Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kan Nordland idrettskrets gjøre for idrettslaget?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kan Nordland idrettskrets gjøre for idrettslaget?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kan Nordland idrettskrets gjøre for idrettslaget?
v/ ……………, klubbveileder Styremøte …(klubb).., ..dato

2 Glede – Fellesskap – Helse – Ærlighet
Om Nordland idrettkrets (NIK) Nordland idrettskrets er til for alle idrettslagene i Nordland Vår visjon: ”Idrettsglede for alle” Våre verdier: Glede – Fellesskap – Helse – Ærlighet Vi arbeider direkte med å følge opp konkrete målsetninger i idrettslagene. Herunder: Aktiviteten Idrettsorganisasjonen Finansiering Idrettsanlegg Idrett og folkehelse Idrett og samfunn NIK har som hovedfokus å følge opp fleridrettslagene, men bidrar også i særidrettslag ved behov/forespørsel. Vår visjon er ”Idrettsglede for alle” og vi arbeider for å følge opp konkrete målsetninger direkte i idrettslagene. Herunder: (De observante klarer kanskje å se at vi har adaptert NIFs visjon og verdier til våre egne!) Aktiviteten: legge til rette for at idrettslagene har best mulig forutsetninger for å drive med sin(e) idrett(er) Idr.organisasjonen: lov og organisasjon, idrettsregistreringen Finansiering: tilskuddsordninger Idrettsanlegg: bistand, søknad Idrett og folkehelse Idrett og samfunn

3 Fellesorgan for alle idretter i hele Norge
Hvordan er norsk idrett organisert? NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Idrettskrets Fellesorgan for alle idretter i en region Idrettsråd Idrettspolitisk organ for idrettslagene i en kommune Idrettslaget Gren(er) Grenen som gruppa utøver. f.eks langrenn Særforbund Fellesorgan for en spesifikk idrett nasjonalt Særkrets Fylkes/regionsledd for den spesifikke idretten/grenen Fleridrettslag organiserer gjerne akt. i flere idretter (IL, IK) Særidrettslag organiserer akt. i en idrett, eks: en fotballklubb Forklar kort om hvordan norsk idrett er organisert, med hovedvekt på hvor Nordland idrettskrets og det spesifikke idrettslaget (gruppen) du er på klubbesøk i, hører til i hierarkiet. Bemerk at idrettskretsene har som hovedoppgave å ”drifte” fleridrettslagene; IL, IK, IF, SK etc (breddeidrettstilbud), mens særforbundene/særkretsene har ansvaret for særidrettslagene (fotballklubb, svømmeklubb etc) MERK! Flytt på de røde rundingene etter hva slags lag/gruppe du er i! Gruppe(r) Organiserer én aktivitet i fleridrettslaget Lag Laget som spiller i en serie f.eks Gutter 16

4 Nordland Idrettskrets kan hjelpe dere med bl.a.:
Klubbutvikling og kurs Kurs for trenere og ledere i barne- og ungdomsidretten Tilskuddsordninger Idrettsregistreringen og momskompensasjon Siden vi har begrenset med tid vil jeg i dag presentere disse områdene for dere: Til veilederne: Siden vi har som hovedmål å selge inn en prosess (Startmøte, Virksomhetsplanlegging etc) eller kurs, må vi avgrense hva vi skal gå gjennom i klubbesøket. I presentasjonen er det 20 slides, men siden vi ikke har så god tid til rådighet må vi prioritere hva vi mener er viktigst å informere om.

5 Hvordan står det til i klubben?
Still de viktige spørsmålene: 1) Hvem gjør hva i idrettslaget? Er det noen få, eller er oppgavene delt på mange? Funker det bra slik det er i dag, og er alle fornøyde?? (svaret er som regel nei. la det bli en kort diskusjon rundt dette, slik at de kan begynne å reflektere over hvordan det egentlig står til i klubben) 2) Har vi svar på de viktigste spørsmålene?: - Hva og hvem er idrettslaget til for? - Hvorfor driver vi med det vi gjør i idrettslaget? - Hvilke verdier står idrettslaget vårt for, og hvilke mål jobber vi mot? Drar alle i klubben i samme retning? Få til en kort diskusjon!

