Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litteraturstudie metode

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litteraturstudie metode"— Utskrift av presentasjonen:

1 Litteraturstudie metode
Kritisk analyse Teoretisk referanseramme blanghammer2003

2 Hvorfor Litteraturstudie:
Utgangspunkt for forsknings idékilde til tema / idéer for forskning kilde til tema / idéer for forskning fokusering på problem /stilling formulering av problem Orientering i vad som er kjent rundt temaet/ historikk Perspektiv på problemet / en konseptuell kontekst / forståelsens bakgrunn blanghammer2003

3 Hva er en litteraturstudie?
En systematisk gjennomgang av litteraturen rundt en valgt problemstilling kritisk gjennomgang av kunnskap fra skriftlige kilder og en sammenfatning av dem med diskusjon blanghammer2003

4 Sentrale spørsmål i alt prosjektarbeid:
Hvilke mennesker? Hvilke manøver? Hvilke utfall eller resultater er interessante? blanghammer2003

5 Problemstilling Viktig å avgrense / ”spisse”
gir mulighet å trenge dypere ned i materialet blanghammer2003

6 Hvordan samle inn materiale / artikler / litteratur
Original artikler / litteratur Oversikts artikler (review) Systematiske oversiktsartikler Metaanalyser: resultat fra studier sammenstilles ved bruk av statistikk Grunnforskning, epidemiologi, klinikk, helsetjenesteforskning, organisasjon, ledelse blanghammer2003

7 Hvordan velge ut relevante fakta?
Inklusjons- og ekslusjonskriterier bestemmes av problemstillingen tidsperspektiv valg av språk (kinesisk?) interesse område: diagnose, terapi/beh, ”rutiner” karakteristika: gammel, kvinna,operert /ikke operert, smerte blanghammer2003

8 Hvordan finne materialet? Hvordan velge ut?
Søkeprosedyrer: søkeord, databaser, biblioteket Valg av søkeord : bruk indeks velg overordnet ord og let etter koblinger Kritisk lesing av litteraturen! blanghammer2003

9 Inndeling av kilder Primær kilde sekundær kilde original artikkel
primær studie sekundær kilde lærebøker sekundær tidsskrifter blanghammer2003

10 Inndeling.. annet hovedoppgaver doktoravhandlinger konferanserapporter
blanghammer2003

11 Evidence based practise:
Effektspørsmål; hierarkisk søkning metaanalyser systematiske oversiktsartikler oversiktsartikler primærstudier blanghammer2003

12 EBP Kvantitativ kvalitativ rct = randomised controlled trials
generaliserbar kvalitativ beskrivende ikke generaliserbar blanghammer2003

13 Eksempel Kan fysisk trening forebygge fall blant eldre? En systematisk litteratur-gjennomgang StorheimK et al. Fysioterapeuten 1999;11:13-21. Metode: litteratursøk databaser; med line etc Tid: juni 1998 blanghammer2003

14 kriterier Inklusjonskriterier RCT
fysisk trening skilles ut som intervensjon alene intervensjon mot hjemmeboende > 60år fall effektvariabel engelsk eller nordisk språk blanghammer2003

15 Resultat 19 RCT ble identifiert
16 ble etter gjennomgang av abstract inhentet i sin helhet 10 ble ekskludert i forhold til inklusjonskriterier 6 ble inkludert blanghammer2003

16 Beskrivelse av studiene
Epidemiologi - hvor mange, kjønn, alder Funksjonsnivå Intervensjon effekt av trening på fall blanghammer2003

17 vurdering av studier med hensyn til metodisk kvalitet
Systematiske feil - seleksjon bias? Randomiserings procedyre skjevfordeling frafall evaluering blindet blanghammer2003

18 Metodologiske begrensninger / inkluderte studier
Intern validitet utvalgsstørrelse langtidseffekt - oppfølgning heterogenitet blanghammer2003

19 Inkluderte studier... Treningsintervensjoner Utvalg intensitet
øvelsesutvalg gruppe el individuell Utvalg heterogen spreke så de ikke faller? Skjev kjønnsfordeling blanghammer2003

20 Metodologiske begrensninger - gjennomføring
Søkestrategi og vurdering inklusjon kriterier språk trening som kriterier konkluderer…. blanghammer2003

21 Hvordan skrive? Litteratur studie eksempel på teknisk oppsett
De innsamlede artiklene (studiene) er utvalget. Innholdet er dataene. Når artiklene blir analysert blir det resultatene. blanghammer2003

22 …teknisk oppsett I metoden må prosedyrer for valg av artikler beskrives og begrunnes. Likeledes analyse kriteriene ( basert på problemstilling) som har gjort at du er kommet til resultatene. blanghammer2003

23 VEKS oppgaver Tema: prioriteringer
Problemstilling: Hvordan mener Lønning utvalget II at alvorlighetsgrad, nytteverdi og kostnadseffekt skal påvirke prioriteringer i helsevesenet? blanghammer2003

24 Utgangspunktet Lønningutvalget NOU 1997:18
”relevant litteratur” via internett , søkord manuellt valg Hallandvik (2002) Helsetjeneste Halvorsen (2002) Grunnbok i helse og sosialpolitikk blanghammer2003

25 hermeneutisk infallsvinkel
analyse av tekst ”forståelse- og fortolkningslære” ”subjektiv” i den forståelse at egne erfaringer, førforståelse, fordommer og bakgrunn spiller in blanghammer2003

26 Mål: Økt faglig innsikt ikke nødvendigvis ”rett” forståelse
blanghammer2003

27 Oppgave oppbygning krav som til andre oppgaver
Tittel Abstrakt Innledning Teori Metode Datapresentasjon Drøfting Konklusjon blanghammer2003

28 Teori Avklare nøkkelbegrep klargjøre utgangspunkt
velge teoretiske perspektiv blanghammer2003

29 Diskusjon Likheter - forskjeller
Konsekvenser, hva kan disse resultater være nyttige for Praktiske konsekvenser Begrensninger - svakheter blanghammer2003

30 Litteraturstudie Teoretisk referanse ramme Systematisert gjennomgang
bakgrunn grunnlag Systematisert gjennomgang av litteratur kritisk analyse for å få frem mangler og svakheter i tidligere forskning og studier blanghammer2003

31 Referanser Magnus , Bakketeig: Prosjektarbeid i helsefagene
Jacobsen, Senack & Wahlgren 1993 Brealey S, Glenney A-M: A framework for Radiographers planning to undertake a systematic review. Radiography 1995;5: Sackett DL et al: Evidence based medicine Churchill Livingstone 2000 blanghammer2003


Laste ned ppt "Litteraturstudie metode"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google