Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 v/ seniorrådgiver Tom Refsum Aatlo, Kommunal- og regionaldepartementets valgkonferanse, Clarion Hotell Oslo Airport 9. og 10. februar 2009 Forhåndsstemmegivningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 v/ seniorrådgiver Tom Refsum Aatlo, Kommunal- og regionaldepartementets valgkonferanse, Clarion Hotell Oslo Airport 9. og 10. februar 2009 Forhåndsstemmegivningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 v/ seniorrådgiver Tom Refsum Aatlo, Kommunal- og regionaldepartementets valgkonferanse, Clarion Hotell Oslo Airport 9. og 10. februar 2009 Forhåndsstemmegivningen

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Forhåndsstemmegivningen - Utgangspunkter •Reglene om fremgår av valgloven kap. 8 og valgforskriften kap. 6 •Skiller mellom forhåndsstemmegivning innenriks og utenriks

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Forhåndsstemmegivningen innenriks •Ansvaret for å legge til rette for forhåndsstemmegivningen innenriks tilligger kommunene

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Tiden for forhåndsstemme- givningen innenriks •Foregår fra og med 10. august i valgåret (vl. § 8-1, 1. ledd) •Faller 10. august på en helligdag, starter stemmegivningen første påfølgende hverdag (vf. §15-5) •Ikke senere enn siste fredag før valgdagen (vl. § 8-1, 2. ledd) •Særskilte regler for Svalbard

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Stemmegivningen må komme frem •Velgeren må selv sørge for å stemme så tidlig at stemmegivningen kommer frem til valgstyret innen valgdagen kl. 20 •Stemmegivningen skal sendes med A-post eller på raskere måte

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Sted for stemmegivningen - Utgangspunkter •Det er valgstyret som bestemmer hvor det skal mottas forhåndsstemmer •Det er et lovfestet krav at det skal avholdes forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 ”der valgstyret ellers beslutter..” •Valgstyret må vurdere konkret hvor mange steder det er behov for å ha forhåndsstemmemottak •Valgstyret må vurdere åpningstiden •Lovens forutsetning er at det i hele forhåndsstemmeperioden skal være mulig å forhåndsstemme minst ett sted på vanlige arbeidsdager •Særlige forhold tilsier at det må avholdes forhåndsstemmegivning i fengsler og militærforlegninger

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 På helse- og sosialinstitusjoner •Vl. § 8-3 pålegger at det skal avholdes forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner •Adgang til å motta forhåndsstemmer hjemme hos personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger i umiddelbar tilknytning til helse- og sosialinstitusjon (vf. § 25)

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 På helse- og sosialinstitusjoner (forts.) •Må avholdes forhåndsstemmegivning minst en dag ved alle institusjoner •Bør legges så nært opp til valgdagen som mulig •Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene (beboere, personale og andre velgere)

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Ambulerende stemmegivning •Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg (vl. § 8-3, 6. ledd) •Ingen formkrav til søknaden, men søknaden må •Valgstyret må kunngjøre ordningen

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Kunngjøring av forhåndsstemmegivningen •Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for all forhåndsstemmegivning i kommunen (vf. § 24) •Dette omfatter også stemmegivningen på institusjonene

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Stemmemottakerne •Valgstyret oppnevner stemmemottakere innenriks (vl. § 8-2, 1. ledd, litra a) •Antall stemmemottakere må være tilstrekkelig for å sikre god gjennomføring •Stemmemottakerne må få nødvendig opplæring •Stemmemottakerne må selv sette seg inn i bestemmelsene om forhåndsstemmegivningen

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Materiell til bruk for forhåndsstemmegivningen •Departementet sørger for at valgstyrene får 1) Offisielle stemmeseddel- konvolutter 2) Stemmesedler til bruk for velgere som stemmer utenfor eget fylke ved stortingsvalg (ikke kandidatnavn, men registrerte partier. Punktskrift) 3)Informasjonsark i punktskrift

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Materiell til bruk for forhåndsstemmegivningen (forts.) •Valgstyrene må selv skaffe 1) Omslagskonvolutter med vindu,- også sametingsvalget 2)Valgkort (blanke) 3)Trykte hvite stemmesedler godkjent i fylket (valgstyrene får dette fra fylkesvalgstyret)

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Materiell til bruk for forhåndsstemmegivningen (forts.) 4)Trykte blå stemmesedler med kandidatnavn + blanke blå stemmesedler i samme utførelse. Dette materiellet får valgstyret fra Sametinget 5)Valgurner 6)Valgavlukker

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Krav til lokalene for forhåndsstemmegivningen •Utgangspunktet er at - lokalene må være egnet for stemmemottak, og - at de er tilgjengelige for velgerne

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Egnethet (vl. § 8-3) •Rammene rundt forhåndsstemmegivningen skal være slik at velgerne føler seg bekvemme i situasjonen og trygge på at grunnleggende sikkerhets- rutiner blir ivaretatt •Lokalene bør ha et visst offisielt preg •Stemmegivningen skal foregå i rolige og verdige former

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Tilgjengelighet og tilrettelegging •Lokalene skal være lett tilgjengelige, og •velgerne skal kunne ta seg inn uten hjelp •Svært strenge krav om dette skal fravikes •Krav om tilrettelegging

19 Kommunal- og regionaldepartementet 19 Fremgangsmåten ved forhåndsstemmegivningen Hovedregel: Stemmemottakeren har plikt til å gjøre velgeren kjent med de regler som gjelder for forhåndsstemme- givningen, og å sørge for at handlingen foregår uforstyrret.