6 Hvordan står det til med…
Klubbutvikling Trener Leder Aktivitet Anlegg Arrangement Visjoner og strategier Nok gode trenere Leder-rekruttering Aktivitetstilbud Anleggsbehov vs aktivitet Gode på arrangement Kurs og kompetanse Styrekurs Barne – og ungdomsidrett Nye anlegg Arrangements-kompetanse Handlings-planer Utvikling og rammer Ungdoms-representanter Allsidighet og utvikling Opprustning av anlegg Interne arrangement Økonomi og budsjetter Trenerforum og møteplasser Møteledelse Topp og/eller bredde Finansiering og drift Eksterne arrangement Når vi har kartlagt klubbens behov, lager vi en kortsiktig tiltaksplan. Hva – hvordan – hvem – når? Dette gjør vi i et STARTMØTE!! (hva et startmøte er, kommer fram i de påfølgende slidsen.) Det beste argumentet: For at de frivillige skal føle et eierskap til det som skal gjøres (flere argument kommer under slidsen om Startmøte!)

7 Oppfølgingsmøte Verktøykassa Utviklingsprosesser Kurs Startmøte
Prosesser/kurs som vil kunne løfte klubben fra nåsituasjon til ønsket situasjon Oppfølgingsmøte Verktøykassa Utviklingsprosesser Kurs Startmøte Vår verktøykasse: forklar hvordan vi jobber med klubbutvikling i NIK Eksempler på effekter av klubbutvikling: Mer bevisste på klubbens behov, og i stand til å gjøre noe med behovene Definert hva vi skal gjøre, hvorfor, hvem og når. Definert klubbens rolle i nærmiljøet og hva vi skal bety for våre medlemmer Hva er viktigst for klubben, hva skal vi stå for og være kjent for. Skape et bedre miljø Mer motiverte og engasjerte tillitsvalgte Flere er involvert i å jobbe sammen Laget gode arbeidsbeskrivelser God struktur i hvordan klubben jobber Lettere å ta valg fordi vi har definert klubbens retning, mål, verdier, virksomhetside og visjon. Klubbesøk

8 Startmøte: Oppfølgingsmøte:
Status: Hvor står klubben i dag, og hvor vil dere? Definere klubbens innsatsområder Lage tiltaksplaner i lys av klubbens egne planer MERK! Få med flere enn de som sitter i styret. Det handler om forankring! Oppfølgingsmøte: Avtales i slutten av startmøtet Evaluering av gjennomførte tiltak og lager nye fremtidsplaner Tid: 3-4 timer Hvor: Egne lokaler med veileder fra NIK Pris: Gratis! Til veilederne: Dette kan dere!! Vis engasjement og glede og fortell gjerne en god historie om noen et idrettslag som har fått god hjelp av et startmøte/fremtidskveld HUSK! Få en DATO for startmøte!!  Målet er: å styrke klubben å forbedre klubbdriften (hvem skal gjøre hva i tiden framover) å bedre aktivitetstilbud et til klubbens medlemmer

