Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seniorrådgivning – omstilling, økonomi og pensjon Astrid Hjelm Therese Lorentzen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seniorrådgivning – omstilling, økonomi og pensjon Astrid Hjelm Therese Lorentzen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seniorrådgivning – omstilling, økonomi og pensjon Astrid Hjelm Therese Lorentzen

2 Innhold Omstilling i form av stillingsreduksjon Omstilling ved overtallighet Omstilling til pensjonisttilværelsen

3 Omstilling i form av redusert stilling

4 Redusert stilling Om du allerede har 30 års opptjening med 100% stilling vil det ikke få noen konsekvenser for fremtidig pensjon om du går ned i stilling

5 Redusere stillingsstørrelsen når en ikke har opptjent full tjenestetid 100% stilling i 25 år Minst 5 år igjen til stillingens aldersgrense Endrer stillingsstørrelse til 60% Lønnstrinn 30 Pensjonen skal regnes etter følgende: Tj.tid: 30/30 Lønnstrinn: 30 Gjennomsnittlig deltid: 93,33%

6 Økonomiske konsekvenser Tj.tidGj.deltidOPFSamletDiff/Tap v/65år30/30100%17.334 30/3093,33%16.178 - 1.156 v/67år30/30100%3.877 Folketr.14.76618.643 v/67år30/3093,33%2.983 Folketr.14.76617.749- 894

7 AFP – avtalefestet pensjon AFP mellom 62-65 år er innført ved tariffoppgjøret og er altså en fremforhandlet rettighet mellom partene i arbeidslivet For de som er 65 år eller eldre er AFP- rettigheten tatt inn som en del av pensjonsvedtekten for Oslo kommune

8 AFP 62 - vilkår Du må være i lønnet arbeid frem til du går av med AFP. Du må ha minst 10 år med pensjonspoeng i folketrygden fra og med det året du fyller 50 år til og med året før du går av med pensjon. Du må også ha minst 3 års sammenhengende tjeneste i offentlig sektor på det tidspunkt pensjonen tas ut. Det siste året må du ikke ha hatt ulønnet permisjon. Sykepenger likestilles med arbeidsinntekt. Du kan ta ut AFP dersom du allerede har delvis uførepensjon, men må si fra deg uførepensjonen i folketrygden. Dersom arbeidsgiver godkjenner det kan du ta ut gradert AFP

9 AFP 65 – vedtektsfestet pensjon Du må stå i lønnet arbeid til pensjoneringstidspunktet Du må ha minst 10 års medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år Oppfylles ikke 10 års kravet kan man likevel gå av om man oppfyller vilkårene for AFP 62 Ved 65 år skal man ha den høyeste ytelsen av en folketrygdberegnet AFP og en ren tjenestepensjon

10 Gradert AFP Ansatt i 100% stilling frem til 62 år Tar ut gradert AFP og fortsetter å jobbe i 60% stilling Søker full pensjon fra 65 år Lønnes i lønnstrinn 37 Gradert AFP utgjør 7.245 pr. mnd 100% AFP ville utgjort 16.466 pr. mnd

11 Eksempel på uttak av gradert AFP YtelseTj.tidOPF/OKSamlet v/62 år40% AFP28/307.245 60% lønn16.31023.555 v/65 år40% AFP28/307.321 60%AFP30/3011.41718.738 v/67 år40% AP28/302.610 60% AP30/304.013 Folketrygden 14.76621.389

12 Afp og inntekt Begrensningene gjelder kun ved en folketrygdberegnet AFP Fra 010102 – toleransebeløp på 15 000 kr, feriepenger fra foregående år inngår ikke i de 15 000 kronene Avviket mellom den inntekten man oppgir og ville ha og den man faktisk får kan ikke overstige 15 000 kr

13 Afp og inntekt forts. Ved 100% AFP – pensjon har man et toleransebeløp på kr 15000,- Det vil si at pensjonen blir redusert dersom man går over dette Eksempel: Tidligere inntekt kr 270000 Fremtidig inntekt kr 20000 AFP reduseres med 100% * 20000/270000 = 7,4% AFP-pensjonen skal her utgjøre (100 – 7,4) = 92,6% av full AFP Full AFP:Reduksjon (7,4%):utbetales: Gp39312913640 Tp97567229034 AFP17001261574 Sum 15387 1139 14248 Reduksjon for et år: 12 * 1139 = 13668

