Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 FFFs Landskonferanse, Sandnes 2009 v/ Tom Refsum Aatlo Stortings- og sametingsvalget 2009 Om endringer i regelverket Designere inntar valglokalene E-valgprosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 FFFs Landskonferanse, Sandnes 2009 v/ Tom Refsum Aatlo Stortings- og sametingsvalget 2009 Om endringer i regelverket Designere inntar valglokalene E-valgprosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 FFFs Landskonferanse, Sandnes 2009 v/ Tom Refsum Aatlo Stortings- og sametingsvalget 2009 Om endringer i regelverket Designere inntar valglokalene E-valgprosjektet 2011

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Endringer i valgloven •lovproposisjonen lagt frem for Stortinget 30. januar •innstilling kom fra komiteen 31. mars •behandlet i Lagtinget 28. april •sanksjonert i statsråd 8. mai •Enkelte forslag bygger på St.meld.nr. 33 (2007-2008) Eit sterkt lokaldemokrati

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Endringer - oversikt •Tidligstemmegivning •Utvidet åpningstid valgdagen •Mindretallsrettigheter ved vedtak om utvidet åpningstid og todagersvalg •Valgobservasjon •Sanksjon ved overtredelse av § 9-9 •Endringer i valgforskriften

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Tidligstemmegivning - generelt •Hvorfor ordningen er innført •Tidspunkt 1. juli – 9. august •Del av forhåndsstemmegivningen •Særskilt ordning •Ikke krav til dokumentasjon •Alle kan avgi tidligstemme •Stemme kan avgis i en hvilken som helst kommune

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Tidligstemmegivning - tilrettelegging •En enkel ordning •Velger henvender seg til kommunen muntlig eller skiftlig •Sikre hemmelighold •Kommunen må finne egnet lokale ev. benytte avlukke •Departementets stemmeseddel •Duplikatvalgkort

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Tidligstemmegivning - Informasjon til velgerne om ordningen •Viktig at kommunene offentliggjør at velgerne har rett til å stemme tidligere Forhåndsstemmegivning Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10. august og varer til 11. september. Dersom du vet at du ikke kan avgi stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli henvende deg til kommunen og be om å få stemme. Eks. på annonse- tekst

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Om åpningstidene på valgdagen •Funn fra evaluering i kommunene –76 % av kommunene hadde ett eller flere valglokaler åpne til kl. 2000 –Bare 5 % opplyser at de åpnet lokalene tidligere enn kl. 0900 –køer oppstår rundt lunsjtider og etter arbeidstidens slutt •God tilgjengelighet til valglokalene er viktig!

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Mulighet for utvidet åpningstid •God tilrettelegging en vesentlig del av valggjennomføringen •De kommuner som ønsker det kan holde valglokalene åpne til kl. 2100 •Vedtak fattes av valgstyret på vanlig måte – valgloven § 9-3 (2)

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Mindretallsrettigheter •Gjelder vedtak om utvidet åpningstid og vedtak om todagers valg •Slike vedtak kan fattes med tilslutning fra 1/3 av kommunestyrets medlemmer •Vilkår –må fattes samtidig med behandling av budsjettet for valgåret •Overgangsbestemmelse kun for stortingsvalget i 2009 –frist for vedtak i kommunestyre for kommende valg var 1. juni 2009

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Valgobservasjon •Internasjonale forpliktelser •Hjemmel i valgloven om akkreditering •Plikt for kommunene til å ta i mot

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Sanksjon ved overtredelse § 9-9 •Ved brudd på valgloven § 9-9 kan det ilegges overtredelsesgebyr •Hva er forbudt? •Formålet med forbudet •Medietilsynet tilsynsmyndighet •Kun foretak som kan ilegges gebyr •Gebyrets størrelse •Uavhengig klageorgan blir opprettet