9 Frittstående prosesser og kurs = kompetanse på spesifikke områder
Kurs/proseser som kjøres i klubb, eller som enkeltkurs ulike steder i Nordland Klubbens virksomhetsplan (verdier, visjon, og virksomhetsidé – Hva vil vi med klubben vår?) Lover, regler og retningslinjer i idretten Idrettens rammebetingelser Økonomistyring/regnskap Anleggsutvikling Styrearbeid i praksis Kommunikasjon og coaching Argumentasjonsteknikk Møteledelse Teambuilding Konflikthåndtering Til veileder: Har du gjort et godt forarbeid, vet du som regel litt om hva klubben har behov for av hjelp. Kanskje har du fått vite at de trenger å jobbe med en virksomhetsplan. Da SELGER du inn dette! (se mer på neste lysbilde) Vet du at de kan ha behov for et spesifikt kurs, informer om dette (les deg opp på NIKs hjemmeside) og få dem til å sette en forslag til dato! Vit at vi i NIK skal kunne levere ALLE prosesser og kurs, selv om du ikke kan kjøre dette i klubben. Om Styrearbeid i Praksis – her gjennomgås alle de viktigste og grunnleggende tingene Tid: Varierer Hvor: Egne lokaler, evt kurs i regionen Pris: Gratis!

10 Klubbens virksomhetsplan
Hvilke verdier står idrettslaget vårt for, og hvilke mål jobber vi mot? Hva og hvem er idrettslaget til for? Hvorfor driver vi med det vi gjør i idrettslaget? Klubben kommer fram til et sett med felles Verdier Får forankret en Visjon Går sammen om en Virksomhetsidé Effekter av arbeidet med en virksomhetsplan: Bedre forhold til media Flere sponsorer Flere medlemmer i klubben Bedre omdømme i nærmiljøet En VIKTIG INVESTERING i idrettslagets framtid! Det handler om omdømmebygging både internt og utad Verdier: Idealer som bør prege tenkemåte og væremåte i klubben Visjon: Hva klubben skal utvikle seg til å bli Virksomhetsidé: Hensikten med klubben Dette er essensielle spørsmål et hvert idrettslag bør stille seg fra tid til annen. Gjennom jobbing med en virksomhetsplan vil man rette fokus på nettopp disse spørsmålene. Målet med prosessen er å lage en felles plattform for idrettslaget, å få alle i idrettslaget til å dra i samme retning. Målgruppen for prosessen er alle medlemmer i idrettslaget. Med dette menes alle som har brennende ønske om å gjøre idrettslaget til det beste det kan være! Det være seg om de er ledere, trenere, utøvere, ansatte, foreldre, dommere. Idrettslaget eller ulike grupper i laget vil ha følgende nytte av prosessen:  Bevissthet og eierskap til det verdigrunnlaget som idrettslaget skal fungere etter, idrettslagets virksomhetsidé og visjon. Dere blir enige om hvilke hovedmål idrettslaget skal realisere. Dere får en forståelse for hvordan virksomhetsplanen skal forankres i klubben. Dere blir enige om hvordan dere lager detaljerte handlingsplaner som brukes for å realisere det dere har bestemt i virksomhetsplanen. Det som skapes gjennom prosessen kan idrettslaget bruke videre til å bygge et klart og tydelig omdømme både internt og utad!  Tid: ca 12 timer Hvor: Egne lokaler med veileder fra NIK Pris: Gratis!

11 Klubbens styrearbeid i praksis (4-6 t)
Hva vil det si å være tillitsvalg i klubb? Hvilke lover og regler må vi følge? Hva slags verktøy kan vi benytte oss av for å få en god struktur i klubben vår? Dette kurset gir svar på de grunnleggende og viktigste tingene du som tillitsvalgt trenger å vite for å gjøre en best mulig jobb i idrettslaget! KURSINNHOLD: 1) Ansvarsoppgavene Lover og regler Effektivt styrearbeid Rolle og ansvarsoppgaver  2) Ressursoppgavene Ledelse Arbeidsgiveransvar Idrettslaget – en samfunnsaktør  3) Strategioppgavene - Fremtid/analyser Hvor er vi / Hvor vil vi? Virksomhetsplan MERK! Minimum - 4 timer For idrettslag som ikke har ansatt eller har omsetning under 5 millioner. Maksimum – 6 timer (blå skrift) For idrettslag som har ansatt eller som har en omsetning over 5 millioner (Revisor) Målgruppe - Styret i klubben, både hovedstyret og gruppestyrene Valgkomiteèns medlemmer Administrasjonen Andre tillitsvalgte som det er naturlig deltar (trenere, dommere etc)

