Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kystplan Midt- og Sør-Troms Næringsseminar, Finnsnes 28.1.2014 Prosjektleder Malin Ek, 46638699.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kystplan Midt- og Sør-Troms Næringsseminar, Finnsnes 28.1.2014 Prosjektleder Malin Ek, 46638699."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kystplan Midt- og Sør-Troms Næringsseminar, Finnsnes Prosjektleder Malin Ek,

2 Innhold Bakgrunn og informasjon om prosjektet Kystplan Troms Arealplanlegging og interkommunalt samarbeid Planprosessen i Kystplan Midt- og Sør-Troms

3 Bakgrunn til prosjektet – Økt interesse for bruk av kysten – Gamle og utdaterte kystsoneplaner – Begrensede ressurser i kommunene

4 – Oppdatering av kystsoneplanene i hele Troms Fylke – Prosjekteier: Troms fylkeskommune, næringsetaten – Treårig prosjekt Fylkeskommunal finansiering: 12 millioner Interkommunale prosjekter: 50% egeninnsats fra kommunene – 4 regionale prosjekter (1 per regionråd) + sentralt prosjekt hos fylkeskommunen

5 – Midt- og Sør-Troms regionråd er gått sammen om et felles prosjekt 3år 13 kommuner 2,3+2,3 millioner kroner – Interkommunalt – ikke «overkommunalt» samarbeid BergTranøyTorskenDyrøySørreisa Lenvik GratangenSalangenLavangenHarstadKvæfjord Ibestad Skånland Kystplan Midt- og Sør-Troms

6 Kystplan Midt- og Sør-Troms 13 kommuner, interkommunal planprosess Kystplan Midt- og Sør-Troms 13 kommuner, interkommunal planprosess Kystplan Tromsø-området 5 kommuner med, konsulent gjør jobben, ikke interkommunalt planutvalg, men koordinerte kommunale prosesser Kystplan Tromsø-området 5 kommuner med, konsulent gjør jobben, ikke interkommunalt planutvalg, men koordinerte kommunale prosesser Kystplan Nord-Troms Alle planer oppdateres, men ikke i koordinert prosess mellom alle kommuner samtidig Kystplan Nord-Troms Alle planer oppdateres, men ikke i koordinert prosess mellom alle kommuner samtidig Kystplan Troms Karlsøy Dyrøy ( )

7 Arealplanlegging Hva får man gjøre hvor?

8 Plankart med arealformål og hensynssoner Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse. Hva består en plan av? Tekstdel: Planbeskrivelse, planbestemmelser, konsekvensutredning

9

10 Arealplanlegging Kommunal prosessInterkommunal prosess med delegert planmyndighet (PBL kap.9) Generell beskrivelse «Vanlig arealplanlegging» i sjø og på land Måten vi jobber i Kystplan Midt- og Sør- Troms. Ny måte å planlegge arealbruk! Hvorfor?Loven gir kommunene ansvar for å planlegge arealbruken Kommunene gir ikke fra seg retten til å bestemme, men man kan se større sammenhenger og effektivere prosessene Administrativt arbeid Kommunalt ansatteInterkommunal prosjektleder koordinerer Kommunalt ansatte Samarbeid mellom ansatte i kommunene MedvirkningMyndigheter (f.eks. Fylkesmannen) Interessenter (f.eks. næringsinteresser) Innbyggere Myndigheter (f.eks. Fylkesmannen) Interessenter (f.eks. næringsinteresser) Innbyggere Lokalt og regionalt Politiske prosesser Planutvalg (eller lignende) Kommunestyre Interkommunalt planutvalg med en representant per kommune (sentral politiker) Kommunestyret vedtar ferdig plan for den egne kommunen =>kommunen har makten! SluttproduktKommunal arealplan (kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan) Kommunedelplaner for sjøarealene i de deltakende kommunene (=det samme som i kommunal planlegging)

11 Interkommunalt plansamarbeid er kommunal planlegging i samarbeid mellom kommunene Mulighet til å se helheten over kommunegrenser Viktig med sammenheng også utenom plangrensen Planområde: 13 kommuner Grensen ved «generalisert felles kystkontur» Men må se sammenheng og ivareta helhet over strandlinjen! Planområde

12 Planprosessen 1. Utarbeidelse av planprogram «Hva skal planlegges og hvordan» Høring min. 6 uker Vedtatt den Lastes ned her: 2. Utarbeidelse av plan Plankart Planbeskrivelse Planbestemmelser Tidlig medvirkning! Høring min. 6 uker høst 2014

13 Formål Planen skal gi sjøretta næringer mulighet til økt verdiskaping i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling. Eksisterende og fremtidig arealbehov til ulike aktiviteter må veies mot hverandre natur- og miljøforhold lokale og politiske interesser føringer fra myndigheter. Planen vil dekke sjøområdene i de deltakende kommunene, men bruk og vern langs kysten skal ses i sammenheng på begge sider av strandlinjen.

