Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Blanghammer20031 Litteraturstudie metode Kritisk analyse Teoretisk referanseramme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Blanghammer20031 Litteraturstudie metode Kritisk analyse Teoretisk referanseramme."— Utskrift av presentasjonen:

1 blanghammer20031 Litteraturstudie metode Kritisk analyse Teoretisk referanseramme

2 blanghammer20032 Hvorfor Litteraturstudie: •Utgangspunkt for forsknings idékilde til tema / idéer for forskning –kilde til tema / idéer for forskning –fokusering på problem /stilling formulering av problem •Orientering i vad som er kjent rundt temaet/ historikk •Perspektiv på problemet / en konseptuell kontekst / forståelsens bakgrunn

3 blanghammer20033 Hva er en litteraturstudie? •En systematisk gjennomgang av litteraturen rundt en valgt problemstilling •kritisk gjennomgang av kunnskap fra skriftlige kilder og en sammenfatning av dem med diskusjon

4 blanghammer20034 Sentrale spørsmål i alt prosjektarbeid: •Hvilke mennesker? •Hvilke manøver? •Hvilke utfall eller resultater er interessante?

5 blanghammer20035 Problemstilling •Viktig å avgrense / ”spisse” •gir mulighet å trenge dypere ned i materialet

6 blanghammer20036 Hvordan samle inn materiale / artikler / litteratur •Original artikler / litteratur •Oversikts artikler (review) •Systematiske oversiktsartikler •Metaanalyser: resultat fra studier sammenstilles ved bruk av statistikk •Grunnforskning, epidemiologi, klinikk, helsetjenesteforskning, organisasjon, ledelse

7 blanghammer20037 Hvordan velge ut relevante fakta? •Inklusjons- og ekslusjonskriterier bestemmes av problemstillingen –tidsperspektiv –valg av språk (kinesisk?) –interesse område: diagnose, terapi/beh, ”rutiner” –karakteristika: gammel, kvinna,operert /ikke operert, smerte

8 blanghammer20038 Hvordan finne materialet? Hvordan velge ut? •Søkeprosedyrer: søkeord, databaser, biblioteket •Valg av søkeord : bruk indeks velg overordnet ord og let etter koblinger •Kritisk lesing av litteraturen!

9 blanghammer20039 Inndeling av kilder •Primær kilde –original artikkel –primær studie •sekundær kilde –lærebøker –sekundær tidsskrifter

10 blanghammer Inndeling.. •annet –hovedoppgaver –doktoravhandlinger –konferanserapporter

11 blanghammer Evidence based practise: •Effektspørsmål; hierarkisk søkning –metaanalyser –systematiske oversiktsartikler –oversiktsartikler –primærstudier

12 blanghammer EBP •Kvantitativ –rct = randomised controlled trials –generaliserbar •kvalitativ –beskrivende –ikke generaliserbar

13 blanghammer Eksempel •Kan fysisk trening forebygge fall blant eldre? En systematisk litteratur- gjennomgang •StorheimK et al. Fysioterapeuten 1999;11: •Metode: litteratursøk databaser; med line etc •Tid: juni 1998

14 blanghammer kriterier •Inklusjonskriterier –RCT –fysisk trening skilles ut som intervensjon alene –intervensjon mot hjemmeboende > 60år –fall effektvariabel –engelsk eller nordisk språk

15 blanghammer Resultat •19 RCT ble identifiert •16 ble etter gjennomgang av abstract inhentet i sin helhet •10 ble ekskludert i forhold til inklusjonskriterier •6 ble inkludert

16 blanghammer Beskrivelse av studiene •Epidemiologi - hvor mange, kjønn, alder •Funksjonsnivå •Intervensjon •effekt av trening på fall

17 blanghammer vurdering av studier med hensyn til metodisk kvalitet •Systematiske feil - seleksjon bias? –Randomiserings procedyre –skjevfordeling –frafall –evaluering blindet

18 blanghammer Metodologiske begrensninger / inkluderte studier •Intern validitet •utvalgsstørrelse •langtidseffekt - oppfølgning •heterogenitet

19 blanghammer Inkluderte studier... •Treningsintervensjoner –intensitet –øvelsesutvalg –gruppe el individuell •Utvalg –heterogen –spreke så de ikke faller? –Skjev kjønnsfordeling

20 blanghammer Metodologiske begrensninger - gjennomføring •Søkestrategi og vurdering •inklusjon kriterier •språk •trening som kriterier •konkluderer….

21 blanghammer Hvordan skrive? Litteratur studie eksempel på teknisk oppsett •De innsamlede artiklene (studiene) er utvalget. •Innholdet er dataene. •Når artiklene blir analysert blir det resultatene.

22 blanghammer …teknisk oppsett •I metoden må prosedyrer for valg av artikler beskrives og begrunnes. Likeledes analyse kriteriene ( basert på problemstilling) som har gjort at du er kommet til resultatene.

23 blanghammer VEKS oppgaver •Tema: prioriteringer •Problemstilling: Hvordan mener Lønning utvalget II at alvorlighetsgrad, nytteverdi og kostnadseffekt skal påvirke prioriteringer i helsevesenet?

24 blanghammer Utgangspunktet •Lønningutvalget NOU 1997:18 • ”relevant litteratur” via internett, søkord •manuellt valg –Hallandvik (2002) Helsetjeneste –Halvorsen (2002) Grunnbok i helse og sosialpolitikk

25 blanghammer hermeneutisk infallsvinkel •analyse av tekst •”forståelse- og fortolkningslære” •”subjektiv” i den forståelse at egne erfaringer, førforståelse, fordommer og bakgrunn spiller in

26 blanghammer Mål: •Økt faglig innsikt •ikke nødvendigvis ”rett” forståelse

27 blanghammer Oppgave oppbygning krav som til andre oppgaver •Tittel •Abstrakt •Innledning •Teori •Metode •Datapresentasjon •Drøfting •Konklusjon

28 blanghammer Teori •Avklare nøkkelbegrep •klargjøre utgangspunkt •velge teoretiske perspektiv

29 blanghammer Diskusjon •Likheter - forskjeller •Konsekvenser, hva kan disse resultater være nyttige for •Praktiske konsekvenser •Begrensninger - svakheter

30 blanghammer Litteraturstudie •Teoretisk referanse ramme –bakgrunn –grunnlag •Systematisert gjennomgang – av litteratur – kritisk analyse for å få frem mangler og svakheter i tidligere forskning og studier

31 blanghammer Referanser •Magnus, Bakketeig: Prosjektarbeid i helsefagene •Jacobsen, Senack & Wahlgren 1993 •Brealey S, Glenney A-M: A framework for Radiographers planning to undertake a systematic review. Radiography 1995;5: •Sackett DL et al: Evidence based medicine –Churchill Livingstone 2000


Laste ned ppt "Blanghammer20031 Litteraturstudie metode Kritisk analyse Teoretisk referanseramme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google