12 Fellesidrettslige kurs
Idrettskretsen tilbyr også kurs innen: Basistrening (4 t) Idrettskader (4 t) Vi oppfordrer idrettsrådet å ta initiativ til gjennomføring av ulike kurs på vegne av idrettslagene i kommunen – gjerne i samarbeid med Nordland Idrettskrets. Vi kan også kjøre andre type fellesidrettslige kurs på bestilling fra idrettslag. F.eks. kosthold,

13 Barneidrett Idrettskoler Støtte til idrettskoler for barn til 12 år Støtte til idrettsskoler for ungdom 13 til 19 år (ny) Oppstartstøtte Kr ,- for idrettsskoler med flere enn 50 barn Kr ,- for idrettsskoler med færre enn 50 barn Utviklingsstøtte Utviklingstøtte kr 8.500,- Utvidelse i aktivitetstilbud/omfang Utvidelse i alderstrinn Samarbeid med skole/SFO, barnehager Inkl. av barn med funksjonshemminger Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere Tilrettelegging av utebaserte idrettskoler Oppstart av idrettskoler som har ligget nede Midler søkes fortløpende gjennom hele året til idrettskretsen! Kurs Aktivitetslederkurs barneidrett (16 t) NIK stiller med instruktør dersom dere har lokale til disposisjon Temakveld barneidrett (ca 4 t) NIK stiller med instruktør. Praksis og teori om barneidrett etter deres ønske Trygghet + mestring = trivsel Idrettsskolen skal gi alle barn et godt og variert aktivitetstilbud. Barn skal få prøve seg i flere idretter og i flere ulike miljøer der trygghet og mestringsopplevelser sammen med andre står i fokus. Både fleridrettslag og særidrettslag kan starte en idrettsskole. I et fleridrettslag vil det være naturlig å samarbeide med de enkelte gruppene i laget, men også med andre idrettslag i nærmiljøet. Alternativt kan flere idrettslag gå sammen om å utvikle et idrettsskoletilbud, men kun ett idrettslag kan stå som søker og får eventuelt tildelt oppstarts- eller utviklingsstøtte. Det samme gjelder hvis idrettslaget samarbeider med skolen/skolefritidsordningen i sitt nærmiljø. Det er ikke lenger noen nedre aldersgrense i forbindelse med idrettsskole for barn, men for de aller yngste bør en være tilbakeholden med å lage organiserte tilbud. En idrettsskole trenger heller ikke å ha et tilbud som omfatter alle årsklassene til og med 12 år. Det anbefales at en representant i idrettslagets styre oppnevnes som ansvarlig for idrettsskolen. Forsikring: Barn i idrettsskoler er forsikret gjennom idrettens barneforsikring i If. Dette gjelder enten barnet er medlem i idrettslaget eller ikke.

14 Nordland idrettskrets’ Ungdomsprosjekt
I løpet av 3 år har vi som mål å starte opp 50 idrettsskoler for ungdom i idrettslagene i Nordland. For å nå dette målet skal vi ha 5 kurshelger kun for ungdom i løpet av !! Mosjøen november 2013 Bodø februar 2014 Lofoten/Vesterålen høsten 2014 Ofoten våren 2015 Salten våren eller høsten 2015 l Kurset forbereder deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett Eget kurs for trenere kjøres parallelt Passer for alle engasjerte ungdommer mellom 15 og 19 år som ønsker å bidra i idretten Kunnskapen og verktøyene deltakerne lærer vil gjøre det enklere å forstå, og få medansvar i egen klubb Stort fokus på selvtillit, selvfølelse, motivasjon og teambuilding! Mer info kommer på NB! Prosjektet er helt i startfasen. For mer info følg med på idrettskretsens hjemmeside og facebookside!

