Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om folkehelse Utarbeidet av tverrsektoriell folkehelsegruppe i Alta kommune November 2011 Kontaktperson for folkehelse i Alta kommune: Helsekonsulent.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om folkehelse Utarbeidet av tverrsektoriell folkehelsegruppe i Alta kommune November 2011 Kontaktperson for folkehelse i Alta kommune: Helsekonsulent."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om folkehelse Utarbeidet av tverrsektoriell folkehelsegruppe i Alta kommune November 2011 Kontaktperson for folkehelse i Alta kommune: Helsekonsulent Kristin Tørum E- post: krto@alta.kommune.no / tlf 78 45 54 37krto@alta.kommune.no www.alta.kommune.no

2 Definisjoner Folkehelse: Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen Referanse: § 3 i Folkehelseloven

3 Folkehelse Folkehelse er alt i samfunnet som er av betydning for folks helse Arbeidet med folkehelse er viktig i alle sektorer. Folkehelsetiltak bør nå store grupper av befolkningen skal bidra til å hindre at folk blir syke

4 Folkehelsearbeid = Helsefremmende + forebyggende arbeid Helsefremmende arbeid – Faktorer som styrker helsen. – Eks: Frukt og grønt i skolen, kulturtilbud, bedre skolegang for alle, gode regulerings- og arealplaner, Byløyperennet Forebyggende arbeid – Faktorer som truer helsen. – Eks: Kampanjer som: ”bruk refleks”, ”bruk hjelm”, godt drikkevann, fartshumper, lys langs gangveier, helsekontroller for barn

5 Særtrekk ved helsefremmende og forebyggende arbeid er: 1.Tar lang tid 2.Usynlige resultater 3.Mange må bidra

6 1. Tar lang tid… Det tar ofte svært lang tid fra man iverksetter et tiltak og til resultatene kommer. Tiden det her er snakk om, kan være måneder, år, ja ti-år. Eksempler: Redusere lungekreft, tiltak mot: tobakk radon

7 2. Usynlige resultater Når resultatene (omsider) kommer, synes de ikke. Resultatet er der, men i kraft av at noe galt ikke skjedde, d.v.s. at sykdom, skade eller lyte ikke inntraff. Det handler om å gjøre det usynlige synlig: For eksempel: ” 17- åringen som ikke ble gravid” ” Drikkevannet i Alta by ble ikke forurenset av olje” ”Ung mann ikke brutalt slått ned” ”Barn 5 år ble ikke hardt skadet på lekeplass i boligfelt i Alta” ” Ung mann ikke hørselskadet på kino/utested” ” Eldre mann brakk ikke lårhalsen da han gikk inn på butikken” ” Dame 65 år fikk ikke kols” ” Ingen overvektige ungdommer i Alta”

8 3. Mange må bidra Folkehelse skapes i hovedsak utenfor helsesektoren Gjennom følgende: Arkitektur, by- planlegging Bolig Transportsystem (vei, gang- og sykkelvei) Jobbmuligheter Utdanning Barnehager/skoler Trivsel Tilgang til grønt- og friareal Nærhet til naturen Kulturtilbud Drikkevann Luft Mat Frivillige lag og foreninger

9 Det ”lille” og det ”store” folkehelsearbeidet Illustrasjon fra Helsedirektoratet v/ Anders Smith Kommune- lege

10 Kommunens samarbeid med lag og foreninger Tilskudd Annen tilrettelegging (utleie av skoler og idrettshaller ved arrangement, tråkkemaskin, lokaler) Markedsføring (informasjon på kommunens hjemmeside) I folkehelseloven § 4 står det ”kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor”

11 Hva påvirker folkehelsen? Alder, kjønn og arv Levevaner (Kosthold, fysisk aktivitet, tobakk, rus, tannhelse, seksuell helse) Levekår, sosiale og samfunnsmessige forhold (Arbeid, økonomi, bolig, hjelp etter behov, skole og utdannelse, sosialt nettverk) Ytre miljø (Drikkevann, ren luft, støy, støv, turmuligheter, ytre trusler) Bilde: Illustrasjon fra Vestfold fylkeskommune

