Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007

2 Norsk Helsenetts formålsparagraf ″Norsk Helsenett AS er opprettet for å ivareta behovet for et sikkert og enhetlig kommunikasjonsnettverk for elektronisk informasjonsutveksling mellom aktører i norsk helse- og omsorgssektor. ” ″Selskapet skal tilrettelegge tjenester og være en pådriver for elektronisk samhandling mellom offentlige og private aktører i helse- og sosialsektoren.” ″Selskapet har et ikke-økonomisk formål, og har ikke til hensikt å gå med overskudd i større utstrekning enn nødvendig for å sikre forsvarlig drift.

3 Virksomhetsgrunnlag - overordnet Velferds- og samfunnsøkonomisk grunnlag •Økt samspill i helse- og sosialsektoren •Understøtte målet om økt kvalitet og tilgjengelighet i helse og sosialsektoren •Bidra til realisering av målet om et helhetlig pasientforløp •Bidra til effektiv ressursutnyttelse og samordning av oppgaver for sektoren •Pådriverrolle Bedriftsøkonomisk grunnlag •Bidra til effektiv ressursutnyttelse og samordning av oppgaver for våre eiere •Norsk Helsenett skal ikke levere avkastning til eierne på den kapital som eierne har bidratt med •Oppgaver og tjenester levert fra Norsk Helsenett er ikke gratis Hvordan gjør vi dette •Etablere og utvikle et lukket bransjenett for elektronisk samarbeid. •Etablerer samhandlingstjenester i egenregi eller fra andre for effektiv utnyttelse mellom de ulike tjenesteleddene i helse- og sosialsektoren

4 Målgrupper •Helseforetak •Allmennleger •Spesialister •Private sykehus •Kommunal pleie og omsorg •Legevakt •Laboratorier •Røntgeninstitutter •Tannleger •Fysioterapeuter •Apotek •Registre •Leverandører av ikke- medisinske servicetjenester

5 KS •Samarbeid med KS To arbeidsgrupper: 1. Unike IDer, Adresseregisteret-HER 2. Veileder for kommuner som skal tilknyttes helsenettet, revidert utgave www.norsk-helsenett.nowww.norsk-helsenett.no Pris- og avtalestruktur forankret hos KS

6 Kommunen, en viktig aktør •Nasjonal IKT har fått utarbeidet forslag til strategi for foretakenes elektroniske samhandling med kommunene. Ifølge denne sender primærhelsetjenesten årlig om lag 10 millioner henvendelser om pasienter med anmodning om utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten (utredning vedr. elektronisk samhandling mellom helseforetakene og kommunene) •1,5 millioner vanlige henvisninger pr post www.nikt.no

7 Helsenettet er: •Et sikkert og enhetlig kommunikasjonsnettverk for elektronisk samhandling mellom aktører i norsk helse- og sosialsektor. •Et bredbånds- og et høyhastighetsnett som grunnlag for de samhandlingstjenester Norsk Helsenett tilbyr. –Brukere som har et samhandlings- og tjenestebehov som krever en enklere fysisk infrastruktur, tilbys tilknytning i bredbåndsnettet, rimeligere for brukeren –Brukere som har et samhandlings- og tjenestebehov utover hva bredbåndsnettet kan støtte, tilknyttes høyhastighetsnettet (fiber). –Felles for begge nettstrukturer og tjenester er at de søkes mest mulig standardisert. Slik sikres en gjennomgående teknisk samhandlingsplattform og grunnlaget for formidling av tjenester ”en til mange” og ”mange til en”.

8 Er kommunen klar til å nyttiggjøre seg helsenettet •”Strategi- og handlingsplan for IKT i helse- og omsorgstjenesten i kommunene” gir en god beskrivelse av hva som må være på plass internt i kommunen først, http://ksikt-forum.no •En av forutsetningene er at man har installert elektronisk pasientjournal med en kommunikasjonsmodul som er i stand til å kommunisere EDI-meldinger. •SHDir – veileder

9 Tre løsninger: Løsningene er tilpasset kommunenes behov, slik Norsk Helsenett kjenner dem. • Direktetilknytning –For kommuner som enkeltvis skal knyttes opp • Tilknytning via felles knutepunkt –For kommuner som er knyttet sammen i et interkommunalt nett o.l • Tilknytning med sentralisert serverdrift –For kommuner som er knyttet sammen i et nett og hvor sentralisert serverdrift er gjennomført.