15 For klubbutviklingstiltak kontakt:
Anette S. Nybø, utdanningskonsulent Tlf , For barneidrett og andre kurs kontakt: Tore Strand, idrettsfaglig konsulent Tlf ,

16 Tilskuddsordninger TrimILag Lokale aktivitetsmidler
Spillemidler til utstyr Andre tilskuddsordninger NIK planlegger kurs i tilskuddsordninger høsten 2013.

17 ”Trim I Lag” - veien til et aktivt og sosialt liv
Prosjekt med mål om å etablere nye lavterskel trimtilbud i IL Samarbeid med kommuner (folkehelsekoordinator) og idrettsråd Vi tilbyr bl.a. instruktørkurs, profileringsmateriell og tips/veiledning til aktiviteter IL har muligheter for å søke oppstartmidler – Søknadsfrist 30.september 2013 Sjekk ut facebooksiden til «Trim I Lag» Ta kontakt med: Prosjektleder Mona Myrland mobil

18 LAM - Lokale aktivitetsmidler:
fra Kulturdepartementet (KUD) til NIF/NIK, via idrettsrådene År 2013 kr ,- til fordeling fra KUD Fra KUD til Nordlandsidretten kr ,- Dere kan se hva deres klubb har fått tildelt på vår hjemmeside Spillemidler til utstyr: Idrettsskolene søker til idrettskretsen Undergrupper og særidrettslag søker til sitt særforbund Utstyret må være kjøpt etter 1. januar 2013 Inntil 33 % av veiledende uts.pris i kompensasjon Link til søknad Søknadsrunde på høsten hvert år ExtraStiftelsen - Helse og Rehabilitering - ExstraStiftelsen fordelte 220 millioner kroner til 527 prosjekter i Siden starten har over 6000 prosjekter fått støtte, på totalt 3,2 milliarder kroner. Andre tilskuddsordninger for idrettslag – eget hefte - Gå til vår hjemmeside under ”Tilskuddsordninger for idrettslag” Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Tilskuddsordningen ”Spillemidler til utstyr” ble innført av Kulturdepartementet i 2003, og ordningen fortsetter i Totalt har ca. 137 millioner kroner blitt gitt i tilskudd til utstyr i klubber og barneidrettsskoler. Kontaktperson i idrettslagene vil i september få tilsendt en e-post fra NIF der det står hvordan en søker ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Norges idrettsforbund (NIF) gjør idrettens organisasjonsledd oppmerksom på utlysning av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Særforbund, idrettskretser, særkretser, idrettsråd, klubber og idrettslag kan søke om midler gjennom Norges idrettsforbund til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Siden starten har over 6000 prosjekter fått støtte, på totalt 3,2 milliarder kroner.

19 Idrett for funksjonshemmede, KOM IGJEN!
* Vil din klubb komme i gang med aktivitet for funksjonshemmede, eller utvide tilbudet? *Vil du komme i gang med en aktivitet, eller prøve noe nytt? Norsk idrett har plass til alle, og derfor håper vi at alle som ønsker det, finner en idrett og et tilbud som er tilpasset den enkeltes forutsetninger og ambisjoner! Til klubber og lag: Har din klubb aktivitet for funksjonshemmede og ønsker støtte på ulike områder, eller om din klubb ønsker å komme i gang med aktivitet, tar du kontakt med det særforbundet som passer til deres aktivitet. Fagkonsulentene i Norges idrettsforbund støtter særforbundene med aktiviteten, og kan også hjelpe deres klubb/lag lokalt der dere holder til Kontakt til særforbundene og NIFs fagkonsulenter: temasider/funksjonshemmede/kontakter Her finner du informasjon om hvor man kan søke midler til aktivitet og utstyr, informasjon om aktivitetshjelpemidler, klassifisering, hva som skjer av aktivitet/kurs/seminarer og masse mer! Følg idrett for funksjonshemmede på facebook: Idrett for funksjonshemmede - funkisidrett Til potensielle/nåværende aktive: Alle som er aktive i norsk idrett, og de er det er det over to millioner av, holder på med aktivitet fordi det blant annet gir en økt livskvalitet og man opplever det som en sosial arena hvor man treffer venner. Har du lyst til å komme i gang med en idrett og forhåpentligvis oppleve dette, eller ønsker å prøve noen nye aktiviteter, tar du kontakt med det særforbundet som administrerer aktiviteten. Har du for eksempel prøvd bueskyting og syntes dette var morsomt og vil prøve mer, tar du kontakt med Norges Bueskytterforbund. Norges idrettsforbund har fagkonsulenter som også kan hjelpe deg med å komme i aktivitet eller prøve noe nytt, og det aller helst i nærheten av der du bor. 

