Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdag for hjemmetjenesten i Bærum kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdag for hjemmetjenesten i Bærum kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdag for hjemmetjenesten i Bærum kommune
Takke for invitasjonen FoU- leder Bjørg Landmark , Drammen kommune

2

3 Drammen kommune 18 % ikke-vestlige innvandrere 2885 > 80 år
ca innbyggere 18 % ikke-vestlige innvandrere 2885 > 80 år 12,4 % på institusjon 34,9 % har hjemmetjenester 511 institusjonsplasser (10 inst.) 411 langtid (116 demens, rus, psykiatri) 100 korttid (19 demens)

4 Rammedokumenter

5 Hvorfor fokus på demensomsorg?
Rundt personer med demens - om lag 250 000 personer, både syke og pårørende, er berørt av sykdommen Personer som utvikler symptomer på demens er ofte utilstrekkelig utredet og mangler diagnose ca. 60 % av personer med demens bor i sine hjem Drammen kommune har ca personer med demens. Det tilsier at nærmere 400 personer bor i sine hjem med et mangelfullt tilrettelagt tilbud

6 Hvorfor fokus på demensomsorg?
80 % av sykehjemsbeboerne har kognitiv svikt/demens 1/3 av personer over 70 år som mottar hjemmebaserte tjenester har en kognitiv Forventes en fordobling i løpet av 20 år – personer med demens

7 Når demensplanen er gjennomført i 2015.
skal kunnskapsgrunnlaget for å utvikle gode tiltak og tjenestetilbud til mennesker med demens være vesentlig styrket gjennom forskning og utviklingstiltak – skal framtidas omsorgsutfordringer stå på dagsorden i det ordinære kommuneplan og økonomiplanarbeidet, med spesielt fokus på et helse- og sosialtjenestetilbud som er tilpasset et økende antall personer med demens og deres pårørende

8 Status som undervisningshjemmetjeneste - 2009
Erkjennelse av at dagens organisering av hjemmetjenesten ikke er ideelle for personer med demens og deres pårørende.

9 Føringer fra direktoratet;
Utvikle en ny modell for tjenester til hjemmeboende personer med demens med fokus på ressursutnyttelse Brukermedvirkning Samarbeid med familie, frivillige og lokalsamfunn Organisering av pleie- og omsorgstjenesten med spesielt fokus på utfordringer i en bykommune Videreutvikle samarbeid med undervisningssykehjemmet i Buskerud - Ål kommune.

10 Organisering av prosjektet:
Styringsgruppe: Helse- og sosialdirektøren, Virksomhetsledere hj.tjenestene, Virksomhetsleder Drammen geriatriske kompetansesenter; Sykehuset Buskerud ved klinikksjef nevrologisk avdeling; Høgskolen i Buskerud, Fylkesmannen og tillitsvalgt Prosjektgruppe: Prosjektleder, FOU – leder, representant fra kompetanseprosjekt, fra virksomhetene, fra Høgskolen i Buskerud, fra Sykehuset Buskerud, fra ambulant team ved Drammen geriatriske kompetansesenter og helsesjef Arbeidsgrupper: medarbeidere i det kliniske feltet

11 tidlig diagnostisering av demens kan hjelpe hele familien
Historikk ”Under overflaten” – tidlig diagnostisering av demens kan hjelpe hele familien Før jeg går inn på selve prosjektene skal jeg vise til litt historikk

12 Hensikt – Under overflaten…….:
Å skape åpenhet om sykdommen demens. Bidra til tidlig diagnostisering, anvende eksisterende kunnskap til å videreutvikle tjenestetilbud til den som er syk og familien. Følgende problemstillinger belyses: Hvordan skape økt åpenhet om demenssykdom? Hvordan få kontakt med personer med demens i tidlig fase av sykdommen? Hvordan organisere og samarbeide om diagnostisering av demens? Hvordan organisere, iverksette og evaluere tilbud for pårørende?

13 Resultat: - Under overflaten…….:
Dialog og samarbeidsmøter med legene Deltatt på forskningsdagene siden 2007 (stand: Bragernes torg og Papirbredden) – egne t-skjorter Utarbeid ”flyveblader” – utdelt til innbyggerne i kommune Informasjonsbrosjyre Kronikker i lokalavisen NRK - Buskerud Faglig seminar Konsert på Bragernes torg

14 ”Under overflaten” … Delprosjekt: Pårørendeskole – planlegge, iverksette og evaluere, 2008-2009
Bakgrunn: Pårørende til personer med demens har økt risiko for stressrelaterte helseplager Omsorgsbyrden kan føre til sosial isolasjon fordi den syke trenger tilsyn hele døgnet Pårørendeskole fører til bedre takling av utfordringer i hverdagen

