Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen v/ Siri Dolven og Tom Refsum Aatlo Kommunal- og regionaldepartementets valgkonferanse,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen v/ Siri Dolven og Tom Refsum Aatlo Kommunal- og regionaldepartementets valgkonferanse,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen v/ Siri Dolven og Tom Refsum Aatlo Kommunal- og regionaldepartementets valgkonferanse, Quality Airport Hotel Gardermoen 14. og 15. februar 2011

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Listeforslag - frister •Innleveringsfrist 31. mars •Frist for tilbakekalling 20. april •Frist for krav om fritak – settes av fylkesvalgstyret/valgstyret selv •Listeforslag og eventuelle tilbakekallinger skal være godkjent/avvist innen 1. juni

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Krav til listeforslag •Skal angi hvilket valg det gjelder •Kun ett forslag fra samme parti/gruppering i kommunen/fylket •Overskriften skal angi hvilket parti/gruppe som står bak forslaget: –Skal være enslydende med partiets registrerte navn –Skal ikke være til forveksling

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Krav til listeforslag forts. •Skal angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen •Kandidatene må ikke være felles med kandidater på andre lister i samme valgdistrikt •Krav til underskrifter •Navn på tillitsvalgte med vara

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Underskrifter •Skal være skrift på papir •Selve listeforslaget skal være underskrevet, mal på www.valg.nowww.valg.no •Partier som fikk en viss oppslutning ved stortingsvalget i 2009 kan stille liste etter forenklet regelverk: –Tilstrekkelig at det er underskrevet av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling i kommunen/fylke

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Underskrifter forts. •Fylkestingsvalg: 500 underskrifter fra personer med stemmerett i fylket •Kommunestyrevalg: 2% av antall stemmeberettigede i kommunen, maks 300 •Kommunedelsvalg: like mange som det skal velges representanter til utvalget, med stemmerett i kommunedelen

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Kandidatene •Listeforslaget skal være utfylt med minimum 7 kandidater •Maksimalt antall kandidater er lik antall som skal velges til kommunestyret/fylkestinget + 6 andre navn •Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene gis et stemmetillegg

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Kandidatene forts. •Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår •Bosted og stilling kan påføres for å unngå forveksling

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Vedlegg til listeforslag •Oversikt over kandidatenes fødselsdato •Oversikt over bostedsadresse og fødselsdato til underskriverne

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Behandling av listeforslagene •Kontrollere at listeforslagene oppfyller regelverkets krav •Valgmyndighetene skal forsøke å bringe listeforslaget i samsvar med kravene •Eventuelle feil/mangler rettes gjennom forhandlinger med listens tillitsvalgte

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Hvordan holde oversikt over alle kravene, både listeforslag og kandidater? NavnInnlev.…KommentarStatus NNN XXX …

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Kontroll av kandidatene •Kandidatene underrettes om at de er oppført på listeforslaget, og om adgangen til å kreve fritak •Valgbarheten til den enkelte kontrolleres •Det undersøkes om kandidater står på flere valglister

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Behandling av fritakssøknader •Fritakssøknader skal være skriftlig •Fylkesvalgstyret/valgstyret behandler fritakssøknadene •En kandidat som innvilges fritak strykes av listeforslaget •Forslagsstiller kan da: –Rykke kandidatene opp i uforandret rekkefølge –Sette inn ett nytt navn på den ledige plassen –Kandidatene rykker opp, og nytt navn settes inn nederst

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Underskrifter •Avdekker kontrollen at listeforslaget har et utilstrekkelig antall underskrifter gis partiet/ gruppen anledning til å supplere underskriftslisten •Det må kontrolleres at en underskriver kun har skrevet under på ett listeforslag

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Fylkesvalgstyret/valgstyrets behandling •Fylkesvalgstyrets/valgstyrets vedtak kunngjøres og de godkjente valglistene legges ut til gjennomsyn •Klage på vedtaket må fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøringen av overskriftene

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Etterarbeid •Forslagsstillere tilskrives om fylkesvalgstyrets/valgstyrets vedtak •Personer som har søkt fritak tilskrives om fylkesvalgstyrets/ valgstyrets vedtak •Produksjon av stemmesedler

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Forhåndsstemmegivningen - Utgangspunkter •Reglene om fremgår av valgloven kap. 8 og valgforskriften kap. 6 •Skiller mellom forhåndsstemmegivning innenriks og utenriks

