Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen
v/ Siri Dolven og Tom Refsum Aatlo Kommunal- og regionaldepartementets valgkonferanse, Quality Airport Hotel Gardermoen 14. og 15. februar 2011

2 Listeforslag - frister
Innleveringsfrist 31. mars Frist for tilbakekalling 20. april Frist for krav om fritak – settes av fylkesvalgstyret/valgstyret selv Listeforslag og eventuelle tilbakekallinger skal være godkjent/avvist innen 1. juni Ansees som innkommet når det har kommet inn til kommunen/ fylkeskommunen Den 20. april er onsdag i påskeuken Fastsettelse av frist for fritak, må vurdere å ha god nok tid til behandling og bringe forslaget i orden, vær oppmerksom på sen påske!

3 Krav til listeforslag Skal angi hvilket valg det gjelder
Kun ett forslag fra samme parti/gruppering i kommunen/fylket Overskriften skal angi hvilket parti/gruppe som står bak forslaget: Skal være enslydende med partiets registrerte navn Skal ikke være til forveksling Overskriften må ikke være til forveksling med navnet på et registrert parti, samepolitisk enhet eller overskriften på andre listeforslag i samme valgdistrikt. Det er fylkesvalgstyret/valgstyret som må vurdere dette

4 Krav til listeforslag forts.
Skal angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen Kandidatene må ikke være felles med kandidater på andre lister i samme valgdistrikt Krav til underskrifter Navn på tillitsvalgte med vara Kommer nærmere innpå underskriftskravet senere De tillitsvalgte skal være blant underskriverne, valgstyret/fylkesvalgstyret skal forhandle med disse om eventuelle endringer

5 Underskrifter Skal være skrift på papir
Selve listeforslaget skal være underskrevet, mal på Partier som fikk en viss oppslutning ved stortingsvalget i 2009 kan stille liste etter forenklet regelverk: Tilstrekkelig at det er underskrevet av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling i kommunen/fylke Brev om hvilke partier dette gjelder er sendt 13. januar, informasjon er også på valg.no. Nyregistrerte partier kan stille etter forenklet regelverk

6 Underskrifter forts. Fylkestingsvalg: 500 underskrifter fra personer med stemmerett i fylket Kommunestyrevalg: 2% av antall stemmeberettigede i kommunen, maks 300 Kommunedelsvalg: like mange som det skal velges representanter til utvalget, med stemmerett i kommunedelen

7 Kandidatene Listeforslaget skal være utfylt med minimum 7 kandidater
Maksimalt antall kandidater er lik antall som skal velges til kommunestyret/fylkestinget + 6 andre navn Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene gis et stemmetillegg Antall medlemmer av kommunestyret avgjør hvor mange som kan gis stemmetillegg, inntil 4, inntil 6, 55 el flere inntil 10

8 Kandidatene forts. Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår Bosted og stilling kan påføres for å unngå forveksling

9 Vedlegg til listeforslag
Oversikt over kandidatenes fødselsdato Oversikt over bostedsadresse og fødselsdato til underskriverne

10 Behandling av listeforslagene
Kontrollere at listeforslagene oppfyller regelverkets krav Valgmyndighetene skal forsøke å bringe listeforslaget i samsvar med kravene Eventuelle feil/mangler rettes gjennom forhandlinger med listens tillitsvalgte

11 Hvordan holde oversikt over alle kravene, både listeforslag og kandidater?
Navn Innlev. Kommentar Status NNN XXX Tips: Lag en tabell der alle kravene i regelverket fremkommer, etter hvert som forslagene kommer inn huker man av på de kravene som er i orden, og bruker kommentar og statusfeltet i oppfølgingen.

12 Kontroll av kandidatene
Kandidatene underrettes om at de er oppført på listeforslaget, og om adgangen til å kreve fritak Valgbarheten til den enkelte kontrolleres Det undersøkes om kandidater står på flere valglister Dersom en kandidat er oppført på flere listeforslag kontaktes kandidaten og bes selv velge hvilken liste vedkommende vil stå på innen en gitt frist. Gis det ikke tilbakemelding blir vedkommende stående på det forslaget som ble innlevert først

13 Behandling av fritakssøknader
Fritakssøknader skal være skriftlig Fylkesvalgstyret/valgstyret behandler fritakssøknadene En kandidat som innvilges fritak strykes av listeforslaget Forslagsstiller kan da: Rykke kandidatene opp i uforandret rekkefølge Sette inn ett nytt navn på den ledige plassen Kandidatene rykker opp, og nytt navn settes inn nederst Nødvendig dokumentasjon dersom det påberopes fritaksgrunn som medlem av annet parti Settes det inn en ny kandidat må det leveres inn bekreftelse fra vedkommende om at han/hun er villig til å stå som kandidat på listeforslaget

