Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Stortingsvalget 2009 - Valgtingsstemmegivning - presentasjon for stemmestyreledere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Stortingsvalget 2009 - Valgtingsstemmegivning - presentasjon for stemmestyreledere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Stortingsvalget 2009 - Valgtingsstemmegivning - presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09

2 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Forhåndsstemming og valgkort •Forhåndsstemmegivning til kommunene.  Fra 1. juli utenriks.  Fra 1. juli til 10. aug. ”tidligstemmegivning” (46 i LK!)  Fra 10. august t.o.m. 11. september innenriks. •Forhåndstemming i servicekontoret og ved institusjoner og skoler. Det er bestilt valgkort for alle i Levanger Ikke krav om valgkort på valgtinget, men fortsatt obligatorisk ved forhåndsstemming. Alle forhåndsstemmer må være kommet inn til valgstyret før lokalene stenger - velgerens ”ansvar”.

3 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK VALGDAGEN Stemmelokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 20.00, mandag 14. september 2009. På Ytterøy stenges valglokalene kl. 19.30.

4 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Krav om legitimasjon  For stemmegivning på valgdagen følger kravet om legitimasjon av valgloven § 9-5 (2).  Velgerne må altså legitimere seg når de skal avgi stemme. Unntakene er at stemmemottaker kjenner velgeren og kan bekrefte velgerens identitet.  Eksempel på legitimasjon er pass,førerkort, bankort med bilde eller Postens identitetskort.  Valgkort fungerer ikke som legitimasjon.

5 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Om retting av stemmesedler Endre rekkefølgen på kandidatene: For å markere hvordan rekkefølge en vil ha på kandidatene må det markeres med et (nytt) nummer i ruten til venstre for navnet til kandidaten(e). Stryke kandidater: For å stryke kandidater må det settes (kryss, hake eller liknende) i ruten til høyre for navnet til kandidaten(e). Markering på andre måter medfører at markeringen ikke godkjennes (men seddelen blir ikke forkastet)

6 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Om retting av stemmesedler, forts. OBS!  For at rekkefølgen på kandidatene på valglisten skal bli endret, må rettelse ved samme kandidatnavn gjøres av mer enn halvparten av de velgerne som har gitt valglisten sin stemme!! Bruk svart eller blå penn – skriv tydelig!!

7 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Eks. på stemmeseddel

8 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK

9 Materiell til stemmegivningen i valglokalet.  Avkryssingsmanntall i papir for vedkommende stemmekrets.  Trykte, hvite stemmesedler for stortingsvalget i Nord- Trøndelag  Trykte blanke, hvite stemmesedler.  Stempler for stempling av stemmesedler (minst 2 stempler)  Konvolutter til ”fremmede stemmer” (Jfr. § 9-5 fjerde ledd og valgforskriften § 31)  Valgurner og stemmeavlukker.  Skrivesaker, innpakkings- og forseglingsmateriell  Møtebok for stemmestyret  Valgloven, valgforskriften, valghåndboka og håndbok for stemmestyrene

10 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Før valglokalet åpner Møblering av valglokalene: Lokalene skal være lett tilgjengelig for alle og møbleres slik at velgerne må gå gjennom lokalet for å avgi stemme Tydelig skilting og veiledning: skal guide velgeren gjennom valglokalet.

11 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Organisering av valglokalet.

12 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Før valglokalet åpner  Heising av flagg (skal opp kl. 08.00)  Informasjon til velgerne ved hjelp av plakater: Skilt på utsiden av døren om stemmelokalets åpningstid

13 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Før valglokalet åpner, forts.  Informasjon inne i stemmeavlukke: Hvordan stemmeseddelen skal brettes. Blanke stemmesedler må ikke brukes som omslag.  Tildeling av ansvars og arbeidsoppgaver for stemmestyrets medlemmer.

14 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Stemmegivning i valglokalet for velgere som stemmer i egen krets  Like etter at velgeren har kommet inn i valglokalet informeres velgeren av en valgfunksjonær om hvordan stemmegivningen skal foregå – hvordan stemmeseddelen skal brettes.  Velgeren går deretter inn i avlukket og finner stemmeseddelen og gjør de ønskede endringer og bretter seddelen  Stemmestyret sørger for at det er kun en velger i stemmeavlukket om gangen

15 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Stemmegivning i valglokalet, forts. for velgere som stemmer i egen krets  Velgeren går deretter til valgfunksjonæren for kontroll av legitimasjon og avkryssing i manntallet  Stemmeseddelen stemples  Velgeren legger selv stemmeseddelen i urnen  Velgeren forlater valglokalet

16 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Stemmegivning i valglokalet, forts. fremmede stemmer  Alle som står innført i manntallet i kommunen kan avgi stemme i hvilket som helst stemmelokale i kommunen på valgdagen  En velger som stemmer fremmed legger en stemplet stemmeseddel i en stemmeseddelkonvolutt, denne gis til en valgfunksjonær som legger stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt og påfører navn, adresse, og fødselsdato. (kryssing i manntallet skjer da i ettertid)

17 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Stemmegivning i valglokalet, forts. fremmede stemmer  Velgere som er manntallsført i en annen kommune henvises til denne kommunen  En velger som er krysset av i manntallet, (enten for avgitt valgtingstemme eller forhåndsstemme) men allikevel krever å få stemme, avgir stemme på samme måte som ved fremmed stemmegivning. Det påføres konvolutten at velgeren allerede er avkrysset i manntallet Husk – alle skal få avgi stemme!

