Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.malvik.kommune.no Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i Malvik kommune Loen 16.april 2013 Virksomhetsleder barnehager Ann Kristin Aalberg Virksomhetsleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.malvik.kommune.no Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i Malvik kommune Loen 16.april 2013 Virksomhetsleder barnehager Ann Kristin Aalberg Virksomhetsleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.malvik.kommune.no Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i Malvik kommune Loen 16.april 2013 Virksomhetsleder barnehager Ann Kristin Aalberg Virksomhetsleder Barne- og familietjenesten Anne Fur an http://newson.no/MALVIK/Malvik_kommune_kort_versjon.zip 1Åpen, nyskapende, samhandlende

2 www.malvik.kommune.no Fakta om Malvik kommune  13.000 innbyggere  2000 grunnskolebarn  850 førskolebarn  Høyt inntektsnivå  Høyere utdanning enn gjennomsnittet  Jobber utenfor Malvik kommune  Ung befolkning  Netto innflytting ca 200 innbyggere/år.  Prispress på boliger

3 www.malvik.kommune.no Organisasjonskart Rådmann/ Rådmannens strategiske lederteam OPPVEKST 6 skoler 9 off. barnehager/ 9 private bhg Virksomhet Kultur Barne- og familietjenesten HELSE OG VELFERD Sykehjem Hjemmesykepleien Helse og aktivitet Boveilednings- tjenesten Psykisk helsetjeneste og rus NAV AREAL OG SAMFUNNS- PLANLEGGING FDV Kommunalteknikk

4 www.malvik.kommune.no Mål og føringer Mål 1- vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging Mål 2- vi opplever muligheter for samhandling og utvikling Mål 3- vi skal kunne velge å leve sunt Mål 4- vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til god livskvalitet Mål 5- de gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige innbyggere Mål 6- vi har gode betingelser for livslang læring Mål 7- vi har et variert og aktivt kulturliv Mål 8- vi er kjent for god miljøkvalitet Mål 9- vi ivaretar naturens mangfold Mål 10- vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser Mål 11- Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid Mål 12- Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon

5 www.malvik.kommune.no Tverrfaglig arbeid til beste for barn, unge og familier i Malvik

6 www.malvik.kommune.no Tverrfaglige arena Samarbeid samhandling BRO Spes.ped. forum Bhg - kulturskole Boligsosial t arbeid Utvidet ressurstea m Interne team BFT Sommer-/ Vinter- Malvik PIS- grupper Tidlig innsats- modell Konsult. team vedr. risikofamili er PUST

7 www.malvik.kommune.no Prosjekter/ utviklingsarbeid Samarbeid/ samhandling NEA Interkomm. samarbeid Satsing på språk Frisklivs- aktivitet Koordiner ende enhet LEV VEL Barnever n - skole Spesialunder visning/ spesialpedago gisk hjelp Oppvekst- struktur

8 www.malvik.kommune.no Tidlig innsats-modellen (TI) Målsetting med modellen er: • Tidlig innsats overfor førskolebarn, for å begrense og hindre skjevutvikling. • Sikre en økt grad av tverrfaglig samarbeid/- handling til det beste for risikoutsatte barn og unge.

9 www.malvik.kommune.no Bakgrunn •Lange ventelister ved PPT. •Økende antall enkeltvedtak i skolene. •Mye ”brannslukking” fremfor forebygging. •Ulike prinsipper for tilskudd barnehage / skole. •Avvik etter tilsyn av Fylkesmannen våren 2008. •Få meldinger til barnevern fra kommunale aktører.

10 www.malvik.kommune.no Noe måtte gjøres… • Konklusjonen ble: – Fokus på tidlig innsats – TI-modellen – Samhandling mellom kommunale tjenester – Bedre/ effektiv ressursutnyttelse – Kompetanseheving

11 www.malvik.kommune.no Implementering av TI-modellen • Våren 2008 startet samarbeidet med Øyvind Kvello. • Forankring i Rådmannens lederteam. • Pilotbarnehager. • Barnehageteam i BFT. • Desember 2008 - oppstartmøte for pilotbarnehagene og barnehageteamet. • Våren 2009 opplæring for deltakerne. • Informasjon til foreldre og barnehagepersonell

12 www.malvik.kommune.no Modellarbeid 1.runde • Høsten 2009 – observasjoner og stormøter i pilotbarnehagene. • Resultat: - 59 av 216 barn ble oppmeldt for drøfting. - 28 barn henvist hjelpetjenestene, 31 henlagt/ tett oppfølging barnehage. • Funn: - mange med språkrelaterte vansker/ problemer. - færre som har vansker med samlek, vennskap og lignende enn vanlig i flg. Ø.K. - skulle ”normalt” hatt flere atferdssaker/ foreldreveiledningsaker i flg. Ø.K. ”Tenk, nå snakker vi en hel dag om våre barn”. ”Føler oss privilegert over å ha fått delta”.