15 ”Under overflaten” … Delprosjekt: Pårørendeskole – planlegge, iverksette og evaluere, 2008-2009
Prosjektgruppen ”Under overflaten ’s” erfaringer er at når diagnosen demens foreligger bør kommunen å ha et tjenestetilbud til hele familien Drammen kommune hadde i 2007 ikke et tilbud om pårørendeskole Modellkommune i regi av Nasjonalt kompetansesenter

16 ”Under overflaten” … Delprosjekt: Pårørendeskole – planlegge, iverksette og evaluere, 2008-2009
Resultat: 2008 deltok 33 pårørende 2009 deltok 66 pårørende 15 gruppeledere skolert Ekstern og intern evaluering – pårørende beskriver utbyttet som meget godt Positivt og økt samhandling med Sykehuset Buskerud, Læring og mestringssenteret og nevrologisk avdeling Samarbeid med: Norske Kvinner Sanitetsforening, Drammen, Høgskolen i Buskerud og Nasjonalt kompetansesenter

17 ”Å leve godt i eget hjem med demens”
Sentrale føringer er en ting, en annen ting er de erfaringer vi har gjort oss i DK. Bjørg Th. Landmark

18 ”Å leve godt i eget hjem med demens”
Delprosjekt 1: Iverksette ny modell for organisering av hjemmebaserte tjenester Delprosjekt 2: Utvikle aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Delprosjekt 3 : Kompetansehevende tiltak

19 Svakheter i organiseringen
Mange tjenesteytere å forholde seg til Standardvedtak fremfor individuelle vedtak Lite kompetanse på demens Mangelfullt aktivitetstilbud til yngre personer/personer i en tidlig fase av sykdommen. Lite tilbud til pårørende Samarbeidspartner vet ikke hvor de skal henvise pasientene.

20 Delprosjekt 1: Ny modell for organisering av hjemmebaserte tjenester
Problemstilling: Hvordan kan en ny modell for hjemmebaserte tjenester bidra til at personer med demens kan bo og klare seg i eget hjem? Antagelse: Ny organisering fører til mindre helseproblem, styrket helseressurser, økt livskvalitet og mindre behov av institusjonalisering av hjemmeboende personer med demens

21 Metode Prosjektet har både en kvantitativ og en kvalitativ tilnærming.
Den kvantitative delen vil ha en sammenlignende tilnærming og spørreskjemaer benyttes som metode for datainnsamling I den kvalitative delen vil en benytte fokusgruppeintervju som metode for datainnsamling

22 Hvilke behov for hjelp og støtte har pårørende til hjemmeboende personer med demens?
Datainnsamlingsmetoder og instrumenter: For å kartlegge pårørendes situasjon vil en innhente data både ved hjelp av spørreskjema og fokusgruppeintervju. For å kartlegge pårørendes omsorgsbyrde vil en benytte skjemaet; Belastningsskala – pårørende. Fokusgruppeintervju er gjennomført med et utvalg (8 familier) av pårørende (10) fra intervensjonsgruppen for å avdekke deres vurdering av eksiterende tjenestetilbud før intervensjonen startet (pretest) og etter at intervensjonen er avsluttet (posttest). Det vil bli 2 grupper med 5 personer, et intervju med hver gruppe. Etter intervensjonen vil en gjennomføre fokusgruppeintervju med pårørende i kontrollgruppen for om mulig å avdekke forskjeller i pårørendes vurdering av tjenestetilbud. Det vil bli 2 fokusgrupper intervjuer med 5 personer i hver gruppe, et intervju med hver gruppe.

23 Resultater. Pårørendes egne opplevelser av å være pårørende - ”Å sitte i det - jeg kan ikke bare stikke av” (Livslidelse) Manglende forutsigbarhet og kontroll ”Mamma prøvde også i vinter når hun skal begynne å fyre med ved igjen, tente i ovnen, så sto posen med aske ute på terrassen og den var brent helt igjennom, så du er jo utrygg hele tiden.” Utfordrende samspill i familien ”Jeg er nok en mer ansvarsfull person enn det søsteren min er.…. Jeg sa til henne nå må du bruke tid på faren vår. Vi vet ikke…..om noen år vet han ikke hvem du er en gang. Da er det for sent å gjøre noe. Jeg håper hun fikk med seg det og forstod alvoret. Søsteren min har på en måte skjøvet ting bort. Hun forstår ikke hvordan det er og det er tøft”.

