Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Valgforums Fagkonferanse Gardermoen 16.-17. november 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Valgforums Fagkonferanse Gardermoen 16.-17. november 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Valgforums Fagkonferanse Gardermoen 16.-17. november 2010

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Tema 1.Større utviklingsoppgaver KRD 2.Evaluering av forrige valg 3.Forslag til endringer i valglov/-forskrift 4.Valgutstyr i valglokalene/Designmaler 5.Stemmesedler i nytt design 6.Valgopplæring

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Utfordringer •Ønske om sterkere statlig styring –Ens praktisering av regelverk –Ens løsninger •Økt bruk av datateknologi ved valg •Opprettholde den høye tilliten til valg •Dagens løsninger er ikke gode nok ut fra et demokratisk, kontroll- og sikkerhetsmessig perspektiv •Krever en annen organisering på sentralt nivå

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Sentralt valgadministrativ datasystem •Ett felles system •Eid, forvaltet og driftet av statlig valgmyndighet •Modul for (permanent) manntall •Modul for elektronisk opptelling: Skanning •Modul for elektronisk stemmegivning •Testes av 10 kommuner i 2011 •Tar sikte på utrullering fra 2013, omfanget ikke bestemt •Avhengig av finansiering

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Organisering på sentralt nivå To viktige forhold: 1.Valgarbeidet bør organiseres med en større avstand mellom konstitusjonelt ansvarlig statsråd og overordnet valgadministrativt nivå 2.Behov for å skille ut tekniske og operative oppgaver Utfordringer på valgområdet krever en annen type organisering og tilleggskompetanse  Sentral Valgenhet eller andre løsninger?

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Evaluering av valget - OSSE •OSSEs Election Assessment Mission rapport –Utvide kretsen av valgbare –Mandatfordeling i fylkene stortingsvalg –Klagesystemet –Personvalg stortingsvalg –Legitimasjon –Tilrettelegging funksjonshemmede –Plikten til å stille til valg (ombudsplikten) –Valgbarhetskrav til listekandidater –Forsegling av valgurner –Hemmelige valg – stemmesedler

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Evaluering av valget – kommuner/fylkeskommuner Tidligstemmeordningen Antall stemmerAntall kommuner 344-10011 99-5014 49-2064 19-6129 5-1152 060 Totalt 6500430

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Sted for forhåndsstemmegivning •95,2 prosent bruker rådhus/ servicetorg •3,5 prosent bruker kjøpesenter  Sikrer dette god nok tilgjengelighet?

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Hvorfor ble det ikke tilrettelagt på vidg.skole/uni/høgskole? BegrunnelseVidg.skoleUni/høyskole Annet valglokale i nærheten 36,040,0 Dårlig oppmøte ved tidligere valg 9,613,3 Skolen ønsket ikke/ikke etterspørsel 9,66,6 Politisk beslutning. Ikke ressurser. 5,613,3 Elever transporteres til annet valglokale 2,46,6 Av andre grunner ikke nødvendig 17,613,3 Ikke vurdert19,26,6 Totalt (prosent) 100

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Logistikk valglokaler valgdagen Manglende samsvar x i manntall og antall stemmer i urnen Tre sentrale elementer som skal gjennomføres: 1.Valgfunksjonæren skal krysse av i manntallet for velgerens navn 2.Valgfunksjonæren skal stemple stemmeseddelen 3.Velgeren skal legge stemme- seddelen i urnen Det er helt nødvendig å ha kontroll på denne prosessen

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Endringer i lov og forskrift •Lovproposisjon –Bygger på høringsnotat fra i vår –Planlegges lagt frem 14. januar 2011 –Ingen endelige forslag ennå –Om iverksetting •Forskriftsendringer –Normalt etter vedtakelse av proposisjon

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Manntall •Nasjonalt permanent manntall på sikt (lovendringer senere) •Foreløpig manntall stilles til disposisjon pr. 1. april for kontroll av valglister •Lovfeste folkeregisterets plikt til å levere data selv

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Frist for innlevering av listeforslag •Dagens regel: 31. mars kl. 24 •Foreslås endret til: 31. mars kl. 12 •Tilsvarende for tilbakekalling av listeforslag 20. april •Forslag om endring i regler for fristberegning § 15-5: lørdag likestilles med helligdager

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Forsegling av urner •Anmodning fra OSSE •I dag er det krav til forsegling ved forhåndsstemmegivningen, ikke på valgtinget •Krav til oppbevaring/transport på betryggende måte (forhånd/valgting) •Forslag om krav til forsegling av urner på valgdagen under stemmegivningen •Tømming av urner under stemmegivningen

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Plikt til å stille til valg (ombudsplikten) •Ombudsplikten har lang tradisjon i vårt valgsystem •To deler: plikt til å stille til valg og plikt til å ta imot valget •Fritak fra kommunestyre- og fylkestingsvalg: –Medlem av vedkommende organ siste fire år –Rett til fritak etter andre lover –Medlem av annet politisk parti –Ikke kan skjøtte pliktene uten uforholdsmessig vanskeligheter