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Endringer i valgforskriften •Nye bestemmelser –om tidligstemmegivning som fastslår plikt for tilrettelegging og at valglovens regler for forhåndsstemmer gjelder tilsvarende –om at dersom stemmestyret har glemt å stemple stemmeseddel i særskilt omslag, kan dette gjøres i ettertid –om klageorgan for behandling av klager på ilagt overtredelsesgebyr

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Sametingsvalget – enkelte viktige endringer •Forskriften inneholder endringer av betydning for listeforslagene, manntallet, kretsene, mandatene og prinsippene for opptellingen •I kretser med færre enn 30 manntallsførte er det kun adgang til å forhåndsstemme. Sametingets valgmanntall ved forrige sametingsvalg legges til grunn

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Sametingsvalget – enkelte viktige endringer (forts.) Valgorganene: •Samevalgstyrene •I kommuner med færre enn 30 manntallsførte fungerer valgstyret som samevalgstyre •7 opptellingsvalgstyrer (tdl. 13) •Sametingets valgnemnd

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Sametingsvalget – enkelte viktige endringer (forts.) Om opptellingen: •I kommuner med 30 eller flere manntallsførte skjer den foreløpige opptellingen av samevalgstyret •I kommuner med færre enn 30 i manntallet skjer den foreløpige opptellingen av opptellingsvalg- styret i kretsen •Den endelige opptellingen foretas av opptellingsvalgstyret i kretsen

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Sametingsvalget For nærmere informasjon, se www. samediggi.no www. sametinget.no

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Designere inntar valglokalene! •Bakgrunn: Statens Designkonkurranse •Formålet: Utforme helhetlige, funksjonelle og tilgjengelige valglokaler for alle •Designere invitert til å utforme –avlukker –urner –skilter –grafisk profil for valg –ny utforming av stemmesedler •Lagt stor vekt på universell utforming

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Utprøving ved stortingsvalget 2009 •Bømlo kommune, Hordaland •Trondheim kommune, Sør-Trøndelag •Lenvik kommune, Troms •Kongsberg kommune, Buskerud •Buskerud fylkeskommune (stemmeseder) •Minst ett lokale på hvert sted blir fullt utstyrt etter ny designløsning

19 Kommunal- og regionaldepartementet 19 Vinnere

20 Kommunal- og regionaldepartementet 20 Designløsning – grafisk profil

21 Kommunal- og regionaldepartementet 21 Designløsning - Avlukke

22 Kommunal- og regionaldepartementet 22 Designløsning – skilt i avlukke

23 Kommunal- og regionaldepartementet 23 Designløsning - stemmeseddelbordet

24 Kommunal- og regionaldepartementet 24 Designløsning - urne

25 Kommunal- og regionaldepartementet 25 Designløsning - Skilt •roll up •seil •duk til bord •banner •skiltholder •funksjonærkort •retningsteip

26 Kommunal- og regionaldepartementet 26 Kirkevalget 2009 •Avtale mellom politiske partier på Stortinget om demokratireform i kirken •Menighetsrådsvalg samtidig med lokalvalg, unntatt i 2009; samtidig med stortingsvalget •Kirken oppretter egne valgstyrer og sørger for valgfunksjonærer •Kirken dekker selv utgiftene

27 Kommunal- og regionaldepartementet 27 Kirkevalg forts. •Stemmegivning legges til lokaler i umiddelbar nærhet til lokaler ved stortingsvalget •Kommunen og kirken i samarbeid finne hensiktsmessige ordninger og lokaler der det er nødvendig •Det sendes ut egne valgkort •Viktig å holde de to valgene atskilt!

28 Kommunal- og regionaldepartementet 28 E- valg 2011 •I 2006 fikk KRD utarbeidet en rapport: ”Elektronisk stemmegivning – utfordringer og muligheter” •Innholdet i denne rapporten vil være basishypotese for prosjektet men ikke en absolutt rammebetingelse. •Stortinget har gjennom statsbudsjettet for 2008 gitt sin tilslutning til at det skal gjennomføres forsøk med elektronisk valg ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. •Departementet har nedsatt en prosjektgruppe for å utarbeide forsøk med elektroniske valg i 2011.