14 Resultatmål Resultatmålet med planarbeidet er oppdaterte, kunnskapsbaserte, juridisk bindende planer for sjøområdene i de 13 deltakende kommunene. Planen blir fremstilt i en felles interkommunal prosess men blir del av hver enkelt kommuneplan gjennom vedtak i det enkelte kommunestyre. Bred deltakelse i prosessen skal skape eierskap til planen hos brukere av kystsonen og offentlig forvaltning. Danne et godt grunnlag for revisjon av planene i neste runde.

15 GROV TIDSPLAN Videreføring Vår Sommer Høst Vinter Vår Sommer Høst Vinter Vår Sommer Høst Vinter Prosjekt-oppstart Delegasjon av planmyndighet (13*KST->IKPU) Vedtak planprogram (IKPU) Planprogram Vedtak av plan (13*KST) Plan: kart, beskrivelse, bestemmelser Høring Planoppstart (IKPU) Behandling av innspill (IKPU) (IKPU) KST = Kommunestyre IKPU = Interkommunalt kystsoneplanutvalg

16 Innspillsgrupper Fiskeri Akvakultur Reiseliv, friluftsliv, fritidsfiske Havn, farvann, forsvaret Innspill ønskes med frist den Tidlig og bred medvirkning ønskes

17 Hva skjer fremover i 2014? Frist for innspill fra innspillsgruppene Mars-mai 2014: Utarbeidelse av planforslag : Innspillseminar. Innspillsgruppene presenterer sine innspill for de administrative kontaktpersonene (og politikere) Temadag plankart Folkemøter i kommunene: februar-april : Fagdager for risiko- og sårbarhetsanalyse, Harstad. Arrangør: Kartverket : Møte/verksted/seminar om fiskeriinteresser : Møte interkommunalt kystsoneplanutvalg Juni: planskisse sendes til kommunene og publiseres på nett for kommentarer fra innspillsgrupper og innbyggere. Frist for innspill (Møte IKPU 29.9) November-desember 2014: Plan på høring ( Møte i Interkommunalt kystsoneplanutvalg)

18 Ta kontakt hvis dere lurer på noe: Prosjektleder Malin Ek,

19 Interkommunalt kystsoneplanutvalg Planmyndighet i prosessen (politisk representasjon) KommuneNavnStilling/vervTelefonE-postVara BergGuttorm Nergård Ordfører Roar Åge Jakobsen DyrøyKnut Arne Johansen Formannskaps repr Terje Johansen GratangenRonny Grindstein Rita Roaldsen HarstadHalvar Hansen Leder planutvalg Håvard Solhaug IbestadDag Sigurd Brustind Ordfører Børge Arvesen KvæfjordTorbjørn Larsen Karin Eriksen LavangenErling Bratsberg Ordfører Svein Sæther LenvikLouis Edvardsen Leder av utvalg for miljø og forvaltning Heidi Tove Olsen SalangenSigrun W. Prestbakmo ne.no Jarle Adolfsen SkånlandEinar Aune Tor Martin Torbergsen SørreisaJarl Kato Solset Leder Teknisk- og arealutvalget Ole E Langaune TorskenHans Peder Pedersen Varaordfører Herdis Myrvang TranøyInger Andreassen Kommunestyre Arnt Einar Nilsen

20 Administrative kontaktpersoner i kommunene KommuneNavnStillingTelefonE-post BergBjørn Abelsen Byggesaksbehandler / DyrøyRagnvald Tollefsen Fagleder landbruk GratangenJohan Harald Gamnes no HarstadJan Inge Lakså Enhetsleder Areal og byggesakstjenesten KvæfjordHelge Stoltenberg avdelingsingeniør teknisk kontor LavangenAlbert Pedersen Teknisk sjef LenvikAsle Bogen Støtteenhetsleder, plan og utvikling SalangenKatrine Norgård Ingeniør, teknisk avdeling SkånlandIvar Hartviksen Ingeniør/saksbehandler plan SørreisaWenche Anita Bergum Landbruksleder / TorskenBjørn Lauransen Teknisk TranøyAudun Sivertsen Leder IbestadOle Pedersen-Dyrstad Næringsutvikler, Plan, næring og utvikling