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Plikt til å stille til valg (ombudsplikten) •Omdiskutert ordning •Mange opplever det ubehagelig å bli satt opp på en liste mot sin vilje •Uheldige saker ved hvert valg •Diskutert av valglovutvalget i NOU 2001:3 •OSSE mente plikten kunne være i strid med menneskerettighetene

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Plikt til å stille til valg (ombudsplikten) •KRD foreslo en ny fritaksregel: –Avgi en erklæring om at vedkommende liste var i strid med egen politisk overbevisning. •Mye støtte i høringsrunden på at det var behov for oppmyking av reglene •Forholdet til menneske- rettighetene ble problematisert

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Plikt til å stille til valg (ombudsplikten) •Er det greit å kreve at en person må erklære at han/hun er uenig i synspunktene til en liste? •Alternativ? –”Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg”

19 Kommunal- og regionaldepartementet 19 Valgbarhet for listekandidater •Lang tradisjon for å bruke politikere i valggjennomføringen •Kommunene bemanner valgstyrer og stemmestyrer på ulike måter •OSSE kritisk til at listekandidater hadde oppgaver i valglokalet •Internasjonale prinsipper tilsier at de som har oppgaver i valglokalet ikke skal ha personlig interesse av valgutfallet

20 Kommunal- og regionaldepartementet 20 Valgbarhet for listekandidater •Skille mellom politikere og listekandidater •Forskjell mellom valgstyrer og stemmestyrer •Valgstyrer: Ikke samme behov for begrensinger •Ba om innspill fra kommunene på om det burde gjøres begrensninger for stemmestyrer, stemme- mottakere og valgfunksjonærer

21 Kommunal- og regionaldepartementet 21 Valgbarhet for listekandidater •Fikk mange tilbakemeldinger fra kommunene •Mange pekte på at de ville få praktiske problemer dersom de ikke lenger kunne bruke listekandidater i stemmestyrene •Noen trakk frem at de ikke hadde fått klager på dagens ordning •Andre mente at det prinsipielle måtte veie tyngst

22 Kommunal- og regionaldepartementet 22 Valgbarhet for listekandidater •KRD mener det prinsipielle må veie tyngst •En del kommuner har allerede valgt å ikke bruke listekandidater i stemmestyrene •Ser at det for enkelte kommuner vil være en utfordring •Behov for overgangsperiode?

23 Kommunal- og regionaldepartementet 23 Designløsning for valglokaler • Testet ved valget i 2009 • Videreutviklet og forbedret • Universelt utformet • Skiltprogram, valgurne og valgavlukke

24 Kommunal- og regionaldepartementet 24 Designløsning for valglokaler • Anbudsprosess i gang for å finne produsenter • Egen bestillingsportal på Valgforums nettsider • Vil være klart for bestilling i starten av februar 2011

25 Kommunal- og regionaldepartementet 25 Egen profilhåndbok for valg Kan brukes av alle kommuner og fylkeskommuner

26 Kommunal- og regionaldepartementet 26 Nye krav til stemmesedler •Stortinget bedt departementet vurdere ytterligere tiltak for å unngå feilbretting og tvil om hvordan velgerne skal rette på stemmeseddelen •Forsøk alle kommuner i Buskerud fylke 2009 •Gode tilbakemeldinger •Nye utfordringer •Farger •Universell utforming •Nye forsøk 2011 •Frivillig fra 2011 •Mal på valg.no

27 Kommunal- og regionaldepartementet 27 Tredelt stemmeseddel - utside Kommunestyrevalg

28 Kommunal- og regionaldepartementet 28 Tredelt stemmeseddel - innside Kommunestyrevalg

29 Kommunal- og regionaldepartementet 29 Stemmeseddel – ordinær, utside Kommunestyrevalg

30 Kommunal- og regionaldepartementet 30 Stemmeseddel – ordinær, to kolonner Kommunestyrevalg

31 Kommunal- og regionaldepartementet 31 Stemmeseddel – ordinær, fire kolonner Kommunestyrevalg

32 Kommunal- og regionaldepartementet 32 Stemmeseddel – utside Fylkestingsvalg

33 Kommunal- og regionaldepartementet 33 Stemmeseddel – tre kolonner Fylkestingsvalg

34 Kommunal- og regionaldepartementet 34 Stemmeseddel – utside Stortingsvalg

35 Kommunal- og regionaldepartementet 35 Stemmeseddel – innside Stortingsvalg

36 Kommunal- og regionaldepartementet 36 Opplæring •Samarbeid med Valgforum •Fylkesvise opplæringskonferanser før valget neste år •Fylkesmannen i samarbeid med fylkeskommunen står som teknisk arrangør •Valgforum utarbeidet opplæringsprogram og materiell •Valgforum skaffer innledere


Laste ned ppt "1 Valgforums Fagkonferanse Gardermoen 16.-17. november 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google