Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge – tidskronologien – frister – forvaltningsnivåene – terminologien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge – tidskronologien – frister – forvaltningsnivåene – terminologien."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge – tidskronologien – frister – forvaltningsnivåene – terminologien

2 Valglov/valgforskrift Stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg Sametingsvalg valg av bydelsutvalg Valgorganene • Riksvalgstyre • Fylkesvalgstyre • Valgstyre • Stemmestyre Gjennomføring av valg

3 Gjennomføring av valg Stortingsvalg Stemmerett ved stortingsvalg • Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret • og som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og som • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

4 Gjennomføring av valg Stortingsvalg Manntall • Register over alle med stemmerett i kommunen • Folkeregisteret er grunnlaget for manntallet • Folkeregisteret den 30 juni i valgåret legges til grunn • Ansvaret for å utarbeide manntallet og ajourføre det frem til valgdagen ligger til kommunen

5 Gjennomføring av valg Stortingsvalg Valgkort • Valgstyret skal sende valgkort til de stemmeberettigede • Sendes senest 3. august • Velger skal få stemme uten valgkort – mottaker må skrive ut nytt kort

6 Gjennomføring av valg Stortingsvalg • Listeforslag – valgloven kap. 6 • Stemmesedler – valgloven kap. 7 • Nærmere bestemmelser om stemmeseddelen • Velgernes adgang til å foreta rettelser

7 Gjennomføring av valg Stortingsvalg Forhåndsstemmegivning ”Tidligforhåndsstemming” 01.07 -09.08 • Nytt i år • Tilbud til de som ikke vil ha anledning til å stemme verken under forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen Tid og sted • Valgstyret skal tilrettelegge for et tilbud

8 Gjennomføring av valg Stortingsvalg Forhåndsstemmegivning forts. • Forhåndsstemmeperiode innenriks 10.08 – 11.09 • Forhåndsstemmeperiode utenriks 01.07 – 04.09 • Offisiell stemmemottaker – utenriksstasjoner • Stemmemottaker oppnevnt av departementet • Brevstemme

9 Gjennomføring av valg Stortingsvalg Forhåndsstemmegivning forts. Hvor? Faste steder Helse- og sosialinstitusjoner Ambulerende Utenbys/Utenriks

10 Gjennomføring av valg Stortingsvalg Forhåndsstemmegivning forts. Krav til lokalene der forhåndsstemmegivning skal foregå • Egnet for stemmemottak • Tilgjengelig for velgerne Hvem kan motta forhåndsstemmer • ”Stemmemottakere” – valgloven § 8-2

11 Gjennomføring av valg Stortingsvalg Fremgangsmåte • Stemmeseddelkonvolutt • Valgkort • Omslagskonvolutt • Generell stemmeseddel Forhåndsstemmegivning forts.

12 Gjennomføring av valg Stortingsvalg Stemmegivning på valgtinget • Tid og sted • Kretser/lokaler • Åpningstider • En eller to dag • Utstyr/materiell • Tilgjengelighet

13 Gjennomføring av valg Stortingsvalg Stemmegivning på valgtinget forts. Gjennomføring av stemmegivningen • Hemmelig valg • Enerom og usett • Bretting • Manntall - legitimasjon • Stempel - urne

14 Gjennomføring av valg Stortingsvalg Stemmegivning på valgtinget forts. • Fremmede stemmer • Velgere som ikke er innført i manntallet • Velgere som allerede er krysset av eller har forhåndsstemt • Bistand ifm stemmegivning

15 Gjennomføring av valg Stortingsvalg Stemmegivning på valgtinget forts. • Avslutning av stemmegivning – avvikling av kø

16 Gjennomføring av valg Stortingsvalg Prøving av stemmegivninger og stemmesedler • Godkjenning av stemmegivning avgitt på forhånd • Godkjenning av stemmegivning avgitt på valgting • Godkjenning av stemmesedler

17 Gjennomføring av valg Stortingsvalg Organisering av avslutningsarbeidet - Foreløpig opptelling i lokalet • ”Opptellingsleder” • Plan for organiseringen • Åpne dører

18 Gjennomføring av valg Stortingsvalg Foreløpig opptelling i lokalet System for opptelling Kryss i manntallet/sedler i urnen, partivis fordeling Blanke sedler, sedler uten stempel Sedler i særskilt omslag/Fremmede Tvilsomme stemmer Stemmestyrets møtebok Innrapportering av grovtellingsresultat

19 Gjennomføring av valg Stortingsvalg Forsvarlig lagring • Etableres betryggende rutiner for oppbevaring og transport • Avgitte stemmer oppbevares adskilt fra øvrig materiell • Forsegles dersom det ikke er under direkte oppsyn av valgmyndigheten Transport • Hurtigst betryggende måte, av andre enn dem som oppbevarer forseglingsutstyret

20 Gjennomføring av valg Stortingsvalg Endelig opptelling og protokollering • Personvalg (ikke så veldig aktuelt ved stortingsvalg) • Valgstyrets møtebok – kontroll Oversendelse av materiell til fylkesvalgstyret

21 Gjennomføring av valg Stortingsvalg Mandatfordeling og kandidatkåring • Fordeles på de 19 valgdistriktene hvert åttende år • Distriktsmandatene fordeles så av fylkesvalgstyret – St. Lagües modifiserte metode • Utjevningsmandat Prøving av valgets gyldighet/ klage • Det nyvalgte Stortinget treffer vedtak om stortingsvalget er gyldig • Klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valg


Laste ned ppt "Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge – tidskronologien – frister – forvaltningsnivåene – terminologien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google