10 Basistjenesten gir kommunen: •Tilgang til en lukket og sikret elektronisk samhandlingsarena for alle aktører i helse- og sosialsektoren i Norge •Kommunikasjonsløsning tilpasset de tjenester som det er inngått avtale om å levere. •Utplassert ruter / brannmur, ferdig konfigurert. •Drift og overvåkning av oppsatt kommunikasjonsløsning, herunder statistikk og feilhåndtering. •Antivirus •Oppsett av egen EDI postkasse, en eller flere •Fri bruk av meldinger (sende og motta) mellom alle aktører som er tilknyttet helsenettet. •Tilgang til Norsk Helsenett sin EDI- katalog over alle kunder i helsenettet. •Fri tilgang til og bruk av Adresseregister – HER (vil på sikt erstatte EDI-katalogen) •Tilgang til fri support 08:00-16:00 via Norsk Helsenett sitt kundesenter •Sikkerhetsoppdateringer av Windows, office og antivirus (Trend, Norman og Symantec) •Muligheter for fjernsupport fra eksterne journalleverandører eller andre

11 Flere tjenester •Sikret e-post og web som bl.a. gir sikret tilgang til Helsebiblioteket •Ved behov, overvåking og vakt 24/7/365 •Nasjonal videokonferanseløsning •Rådgivning •Flere nasjonale tjenester kommer, for eks ulike registre

12 NHN-Video Den nasjonale videotjenesten for Helsesektoren

13 Tjenesten inkluderer •Opplæring (via Video) •Fri bruk av MCU (videokonferanser) •Trafikk-kostnader via ISDN innland •Brukerstøtte (for studioansvarlig) •Kommunikasjon med studio via Internet •SLA 99,5% •Sikret og godkjent tjeneste fra Norsk Helsenett NHN-video leveres ende til ende uavhengig av geografiske og sektorielle grenser Tilgang til felles adressebok for sektoren

14 Prinsipp for prising av tilknytning til Norsk Helsenett •Tilknytningsavgift •Bruksavgift •Medlemsavgift – basert på innbyggertall

15 Medlemsavgift KategoriAntall innbyggere Fra Til Fast kr beløp pr mnd 1 02 000 1 490,- 2 2 0015 000 1 990,- 3 5 00120 000 3 990,- 4 20 00150 000 8 990,- 5 50 001100 00017 990,- 6100 001+ 100 00122 990,-

16 Eksempel Kommune på inntil 5000 innbyggere Direktetilknytning – 2 mbit Bruksavgift kr 1 990,- Medlemsavgiftkr 1 990,- Pr mndkr 3 980,- Via felles knutepunkt med 8 kommuner – 2 mbit Bruksavgift (1990/8)kr 249,- Medlemsavgiftkr 1 990,- Pr mndkr 2 239,- Priser eks mva og kun eksempel. Etableringsavgift ikke tatt med

17 Hvordan komme i gang – hvordan tilknyttes helsenettet •Ta kontakt med Norsk Helsenett for tilgang til kartleggingskjema –Organisasjonsnummer –Kontaktperson med e-post epost: kundesenter@nhn.nokundesenter@nhn.no Tlf: 75 42 58 03

18 Elektronisk samhandling; verdi for samfunn, pasienter og pårørende Pasienter og pårørende skal oppleve møtet med tjenestene som et helhetlig og informert forløp. Elektronisk, standardisert samarbeid er avgjørende for å sikre den nødvendige informasjonsflyten for å nå dette målet. Samfunnsøkonomisk ligger det store besparelser i en enkel, effektiv og sikker informasjonsflyt i pasientens forløp. Målet er økt utnyttelsesgrad av kostbart utstyr, kompetanse, økt ressursdeling og evne til å kunne ivareta en rask og trygg pasientflyt. Standardisert helsenett er en viktig forutsetning for å kunne realisere gevinstene Sykehus Helseforetak Legekontorer Sosial og helsetjenester Sosial og helsetjenester Private Sykehus Apoteker Helsemyndigheter Sentral helseadmin Helsemyndigheter Sentral helseadmin Rikstrygdeverket Private og frittstående offentlige laboratorier Røntgeninstitutt m.m. Private og frittstående offentlige laboratorier Røntgeninstitutt m.m. Offentlig tannlegetjenester Offentlig tannlegetjenester Andre tilbydere av helsetjenester, jf. rehabilitering, rusomsorg osv AMK Norsk Helsenett tilbyr kostnadseffektiv og sikker basis kommunikasjon og er en distributør av innhold og tjenester mellom aktørene tilkoblet nettet.

19 Velkommen til Norsk Helsenett


Laste ned ppt "Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google