20 Momskompensasjon for varer og tjenester
NIF tildelt kr ,- mill. til fordeling for 2012 (for regnskapsåret 2011) Gjelder moms på alle varer og tjenester for alle IL og IR NIF oppfordrer ALLE idrettslag å rapportere IL melder inn sine brutto driftskostnader via SportsAdmin Ved omsetning under 5 mill skal totale driftskostnader i revisorgodkjent regnskap for 2012 meldes inn i 2013 –Frist 15. august 2013 For mer info – se velg Klubbguiden, så momskompensasjon Klikk her for veiledning til å søke om momskompensasjon * Kun ett tall som skal rapporteres *

21 Momskompensasjon for IL som bygger anlegg
Gjelder spillemiddelberettigede anlegg med byggstart etter Søknadsbasert – avsatt 63,89 mill. i 2013 Samme dokumentasjonskrav som for å søke utbetaling av spillemidler Internettbasert søknadsskjema på samme sted som man søker spillemidler til anlegg Åpnet for nye søknader, Søknadsfrist 1. mai 2013

22 Idrettsregistreringen (SportsAdmin)
Idrettsregistreringen åpen hvert år MEN, dere kan endre kontaktinfo hele året (mangler dere brukernavn og passord må dere kontakte Idrettens Support på tlf: 03615) ! HUSK å oppdatere leder og kontaktinfo etter årsmøtet ! Gir grunnlag for tildeling av Lokale aktivitetsmidler (LAM) VIKTIG! Registrere ”Ansvarlig for politiattest” Eksempel fra Tysfjord IR

23 Ny løsning for medlemsadministrasjon i norsk idrett
(NYHET - åpner for idrettslagene 17.september 2013) Ta kontakt med Idrettens Support for å sette opp en konto! Tlf Registrering av medlemmer, holde orden på familierelasjoner, samordne grupper innen laget, kreve inn kontingenter/treningsavgift etc., sende e-post/sms til medlemmer Les mer her: https://itinfo.nif.no/Hovedside

24 Hvem kontakter dere i Nordland idrettskrets?
Organisasjonssjef Kristin Setså - Anlegg, idrettens rammevilkår Tlf Utdanningskonsulent Anette S. Nybø - Klubb- og idrettsrådsutvikling, Ungdomsidrett Tlf Idrettsfaglig konsulent Tore Strand Barneidrett, fellesidrettslige kurs Tlf Fagkonsulent NIF - idrett for funksjonshemmede Torben Simonsen Tlf Organisasjonskonsulent Mona Myrland - Lov og organisasjon, Trim I Lag Tlf Informasjonsmedarbeider Jens-Willy Barosen LAM, idrettsregistreringen Tlf Hjemmeside: Lik oss på Facebook: HUSK Å OPPDATERE LOVEN FOR IDRETTSLAGET ETTER NY LOVNORM –Klikk ”Lov og bestemmelser” nederst på hjemmesiden


Laste ned ppt "Hva kan Nordland idrettskrets gjøre for idrettslaget?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google