Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERVJU SOM METODE VEKS II

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERVJU SOM METODE VEKS II"— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERVJU SOM METODE VEKS II

2 Hva er et intervju? Ulike former for samtaler: dagliglivets samtaler
den filosofiske diskurs det profesjonelle intervju

3 Det profesjonelle intervju
det terapeutiske intervjuet forskningsintervjuet andre (rettslig forhør, journalistintervju, jobbintervju)

4 Ulike former for intervju
strukturert intervju/spørreskjema halvstrukturert intervju ustrukturert

5 Det kvalitative forskningsintervjuet
spørsmålsformen interaksjonsdynamikken kritisk oppmerksomhet overfor det som sies asymmetri

6 Hva er min hensikt med å foreta dette intervjuet?
hva vil jeg oppnå? hva er min forforståelse

7 Hvordan skal jeg gå frem?
kontakt med feltet hvem skal spørres?

8 Etiske overveielser informert samtykke konsekvenser for informanten
debriefing anonymisering hva med opptakene etterpå? tillatelse fra etisk råd

9 Utvalg hvem? hvor mange? hvordan velge dem?

10 Intervjuguide ”forskningsspørsmålet” hovedtemaer utdypende spørsmål

11 Gjennomføring tid sted hjelpemidler

12 Transkribering omtrentlig? få med hvert sukk og hver pause? dialekt?
hvem gjør jobben?

13 Analyse ulike fremgangsmåter meningskondensering

14 Validitet Gyldighet produktets forhold til virkeligheten
relevans sentralt

15 Reliabilitet Pålitelighet kan jeg stole på materialet mitt?
ingen klare ytre rammer for å måle dette må avdekke den struktur og den sammen-heng som er i intervjuene

16 Generaliserbarhet Overførbarhet
mulig å generalisere til en bredere teori?

17 Arbeid med prosjekt innledning teori metode drøfting
oppsummering - konklusjon litteraturliste

18 Avtale angående informert samtykke Sted og dato: Underskrift:
Jeg, ………………………, er student ved høgskolen i Oslo, ………………..utdanningen annet studieår. Som en del av den tverrfaglige modulen VEKS, skal jeg gjennomføre et prosjekt hvor det skal foretas et intervju med en fagperson fra praksisfeltet. Av forskningsetiske årsaker trenger jeg din underskrift, og dermed samtykke, til å ha intervju med meg på følgende vilkår: Intervjuet finner sted på frivillig basis og kan når som helst avbrytes uten at det skal få negative følger. Opplysninger som fremkommer er underlagt taushetsplikt. Informasjon/data som brukes i prosjektrapporten forutsettes gjort anonym ved å endre informantens navn, alder og arbeidssted. Informasjonen/dataene skal oppbevares forsvarlig. Notater/lydbånd-opptak tilintetgjøres etter at sensur har falt. Til orientering er det et krav at rådata er vedlegg i prosjektoppgaven for å synliggjøre den enkelte students bidrag. Sted og dato: Underskrift: ……………… …………………………… ………………………………….. Studentens navn Informant

19 Referanser Guba, E.G. & Lincoln, Y.S. (1994) Competing Paradigms in Qualitative Research, I Denzin, K.D. & Lincoln, Y.S. (Red.) Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, Sage Denzin, N. & Lincoln, Y. (1998). The Landscape of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage Publications, California, USA. Eide, H. & Eide, T. (1998). Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (Første utgave 1996). Granå, K.E. (2003) Retningslinjer for oppgaveskriving. Høgskolen i Oslo, avd. for helsefag - VEKS Kvale, S. (1997). Interview. En introduksjon til det kvalitative forskningsinterview (Først utgitt 1994) København: Hans Reitzels Forlag. Malterud, K. (1996). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. Oslo: Tano Aschehoug. Polit, D.F & Hungler, B.P (1995) Nursing Research, Principles and Methods. Philadelphia: Lippingcott Company. USA


Laste ned ppt "INTERVJU SOM METODE VEKS II"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google