14 Underskrifter Avdekker kontrollen at listeforslaget har et utilstrekkelig antall underskrifter gis partiet/ gruppen anledning til å supplere underskriftslisten Det må kontrolleres at en underskriver kun har skrevet under på ett listeforslag Det må settes en frist for når underskriftslisten må være klar Har en underskriver skrevet under på flere, skal vedkommende velge hvilken han/hun vil støtte, gjøres ikke dette er det den underskriften som ble satt først som er gjeldende.

15 Fylkesvalgstyret/valgstyrets behandling
Fylkesvalgstyrets/valgstyrets vedtak kunngjøres og de godkjente valglistene legges ut til gjennomsyn Klage på vedtaket må fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøringen av overskriftene

16 Etterarbeid Forslagsstillere tilskrives om fylkesvalgstyrets/valgstyrets vedtak Personer som har søkt fritak tilskrives om fylkesvalgstyrets/ valgstyrets vedtak Produksjon av stemmesedler

17 Forhåndsstemmegivningen - Utgangspunkter
Reglene om fremgår av valgloven kap. 8 og valgforskriften kap. 6 Skiller mellom forhåndsstemmegivning innenriks og utenriks

18 Forhåndsstemmegivningen innenriks
Ansvaret for å legge til rette for forhåndsstemmegivningen innenriks tilligger kommunene ved valgstyrene

19 Tiden for forhåndsstemme-givningen innenriks
Foregår fra og med 10. august i valgåret (vl. § 8-1, 1. ledd) Faller 10. august på en helligdag, starter stemmegivningen første påfølgende hverdag (vf. §15-5) Ikke senere enn siste fredag før valgdagen (vl. § 8-1, 2. ledd) Særskilte regler for Svalbard

20 Tidligstemmegivning Valgloven § 8-1 (4)
Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgtinget, kan avgi stemme fra 1. juli fram til ordinær forhåndsstemmeperiode starter

21 Stemmegivningen må komme frem
Velgeren må selv sørge for å stemme så tidlig at stemmegivningen kommer frem til valgstyret innen valgdagen kl. 21 Stemmegivningen skal sendes med A-post eller på raskere måte

22 Sted for stemmegivningen - Utgangspunkter
Det er valgstyret som bestemmer hvor det skal mottas forhåndsstemmer Det er et lovfestet krav at det skal avholdes forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

23 ”der valgstyret ellers beslutter..”
Valgstyret må vurdere konkret hvor mange steder det er behov for å ha forhåndsstemmemottak Valgstyret må vurdere åpningstiden Lovens forutsetning er at det i hele forhåndsstemmeperioden skal være mulig å forhåndsstemme minst ett sted på vanlige arbeidsdager Særlige forhold tilsier at det må avholdes forhåndsstemmegivning i fengsler og militærforlegninger

24 På helse- og sosialinstitusjoner
Vl. § 8-3 pålegger at det skal avholdes forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner Adgang til å motta forhåndsstemmer hjemme hos personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger i umiddelbar tilknytning til helse- og sosialinstitusjon (vf. § 25)

25 På helse- og sosialinstitusjoner (forts.)
Må avholdes forhåndsstemmegivning minst en dag ved alle institusjoner Bør legges så nært opp til valgdagen som mulig Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene (beboere, personale og andre velgere)

26 Ambulerende stemmegivning
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg (vl. § 8-3, 6. ledd) Ingen formkrav til søknaden Valgstyret må kunngjøre ordningen

27 Kunngjøring av forhåndsstemmegivningen
Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for all forhåndsstemmegivning i kommunen (vf. § 24) Dette omfatter også stemmegivningen på institusjonene

28 Stemmemottakerne Valgstyret oppnevner stemmemottakere innenriks (vl. § 8-2, 1. ledd, litra a) Antall stemmemottakere må være tilstrekkelig for å sikre god gjennomføring Stemmemottakerne må få nødvendig opplæring Stemmemottakerne må selv sette seg inn i bestemmelsene om forhåndsstemmegivningen

29 Krav til lokalene for forhåndsstemmegivningen
Utgangspunktet er at - lokalene må være egnet for stemmemottak, og - at de er tilgjengelige for velgerne

