Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forhåndsstemmegivningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forhåndsstemmegivningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forhåndsstemmegivningen
v/ seniorrådgiver Tom Refsum Aatlo, Kommunal- og regionaldepartementets valgkonferanse, Clarion Hotell Oslo Airport 9. og 10. februar 2009

2 Forhåndsstemmegivningen - Utgangspunkter
Reglene om fremgår av valgloven kap. 8 og valgforskriften kap. 6 Skiller mellom forhåndsstemmegivning innenriks og utenriks

3 Forhåndsstemmegivningen innenriks
Ansvaret for å legge til rette for forhåndsstemmegivningen innenriks tilligger kommunene

4 Tiden for forhåndsstemme-givningen innenriks
Foregår fra og med 10. august i valgåret (vl. § 8-1, 1. ledd) Faller 10. august på en helligdag, starter stemmegivningen første påfølgende hverdag (vf. §15-5) Ikke senere enn siste fredag før valgdagen (vl. § 8-1, 2. ledd) Særskilte regler for Svalbard

5 Stemmegivningen må komme frem
Velgeren må selv sørge for å stemme så tidlig at stemmegivningen kommer frem til valgstyret innen valgdagen kl. 20 Stemmegivningen skal sendes med A-post eller på raskere måte

6 Sted for stemmegivningen - Utgangspunkter
Det er valgstyret som bestemmer hvor det skal mottas forhåndsstemmer Det er et lovfestet krav at det skal avholdes forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

7 ”der valgstyret ellers beslutter..”
Valgstyret må vurdere konkret hvor mange steder det er behov for å ha forhåndsstemmemottak Valgstyret må vurdere åpningstiden Lovens forutsetning er at det i hele forhåndsstemmeperioden skal være mulig å forhåndsstemme minst ett sted på vanlige arbeidsdager Særlige forhold tilsier at det må avholdes forhåndsstemmegivning i fengsler og militærforlegninger

8 På helse- og sosialinstitusjoner
Vl. § 8-3 pålegger at det skal avholdes forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner Adgang til å motta forhåndsstemmer hjemme hos personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger i umiddelbar tilknytning til helse- og sosialinstitusjon (vf. § 25)

9 På helse- og sosialinstitusjoner (forts.)
Må avholdes forhåndsstemmegivning minst en dag ved alle institusjoner Bør legges så nært opp til valgdagen som mulig Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene (beboere, personale og andre velgere)

10 Ambulerende stemmegivning
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg (vl. § 8-3, 6. ledd) Ingen formkrav til søknaden, men søknaden må Valgstyret må kunngjøre ordningen

11 Kunngjøring av forhåndsstemmegivningen
Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for all forhåndsstemmegivning i kommunen (vf. § 24) Dette omfatter også stemmegivningen på institusjonene

12 Stemmemottakerne Valgstyret oppnevner stemmemottakere innenriks (vl. § 8-2, 1. ledd, litra a) Antall stemmemottakere må være tilstrekkelig for å sikre god gjennomføring Stemmemottakerne må få nødvendig opplæring Stemmemottakerne må selv sette seg inn i bestemmelsene om forhåndsstemmegivningen

13 Materiell til bruk for forhåndsstemmegivningen
Departementet sørger for at valgstyrene får 1) Offisielle stemmeseddel- konvolutter 2) Stemmesedler til bruk for velgere som stemmer utenfor eget fylke ved stortingsvalg (ikke kandidatnavn, men registrerte partier. Punktskrift) 3) Informasjonsark i punktskrift

14 Materiell til bruk for forhåndsstemmegivningen (forts.)
Valgstyrene må selv skaffe 1) Omslagskonvolutter med vindu,- også sametingsvalget 2) Valgkort (blanke) 3) Trykte hvite stemmesedler godkjent i fylket (valgstyrene får dette fra fylkesvalgstyret)

15 Materiell til bruk for forhåndsstemmegivningen (forts.)
4) Trykte blå stemmesedler med kandidatnavn + blanke blå stemmesedler i samme utførelse. Dette materiellet får valgstyret fra Sametinget 5) Valgurner 6) Valgavlukker

16 Krav til lokalene for forhåndsstemmegivningen
Utgangspunktet er at - lokalene må være egnet for stemmemottak, og - at de er tilgjengelige for velgerne

17 Egnethet (vl. § 8-3) Rammene rundt forhåndsstemmegivningen skal være slik at velgerne føler seg bekvemme i situasjonen og trygge på at grunnleggende sikkerhets-rutiner blir ivaretatt Lokalene bør ha et visst offisielt preg Stemmegivningen skal foregå i rolige og verdige former

18 Tilgjengelighet og tilrettelegging
Lokalene skal være lett tilgjengelige, og velgerne skal kunne ta seg inn uten hjelp Svært strenge krav om dette skal fravikes Krav om tilrettelegging

19 Fremgangsmåten ved forhåndsstemmegivningen
Hovedregel: Stemmemottakeren har plikt til å gjøre velgeren kjent med de regler som gjelder for forhåndsstemme-givningen, og å sørge for at handlingen foregår uforstyrret.