21 Arealformål Følgende arealformål kan benyttes, plan- og bygningsloven § 11-7: 1. Bebyggelse og anlegg. Underformål: boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder. 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Underformål: veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, kollektivnett, kollektivknutepunkt, parkeringsplasser, traseer for teknisk infrastruktur. 3. Grønnstruktur. Underformål: naturområder, turdrag, friområder og parker. 4. Forsvaret. Underformål: ulike typer militære formål. 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. Underformål: a) areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse, mv. jf. § nr Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone Underformål: ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon.

22 Hensynssoner Følgende hensynssoner kan benyttes, PBL § 11-8: a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. b) Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur. c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse. d) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet. e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige samarbeids- eller eierformer samt omforming og fornyelse. f)Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde. + bestemmelser og retningslinjer

23 Temaer Astafjord prosjektet (verksted om bruk av Astafjorddata arrangeres i feb-mars 2014) Biologisk mangfold og miljø Hensynet til bestander av anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) Fiskerier Akvakultur Vannforskriften Forurensing Sjødeponi og dumping og deponerings områder for muddermasser Havne og farvannsloven, farleder og fiskerihavner Havneområder og småbåthavner Friluftsliv, rekreasjonsområder og bomiljø i strandsonen Hensynet til kulturminner og kulturmiljø i kystsonen Veinett og samferdsel Kabler og ledninger Forsvarets områder

24 Tidsplan JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 8.3:SG 1.10:SG 30.1: SG Høring 6 uker Forsknings dager :SG Plan (kart, bestemmelser, beskrivelse) Høring Høring : KG2 Forslag Varsel planoppstart, kunngjøring … … Bea rb. IKPU Planprogram Fastsetting av planprogram (interkommunalt planutvalg) IKPU IKPU IKPU 20.1 IKPU Prosjektets styringsgruppe (SG) Kontaktgruppe/Prosjektgruppe (KG) Interkommunalt Planutvalg (IKPU) Planforum Folkemøter MØTER: Saksframlegg Planprogram Plan Analyser og utredninger Kartproduksjon Oppsummering, videreføring Prosjektoppstart Delegasjon av planmyndighet (kommunestyrene) 6.5:KG1 KG Utarbeiding planforslag Kunngjøring KG Forsknings dager SG 5.11:SG KG Planforum Folkemøter Analyser Innsamling data Plankart Trykk Konsekvensutredning Forslag inspills.gr. Planbestemmelser, beskrivelse Bearb. Planforum KG Kommunale folkemøter Folkemøter Planverksted (uke 10)

25 Tidsplan JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Planprosess Vedtak av plan (kommunestyrene) Forsknings dager Plan Analyser og utredninger Oppsummering, videreføring Kartproduksjon Bearb. KG SG8 SG10 SG7 IKPU Oppsummering, Videreføring SG9 Bearb Prosjektets styringsgruppe (SG) Kontaktgruppe/Prosjektgruppe (KG) Interkommunalt Planutvalg (IKPU) Planforum Folkemøter MØTER: Kunngjøring

26 Kommunene Endelig politisk vedtak av plan Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lenvik, Salangen, Skånland, Sørreisa, Torsken og Tranøy Prosjektleder Koordinering Innspillsgrupper for relevante tema Konkrete forslag Representanter fra interessenter, næringsutøvere… Prosjektets styringsgruppe Utpekt av Sør-Troms og Midt-Troms regionråd Interkommunalt kystsoneplanutvalg Planmyndighet i planleggingsprosessen «styre» i PBL, 1 representant med vara per kommune Kontaktgruppe Planarbeid Representanter fra administrasjonen i kommunene Troms Fylkeskommune Fylkesråd for næring Prosjektmidler, koordinering av «Kystplan Troms» Prosjekt / økonomiPlanprosess ORGANISERING – KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS


Laste ned ppt "Kystplan Midt- og Sør-Troms Næringsseminar, Finnsnes 28.1.2014 Prosjektleder Malin Ek, 46638699."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google