Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bror Just Andersen Bærum DPS Praksis, metode og effektevaluering av Samhandlingsteamet i Bærum Som et alternativt svar på Helsedirektoratets IS-1554…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bror Just Andersen Bærum DPS Praksis, metode og effektevaluering av Samhandlingsteamet i Bærum Som et alternativt svar på Helsedirektoratets IS-1554…"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Bror Just Andersen Bærum DPS Praksis, metode og effektevaluering av Samhandlingsteamet i Bærum Som et alternativt svar på Helsedirektoratets IS-1554…

3 •”Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud” (2008): •stadig flere grupper risikerer å falle utenfor behandlingstilbudene fordi; • de ikke klarer å nyttiggjøre seg disse • er i behov av sammensatte tjenester • befinner seg i en gråsone •Grunnlaget for rapporten er hentet fra St. meld 25 (1996- 1997) Hdirs IS-1554

4 •Hdir – kunnskapen er nå god nok for estimering av omfang og forslag til tiltak •”…bred enighet om at alvorlige psykiske lidelser skulle være et absolutt inklusjonskriterium, og at man utover dette måtte legge større vekt på funksjonsnivå enn på diagnoser.” •Kartleggingen viste (per 1000 innbyggere): •0,30 i kommuner >10 000 •0,55 i kommuner <10 000 •2,90 i Oslo (grunnet storbyeffekt…)

5 Hdirs IS-1554 •Svaret for å løse flokene har i all hovedsak vært; •ACT (utviklet for psykose med tilleggsbelastninger) •liknende tilbud med diagnosebaserte inntakskriterier •Passer kanskje for gruppe 1 og 2 pasienter men ikke for pasientgruppe 3 •Risikoen er; •at man skaper feil trykk i pasientstrømmen •at nye grupper faller utenfor •at tilbudet sedimenteres

6 Hdirs IS-1554 Alvorlig psykisk lidelse Har ikke egnet bolig eller mangler tilpasset oppfølging Psykisk utviklingshemming Utagerende atferdAlvorlig ruslidelseKognitiv svikt Avviser/ønsker ikke hjelp Problemer meg egenomsorg Hyppige ikke planlagte innleggelser Nedsatt funksjonsevne

7 •Status qua i Bærum anno mars 2011 •Ideen og utvikling av Samhandlingsteamet i Bærum •Mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse sliter ofte med flere problemer av ulik karakter samtidig •Pasienter og pårørende opplever at; •de ikke ”passer” noen steder •de stadig ”faller mellom stoler” •ansvar skyves fram og tilbake i tjenestesystemet •Randi Gregersen: ”Eg ønsker meg en lang benk” Samhandlingsteamet - planlegging

8 •To viktige krefter tidlig - AGS og LL •Oppstart 01.01.2012 •Målgruppen er de med: •alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlig rusavhengighet •stor funksjonssvikt •svak eller manglende tilknytning til tjenesteapparatet •Diagnose legges ikke til grunn som vurderingsgrunnlag for inntak i teamet •Alder er uvesentlig Samhandlingsteamet - oppstart

9 •Tverrfaglig og Tverretatlig •NAV arbeid og Boligkontoret er representert •Alle ansatte i en brøkstilling ved siden av eksisterende •Teamløsning synes som avgjørende suksessfaktor •4,4 stillinger – 12 personer •Prosjektorganisering – 3 år Samhandlingsteamet - sammensetning

10 •Inndeling i arbeidsmetode: •Innskrevet •Skulder ved skulder •Veiledning i system •Alt på en gang… Samhandlingsteamet - arbeidsmetoder

11 •Formålet; •undersøke effekten av etableringen av samhandlingsteamet på målgruppens funksjonsnivå, livskvalitet, psykiske helse, misbruk og kriminalitet •betydning for tjenesteapparatets praksis •Finansieres av RKDD, Hdir og DPS Forskningsprosjektet

12 Klassisk eksempel på forskning som metodemessig ville være etisk uforsvarlig å gjennomføre som en RCT Valg av design og metode Populasjon Intervensjons gruppe Kontroll gruppe Utfall

13 •Intervensjon/observasjonsstudie med en prospektiv/retrospektiv kohort studiedesign •For å kunne gjøre sammenliknende vurderinger har vi lagt oss tett opp til metode og design ved den nasjonale evalueringen av ACT-team •Utfallsmålene vil der det er mulig bli benyttet ved inntak i behandling (t0), etter 3-6 måneder (t1) og etter 12 måneder (t2). Valg av design og metode

14 •Fordeler og ulemper med begge; •Presisjonsnivå og endringsmålinger •Definisjonsmessig •Som effektvariabler •Tilgjenglighet til data •Målsetningen med tiltaket og •Hva er det vi vil vite? Diagnose eller funksjon som faktor?

15 •Litt, ja takk begge deler •slagside mot endring i funksjon •Utgangspunktet er kjente risiko- og beskyttelsesfaktorer slik som også beskrevet i IS-1554 •Sosiale eller miljørelaterte faktorer •Individrettede faktorer •Bakenforliggende og utløsende faktorer •Vurdering av effekt ift metodisk tilnærming Vårt valg av endepunkter

16 •Funksjonsnivå •Livskvalitet •Bruk av psykiatrisk døgnbehandling •Antall akuttplasseringer •Kontinuitet i kontakt med helsetjenestene •Psykiske problem •Rusmisbruk •Bosituasjon •Inntekt •Arbeid og/eller aktivitet •Kriminalitet •Sosial støtte •Integrering i nærmiljø •IP Effektmål i den kvantitative delen av studiet

17 •Bruk av psykiatrisk døgnbehandling •Antall akuttplasseringer •Kontinuitet i kontakt med helsetjenestene •IP •Veiledning •Pasientflyt •Kontaktgrad •Kompetanseutvikling •Brukermedvirkning •Arbeidsformer Effektmål i den kvalitative delen av studiet

18 Status qua for Samhandlingsteamet etter drøye 9 måneders drift

19

20 Hvem henvender seg?

21

22 Oppsummert •Totalt 91 henvendelser - 87 forskjellige personer •De fleste henvendelsene kommer fra politiet, kommunal rustjeneste og psykisk helsetjeneste •Mer kriminalitet enn vi hadde ventet på forhånd •Lite psykoseproblematikk, ca. 20% •Totalt 8 saker er avsluttet •14 saker ble avvist fordi de ikke var aktuelle •16 saker ble avslått pga eksisterende behandlingsrelasjon eller videresendt til spesialisthelsetjenesten •4 saker til kommunal rus og/eller psyk helse •2 saker tilhørte andre kommuner •2 innskrevne pasienter er døde

23 •Bred kartlegging •Validering av måleinstrumenter •Analyser •Rekruttering av respondenter •Samarbeid Kontaktinfo: bror.just.andersen@vestreviken.no 41 61 01 27 Veien videre


Laste ned ppt "Bror Just Andersen Bærum DPS Praksis, metode og effektevaluering av Samhandlingsteamet i Bærum Som et alternativt svar på Helsedirektoratets IS-1554…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google