30 Egnethet (vl. § 8-3) Rammene rundt forhåndsstemmegivningen skal være slik at velgerne føler seg bekvemme i situasjonen og trygge på at grunnleggende sikkerhets-rutiner blir ivaretatt Lokalene bør ha et visst offisielt preg Stemmegivningen skal foregå i rolige og verdige former

31 Tilgjengelighet og tilrettelegging
Lokalene skal være lett tilgjengelige, og Velgerne skal kunne ta seg inn uten hjelp Svært strenge krav om dette skal fravikes Krav om tilrettelegging

32 Fremgangsmåten ved forhåndsstemmegivningen
Hovedregel: Stemmemottakeren har plikt til å gjøre velgeren kjent med de regler som gjelder for forhåndsstemme-givningen, og å sørge for at handlingen foregår uforstyrret.

33 Forhåndsstemmegivningen skritt for skritt (vl. § 8-4 og vf. § 27)
1) Er velgeren ukjent må vedkommende legitimere seg overfor stemmemottakeren. Hvis ikke skal velgeren avvises Unntak: Det er ikke et absolutt krav at velgere som stemmer i institusjoner legitimerer seg – nok at en ansatt ved institusjonen går god for velgerens identitet. Vilkår om at den ansatte legitimerer seg.

34 Forhåndsstemmegivningen skritt for skritt (forts.)
2) Stemmemottakeren gir velgeren en offisiell stemmeseddelkonvolutt og viser vedkommende dit stemmesedlene er utlagt. Velgere som ikke har stemmerett kommunen eller fylkeskommunen, skal få utlevert to stemmesedler som inneholder en liste med navnene til de registrerte politiske partiene.

35 Forhåndsstemmegivningen skritt for skritt (forts.)
3. Inne i avlukket (”i enerom og usett) legger velgeren selv stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutten.

36 Forhåndsstemmegivningen skritt for skritt (forts.)
4. Velgeren leverer stemmeseddelkonvolutten til stemmemottakeren. Mottakeren underskriver valgkortet, påfører tid og sted og legger valgkortet og den enkelte stemmeseddelkonvolutt sammen ned i omslagskonvolutten. Denne limes igjen i velgerens påsyn, og legges i en forseglet urne i velgerens påsyn.

37 Særskilt om forhåndsstemme-givning på helse- og sosialinstitusjoner
Prosedyrene stort sett som ved annen forhåndsstemmegivning, men: Det skal være minst to stemme-mottakere til stede!

38 På pasientrom og i trygde- og omsorgsboliger
Kan skje på pasientrom, men bør ikke foregå i større utstrekning enn absolutt nødvendig Ved slik stemmegivning skal stemmemottakeren gi velgerne én stemmeseddel for hver gruppe som stiller liste ved valget (vf. § 27) Stemmemottakeren må ikke ta tilbake noen av de utleverte sedlene

39 Ambulerende stemmegivning
Ved slik stemmegivning skal stemmemottakeren også her gi velgerne én stemmeseddel for hver gruppe som stiller liste ved valget (vf. § 27) Stemmemottakeren må ikke ta tilbake noen av de utleverte sedlene

40 Forhåndsstemmegivning utenriks
Reglene om forhåndsstemmegivningen utenriks fremgår av valgloven kapittel 8 og valgforskriften § 6

41 Tiden for forhåndsstemme-givningen utenriks, på Svalbard og Jan Mayen
Starter 1. juli Utenriks ikke senere enn den nest siste fredagen før valget (vl. § 8-1) Svalbard og Jan Mayen frem til siste fredag før valget, men sysselmannen kan bestemme at forhåndsstemmegivningen avsluttes tidligere

42 Forhåndsstemmegivningene må komme frem i tide
Forhåndsstemmegivningene som er mottatt utenriks, på Svalbard og Jan Mayen, skal sendes valgstyret i kommunen Stemmegivningene må komme inn til valgstyret i kommunen før kl. 21 på valgdagen om de skal komme med i oppgjøret

43 Hvordan forhåndsstemme?
Hos offisiell stemmemottaker (vl. § 8-2, 2. ledd), eller ved brevstemme (vf. § 28)

44 Brevstemmegivning (vf. § 28)
Velgeren legger selv stemmesedlene i stemmeseddelkonvolutten, hvoretter denne legges i en omslagskonvolutt Omslagskonvolutten påføres opplysninger om velgerens navn, fødselsnummer, siste adresse i Norge, valgstyrets navn og adresse, samt tid og sted for stemmegivningen.