18 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Eks. på omslagskonvolutt

19 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK

20 Stemmegivning i lokalet, forts. Assistanse ved stemmegivningen  Velgere som har behov for det, kan selv be stemmestyret om nødvendig hjelp for å kunne avgi stemme  Ved alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemming kan velgeren selv peke ut en ekstra hjelper  Hjelperen har taushetsplikt – dette gjelder både for valgfunksjonærer og eventuelt ekstra hjelper

21 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK

22 Stemmegivning utenfor lokalet  En velger som ikke er i stand til å komme inn i valglokale skal gis anledning til å stemme rett utenfor lokalet.  Rutinen må være klargjort i forkant av stemmestyret. To stemmemottakere tar med: - Komplett sett med stemmesedler + blank - Stempel - Urne  Husk avkryssing i manntallet FØR velgeren får utdelt stemmesedler. •NB! Ubrukte stemmesedler skal IKKE tas med tilbake.

23 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK  Tilrettelegge eget stemmeavlukke med stemmesedler merket med blindeskrift.  Rullestolbrukere må kunne komme til alle stemmesedler i stemmeavlukket – og kunne foreta rettinger.  Eventuelt eget (skjermet) bord med alle stemmesedler.  Nødløsning – fullstendige sett med stemmesedler til utdeling, men en rullestolbruker må kunne foreta rettinger…(husk hemmelig valg!) Om tilrettelegging for funksjonshemmede

24 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Ordensregler  Det er ikke tillatt å drive valgagitasjon eller andre forstyrrende handlinger i valglokalet eller de rom velgeren må passere for å komme fram til valglokalet. Jfr. Valglovens bestemmelser om ordensregler, § 9-4:  Uvedkommende skal ikke føre kontroll med hvem som møter fram eller foreta velgerundersøkelser og lignende.  Uvedkommende skal ikke få kjennskap til forbruk av stemmesedler.  Stemmestyrets leder/nestleder kan vise bort den som opptrer i strid med dette.

25 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Ordensregler, forts  Kirkevalget: ut fra valglovens bestemmelser finnes ingen begrensninger som tilsier at ikke kirkevalget skal kunne avvikles i samme lokaler som stortingsvalget – MEN det presiseres likevel at kirkevalget må holdes klart atskilt fra stortingsvalget. Dette sikret helst ved at kirkevalget foregår i separat rom.

26 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Avslutning av stemmegivning  Alle som har møtt fram ved valglokalet ved stengetid skal gis anledning til å stemme Dersom køen av velgere går ut av lokalet ved stengetid markeres enden på køen av en representant fra stemmestyret

27 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Fulle urner/telling av sedler  Når urnene er fulle kan telling av sedlene foretas (ikke vent til at lokalene stenges). NB!! IKKE korriger for evt. feil – kun tell sedlene og noter ned summen

28 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Stemmestyrets møtebok

29 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Innlevering av materiell Etter at alle urnene med stemmesedler er telt (antall stemmesedler i urna) skal disse forsegles. Med forsegling menes at lokket som så vel spalteåpningen skal være forseglet. I en egen forseglingspose pakkes:  Avkryssingsmanntallet  Stemmestyrets protokoll  Omslagskonvolutter for de fremmedes stemmer samt liste over hvem som har stemt fremmed. Denne posen skal være forseglet.

30 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Transport av valgmateriell.  Valglovens § 9-8. Oppbevaring og transport av valgmateriell Alt valgmateriell skal oppbevares og transporteres på betryggende måte (Jfr. håndbok for stemmestyrene).  Valgforskriftens § 34 Oppbevaring av valgmateriell. Forsegling. Transport Personer som transporterer valgmateriell, kan ikke ha forseglingsutstyr. En transport vil dermed kreve to biler.

31 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK HUSK!!! Rydd i lokalet:  Kast ubrukte sedler på egnet plass  Fjern matrester  Fjern diverse annet ”rammel”

32 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Spørsmål Ta kontakt: Tlf arbeidTlf privatMobiltlf Levanger kommune74 05 25 00 Valgstyrets leder74 05 27 1590 73 75 45 Rådmann74 05 27 1474 08 08 0491 36 67 26 Valgstyrets sekretær74 05 27 1699 59 49 06 Valgmedarbeider74 05 27 0590 05 69 39

33 Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Lykke til !!!!


Laste ned ppt "Presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 – TWI/RMK Stortingsvalget 2009 - Valgtingsstemmegivning - presentasjon for stemmestyreledere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google