29 Kommunal- og regionaldepartementet 29 Hvorfor e-valg? •Øke tilgjengeligheten for velgerne generelt •Øke tilgjengeligheten for bestemte velgergrupper: –nedsatt funksjonsevne –bor i utlandet permanent –midlertidig i utlandet •Nye generasjoner velgere forventer elektroniske løsninger •Raskere valgoppgjør •Redusere feilkilder •Reduserte kostnader på lang sikt

30 Kommunal- og regionaldepartementet 30 Prosjektmål e-valg 2011 •Etablere elektronisk valg som supplement til dagens papirbaserte valg •Planlegge og designe et system som kan benyttes ved og samhandle med løsninger for papirvalg •Initiere og delta i offentlig debatt om sikkerhet, innsyn og etterprøvbarhet for e-valg. •Sikre implementering av e-valgrutiner som sikrer korrekt valgresultat og bygger tillit.

31 Kommunal- og regionaldepartementet 31 Hva er dilemmaene ved e-valg? •Hvorfor risikere å ødelegge en valgordning som fungerer og som det er høy tillit til? •Muligheter for kjøp og salg av stemmer •Mulighet for utilbørlig påvirkning (family voting) •Teknisk svikt vil gi mistillit hos velgerne •Datateknologien skaper ulik tilgang i forhold til tilgjengelighet og bruk. Vi må sørge for risikoreduserende tiltak og en sikker teknisk løsning!

32 Kommunal- og regionaldepartementet 32 Status •Prosjektstart august 2008 •Ansatt prosjektemedarbeidere •Rammeavtale inngått med 23 leverandører om bistand – rådgivning på 6 forskjellige fagområder •Etablert ”Kommunal referansegruppe” •Etablert ” Brukerreferansegruppe” •Politisk referansegruppe •Faglig referansegruppe •3. parts ekstern kvalitetssikring av prosjektet og systemet.

33 Kommunal- og regionaldepartementet 33 Status forts… •Holder på med å anskaffe systemløsningen for e-valg •Konkurransepreget dialog: –Dialog med leverandørene om løsningene –Utarbeide en kravspesifikasjon –Gjennomføre en anbudskonkurranse og velge leverandør

34 Kommunal- og regionaldepartementet 34 Kompetanse fra kommunene •Oslo kommune v/Asbjørn Ausland •Trondheim kommune v/ Øyvind Øyen •Rømskog kommune v/Magne Barane •Sandnes kommune v/Ole Vikse •Alta kommune v/ Bjørg Thomassen Wirkola •Ålesund kommune v/Tore Hals •Buskerud Fylkeskommune v/ Anna-Brita Bakken

35 Kommunal- og regionaldepartementet 35 Formålet med kompetansegruppen - kommune •Kvalitetssikre fagkompetansen i prosjektet •Kvalitetssikre mulighetene for praktisk gjennomføring i kommunene/fylkeskommunene •Forankre e-valgsløsningene i ”kommune – Norge” •Gi innspill til de ulike prosessene prosjektet holder på med •Involvering •Ønsket å sette sammen en variert gruppe hvor ulike kommuner er representert – geografi, størrelse, kompetanse, manuelle/maskinelle kommuner, fylkeskommuner

36 Kommunal- og regionaldepartementet 36 Omfang e-valg 2011 •Ennå ikke besluttet hvor mange kommuner som skal delta i pilot •Pilotstrategien vil være førende for utvalget. Skal være ferdig i oktober/november •Skal kartlegge interesse og ha dialog med kommunene •Kristin Skorpen vil være kontaktperson mot kommunene e-valg@krd.dep.no


Laste ned ppt "1 FFFs Landskonferanse, Sandnes 2009 v/ Tom Refsum Aatlo Stortings- og sametingsvalget 2009 Om endringer i regelverket Designere inntar valglokalene E-valgprosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google