Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valgforums Fagkonferanse Gardermoen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valgforums Fagkonferanse Gardermoen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Valgforums Fagkonferanse Gardermoen
november 2010

2 Tema Større utviklingsoppgaver KRD Evaluering av forrige valg
Forslag til endringer i valglov/-forskrift Valgutstyr i valglokalene/Designmaler Stemmesedler i nytt design Valgopplæring

3 Utfordringer Ønske om sterkere statlig styring
Ens praktisering av regelverk Ens løsninger Økt bruk av datateknologi ved valg Opprettholde den høye tilliten til valg Dagens løsninger er ikke gode nok ut fra et demokratisk, kontroll- og sikkerhetsmessig perspektiv Krever en annen organisering på sentralt nivå

4 Sentralt valgadministrativ datasystem
Ett felles system Eid, forvaltet og driftet av statlig valgmyndighet Modul for (permanent) manntall Modul for elektronisk opptelling: Skanning Modul for elektronisk stemmegivning Testes av 10 kommuner i 2011 Tar sikte på utrullering fra 2013, omfanget ikke bestemt Avhengig av finansiering

5 Organisering på sentralt nivå
To viktige forhold: Valgarbeidet bør organiseres med en større avstand mellom konstitusjonelt ansvarlig statsråd og overordnet valgadministrativt nivå Behov for å skille ut tekniske og operative oppgaver Utfordringer på valgområdet krever en annen type organisering og tilleggskompetanse Sentral Valgenhet eller andre løsninger?

6 Evaluering av valget - OSSE
OSSEs Election Assessment Mission rapport Utvide kretsen av valgbare Mandatfordeling i fylkene stortingsvalg Klagesystemet Personvalg stortingsvalg Legitimasjon Tilrettelegging funksjonshemmede Plikten til å stille til valg (ombudsplikten) Valgbarhetskrav til listekandidater Forsegling av valgurner Hemmelige valg – stemmesedler

7 Evaluering av valget – kommuner/fylkeskommuner
Tidligstemmeordningen Antall stemmer Antall kommuner 11 99-50 14 49-20 64 19-6 129 5-1 152 60 Totalt 6500 430

8 Sted for forhåndsstemmegivning
95,2 prosent bruker rådhus/ servicetorg 3,5 prosent bruker kjøpesenter Sikrer dette god nok tilgjengelighet?

9 Hvorfor ble det ikke tilrettelagt på vidg.skole/uni/høgskole?
Begrunnelse Vidg.skole Uni/høyskole Annet valglokale i nærheten 36,0 40,0 Dårlig oppmøte ved tidligere valg 9,6 13,3 Skolen ønsket ikke/ikke etterspørsel 6,6 Politisk beslutning. Ikke ressurser. 5,6 Elever transporteres til annet valglokale 2,4 Av andre grunner ikke nødvendig 17,6 Ikke vurdert 19,2 Totalt (prosent) 100

10 Logistikk valglokaler valgdagen
Manglende samsvar x i manntall og antall stemmer i urnen Tre sentrale elementer som skal gjennomføres: Valgfunksjonæren skal krysse av i manntallet for velgerens navn Valgfunksjonæren skal stemple stemmeseddelen Velgeren skal legge stemme- seddelen i urnen Det er helt nødvendig å ha kontroll på denne prosessen

11 Endringer i lov og forskrift
Lovproposisjon Bygger på høringsnotat fra i vår Planlegges lagt frem 14. januar 2011 Ingen endelige forslag ennå Om iverksetting Forskriftsendringer Normalt etter vedtakelse av proposisjon

12 Manntall Nasjonalt permanent manntall på sikt (lovendringer senere)
Foreløpig manntall stilles til disposisjon pr. 1. april for kontroll av valglister Lovfeste folkeregisterets plikt til å levere data selv

13 Frist for innlevering av listeforslag
Dagens regel: 31. mars kl. 24 Foreslås endret til: 31. mars kl. 12 Tilsvarende for tilbakekalling av listeforslag 20. april Forslag om endring i regler for fristberegning § 15-5: lørdag likestilles med helligdager

14 Forsegling av urner Anmodning fra OSSE
I dag er det krav til forsegling ved forhåndsstemmegivningen, ikke på valgtinget Krav til oppbevaring/transport på betryggende måte (forhånd/valgting) Forslag om krav til forsegling av urner på valgdagen under stemmegivningen Tømming av urner under stemmegivningen

