inger Andreassen Kommunestyre repr. Arnt Einar Nilsen

20 Administrative kontaktpersoner i kommunene
Navn Stilling Telefon E-post Berg Bjørn Abelsen Byggesaksbehandler / Dyrøy Ragnvald Tollefsen  Fagleder landbruk Gratangen Johan Harald Gamnes Ingeniør / Harstad Jan Inge Lakså Enhetsleder Areal og byggesakstjenesten Kvæfjord Helge Stoltenberg avdelingsingeniør teknisk kontor Lavangen Albert Pedersen Teknisk sjef Lenvik Asle Bogen Støtteenhetsleder, plan og utvikling   Salangen Katrine Norgård Ingeniør, teknisk avdeling Skånland Ivar Hartviksen Ingeniør/saksbehandler plan 770 89 516 Sørreisa Wenche Anita Bergum Landbruksleder 778 75 241/  621 Torsken Bjørn Lauransen Tranøy Audun Sivertsen Leder forvaltning /   Ibestad Ole Pedersen-Dyrstad Næringsutvikler, Plan, næring og utvikling

21 Arealformål Følgende arealformål kan benyttes, plan- og bygningsloven § 11-7: 1. Bebyggelse og anlegg. Underformål: boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder. 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Underformål: veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, kollektivnett, kollektivknutepunkt, parkeringsplasser, traseer for teknisk infrastruktur. 3. Grønnstruktur. Underformål: naturområder, turdrag, friområder og parker. 4. Forsvaret. Underformål: ulike typer militære formål. 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. Underformål: a) areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse, mv. jf. § nr. 2 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone Underformål: ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon.

22 Hensynssoner + bestemmelser og retningslinjer
Følgende hensynssoner kan benyttes, PBL § 11-8: a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. b) Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur. c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse. d) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet. e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige samarbeids- eller eierformer samt omforming og fornyelse. Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde. + bestemmelser og retningslinjer

23 Temaer Astafjord prosjektet (verksted om bruk av Astafjorddata arrangeres i feb-mars 2014) Biologisk mangfold og miljø Hensynet til bestander av anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) Fiskerier Akvakultur Vannforskriften Forurensing Sjødeponi og dumping og deponerings områder for muddermasser Havne og farvannsloven, farleder og fiskerihavner Havneområder og småbåthavner Friluftsliv, rekreasjonsområder og bomiljø i strandsonen Hensynet til kulturminner og kulturmiljø i kystsonen Veinett og samferdsel Kabler og ledninger Forsvarets områder

24 Kystplan Midt- og Sør-Troms
Prosjektets styringsgruppe (SG) Kontaktgruppe/Prosjektgruppe (KG) Interkommunalt Planutvalg (IKPU) Planforum Folkemøter MØTER: Tidsplan 2013 2014 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 8.3:SG 27.6:SG 1.10:SG 30.1: SG SG 5.11:SG Prosjektoppstart Delegasjon av planmyndighet (kommunestyrene) 6.5:KG1 Planprogram Fastsetting av planprogram (interkommunalt planutvalg) IKPU 30.9. IKPU 18.11 IKPU 20.1 29.8: KG2 Forslag Varsel planoppstart, kunngjøring KG 22.10 Høring Bearb. Planforum Folkemøter KG KG Plan (kart, bestemmelser, beskrivelse) IKPU IKPU Utarbeiding planforslag Kunngjøring Kommunale folkemøter KG KG Høring 6 uker Innsamling data Planverksted (uke 10) Planforum Forslag inspills.gr. Folkemøter KG Analyser Konsekvensutredning Plankart Trykk Planbestemmelser, beskrivelse Bearb. Saksframlegg Planprogram Plan Analyser og utredninger Kartproduksjon Oppsummering, videreføring Forsknings dager Forsknings dager

25 Tidsplan 2015-2016 2015 2016 Planprosess Oppsummering, Videreføring
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SG8 SG10 SG7 SG9 Planprosess Vedtak av plan (kommunestyrene) Kunngjøring IKPU Bearb. KG Bearb Oppsummering, Videreføring Prosjektets styringsgruppe (SG) Kontaktgruppe/Prosjektgruppe (KG) Interkommunalt Planutvalg (IKPU) Planforum Folkemøter MØTER: Forsknings dager Plan Analyser og utredninger Oppsummering, videreføring Kartproduksjon

26 ORGANISERING – KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS
Kommunene Endelig politisk vedtak av plan Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lenvik, Salangen, Skånland, Sørreisa, Torsken og Tranøy Prosjektleder Koordinering Innspillsgrupper for relevante tema Konkrete forslag Representanter fra interessenter, næringsutøvere… Prosjektets styringsgruppe Utpekt av Sør-Troms og Midt-Troms regionråd Interkommunalt kystsoneplanutvalg Planmyndighet i planleggingsprosessen «styre» i PBL, 1 representant med vara per kommune Kontaktgruppe Planarbeid Representanter fra administrasjonen i kommunene Troms Fylkeskommune Fylkesråd for næring Prosjektmidler, koordinering av «Kystplan Troms» Prosjekt / økonomi Planprosess


Laste ned ppt "Kystplan Midt- og Sør-Troms"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google