20 Forhåndsstemmegivningen skritt for skritt (vl. § 8-4 og vf. § 27)
1)Er velgeren ukjent må vedkommende legitimere seg overfor stemmemottakeren. Hvis ikke skal velgeren avvises Unntak: Det er ikke et absolutt krav at velgere som stemmer i institusjoner legitimerer seg – nok at en ansatt ved institusjonen går god for velgerens identitet. Vilkår om at den ansatte legitimerer seg.

21 Forhåndsstemmegivningen skritt for skritt (forts.)
2) Stemmemottakeren gir velgeren en offisiell stemmeseddelkonvolutt og viser vedkommende dit stemmesedlene er utlagt. Velgere som ikke har stemmerett i fylket ved stortingsvalg, skal få utlevert en stemmeseddel som inneholder en liste med navnene til de registrerte politiske partiene.

22 Forhåndsstemmegivningen skritt for skritt (forts.)
Ved sametingsvalget skal velgere som ikke har stemmerett i samevalgkretsen få utlevert en blank stemmeseddel hvor de skriver navnet på den listen de ønsker å stemme på. Disse velgerne skal altså ikke benytte stemmesedlene med kandidatnavn som er utlagt i valglokalet.

23 Forhåndsstemmegivningen skritt for skritt (forts.)
3. Inne i avlukket (”i enerom og usett) legger velgeren selv stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutten.

24 Forhåndsstemmegivningen skritt for skritt (forts.)
4. Velgeren leverer stemmeseddelkonvolutten til stemmemottakeren. Mottakeren underskriver valgkortet, påfører tid og sted og legger valgkortet og den enkelte stemmeseddelkonvolutt sammen ned i omslagskonvolutten. Denne limes igjen i velgerens påsyn, og legges i en forseglet urne i velgerens påsyn.

25 Særskilt om forhåndsstemme-givning på helse- og sosialinstitusjoner
Prosedyrene stort sett som ved annen forhåndsstemmegivning, men: Det skal være minst to stemme-mottakere til stede!

26 På pasientrom og i trygde- og omsorgsboliger
Kan skje på pasientrom, men bør ikke foregå i større utstrekning enn absolutt nødvendig Ved slik stemmegivning skal stemmemottakeren gi velgerne én stemmeseddel for hver gruppe som stiller liste ved valget (vf. § 27) Stemmemottakeren må ikke ta tilbake noen av de utleverte sedlene

27 Ambulerende stemmegivning
Ved slik stemmegivning skal stemmemottakeren også her gi velgerne én stemmeseddel for hver gruppe som stiller liste ved valget (vf. § 27) Stemmemottakeren må ikke ta tilbake noen av de utleverte sedlene

28 Forhåndsstemmegivning utenriks
Reglene om forhåndsstemmegivningen utenriks fremgår av valgloven kapittel 8 og valgforskriften § 6

29 Tiden for forhåndsstemme-givningen utenriks, på Svalbard og Jan Mayen
Starter 1. juli Utenriks ikke senere enn den nest siste fredagen før valget (vl. § 8-1) Svalbard og Jan Mayen frem til siste fredag før valget, men sysselmannen kan bestemme at forhåndsstemmegivningen avsluttes tidligere

30 Forhåndsstemmegivningene må komme frem i tide
Forhåndsstemmegivningene som er mottatt utenriks, på Svalbard og Jan Mayen, skal sendes valgstyret i kommunen Stemmegivningene må komme inn til valgstyret i kommunen før kl. 20 (kan bli endret til kl. 21) på valgdagen om de skal komme med i oppgjøret

31 Hvordan forhåndsstemme?
Hos offisiell stemmemottaker (vl. § 8-2, 2. ledd), eller ved brevstemme (vf. § 28)

32 Brevstemmegivning (vf. § 28)
Velgeren legger selv en stemmeseddel i stemmeseddelkonvolutten, hvoretter denne legges i en omslagskonvolutt Omslagskonvolutten påføres opplysninger om velgerens navn, fødselsnummer, siste adresse i Norge, valgstyrets navn og adresse, samt tid og sted for stemmegivningen.

33 Brevstemmegivning (forts.)
Velgeren skal skrive under på omslagskonvolutten Om mulig bør et vitne bekrefte riktigheten at opplysningene på omslagskonvolutten Velgeren sender deretter stemmegivningen til valgstyret i kommunen hvor vedkommende er hjemmehørende

34 Sted for forhåndsstemmegivning
På Svalbard: Der sysselmannen bestemmer Ved norsk utenriksstasjon: På stasjonen. Stasjonssjefen kan bestemme at stemmemottak kan foregå utenfor stasjonens område Hos oppnevnt stemmemottaker på Jan Mayen og utenfor riket: Der departementet bestemmer

35 Materiell for forhåndsstemmegivningen
Stemmesedler (liste over de registerte politiske partiene Stemmeseddelkonvolutter Omslagskonvolutter Ekspedisjonskonvolutter


Laste ned ppt "Forhåndsstemmegivningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google