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Forhåndsstemmegivningen innenriks •Ansvaret for å legge til rette for forhåndsstemmegivningen innenriks tilligger kommunene ved valgstyrene

19 Kommunal- og regionaldepartementet 19 Tiden for forhåndsstemme- givningen innenriks •Foregår fra og med 10. august i valgåret (vl. § 8-1, 1. ledd) •Faller 10. august på en helligdag, starter stemmegivningen første påfølgende hverdag (vf. §15-5) •Ikke senere enn siste fredag før valgdagen (vl. § 8-1, 2. ledd) •Særskilte regler for Svalbard

20 Kommunal- og regionaldepartementet 20 Tidligstemmegivning •Valgloven § 8-1 (4) •Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgtinget, kan avgi stemme fra 1. juli fram til ordinær forhåndsstemmeperiode starter

21 Kommunal- og regionaldepartementet 21 Stemmegivningen må komme frem •Velgeren må selv sørge for å stemme så tidlig at stemmegivningen kommer frem til valgstyret innen valgdagen kl. 21 •Stemmegivningen skal sendes med A-post eller på raskere måte

22 Kommunal- og regionaldepartementet 22 Sted for stemmegivningen - Utgangspunkter •Det er valgstyret som bestemmer hvor det skal mottas forhåndsstemmer •Det er et lovfestet krav at det skal avholdes forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

23 Kommunal- og regionaldepartementet 23 ”der valgstyret ellers beslutter..” •Valgstyret må vurdere konkret hvor mange steder det er behov for å ha forhåndsstemmemottak •Valgstyret må vurdere åpningstiden •Lovens forutsetning er at det i hele forhåndsstemmeperioden skal være mulig å forhåndsstemme minst ett sted på vanlige arbeidsdager •Særlige forhold tilsier at det må avholdes forhåndsstemmegivning i fengsler og militærforlegninger

24 Kommunal- og regionaldepartementet 24 På helse- og sosialinstitusjoner •Vl. § 8-3 pålegger at det skal avholdes forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner •Adgang til å motta forhåndsstemmer hjemme hos personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger i umiddelbar tilknytning til helse- og sosialinstitusjon (vf. § 25)

25 Kommunal- og regionaldepartementet 25 På helse- og sosialinstitusjoner (forts.) •Må avholdes forhåndsstemmegivning minst en dag ved alle institusjoner •Bør legges så nært opp til valgdagen som mulig •Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene (beboere, personale og andre velgere)

26 Kommunal- og regionaldepartementet 26 Ambulerende stemmegivning •Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg (vl. § 8-3, 6. ledd) •Ingen formkrav til søknaden •Valgstyret må kunngjøre ordningen

27 Kommunal- og regionaldepartementet 27 Kunngjøring av forhåndsstemmegivningen •Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for all forhåndsstemmegivning i kommunen (vf. § 24) •Dette omfatter også stemmegivningen på institusjonene

28 Kommunal- og regionaldepartementet 28 Stemmemottakerne •Valgstyret oppnevner stemmemottakere innenriks (vl. § 8-2, 1. ledd, litra a) •Antall stemmemottakere må være tilstrekkelig for å sikre god gjennomføring •Stemmemottakerne må få nødvendig opplæring •Stemmemottakerne må selv sette seg inn i bestemmelsene om forhåndsstemmegivningen

29 Kommunal- og regionaldepartementet 29 Krav til lokalene for forhåndsstemmegivningen •Utgangspunktet er at - lokalene må være egnet for stemmemottak, og - at de er tilgjengelige for velgerne

30 Kommunal- og regionaldepartementet 30 Egnethet (vl. § 8-3) •Rammene rundt forhåndsstemmegivningen skal være slik at velgerne føler seg bekvemme i situasjonen og trygge på at grunnleggende sikkerhets- rutiner blir ivaretatt •Lokalene bør ha et visst offisielt preg •Stemmegivningen skal foregå i rolige og verdige former

31 Kommunal- og regionaldepartementet 31 Tilgjengelighet og tilrettelegging •Lokalene skal være lett tilgjengelige, og •Velgerne skal kunne ta seg inn uten hjelp •Svært strenge krav om dette skal fravikes •Krav om tilrettelegging

32 Kommunal- og regionaldepartementet 32 Fremgangsmåten ved forhåndsstemmegivningen Hovedregel: Stemmemottakeren har plikt til å gjøre velgeren kjent med de regler som gjelder for forhåndsstemme- givningen, og å sørge for at handlingen foregår uforstyrret.