14 Man kan gå av med alderspensjon når ; 1)man når stillingens aldersgrense 2) 3 år før stillingens aldersgrense når summen av alder og tjenestetid til sammen er minimum 85 år 3) ved fylte 65 år forutsatt at man fyller vilkårene for AFP- pensjon 4) man har 10 års tjenestetid i en offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år 5) ved 67 år forutsatt at man tar ut folketrygdens alderspensjon

15 Alderspensjon og inntekt Går man av med en tjenestepensjon ved fylte 65 år eller etter en særaldersgrense har man ingen inntektsbegrensning Fra fylte 67 år kan du tjene 2 G (kr 125 784), uten at folketrygden reduseres. Fra fylte 70 år er det ingen beløpsgrense Dersom du tjener mer enn 2 G vil det overskytende i folketrygden bli redusert med 40% Når OPF får beskjed om reduksjonen vil vi gjennom samordningen kompensere folketrygdens reduksjon

16 Gradert alderspensjon Aldersgrense for stillingen er 65 år 50% alderspensjon fra fylte 62 år etter 85 års regelen Fortsetter i 50% arbeid Lønnstrinn 30 100% alderspensjon fra fylte 65 år

17 Gradert AP – full opptjening YtelseTj.tidOPF/OKSamlet v/62 år50% AP30/308.667 50% lønn12.26320.930 v/65 år100% AP30/3017.334 v/67 år100% AP30/303.877 Folketrygden14.76618.643

18 Gradert AP – redusert tjenestetid YtelseTj.tidOPF/OKSamlet v/62 år50% AP25/307.223 50% lønn12.26319.486 v/65 år50% AP25/307.223 50%AP28/308.08915.312 v/67 år50% AP25/301.616 50% AP28/301.810 Folketrygden14.76618.192

19 Omstilling ved overtallighet – konsekvenser for medlemskapet i OPF

20 FØRTIDSPENSJON – ikke AFP Oslo kommune har et eget førtidsreglement Førtidspensjon kan innvilges av etatsleder og dekkes i sin helhet av arbeidsgiver Vilkår; - må ha fylt 62 år - minst 10 års tjenestetid i kommunen - summen av alder og tjenestetid må utgjøre minimum 75 år Det skal tas hensyn til lang tjenestetid, mulighet for omplassering og mulighet for fremtidig inntekt Pensjonen utgjør 70% av pensjonsgrunnlaget Inntekt ved siden av reguleres av at summen av pensjon og lønn ikke må overstige tidligere inntekt

21 Rettigheter ved overtallighet uten etterlønn I hht. arbeidsmiljølovens §60 nr.2 er kommunen forpliktet til å skaffe arbeidstakeren et annet passende arbeid Virksomheten har fortsatt arbeidsgiveransvar for den overtallige, og den overtallige er således å anse som aktivt medlem med ordinære rettigheter Om man nekter å ta i mot tilbud om passende arbeid vil arbeidstakeren bli sagt opp, og medlemskapet i OPF opphører Arbeidstaker kan gis permisjon i 6 mnd. for å prøve seg i arbeid utenfor kommunen – om man kommer tilbake etter 6 mnd – ingen konsekvens for medlemskapet. Om man ikke kommer tilbake – meldes man ut av OPF fra permisjonens oppstart

22 Rettigheter ved overtallighet med etterlønn Tilståelse av etterlønn betinger at medlemmet sier opp sin stilling med øyeblikkelig virkning Etterlønn er å anse som en godtgjørelse, og er ikke pensjonsgivende Medlemskapet i pensjonsordningen opphører fra den dagen ordinær lønn stoppes, og en fremtidig pensjon vil være basert på en eventuell oppsatt rett Man kan ikke motta etterlønn for deretter å ta ut AFP når perioden for etterlønn (maks 12 mnd) er over