12 Helse skapes der folk lever

13 Godt drikkevann

14 Natur og friluftsliv

15 Skolens uteområde

16 De sunne valg må gjøres til de enkle og naturlige valg gjennom å gjøre de attraktive og tilgjengelige i dagliglivet

17 Det handler om å gjøre bakken mindre bratt, at samfunnet legger til rette for de enkle og sunne valg

18 Hvorfor fokus på folkehelse? Utviklingstrekk Lovverket

19 1. Utviklingstrekk Dødsårsaker Afrika og Europa – Afrika: 80 % smittsomme sykdommer – Europa: 10 % smittsomme sykdommer, 70 % ikke smittsomme sykdommer Norge – Livsstilsvalg er viktige for vår helse – Forekomst av livsstilsrelatert sykdom har vært økende: Diabetes 2 Hjerte- /karsykdom Overvekt Kreft Muskel- /skjelettsykdom – Dette får konsekvenser for vår helse og forventede levealder

20

21 2. Lovverk Folkehelse har vært viktig allerede i Sunnhetsloven (1860), videre i dagens kommunehelsetjenestelov (1984). Snart trer nytt lovverk i kraft, og samhandlingsreformen Nye lover: – Lov om folkehelsearbeid fra 01.01.2012 – Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fra 01.01.2012 – Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015 Plan- og bygningsloven

22 Ny folkehelselov Trer i kraft 1. januar 2012 Formål: å fremme folkehelse/ utjevne sosiale forskjeller Kommunalt, fylkeskommunalt og statlig folkehelsearbeid er samlet i én lov Kommunens ansvar: -Ansvar for folkehelsearbeid (§4) -Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen (§5) -Mål og planlegging (§6) -Folkehelsetiltak (§7) -Miljørettet helsevern (§§ 8-19) -Samfunnsmedisinsk kompetanse (§ 27) -Beredskap (§28) -Internkontroll (§ 30) Hele loven finnes her: http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html

23 Partnerskapsavtalen Alta kommune har inngått partnerskapsavtale for folkehelse med Finnmark fylkeskommune i september 2010. Vi får: Veiledning og info om ny kunnskap Økt kommunal kompetanse (kurs, nettverksamlinger) Mulighet til å søke på stimuleringsmidler Mer informasjon om folkehelse i Finnmark: http://www.ffk.no/prosjekter/folkehelse/default.aspx?mid=746 http://www.ffk.no/prosjekter/folkehelse/default.aspx?mid=746

24 Folkehelsearbeid i Alta Tverrsektoriell folkehelsegruppe Alta kommune etablert i 2010. Skal bestå av representanter fra alle kommunens sektorer. – Hver deltaker er ”folkehelseambassadør / folkehelsebudbringer” i sin sektor, vedkommende må ha nært samarbeid med respektiv sektorleder. – Hovedområder i 2010/2011: Informasjon om folkehelse i ”sin sektor”, fysisk aktivitet og friluftsliv, frisklivssentral Folkehelsegruppen består av: Helse- og sosialsektor, kommuneoverlege Frode Øvrejord (leder) Helse- og sosialsektor, helsekonsulent Kristin Tørum (kontaktperson for folkehelse i Alta kommune) Helse- og sosialsektor, leder Alta Frivillig sentral Runar Terje Pedersen Foslund Kultursektor, rådgiver og koordinator FYSAK Aase Kristin Abrahamsen Barn og ungesektor, rådgiver Magni Breivik Barn og ungesektor, rådgiver og helsesøster Tone Dervo Drift- og utbyggingssektor, seksjon drift, kommunalteknikk Leif Reidar Johansen Drift- og utbyggingssektor, prosjektleder Alta kommune som sykkelby og kollektivtrafikken, Gjermund Abrahamsen Wiik Avdeling for samfunnsutvikling, areal- og samfunnsplanlegger Andreas Foss Westgaard Rådmannens stab, nærværsteamet, rådgiver Stian Lund Lyngmo

25 Folkehelse i planarbeid Alta vil – kommuneplanens samfunnsdel 2004-2015 Kommuneplanens arealdel 2011- 2030, vedtatt 21.06.2011 1.3: krav til nye reguleringsplaner 1.3.6 Folkehelse Nye tiltak og planer skal legge til rette for tiltak som kan bidra til bedre folkehelse. Jf også tema under Risiko og sårbarhet. Jf pbl § 11-9, pkt 8. Alta kommunes virksomhetsplan

26 Folkehelse i virksomhetsplanen til Alta kommune 2011

27 Hjemmeside Alta kommune http://www.alta.kommune.no

28 Vi er i gang, men trenger bidrag fra mange flere.. Har du tips, eller ideer til folkehelsearbeid i Alta? Ta kontakt med oss Kontaktperson: Helsekonsulent Kristin Tørum /krto@alta.kommune.no / Tlf. 78 45 54 02krto@alta.kommune.no

