Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestestedets navn § 11-8 Hensynssoner Vise hensyn og restriksjoner for bruk av arealer a.Sikrings-, støy- og faresoner b.Sone med krav til infrastruktur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestestedets navn § 11-8 Hensynssoner Vise hensyn og restriksjoner for bruk av arealer a.Sikrings-, støy- og faresoner b.Sone med krav til infrastruktur."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestestedets navn § 11-8 Hensynssoner Vise hensyn og restriksjoner for bruk av arealer a.Sikrings-, støy- og faresoner b.Sone med krav til infrastruktur c.Sone for særskilte hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap og bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø d. Sone for båndlegging i påvente av pbl vedtak, eller annet lovverk e. Sone med krav om felles planlegging, særlige samarbeids eller eierformer samt omforming og fornyelse f. Sone hvor gjeldende reguleringsplaner fortsatt skal gjelde

2 Tjenestestedets navn Arealformål og hensynssoner Hensynssoner: Et område med naturgitte eller andre egenskaper som vi må ta hensyn til når vi bestemmer arealbruken. Arealformål: Angir framtidig bruk av et område.

3 Tjenestestedets navn Hensynssoner - bruk Vise hvilke hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealet, uavhengig av arealformålet Gi grunnlag for vurdering av nye planinnspill Veiledning mht dispensasjonssøknader Gi tiltakshavere større forutberegnelighet Kan knytte bestemmelser og retningslinjer til

4 Tjenestestedets navn Hensynssoner - kartfesting Er en kartfestet inntegning av hensyn som legger faktiske eller rettslige premisser for arealbruken –Faktiske naturgitt forhold : skred, flom, naturtyper –Rettslige forhold – flystøysoner, kulturminnevern Vesentlig betydning for beslutninger dvs ikke alle hensyn jfr temakart/planbeskrivelser Kan viser flere hensynssoner for samme område Krevende kartteknisk å vise

5 Tjenestestedets navn a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. F.eks sone utsatt for skred, ras, flom, akutt forurensing eller radonstråling, støysone, sone for militær virksomhet, sone rundt flyplass, sone rundt kraftlinjer, sone for sikring av vannforsyning mv Det kan gis bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for tiltak og/eller virksomheter – ”Innfor sonen må all bebyggelse plasseres over kote 2,5 moh.” –”Innefor sonen må ingen bebyggelse for varig opphold må plasseres nærmere høyspentlinjer enn 50 meter”

6 Tjenestestedets navn b) Sone med særlige krav til infrastruktur med ­angivelse av type infrastruktur. sone med forbud mot eller påbud om nærmere angitte vann-, avløps-, energi-, transport- eller vegløsninger. Kan gi bestemmelser jfr § 11–9 nr. 3 (krav infrastruktur) og nr 4 (rekkefølgekrav) –”Innenfor sonen skal ny bebyggelse være tilrettelagt for forsyning av vannbåren varme” –NB Kan ikke pålegge opparbeiding eller bestemme energiform/energibærer jfr § 27-5 tilknytningsplikten

7 Tjenestestedets navn c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse kan f.eks. angis jordvernsone, soner med særlige hensyn til kulturvern, kulturlandskap, naturvern eller friluftsliv, og differensierte jordbruks-, skogbruks- og reindriftssoner (innenfor LNF(R). kan angi grønnstrukturen i sammenhengen på kommuneplannivå Ikke kombineres med arealformål ”Grønnstruktur” Bestemmelser kan bare gis for randsonen til nasjonalparker og landskapsvernområder Kan gis retningslinjer om begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å ivareta interessen i sonen (NB: ikke regulering av næringsvirksomhet) Det kan gis retningslinjer om hvilke hensyn som skal vektlegges ved praktisering av annen lovgivning så langt kommunen er tillagt myndighet etter vedkommende lov f.eks motorferdsel i utmark, landbrukslovgivning (NB: kan ikke begrense allemannsretten)

8 Tjenestestedets navn d) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet. Tilsvarer dagens arealformål båndlagte områder Båndlegging gjelder i 4 år – departementet kan forlenge med + 4 år. gir grunnlag for å presisere til hvilke formål et område båndlegges midlertidig og hvilke rådighetsbegrensninger som gjelder inntil det er utarbeidet et nytt forvaltningsgrunnlag for arealet. Kan angi områder som allerede er båndlagt etter særlover Jfr også midlertidig forbud mot tiltak § 13-1 (dagens bygge og deleforbud) NB: pålegger oppfølgingsplikt – f.eks må kommunen lage reguleringsplan!

9 Tjenestestedets navn e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige samarbeids- ­ eller ­eierformer samt omforming og fornyelse. Områder for omforming, byfornyelse, fortettingsområder Bestemmelser kan fastsette at flere eiendommer i et område skal undergis felles planlegging og at det skal brukes særskilte gjennomføringsvirkemidler. –Krav om samlet planlegging- krav om at private skal samarbeide om plan –krav om urbant jordskifte, –Reglene om utbyggingsavtaler gjelder Det kan også gis bestemmelser med krav til infrastruktur

10 Tjenestestedets navn f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde Denne hensynssonen gjør det mulig å markere entydig i kommuneplanen hvilke områder gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde. En slik markering innebærer at arealformålene som er regulert i det området sonen omfatter er i samsvar med kommuneplanens arealdel (?). Må reguleringsplaner som skal opprettholdes vises som hensynssone?

11 Tjenestestedets navn § 12–6 Hensynssoner i reguleringsplan De hensyn og restriksjoner som er fastsatt gjennom hensynssoner til kommuneplanens arealdel, skal legges til grunn for utarbeiding av reguleringsplan. Hensynssoner kan videreføres i reguleringsplan eller innarbeides i arealformål og bestemmelser som ivaretar formålet med hensynssonen Det kan angis samme type hensynssoner i reguleringsplan som i kommuneplanens arealdel Bestemmelser jfr § 12-7 kan supplere hensynssonene som er vist på reguleringsplankartet

12 Tjenestestedets navn Eksempler hensynssoner

13 Tjenestestedets navn Bestemmelser til reguleringsplan 1 1.utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, 2.vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, eller forbud mot former for bruk, 3.grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet, samt tiltak og krav til ny og pågående virksomhet i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet for å forebygge eller begrense forurensning, 4.funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, 5.antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til tilgjengelighet og boligens utforming der det er hensiktsmessig for spesielle behov, 6.bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, 7.trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og sykkelparkering,

14 Tjenestestedets navn Bestemmelser til reguleringsplan 2 8.tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse, 9.retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak 10.særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak 11.detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av tiltak, og retningslinjer for slik plan, 12.nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen, samt undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre virkninger for miljø, helse, sikkerhet, tilgjengelighet for alle, og andre samfunnsinteresser, ved gjennomføring av planen og enkelttiltak i denne, 13.fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor planområdet i henhold til jordskifteloven, 14.hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal.


Laste ned ppt "Tjenestestedets navn § 11-8 Hensynssoner Vise hensyn og restriksjoner for bruk av arealer a.Sikrings-, støy- og faresoner b.Sone med krav til infrastruktur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google