33 Kommunal- og regionaldepartementet 33 Forhåndsstemmegivningen skritt for skritt (vl. § 8-4 og vf. § 27) 1) Er velgeren ukjent må vedkommende legitimere seg overfor stemmemottakeren. Hvis ikke skal velgeren avvises Unntak: Det er ikke et absolutt krav at velgere som stemmer i institusjoner legitimerer seg – nok at en ansatt ved institusjonen går god for velgerens identitet. Vilkår om at den ansatte legitimerer seg.

34 Kommunal- og regionaldepartementet 34 Forhåndsstemmegivningen skritt for skritt (forts.) 2) Stemmemottakeren gir velgeren en offisiell stemmeseddelkonvolutt og viser vedkommende dit stemmesedlene er utlagt. Velgere som ikke har stemmerett kommunen eller fylkeskommunen, skal få utlevert to stemmesedler som inneholder en liste med navnene til de registrerte politiske partiene.

35 Kommunal- og regionaldepartementet 35 Forhåndsstemmegivningen skritt for skritt (forts.) 3. Inne i avlukket (”i enerom og usett) legger velgeren selv stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutten.

36 Kommunal- og regionaldepartementet 36 Forhåndsstemmegivningen skritt for skritt (forts.) 4. Velgeren leverer stemmeseddelkonvolutten til stemmemottakeren. Mottakeren underskriver valgkortet, påfører tid og sted og legger valgkortet og den enkelte stemmeseddelkonvolutt sammen ned i omslagskonvolutten. Denne limes igjen i velgerens påsyn, og legges i en forseglet urne i velgerens påsyn.

37 Kommunal- og regionaldepartementet 37 Særskilt om forhåndsstemme- givning på helse- og sosialinstitusjoner •Prosedyrene stort sett som ved annen forhåndsstemmegivning, men: Det skal være minst to stemme- mottakere til stede!

38 Kommunal- og regionaldepartementet 38 På pasientrom og i trygde- og omsorgsboliger •Kan skje på pasientrom, men bør ikke foregå i større utstrekning enn absolutt nødvendig •Ved slik stemmegivning skal stemmemottakeren gi velgerne én stemmeseddel for hver gruppe som stiller liste ved valget (vf. § 27) •Stemmemottakeren må ikke ta tilbake noen av de utleverte sedlene

39 Kommunal- og regionaldepartementet 39 Ambulerende stemmegivning •Ved slik stemmegivning skal stemmemottakeren også her gi velgerne én stemmeseddel for hver gruppe som stiller liste ved valget (vf. § 27) •Stemmemottakeren må ikke ta tilbake noen av de utleverte sedlene

40 Kommunal- og regionaldepartementet 40 Forhåndsstemmegivning utenriks •Reglene om forhåndsstemmegivningen utenriks fremgår av valgloven kapittel 8 og valgforskriften § 6

41 Kommunal- og regionaldepartementet 41 •Starter 1. juli •Utenriks ikke senere enn den nest siste fredagen før valget (vl. § 8-1) •Svalbard og Jan Mayen frem til siste fredag før valget, men sysselmannen kan bestemme at forhåndsstemmegivningen avsluttes tidligere Tiden for forhåndsstemme- givningen utenriks, på Svalbard og Jan Mayen

42 Kommunal- og regionaldepartementet 42 Forhåndsstemmegivningene må komme frem i tide •Forhåndsstemmegivningene som er mottatt utenriks, på Svalbard og Jan Mayen, skal sendes valgstyret i kommunen •Stemmegivningene må komme inn til valgstyret i kommunen før kl. 21 på valgdagen om de skal komme med i oppgjøret

43 Kommunal- og regionaldepartementet 43 Hvordan forhåndsstemme? •Hos offisiell stemmemottaker (vl. § 8-2, 2. ledd), eller •ved brevstemme (vf. § 28)

44 Kommunal- og regionaldepartementet 44 Brevstemmegivning (vf. § 28) •Velgeren legger selv stemmesedlene i stemmeseddelkonvolutten, hvoretter denne legges i en omslagskonvolutt •Omslagskonvolutten påføres opplysninger om velgerens navn, fødselsnummer, siste adresse i Norge, valgstyrets navn og adresse, samt tid og sted for stemmegivningen.