24 Resultater. Pårørendes opplevelser av den sykes behov for hjelp og støtte - ”Det går på verdigheten løs” (Sykdomslidelse) Beskyttelse versus formynderi ”Skal vi binde han fast i stolen eller skal vi la han gå opp på det taket, det er hans valg, da får han dette ned” Fortvilelse over den sykes hjelpeløshet ”Hun klarer ikke å ordne seg selv, faren min prøvde å passe på henne hjemme, for hun ville kle på seg og gå ut midt på natten.” ”Hvordan hun går kledd er hun ikke så nøye med. Hun som alltid har vært nøye med det.”

25 Resultater. Pårørendes forventninger og ønsker til hva hjemmetjenesten kan bidra med - ”Maktesløshet overfor det relasjonsløse systemet” (Pleielidelse) Oppgaveorientert hjemmetjeneste ”Litt mer tid enn de har, at de ikke bare kommer, gir medisiner og sier hei og ha det. Hun spør dem innimellom om de ikke kan sitte og ta en kaffekopp.” Fragmentert tjenestetilbud ”Hvem vet hva, hvem skal ta seg av dette? Det hører ikke til under oss, vi har ikke fått noen papirer, så vi føler oss som kasteballer da.”

26 Metode: Pre – og posttest: antall tjenesteytere
antall bruker som er utredet for demens antall diagnoser på demens i Gerica antall innleggelser i institusjon utarbeidede tiltaksplaner -medikamenter -kartlegging

27 Metode: Skjemaer for innsamling av data:
Bakgrunnsvariabler fremkommer i IPLOS. MMS-E, IPLOS, P-ADL, I-ADL, NPI, KDV QOL-AD Cornell skala for depresjon

28 Prosjektdesign 155 personer med kognitiv svikt/ demens
90 personer i målgruppa får etter ordinær organisering 65 personer i målgruppa får tjenester etter ny organisering Målgruppene sammenlignes etter et år

29 Utfordringer i forhold til å forske/ drive utviklingsarbeid i det kliniske feltet.
Turnover – personal og brukere Stramme rammer organisatorisk Fagpersonell Oppgaveorientert tjeneste Fragmentert Preges av relasjonsløshet

30 Delprosjekt 2 - Aktivitetshuset Villa Fredrikke
Et prosjekt over 3 år Et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og Drammen sanitetsforening Lavterskeltilbud spesielt med tanke på yngre hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

31 Aktivitetshuset Villa Fredrikke
Eget styringsråd Eget brukerråd 3 åv fast ansatte Frivillige som ressurs

32 Målsetning for Villa Fredrikke
Anvende eksisterende kunnskap til å videreutvikle tjenestetilbud til den som er syk og familien. Skape økt åpenhet om demens Få kontakt med personer med demens i tidlig fase av sykdommen Bedre organisering og samarbeid om diagnostisering av demens Gi et godt tilbud til pårørende Utvikle kunnskap om hvordan frivillige kan bli en del av demensomsorgen

33 Frivillighet ved Villa Fredrikke
Frivillighet i demensomsorgen Studie i samarbeid med Omsorgssenter Sør, HiBu og Drammen kommune Hensikt Hensikten med studien er å belyse opplevde erfaringer med å arbeide som frivillig hjelper relatert til tilrettelagte aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom. Problemstilling Følgende forskningsspørsmål vil bli belyst: Hva er fenomenet frivillighet, sett i lys av fortellinger om frivillige innsatser av personer som arbeider som frivillige hjelpere ved et aktivitetshus for hjemmeboende personer med demenssykdom?

34 Samarbeidspartnere; Villa Fredrikke har etablert et samarbeid med:
Frivillighetssentralen Røde kors besøkstjeneste Drammen kulturskole/Kultur-oasen Drammens folkebibliotek Viseklubben Senter for omsorgsforskning, sør SINTEF Mektron AS + flere aktører innen pleie og omsorg

35 Utfordringer: Kalde dager Rekruttere yngre ”Frivillige” Aktiviteter
Skape et fagnettverk for de ansatte

36 Bjørg Th. Landmark

37 Delprosjekt 3 - Kompetanseheving
Tre tilnærminger: Tverrfaglig videreutdanning i demens for medarbeidere med bachelorgrad (7,5 og 30 studiep.) Godkjent videreutdanning for helsefagarbeidere – 1 modul Kursing i demens ut fra Demensomsorgens ABC Kursing i demens av hjemmehjelper og frivillige Refleksjonsgrupper

38 Utfordringer: Kompetanseheving koster
Rekruttere ansatte til videreutdanning Metalæring i avdelingene

39 www.utviklingssenter.no Takk for oppmerksomheten.
Vi er i prosess


Laste ned ppt "Fagdag for hjemmetjenesten i Bærum kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google