Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 BIK 6510 Bacheloroppgaven og arbeidet med den Anbefalt litteratur: •Troye og Grønhaug: Utredningsmetodikk •Tor Grenness: Innføring i vitenskapsteori.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 BIK 6510 Bacheloroppgaven og arbeidet med den Anbefalt litteratur: •Troye og Grønhaug: Utredningsmetodikk •Tor Grenness: Innføring i vitenskapsteori."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 BIK 6510 Bacheloroppgaven og arbeidet med den Anbefalt litteratur: •Troye og Grønhaug: Utredningsmetodikk •Tor Grenness: Innføring i vitenskapsteori og metode •Sveinung Berild: Å skrive prosjektrapport

2 2 Bacheloroppgaven •Kan løses individuelt eller i gruppe på inntil tre personer •Besvarelsen skal være på ca 40 sider, ekskludert alle vedlegg •Temaet må ha tilknytning til prosjektarbeid •Positivt om det blir brukt empirisk materiale fra et eller flere faktiske prosjekter

3 3 Generelle krav til forskning og utredningsarbeid 1.Etterprøvbarhet 2.Fordomsfrihet og forkastbarhet 3.Empirisk støtte 4.Presisjon 5.Systematisk sammenheng 6.Bredde Troye/Grønnhaug: Utredningsmetodikk

4 4 To typer rapporter •Empiriske rapporter –basert på noe som har skjedd, lett å sette opp en logisk struktur (forskningsprosessen) •Teoretiske rapporter –litteraturstudier eller teoretiske arbeider

5 5 Hovedstruktur - uansett type 1. Innledning (Hva er tema og spørsmål) 2. Hoveddel 3. Konklusjon (Hva ble svaret) Innledning og konklusjon avstemmes til hverandre. Den travle leser kan nøye seg med å lese 1) og 3). Rapporten begynner og slutter med et “bredt” perspektiv

6 6 Typisk inndeling •Innledning •Teori •Metode –Spørreundersøkelse –Intervjuer –Innsamling av informasjon •Analyse –Besvare problemstilling ut fra punktene over

7 7 Empirisk oppgave •Har til hensikt å løse et (teoretisk) problem gjennom en empirisk undersøkelse •Metode: Hva slags undersøkelsesmetoder og datamateriale brukes? •Resultater: Hva fant vi ut? •Diskusjon: Hva betyr resultatene? Hvordan skal de forstås og tolkes?

8 8 Teoretisk oppgave •Har til hensikt å løse et praktisk problem (for f.eks. en bedrift) •Utvalg av teori •Presentasjon: Fremstilling av det teoretiske materialet •Diskusjon: Diskusjon av teori og undersøkelser. Stemmer teoriene?

9 9 Tema og problemstilling •Temaet: Et eller annen knyttet til prosjektarbeid •Problemstillingen: Et spørsmål knyttet til temaet som du ønsker å se nærmere på •Den avgrensete problemstillingen: Kommer muligens senere når du har arbeidet med problemstillingen en stund

10 10 Mulige temaer •Organisering av prosjekter •Multiprosjektstyring •Planlegging •Team •Gevinstrealisering •.....

11 11 Hvilken problemstilling? •Hva vil du finne ut noe om? •Hva irriterer deg? •Hva ønsker du å forandre? •Hva er du interessert i? •Hva kan du påvirke? bl.a. A&S s.31

12 12 Ideer til problemstillinger •Hvilken innvirkning har en prosjektmodell på arbeidet i prosjektet? –En bedrift har ofte en prosjektmodell som skal følges: Positive og negative effekter? •Hvordan skal man drive økonomistyring i et prosjekt? •Hva betyr det at bedriften mer prosjektorientert? –Mange bedrifter bruker prosjektarbeidsformen mye? Hvilke konsekvenser har dette?

13 13 Eksempler – lett blanding av titler og problemstillinger •Prosjektmodeller i foretak – styrker og svakheter ved å utvikle lokale modeller (prosjekthåndbok for virksomheten blir appendiks) •Hvordan kan bedre drifting av leveransen sikres og hvordan vil det påvirke prosjektsuksess (inkluderer drøfting av mottakers rolle) •Hvordan håndtere brukers krav, behov og forventninger for å sikre prosjektsuksess i foretak XX •Hvordan vil en prosjektorganisasjon som bare består av linjeledere påvirke linjeorganisasjonen •Økonomiske analyser i vurderingsfasen – brukes det godt nok i xx •Hvordan kan vi måle suksess i etterkant i prosjektene våre •Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) som prosjektkultur •Overliggende beslutningsprosesser i prosjektene våre •Erfaringer fra prosjektopplæring i XX •Hvordan kan man forbedre erfaringsoverføring mellom prosjektene og medarbeidere i XX sitt kontor i Bergen? •Hvilke metoder og verktøy benyttes ved tidsplanlegging i skipsbyggingsindustrien og hvordan håndteres tidsoverskridelser i praksis sammenlignet med teori? •Hva skal til for å sikre gode beslutninger i byggeprosjekter? •Er bevisst teamsammensetting en viktig suksessfaktor i prosjekter? •Hvordan bli en ettertraktet prosjektleder? •Bidrar bruk av typeteori til at prosjektgrupper blir mer effektive? •Prosjektsuksess uten tradisjonelle suksessfaktorer? – Hvorfor lykkes xx i sine produktutviklingsprosjekter til tross for at de ikke bruker tradisjonelle suksessfaktorer •Mot alle odds (Tittel)

14 14 Informasjonsinnsamling •Primærmateriale: Materiale som er framkommet gjennom en egen undersøkelse •Sekundærmateriale: Materiale som er basert på informasjon utviklet av andre

15 15 Egne undersøkelser  Intervjuundersøkelse  Spørreundersøkelser  Observasjoner  Finne dokumenterte fakta

16 16 Viktig ved alle undersøkelser •Utgangspunkt i den avgrensete problemstillingen •Alle undersøkelser må være målrettede, dvs. hjelp til å belyse problemstillingen

17 17 Spørreundersøkelse •Forarbeid –Lage spørreskjema (OBS! Utgangspunkt i den avgrensete problemstillingen) •Utvalg av deltakere til undersøkelsen –Må lage et representativt utvalg •Gjennomføring av spørreundersøkelsen –Svarfrist og purringer •Statistisk bearbeiding av svarene

18 18 Observasjon •Forberedelse –Avtale om observasjon –Bestemme hva det skal fokuseres på (OBS! Utgangspunkt i den avgrensete problemstillingen) •Gjennomføringen av observasjonen –Registreringsmåte (video, notater, etc.) •Bearbeiding og analyse av observasjons-materialet

19 19 Validitet og reliabilitet •Måler vi de riktige tingene? (Validitet) •Måler vi riktig og leser vi av måleinstrumentet riktig? (Reliabilitet)

20 20 Måleskalaer •Nominalskala – kvalitativ skala omformet til tall •Ordinalskala – til rangering •Intervallskala – måler differenser riktig •Forholdstall – har et naturlig nullpunkt


Laste ned ppt "1 BIK 6510 Bacheloroppgaven og arbeidet med den Anbefalt litteratur: •Troye og Grønhaug: Utredningsmetodikk •Tor Grenness: Innføring i vitenskapsteori."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google