23 Hva om man blir syk før avtalen om etterlønn iverksettes? Etter pensjonsinnretningens oppfatning må dette praktiseres slik at; dersom du blir syk før etterlønnen iverksettes, enten det er inngått skriftlig avtale eller ikke, blir du å anse som ordinært medlem med de rettigheter som følger av dette

24 Rettigheter ved sykdom

25 Uførepensjon fra OPF - etter 1 års sykemelding

26 Rett til midlertidig/permanent uførepensjon følger av hel eller delvis arbeidsuførhet Man må ha vært medlem av OPF i minst 2 år før man ble sammenhengende sykmeldt Sykelønnsrettighetene (1 år) må være brukt opp Man har en sykdom, skade eller lyte som hindrer en i å utføre sitt arbeide eller annet arbeid (folketrygdens uførebegrep) Man mottar tilsvarende ytelse i folketrygden

27 Hvor lenge løper ytelsene? YTELSEVARIGHETSTØRRELSE Sykepenger1 år100% Rehabiliteringspenger1 år (kan forlenges til 2 år) 66% av folketrygdens beregningsgrunnlag Yrkesrettet attføringVarierende66% av folketrygdens beregningsgrunnlag Tidsbegrenset uførestønad1-4 år (kan forlenges)Regnes som rehab. MUP (Midlertidig uførepensjon) Avhenger av folketrygdytelse 70% av pensjonsgrunnlaget UP (Permanent uførepensjon) Til stillingens aldersgrense/ til 67 år i folketrygden 70% av pensjonsgrunnlaget

28 Straks løpende- eller oppsatt pensjon

29 Løpende vs. oppsatt ytelse Løpende pensjon Man går direkte fra arbeid til pensjon. Pensjonen beregnes etter 30-deler Oppsatt rett Pensjonen baseres på det faktisk antall år man har vært medlem i pensjonsordningen. Pensjonen beregnes etter 30-40 deler

30 Mer om oppsatt rett Har man medlemstid på minimum 3 år ved fratreden vil man ha en såkalt oppsatt rett. Pensjonen blir utbetalt når; du oppnår stillingens aldersgrense, dog tidligst fra fylte 65 år eller ved tilståelse av permanent uførepensjon/tidsbegrenset uførestønad i folketrygden eller senest når man får folketrygdens alderspensjon

31 STØRRELSEN PÅ OPPSATT RETT I hht. vedtektens §11.1 heter det at pensjonen avkortes etter forholdet mellom den faktiske tjenestetiden vedkommende har vært omfattet av pensjonsordningen ved fratreden, og den tid vedkommende ville ha oppnådd ved stillingens aldersgrense, likevel ikke mindre enn 30 år eller mer enn 40 år Eks; født i 1948 Aldersgr 70 2018 Innmeldt 1976 42 Max= 40 – 40.dels pensjon

32 Økonomiske konsekvenser ved oppsatt rett Aldersgrense 65 år Ved straks løpende pensjon: Tj.tid: 30/30 Lønnstrinn: 30 Gjennomsnittlig deltid: 100% Ved oppsatte rettigheter: Tj.tid: 30/40 Lønnstrinn: 30 Gjennomsnittlig deltid: 100%

33 Økonomiske konsekvenser ved oppsatt rett YtelseTj.tidOPFSamletDiff/Tap v/65årAP30/3017.334 Oppsatt30/4013.001 - 4.333 v/67årAP30/303.877 Folketr.14.76618.643 Oppsatt30/402.908 Folketr.14.76617.674- 969

34 OVERFØRINGSAVTALEN En avtale mellom de offentlige pensjonsordningene (Staten, KLP og de fleste kommunale – og fylkeskommunale pensjonskasser) som skal sikre at all opptjening i offentlig sektor utbetales som om det var i en og samme kasse Selv om man har under 3 års opptjening i en offentlig ordning og derfor ingen oppsatt rett, skal denne tiden medregnes om man har tjenestetid i en annen offentlig ordning. Det er den kassen man sist er medlem av som skal utbetale pensjon mot refusjon fra den andre kassen

35 Fortsettelsesforsikring Fortsettelsesforsikring er en individual forsikring. Dette vil være en separat forsikring som løper fra den dagen du slutter. Du vil med andre ord ikke kunne bygge videre på ditt medlemskap. Den oppsatte retten og fortsettelsesforsikringen blir derfor å anse som to separate deler. Den oppsatte retten er basert på din opptjening frem til sluttdato, mens en eventuell fortsettelsesforsikring løper fra sluttdato. Prisen for fortsettelsesforsikring utgjør omtrent 10-15% av pensjonsgrunnlaget pr år.