29

30 Folkehelsetiltak, tips og ideer

31 IDEBANK folkehelsetiltak Overordnet fokusomr å de / innsatsomr å de Tema Aktuelle tiltak / forslag p å tiltak ” STRATEGISKE GREP ” Folkehelseinformasjon* Felles informasjon i alle sektorer * Bruk av hjemmesiden. * Alta kommune som folkehelsekommune * Å rlig temadag om folkehelse * Faktaark om betydningen av levevaner Tverrfaglig samhandling* Opprette tverrsektorielle folkehelsearenaer * Tidlig tverrfaglig innsats, sykdomsforebyggende og helsefremmende * Samarbeid med lag og foreninger * Partnerskapsavtaler LEVEVANERFysisk aktivitet og friluftslivFYSAK * Byl ø yperennet * Tre- toppers i Milj ø uka * Alta 10- toppers * Sykkelbyen Alta * Aktiv fritid / treningskontakt i * Uteomr å det i skoler og barnehager * Lavterskeltilbud i befolkningen * Universelt utformet friluftsomr å de * Frisklivssentral/ aktiv p å dagtid * Aktivitetsskolen * Fysisk aktivitet p å arbeidsplassen / p å skolen / * Bedriftsidrettslag Alta kommune * Lavterskeltilbud i regi av idrettslag og foreninger * Hvilebenker langs turstier * Tilrettelegging for lag og foreninger * Fokus p å psykisk helse som en effekt av fysisk aktivitet

32 Overordnet fokusomr å de / innsatsomr å de Tema Aktuelle tiltak / forslag p å tiltak FORTS. LEVEVANER Kosthold* Gratis frukt i skoler og barnehager * Fokus p å variert mat ved kantiner (skole, jobb, eldresenter) * ” Fiskesprell ” i barnehager og skole * Mat og m å ltider ved skoler og barnehager (ikke nugatti p å br ø dskiven, gr ø nnsaker) * Unng å sukkerholdige drikker til matpakken, i idrettslivet – fokus p å drikkevann som t ø rstedrikk * Hvordan gj ø re drikkevannet til Alta by lett tilgjengelig for ansatte p å arbeidsplasser, elever ved skoler * Fokus p å tannhelse – som viktig ogs å i forhold til kosthold (sukkerholdig mat) og tobakk. Tobakk * R ø ykfrie inngangsparti ved offentlige bygg, kj ø pesentre, restauranter, arbeidsplasser * FRI (tobakksforebyggende tiltak i ungdomsskolen) * R ø ykesluttkurs * Snus i idretten * Voksne som rollemodeller i barnehage, skole, idrett * Markering av verdens tobakksfrie dag * Tobakk som tema i barneskolen * R ø ykfri arbeidsplass (kampanje arbeidsliv) – hva m å utf ø res for at arbeidsplasser i Altasamfunnet har fokus p å r ø ykfri arbeidsplass? Rus* Rusforebyggende tiltak i skole Seksuell helse* ungdommens helsestasjon Helsefremmende tiltak p å ulike arenaer (fokus p å flere levevaner p å ulike arenaer) Arbeid * Skole * Barnehage * Fritid * N æ rmilj ø

33 Overordnet fokusomr å de / innsatsomr å de Tema Aktuelle tiltak / forslag p å tiltak LEVEK Å R Arbeid* Gode arbeidsplasser til alle (samarbeid med NAV) Skole og utdanning* Skoler og barnehager skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og milj ø messige forhold samt forebygge sykdom og skade * Hvordan hindre dropout i videreg å ende skole? Trivsel / kultur* Den kulturelle spaserstokken * Den kulturelle skolesekken * Kulturskole for alle som ø nsker M ø teplasser / sosialt nettverk * HUSET * SISA * Kvinnegrupper * Kom inn Boligforhold* Kommunedelplanen * Boligsosial handlingsplan Hjelp etter behov* Lavterskeltilbud * Psykisk helse * Bistand YTRE MILJ Ø Milj ø faktorer* Str å ling (radon, UV, elektromagnetisk str å ling) * St ø y i bomilj ø * Vannkvalitet (drikkevann, friluftsbad, basseng) * Ren luft i byen vi bor i Milj ø Forurensing * Kommunens satsing p å energi og klima * Kommunens kollektivtilbud, biltrafikk * Milj ø fyrt å rn * Rusken- aksjon, s ø ppelh å ndtering Planlegging av Altasamfunnet* Universell utforming * tilrettelegging av trygge og gode n æ rmilj ø, turmuligheter, lekeplasser Sikkerhet* Trafikksikkerhet, utdeling av refleks * Ulykkesforebygging hos barn, ungdom, voksne, eldre * Registrering av ulykker ved legevakt