13 www.malvik.kommune.no Modellarbeid 2.runde • Høsten 2010/vår 2011 – observasjoner og stormøter i alle offentlige barnehager. • Resultat: - 170 av 451 barn oppmeldt for drøfting. - 40 barn henvist hjelpetjenestene, 99 henlagt, 31 tett oppfølging fra barnehagen. • Funn: - stort behov for foreldreveiledning. - færre språkvansker. - mange med atferdsproblematikk. - konfliktfylte familieforhold.

14 www.malvik.kommune.no Modellarbeid 3.runde • Høsten 2011/vår 2012 – observasjoner og stormøter i alle offentlige barnehager og de største private barnehagene. • Resultat: - 197 av 657 barn oppmeldt for drøfting. - 42 barn henvist hjelpetjenestene, 113 henlagt, 42 følges tett i barnehagen • Funn: - mange gutter med atferdsproblematikk - svake rammer – ”mange prinser og prinsesser” - problematikk ift sosialt/lek - ”svake” foreldreferdigheter/ foreldre i konflikt

15 www.malvik.kommune.no Systemvurderinger • Bidrar til oversikt og innsyn i den barnehagene • Bidrar til økt bevissthet omkring ledelse og organisering og fysisk miljø. • Kompetanseheving. • Utviklingsstøtte til barnehagestyrerne.

16 www.malvik.kommune.no Modellarbeid 4.runde • Høsten 2012/vår 2013 – observasjoner og stormøter.

17 www.malvik.kommune.no Drøftingsskjema …………………...… barnehage Dato for observasjon: ………………….. Hvem drøftingen gjelder (kode): ………………………………………………. Hovedgrunn for ønske om drøfting: • Atferd • Språk • Omsorg • Sinne • Engstelig/tristhet • Sykdom • Motorikk • Sosialt/ lek • Oppmerksomhet • Annet ………………………………………………………………… Hvem ønsker drøfting: PPT Barnevern Helsesøster Barnehagen Navn:

18 www.malvik.kommune.no Tiltaksskjema fra stormøte Til stede: fra PPT…………………………………….. fra barnevern…………………………… fra helsestasjon……………………………. andre……………………………………. fra barnehagen ……………………............................................................................................ Hvem har meldt barnet opp til drøfting: (sett ring) PPT Barnevern Helsesøster BarnehagenDato for observasjon: ………….. Hvem gjelder drøftingen: ……………………………………….. Er barnet drøftet tidligere? Hva ble konklusjonen sist? Kort om årsak til drøftingen: ____________________________________________________________________________________________________________ Konklusjon: (sett ring) 1.Det er ingen grunn til bekymring. 2.Det er usikkert om barnet har behov for bistand. Barnehagen skal foreta ytterligere observasjoner ift ………................. med evt. bistand fra ……………………Ny konklusjon innen …………... 3.Barnet bør vurderes av helsesøster. Årsak:………………………… 4.Det anbefales samarbeid med/ henvisning til andre kommunale instanser. Hvem: …………………… 5. Barnet bør utredes ved PPT. Årsak: ………………………………………. 6.Det må sendes bekymringsmelding til barneverntjenesten. 7.Annet ……………………………………………. Begrunnelse for konklusjonen: Dato: ……….Barnehagestyrer ……………………. barnehage

19 www.malvik.kommune.no Utfordringer  Deltagelse av andre faggrupper.  Tid  Eierforhold til modellen  Taushetsplikt  Foreldre takker nei.  Ledelse/koordinator. Ledelse ved tverrfaglig samarbeid  Hva har kommunen å tilby av tiltak?  Hvordan følge opp konklusjonene i stormøtet?  Oppfølging av tiltak  Hvordan sikre implementering (i alle barnehager) Hvordan inkludere fagarbeidere/assistenter  Hvordan gi konstruktive tilbakemeldinger?

20 www.malvik.kommune.no Suksessfaktorer  Solid forarbeid/planlegging – god kjennskap til modellen.  Engasjerte og reflekterte ansatte - alle har barnet i fokus.  Godt drevne leseringer.  Dokumentasjon/ referat.  Forankring i ledelsen.  Råd/veiledning/tiltak gis ut fra tilgjengelige ressurser.  Samlokalisering av virksomhetslederne.  Dialog/kontakt med Øyvind Kvello.

21 www.malvik.kommune.no Våre refleksjoner ……. som virksomhetsledere Prioritering - av tid og oppgaver Ledelse – system og oppfølging Tverrfaglig samarbeid – for barn og ansatte Utviklingsarbeid – spennende og utfordrende Barnehagekvalitet – for barn og system Kompetanseheving - lokalt og for alle

22 www.malvik.kommune.no Takk for oss! Barna skal oppleve at de blir sett og hørt hver dag.


Laste ned ppt "Www.malvik.kommune.no Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i Malvik kommune Loen 16.april 2013 Virksomhetsleder barnehager Ann Kristin Aalberg Virksomhetsleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google