20 Kommunal- og regionaldepartementet 20 Forhåndsstemmegivningen skritt for skritt (vl. § 8-4 og vf. § 27) 1)Er velgeren ukjent må vedkommende legitimere seg overfor stemmemottakeren. Hvis ikke skal velgeren avvises Unntak: Det er ikke et absolutt krav at velgere som stemmer i institusjoner legitimerer seg – nok at en ansatt ved institusjonen går god for velgerens identitet. Vilkår om at den ansatte legitimerer seg.

21 Kommunal- og regionaldepartementet 21 Forhåndsstemmegivningen skritt for skritt (forts.) 2) Stemmemottakeren gir velgeren en offisiell stemmeseddelkonvolutt og viser vedkommende dit stemmesedlene er utlagt. Velgere som ikke har stemmerett i fylket ved stortingsvalg, skal få utlevert en stemmeseddel som inneholder en liste med navnene til de registrerte politiske partiene.

22 Kommunal- og regionaldepartementet 22 Forhåndsstemmegivningen skritt for skritt (forts.) Ved sametingsvalget skal velgere som ikke har stemmerett i samevalgkretsen få utlevert en blank stemmeseddel hvor de skriver navnet på den listen de ønsker å stemme på. Disse velgerne skal altså ikke benytte stemmesedlene med kandidatnavn som er utlagt i valglokalet.

23 Kommunal- og regionaldepartementet 23 Forhåndsstemmegivningen skritt for skritt (forts.) 3. Inne i avlukket (”i enerom og usett) legger velgeren selv stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutten.

24 Kommunal- og regionaldepartementet 24 Forhåndsstemmegivningen skritt for skritt (forts.) 4. Velgeren leverer stemmeseddelkonvolutten til stemmemottakeren. Mottakeren underskriver valgkortet, påfører tid og sted og legger valgkortet og den enkelte stemmeseddelkonvolutt sammen ned i omslagskonvolutten. Denne limes igjen i velgerens påsyn, og legges i en forseglet urne i velgerens påsyn.

25 Kommunal- og regionaldepartementet 25 Særskilt om forhåndsstemme- givning på helse- og sosialinstitusjoner •Prosedyrene stort sett som ved annen forhåndsstemmegivning, men: Det skal være minst to stemme- mottakere til stede!

26 Kommunal- og regionaldepartementet 26 På pasientrom og i trygde- og omsorgsboliger •Kan skje på pasientrom, men bør ikke foregå i større utstrekning enn absolutt nødvendig •Ved slik stemmegivning skal stemmemottakeren gi velgerne én stemmeseddel for hver gruppe som stiller liste ved valget (vf. § 27) •Stemmemottakeren må ikke ta tilbake noen av de utleverte sedlene

27 Kommunal- og regionaldepartementet 27 Ambulerende stemmegivning •Ved slik stemmegivning skal stemmemottakeren også her gi velgerne én stemmeseddel for hver gruppe som stiller liste ved valget (vf. § 27) •Stemmemottakeren må ikke ta tilbake noen av de utleverte sedlene

28 Kommunal- og regionaldepartementet 28 Forhåndsstemmegivning utenriks •Reglene om forhåndsstemmegivningen utenriks fremgår av valgloven kapittel 8 og valgforskriften § 6

29 Kommunal- og regionaldepartementet 29 •Starter 1. juli •Utenriks ikke senere enn den nest siste fredagen før valget (vl. § 8-1) •Svalbard og Jan Mayen frem til siste fredag før valget, men sysselmannen kan bestemme at forhåndsstemmegivningen avsluttes tidligere Tiden for forhåndsstemme- givningen utenriks, på Svalbard og Jan Mayen

30 Kommunal- og regionaldepartementet 30 Forhåndsstemmegivningene må komme frem i tide •Forhåndsstemmegivningene som er mottatt utenriks, på Svalbard og Jan Mayen, skal sendes valgstyret i kommunen •Stemmegivningene må komme inn til valgstyret i kommunen før kl. 20 (kan bli endret til kl. 21) på valgdagen om de skal komme med i oppgjøret

31 Kommunal- og regionaldepartementet 31 Hvordan forhåndsstemme? •Hos offisiell stemmemottaker (vl. § 8-2, 2. ledd), eller •ved brevstemme (vf. § 28)

32 Kommunal- og regionaldepartementet 32 Brevstemmegivning (vf. § 28) •Velgeren legger selv en stemmeseddel i stemmeseddelkonvolutten, hvoretter denne legges i en omslagskonvolutt •Omslagskonvolutten påføres opplysninger om velgerens navn, fødselsnummer, siste adresse i Norge, valgstyrets navn og adresse, samt tid og sted for stemmegivningen.

33 Kommunal- og regionaldepartementet 33 Brevstemmegivning (forts.) •Velgeren skal skrive under på omslagskonvolutten •Om mulig bør et vitne bekrefte riktigheten at opplysningene på omslagskonvolutten •Velgeren sender deretter stemmegivningen til valgstyret i kommunen hvor vedkommende er hjemmehørende

34 Kommunal- og regionaldepartementet 34 •På Svalbard: Der sysselmannen bestemmer •Ved norsk utenriksstasjon: På stasjonen. Stasjonssjefen kan bestemme at stemmemottak kan foregå utenfor stasjonens område •Hos oppnevnt stemmemottaker på Jan Mayen og utenfor riket: Der departementet bestemmer Sted for forhåndsstemmegivning

35 Kommunal- og regionaldepartementet 35 Materiell for forhåndsstemmegivningen •Stemmesedler (liste over de registerte politiske partiene •Stemmeseddelkonvolutter •Omslagskonvolutter •Ekspedisjonskonvolutter


Laste ned ppt "1 v/ seniorrådgiver Tom Refsum Aatlo, Kommunal- og regionaldepartementets valgkonferanse, Clarion Hotell Oslo Airport 9. og 10. februar 2009 Forhåndsstemmegivningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google