Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Hva nytter innen tobakksforbyggende arbeid? En oppsummering av kunnskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Hva nytter innen tobakksforbyggende arbeid? En oppsummering av kunnskap"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Hva nytter innen tobakksforbyggende arbeid? En oppsummering av kunnskap liv.merete.reinar@kunnskapssenteret.no

3 2

4 3 Beslutning

5 4

6 5

7 6 Vi har en utfordring!  Informasjonsmengden kan bli uhåndterlig dersom vi skal bruke primærstudier  En god løsning er å bruke oversiktsartikler (reviews) som har summert all forskningsbasert kunnskap om et avgrenset område

8 7 Systematisk oversikt  En systematisk oversikt er en oversiktsartikkel der forfatterne har brukt en systematisk og eksplisitt framgangsmåte for å finne, vurdere og oppsummere flere undersøkelser om samme emne.  En oversiktsartikkel av dårlig kvalitet kan gi et ubalansert og skjevt bilde av tilgjengelig forskning.

9 8 The Cochrane Colloboration  : http://www.cochrane.no

10 9 Kunnskapsbasert praksis Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning kunnskapsbasert praksis Context

11 10 Studie Systematisk oversikt Kunnskapsoppsummering ”Oversikt over oversikter” Systematisk oversikt Systematisk oversikt Systematisk oversikt Systematisk oversikt Hva virker?

12 11 Systematic review All relevant primary studies Comparable results Overview of overviews Systematic review All relevant primarystudies Comparable results etc

13 12  Velinformert beslutning!

14 13

15 14 Hvor?  Cochrane Library of Systematic Reviews  Database of abstracts of reviews of effect (DARE) –Desember 2003

16 15 Hvordan?  Aktuelle artikler ble kritisk vurdert  Sjekklister  Gjort av to personer uavhengig av hverandre

17 16 Kriterier for kvalitet  oppgitt søkestrategi  klare kriterier for hva slags forskning som skulle med  kvalitetsvurdering av studier

18 17 Resultater  239 treff  Innhentet 16  Inkluderte 9

19 18 Skolebaserte tiltak  76 studier  160 000 individer (5 til 118 år)  Nederland, Italia, USA, Norge, Canada, Australia, Storbritannia, Tyskland, Mexico og Spania  1974 til 2000

20 19  Informasjon og kunnskap alene påvirker ikke røykeatferd hos barn og unge  På kort sikt kan skoleprogrammer som bygger på teorier om sosial innflytelse redusere røyking og forebygge røykestart –Elevene trenes i å oppdage sosialt press fra media, venner og foreldre, for så å øve seg på å stå imot sosialt press og å ”si nei”.

21 20 Bruk av jevnaldrende (peers)  64 studier –røyk – 5 studier  USA, Storbritannia, Finland, Norge, Australia, Hellas og Tyskland  1980 til 1999

22 21  Bruk av skoleelever/ jevnaldrende rollemodeller ”peers” i skoleprogrammer kan antakelig påvirke røykeatferd  Gutter ønsket i liten grad å ta på seg ”peer”-rollen  Det er mulig at ”peers” virker bedre på røykeatferd enn for andre livsstilfaktorer

23 22 Lokalbaserte, sammensatte tiltak  17 studier  Finland, Storbritannia, Australia og USA  1989 til 2001

24 23  Sammensatte tiltak –massemedia –røykeforbud –kontrolltiltak –pris –tiltak rettet mot foreldre vil i noe grad påvirke røykeatferd hos barn og unge

25 24 Forbud mot salg av tobakk til mindreårige  30 studier  USA, Australia og Storbritannia  1983 til 1997

26 25  Kontroll av overholdelse av aldersgrense rettet mot dem som selger tobakk kan føre til reduksjon i salg til mindreårige på kort sikt  Men det mangler dokumentasjon om at tiltaket påvirker forekomsten av røyking blant barn og unge

27 26 Massemediekampanjer mot røyk  6 studier  USA og Norge  1983 til 1997

28 27  Det er antakelig slik at massemediakampanjer kan forebygge røyking –under forutsetning av at de gjentas over flere år og er intense

29 28 Reklame og markedsføring for røyk  9 studier  12 000 barn og unge 8 til 17 år  USA, Australia, England og Spania  1983 til 2000

30 29  Det er sammenheng mellom det å tidlig bli utsatt for tobakksindustriens markedsføring og framtidig røyking blant unge fra 8 til 17 år

31 30 Pris  8 studier  USA  1981 til 2000 –Det er vanskelig, ut fra opplysningene som framkommer å kunne kontrollere for alle faktorer som kan ha påvirket ungdommens røykevaner

32 31  Det ser ut som om det for amerikansk ungdom er et effektivt virkemiddel å øke prisen på tobakk og at det reduserer antall ungdom som røyker og det totale sigarettforbruk  Det er antakelig sammenheng mellom pris og tobakksforbruk blant ungdom –men det mangler norske studier

33 32 Hindre at barn utsettes for tobakksrøyk  18 studier  USA, Australia, Canada, Kina, Norge og Skottland  1987 til 2002 –Motivere voksne til i mindre grad å utsette barn for passiv røyking

34 33  Helsepersonell kan påvirke omsorgspersoner til i mindre grad å utsette barn for passiv røyking  Det er ikke entydig hvilke strategier som er best egnet

35 34 Røykeforbud  11 studier  USA  1978 til 1990

36 35  Røykeforbud påvirker umiddelbar røykeatferd –men ikke forekomst/prevalens

37 36 For alle tiltakene:  Vi vet ikke hvilke tiltak som er virksomme overfor sosialt utsatte/ høyrisikogrupper av barn

38 37 Noen begrensninger ved metoden  Baserer seg på andres kritiske vurdering av studier og primærforskning  Vanskelig noen ganger å fange opp nyanser i hva som faktisk ble gjort i hver primærstudie  Det kan finnes gode, nye studier som ikke er kommet med .......................

39 38 Hva virker?  Skoleprogram som bygger på teori om sosial innflytelse  Tobakksindustriens markedsføring  Bruk av ”peers”  Overholdelse av aldersgrense ved salg  Pris  Massemediakampanjer med sterk intensitet


Laste ned ppt "Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Hva nytter innen tobakksforbyggende arbeid? En oppsummering av kunnskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google