36 Omstilling til pensjonisttilværelsen

37 Fra yrkesaktiv til pensjonist Før arbeidet man som regel så lenge helsa holdt og ble regnet som gammel når kreftene sviktet, i dag blir vi ”eldre” ved pensjonering Man går fra å være arbeidsorientert til å være fritidsorientert Man må omstille seg og det tar tid!

38 Menneskets grunnleggende behov Fysiologiske behov (mat drikke, luft, varme) Behov for trygghet/sikkerhet (dvs behov for stabilitet, struktur og orden samt fravær av frykt og angst) Behov for kjærlighet og sosial tilknytning (behov for kontakt og tilhørighet samt behov for å kunne gi og motta kjærlighet) Behov for anerkjennelse og respekt (oppmerksomhet og betydning i andres øyne) Behov for selvrealisering (realisering av muligheter/ønsker, arbeide mot ønskede mål)

39 Biologiske realiteter Fysiske endringer; den fysiske yteevnen vil reduseres med årene Mentale endringer; det er ikke grunnlag for å si at man blir ”dummere” med alderen, selve læringsprosessen kan gå noe tregere men intelligensnivået blir ikke svekket (jf. Sol Seim m/fl.) Sykdom har negativ effekt på intelligens. Har man imidlertid god helse vil ikke alder ha noen innvirkning på intelligens. Tvert i mot er det påvist at modenhet gir visdom

40 Mental forberedelse Hva skal du bruke 2000 ekstra timer i året til? - tidsreguleringen faller bort og DU må styre timeplanen selv! Spranget over i pensjonistenes rekke er en dramatisk omveltning for mange – det kan være greit å være litt mentalt forberedt Forskning viser variert opplevelse av pensjonisttilværelsen; ”jeg skjønner ikke hvordan jeg hadde tid til å gå på jobben tidligere” eller ”det blir mange lange dager”

41 Positivt vs. negativt POSITIVT; Fast inntekt Velge interesse Bedre tid Uavhengighet Kan være seg selv Personlig trygghet Nye erfaringer Nye livssituasjoner NEGATIVT; Lavere inntekt Mindre sosial kontakt Miste arb.oppgaver Miste daglig program Miste identitet/rolle Fordommer mot eldre Svekket helse Miste sine nære/sorg

42 Private eller sosiale sysler? PRIVATE; Mer tid til partneren Reise Barn/barnebarn Huset/hytta Hobbyer Mosjon/trim Ro/hvile SOSIALE; Venner Gruppereise Foreningsliv Kulturliv(museer, utstillinger,teater) Politikk Kor Småjobber

43 HVA skal man gjøre? Eldresenteret – sosial møteplass, kurs og reiser Universitetet Friundervisningen Frivillighetssentralen – hjelpe andre!

44 Og HVORDAN skal man gjøre det? Forholdet til barn og andre OMSORG/INTERESSE Stille deg til disposisjon Si fra at du ønsker å hjelpe Spørre for å forstå DOMINANS/KONTROLL Gi råd ubedt (..jeg syns jo du heller skal…) Ta styring/ansvar for andres liv (du må ikke…) Spørre for å finne feil (hvorfor har du på deg den jakken?) Dette omtales som ”jødisk mamma” – psykologisk begrep

45 Hvordan få tak i oss? Besøksadr: Akersgt. 55, inngang Apotekergt. Telefontid mlm 0900 – 1430 Telefonnummer sentralbord 23 36 08 00 Telefonnummer låneavdelingen 23 36 08 80 E-post pensjonsavdelingen: postmottak@opf.no E-post låneavdelingen: laan@opf.no Nettside: www.opf.no


Laste ned ppt "Seniorrådgivning – omstilling, økonomi og pensjon Astrid Hjelm Therese Lorentzen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google