45 Kommunal- og regionaldepartementet 45 Brevstemmegivning (forts.) •Velgeren skal skrive under på omslagskonvolutten •Om mulig bør et vitne bekrefte riktigheten at opplysningene på omslagskonvolutten •Velgeren sender deretter stemmegivningen til valgstyret i kommunen hvor vedkommende er hjemmehørende

46 Kommunal- og regionaldepartementet 46 •På Svalbard: Der sysselmannen bestemmer •Ved norsk utenriksstasjon: På stasjonen. Stasjonssjefen kan bestemme at stemmemottak kan foregå utenfor stasjonens område •Hos oppnevnt stemmemottaker på Jan Mayen og utenfor riket: Der departementet bestemmer Sted for forhåndsstemmegivning

47 Kommunal- og regionaldepartementet 47 Valgtingsstemmegivning •Finne egnede lokaler innenfor de geografiske valgkretsene •Tilgjengelighet for alle •Tid og sted for stemmegivning på valgtinget kunngjøres

48 Kommunal- og regionaldepartementet 48 Organisering i valglokalet •God organisering av valgtinget kan bidra til å redusere feil •Ulikheter i kretser tilsier at det vil være noe ulik organisering og logistikk i valglokalet •Tydelig skilting vil kunne guide velgeren gjennom valglokalet på rett måte •Gir valglokalet mulighet til det bør inngang og utgang være forskjellig

49 Kommunal- og regionaldepartementet 49 Stemmegivning •Ved inngangen informeres velgeren om hvordan stemmegivningen skal foregå – hvordan brette stemmeseddelen •Velgeren går inn i avlukket og utfører valghandlingen •Er ikke stemmeseddelen(e) brettet korrekt, må velger sendes tilbake i valgavlukket •Kun en velger i avlukket om gangen

50 Kommunal- og regionaldepartementet 50 Stemmegivning forts. Dette gjennomføres ved stemmestyrets bord etter kontroll av legitimasjon: 1.Valgfunksjonæren krysser av i manntallet ved velgerens navn 2.Valgfunksjonæren stempler stemmeseddelen(e) 3.Velgeren legger selv stemmeseddelen(e) i urna

51 Kommunal- og regionaldepartementet 51 Ordensregler •Det er ikke tillatt å drive valgagitasjon eller andre forstyrrende handlinger i valglokalet eller de rom velgeren må passere for å komme fram til valglokalet •Uvedkommende skal ikke føre kontroll med hvem som møter fram eller foreta velgerundersøkelser ol •Uvedkommende skal ikke få kjennskap til forbruk av stemmesedler

52 Kommunal- og regionaldepartementet 52 Stemmegivning utenfor valglokalet •En velger som ikke er i stand til å komme inn i valglokalet skal gis anledning til å avgi stemme rett utenfor valglokalet: –To valgfunksjonærer kommer ut med nødvendig materiell –Velgeren avgir sin stemme og legger denne i urnen

53 Kommunal- og regionaldepartementet 53 Assistanse ved stemmegivning •Velger som har behov for det, kan selv be stemmestyret om nødvendig hjelp for å kunne avgi sin stemme •Ved alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemming kan velgerens selv peke ut en ekstra hjelper •Hjelperen har taushetsplikt – dette gjelder både for valgfunksjonærer og ekstra hjelper

54 Kommunal- og regionaldepartementet 54 Fremmed stemme •Alle som er innført i manntallet i kommunen kan avgi stemme i et hvilket som helst valglokale i kommunen •Velgeren legger stemplet stemmeseddel i en stemmeseddelkonvolutt som valgfunksjonæren legger i en omslagskonvolutt før denne legges i urna

55 Kommunal- og regionaldepartementet 55 Andre forhold •Velgere som er manntallsført i en annen kommune henvises til korrekt kommune •En velger som allerede er krysset av i manntallet, men krever å få stemme, avgir stemme som legges i særskilt omslag

56 Kommunal- og regionaldepartementet 56 Avslutning av stemmegivning •Alle som har møtt fram ved valglokalet ved stengetid skal få stemme •Dersom køen av velgere går ut av lokalet ved stengetid markeres enden på køen av en representant for stemmestyret


Laste ned ppt "1 Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen v/ Siri Dolven og Tom Refsum Aatlo Kommunal- og regionaldepartementets valgkonferanse,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google