34 Folkehelsearbeid i Nord Norge Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune

35 Finnmark Konkrete arbeidsoppgaver: Gi råd, veiledning og økonomisk støtte til partnerskapskommuner. 14 kommuner i Finnmark har så langt inngått partnerskap om folkehelse (tilskudd til utstyrssentral og tannpuss i barnehage i 2011) Arbeide for å få alle områder i samfunnet til å jobbe forebyggende Tilskuddsordning til friluftslivsaktiviteter Påvirke slik at det blir etablert flere frisklivssentraler Pilotfylke i universell utforming -delprosjekt friluftsliv http://www.ffk.no/prosjekter/folkehelse/default.aspx?mid=746

36 Troms Partnerskap for folkehelse i Troms endret til Folkehelsesamarbeidet i Troms – Visjon: ”Folkehelsepolitikken i Troms skal bidra til livsglede og gode levekår for hele befolkningen” Troms Fylkeskommune, handlingsplan for folkehelse, kultur og idrett 2008-2013 Den enkelte innbygger i Troms har ansvar for egen helse, og vil på mange områder ha valgmuligheter og stå ansvarlig for egne valg. Men samfunnet kan og bør påvirke valgene gjennom tilrettelegging og informasjon, i tillegg til å tilføre kunnskap og påvirke holdninger. Tre strategier: – 1. Befolkningsrettede strategier, som omfatter hele befolkningen eller store grupper. – 2. Risikostrategier, som omfatter de med særlig høy risiko for uhelse. – 3. Individstrategier, som omfatter de som allerede er syke eller har vært syke. http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Kultur/Folkehelseidrettogfriluftsliv/tabid/270/Default.aspx

37 Nordland Prioriterte arenaer Folk må nås i dagliglivet. De sunne og gode tilbud som samtidig oppfattes som enkle og naturlige tilbud må derfor utvikles på dagliglivets arenaer. Slik kan alle nås. Skole / barnehage / arbeidsplass/ bomiljø og nærmiljø Innsatsområder Videreutvikle FYSAK og Frisklivssentraler som redskap for kommunal helsesektor. De statlige spillemidler til anlegg og tilrettelegginger skal utnyttes på en måte som kan stimulere enda flere til regelmessig aktivitet. Fylkets naturrikdommer må gjøres enda mer tilgjengelig gjennom informasjon og tilrettelegging. Nettside med fyldig informasjon http://www.nfk.no/artikkel.aspx?MId1=145&AId=841

38 Andre tips Helsedirektoratet – Folkehelse og kommuneplanlegging, moment- og tipsliste http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00348/Folkehelse_og_kommu _348159a.pdf http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00348/Folkehelse_og_kommu _348159a.pdf – Samhandlingsreformen og ny folkehelselov: Behov for ”samfunnskompetanse” i kurs- og utdanningstilbud http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00348/Samhandlingsreforme_ 348139a.pdf http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00348/Samhandlingsreforme_ 348139a.pdf Østfold fylkeskommune (Østfoldhelsa)– www.ostfoldhelsa.nowww.ostfoldhelsa.no – Sjekkliste for folkehelse i plan http://www.ostfoldhelsa.no/images/sjekkliste.pdfhttp://www.ostfoldhelsa.no/images/sjekkliste.pdf Vestfold fylkeskommune – http://folkehelse.vfk.no/http://folkehelse.vfk.no/ – har laget en veileder for helse i plan http://folkehelse.vfk.no/~/media/5DCBD5D9AB3B485181B8E31BF36CBB61.ashx http://folkehelse.vfk.no/~/media/5DCBD5D9AB3B485181B8E31BF36CBB61.ashx


Laste ned ppt "Informasjon om folkehelse Utarbeidet av tverrsektoriell folkehelsegruppe i Alta kommune November 2011 Kontaktperson for folkehelse i Alta kommune: Helsekonsulent."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google