45 Brevstemmegivning (forts.)
Velgeren skal skrive under på omslagskonvolutten Om mulig bør et vitne bekrefte riktigheten at opplysningene på omslagskonvolutten Velgeren sender deretter stemmegivningen til valgstyret i kommunen hvor vedkommende er hjemmehørende

46 Sted for forhåndsstemmegivning
På Svalbard: Der sysselmannen bestemmer Ved norsk utenriksstasjon: På stasjonen. Stasjonssjefen kan bestemme at stemmemottak kan foregå utenfor stasjonens område Hos oppnevnt stemmemottaker på Jan Mayen og utenfor riket: Der departementet bestemmer

47 Valgtingsstemmegivning
Finne egnede lokaler innenfor de geografiske valgkretsene Tilgjengelighet for alle Tid og sted for stemmegivning på valgtinget kunngjøres Dette er et statisk utrekk som ikke vil bli oppdatert eller endret på noen måte. Dersom noen ønsker flere uttrekk må kommunen/fylkeskommunen selv bestille dette fra Skattedirektoratet og bære kostnadene knyttet til dette.

48 Organisering i valglokalet
God organisering av valgtinget kan bidra til å redusere feil Ulikheter i kretser tilsier at det vil være noe ulik organisering og logistikk i valglokalet Tydelig skilting vil kunne guide velgeren gjennom valglokalet på rett måte Gir valglokalet mulighet til det bør inngang og utgang være forskjellig

49 Stemmegivning Ved inngangen informeres velgeren om hvordan stemmegivningen skal foregå – hvordan brette stemmeseddelen Velgeren går inn i avlukket og utfører valghandlingen Er ikke stemmeseddelen(e) brettet korrekt, må velger sendes tilbake i valgavlukket Kun en velger i avlukket om gangen En person bretter en stemmeseddel og viser hvilken vei som skal være ut Tips: bruk en eksempelseddel, ikke en faktisk stemmeseddel Stemmestyret må passe på at det er kun en velger i avlukket av gangen og at det brettes korrekt

50 Stemmegivning forts. Dette gjennomføres ved stemmestyrets bord etter kontroll av legitimasjon: Valgfunksjonæren krysser av i manntallet ved velgerens navn Valgfunksjonæren stempler stemmeseddelen(e) Velgeren legger selv stemmeseddelen(e) i urna Disse tre aktivitetene gjennomføres i nær sammenheng og i denne rekkefølgen. Det må være kontroll på at dette utføres korrekt. Dette vil bli omtalt i valghåndbok, og skal gis oppmerksomhet i opplæringen (Prop 64L)

51 Ordensregler Det er ikke tillatt å drive valgagitasjon eller andre forstyrrende handlinger i valglokalet eller de rom velgeren må passere for å komme fram til valglokalet Uvedkommende skal ikke føre kontroll med hvem som møter fram eller foreta velgerundersøkelser ol Uvedkommende skal ikke få kjennskap til forbruk av stemmesedler Personer som opptrer i strid med dette skal vises bort av stemmestyrets leder/nestleder.

52 Stemmegivning utenfor valglokalet
En velger som ikke er i stand til å komme inn i valglokalet skal gis anledning til å avgi stemme rett utenfor valglokalet: To valgfunksjonærer kommer ut med nødvendig materiell Velgeren avgir sin stemme og legger denne i urnen

53 Assistanse ved stemmegivning
Velger som har behov for det, kan selv be stemmestyret om nødvendig hjelp for å kunne avgi sin stemme Ved alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemming kan velgerens selv peke ut en ekstra hjelper Hjelperen har taushetsplikt – dette gjelder både for valgfunksjonærer og ekstra hjelper

54 Fremmed stemme Alle som er innført i manntallet i kommunen kan avgi stemme i et hvilket som helst valglokale i kommunen Velgeren legger stemplet stemmeseddel i en stemmeseddelkonvolutt som valgfunksjonæren legger i en omslagskonvolutt før denne legges i urna ”særskilt omslag der velgerens navn etc fremkommer for senere avkryssing i manntallet.

55 Andre forhold Velgere som er manntallsført i en annen kommune henvises til korrekt kommune En velger som allerede er krysset av i manntallet, men krever å få stemme, avgir stemme som legges i særskilt omslag Det samme gjelder for annen kommune/ikke i manntall påfør omslaget grunnen til at stemmen ligger i særskilt omslag. Disse skal valgstyret vurdere.

56 Avslutning av stemmegivning
Alle som har møtt fram ved valglokalet ved stengetid skal få stemme Dersom køen av velgere går ut av lokalet ved stengetid markeres enden på køen av en representant for stemmestyret


Laste ned ppt "Listeforslag, forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google