15 Plikt til å stille til valg (ombudsplikten)
Ombudsplikten har lang tradisjon i vårt valgsystem To deler: plikt til å stille til valg og plikt til å ta imot valget Fritak fra kommunestyre- og fylkestingsvalg: Medlem av vedkommende organ siste fire år Rett til fritak etter andre lover Medlem av annet politisk parti Ikke kan skjøtte pliktene uten uforholdsmessig vanskeligheter

16 Plikt til å stille til valg (ombudsplikten)
Omdiskutert ordning Mange opplever det ubehagelig å bli satt opp på en liste mot sin vilje Uheldige saker ved hvert valg Diskutert av valglovutvalget i NOU 2001:3 OSSE mente plikten kunne være i strid med menneskerettighetene

17 Plikt til å stille til valg (ombudsplikten)
KRD foreslo en ny fritaksregel: Avgi en erklæring om at vedkommende liste var i strid med egen politisk overbevisning. Mye støtte i høringsrunden på at det var behov for oppmyking av reglene Forholdet til menneske- rettighetene ble problematisert

18 Plikt til å stille til valg (ombudsplikten)
Er det greit å kreve at en person må erklære at han/hun er uenig i synspunktene til en liste? Alternativ? ”Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg”

19 Valgbarhet for listekandidater
Lang tradisjon for å bruke politikere i valggjennomføringen Kommunene bemanner valgstyrer og stemmestyrer på ulike måter OSSE kritisk til at listekandidater hadde oppgaver i valglokalet Internasjonale prinsipper tilsier at de som har oppgaver i valglokalet ikke skal ha personlig interesse av valgutfallet

20 Valgbarhet for listekandidater
Skille mellom politikere og listekandidater Forskjell mellom valgstyrer og stemmestyrer Valgstyrer: Ikke samme behov for begrensinger Ba om innspill fra kommunene på om det burde gjøres begrensninger for stemmestyrer, stemme-mottakere og valgfunksjonærer

21 Valgbarhet for listekandidater
Fikk mange tilbakemeldinger fra kommunene Mange pekte på at de ville få praktiske problemer dersom de ikke lenger kunne bruke listekandidater i stemmestyrene Noen trakk frem at de ikke hadde fått klager på dagens ordning Andre mente at det prinsipielle måtte veie tyngst

22 Valgbarhet for listekandidater
KRD mener det prinsipielle må veie tyngst En del kommuner har allerede valgt å ikke bruke listekandidater i stemmestyrene Ser at det for enkelte kommuner vil være en utfordring Behov for overgangsperiode?

23 Designløsning for valglokaler
Testet ved valget i 2009 Videreutviklet og forbedret Universelt utformet Skiltprogram, valgurne og valgavlukke

24 Designløsning for valglokaler
Anbudsprosess i gang for å finne produsenter Egen bestillingsportal på Valgforums nettsider Vil være klart for bestilling i starten av februar 2011

25 Egen profilhåndbok for valg
Kan brukes av alle kommuner og fylkeskommuner

26 Nye krav til stemmesedler
Stortinget bedt departementet vurdere ytterligere tiltak for å unngå feilbretting og tvil om hvordan velgerne skal rette på stemmeseddelen Forsøk alle kommuner i Buskerud fylke 2009 Gode tilbakemeldinger Nye utfordringer Farger Universell utforming Nye forsøk 2011 Frivillig fra 2011 Mal på valg.no

27 Tredelt stemmeseddel - utside Kommunestyrevalg

28 Tredelt stemmeseddel - innside Kommunestyrevalg

29 Stemmeseddel – ordinær, utside Kommunestyrevalg

30 Stemmeseddel – ordinær, to kolonner Kommunestyrevalg

31 Stemmeseddel – ordinær, fire kolonner Kommunestyrevalg

32 Stemmeseddel – utside Fylkestingsvalg

33 Stemmeseddel – tre kolonner Fylkestingsvalg

34 Stemmeseddel – utside Stortingsvalg

35 Stemmeseddel – innside Stortingsvalg

36 Opplæring Samarbeid med Valgforum
Fylkesvise opplæringskonferanser før valget neste år Fylkesmannen i samarbeid med fylkeskommunen står som teknisk arrangør Valgforum utarbeidet opplæringsprogram og materiell Valgforum skaffer innledere


Laste ned ppt "Valgforums Fagkonferanse Gardermoen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google