Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fastlegeordningens rammebetingelser, ny fastlegeforskrift, samhandlingsreformen. Hva betyr dette for fastlegen? Trond Egil Hansen Fastlege i Bergen Tidligere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fastlegeordningens rammebetingelser, ny fastlegeforskrift, samhandlingsreformen. Hva betyr dette for fastlegen? Trond Egil Hansen Fastlege i Bergen Tidligere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fastlegeordningens rammebetingelser, ny fastlegeforskrift, samhandlingsreformen. Hva betyr dette for fastlegen? Trond Egil Hansen Fastlege i Bergen Tidligere leder for Allmennlegeforeningen og visepresident i Legeforeningen

2 DISPOSISJON Historikk Rammebetingelser
- lover, forskrifter, avtaleverk Fastlegeordningen under dagens og morgendagens rammebetingelser. Utfordringer/framtidas rammebetingelser Spørsmål/diskusjon Trond Egil Hansen

3 HISTORIKK Allerede på 60-tallet hentet norske allmennleger kunnskaper om listesystemet gjennom studiereiser til Danmark, England og Nederland Første skriftlige omtale: ”Tanker om morgendagens primærhelsetjeneste” – hefte 1978 1982. DNLF nedsatte ”Generalplanutvalget for allmennmedisin”, der fastlegeordningen ble omtalt som noe som burde overveies Trond Egil Hansen

4 HISTORIKK 1988: Både APLF (nåværende AF) og OLL (nåværende LSA) programfestet at modell for nærmere tilknytning mellom lege og pasient burde utprøves. Kommunehelseloven 1984: I forarbeidene ble ulike organisasjonsmodeller drøftet. Kommunene ble anbefalt å organisere helsetjenesten etter ”områdemodellen”. Fastlønn eller privatpraksis med driftstilskudd Trond Egil Hansen

5 HISTORIKK Treårig forsøksprosjekt : Tromsø, Trondheim, Lillehammer, Åsnes. Stortingsmelding 36 ( ): Anbefalte å prøve ut listesystem, spesielt med tanke på svake grupper. Departementet pålagt å sette i verk prøveordning. Økonomi: 50/50 pro capita/aktivitetsbasert Trond Egil Hansen

6 HISTORIKK Stortingsmelding nr. 23 ( ) tok til orde for innføring av en fastlegeordning, med videreføring av 50/50 mhp. økonomi. 11. Juni 1997: Stortinget vedtok å innføre fastlegeordning. Avlønning 30/70 procapita/aktivitetsbasert Trond Egil Hansen

7 RAMMEBETINGELSER LOVER FORSKRIFTER AVTALEVERK Trond Egil Hansen

8 LOV, FORSKRIFT OG AVTALEVERK: Her er det mye å sette seg inn i!
Ingen kan huske alt. Slå opp ved behov. Les alle avtaler grundig. Søk råd ved tvil. Kompetanse på formalia er svært variabel i kommunene. Sørg for å ha eller være en god tillitsvalgt! Trond Egil Hansen

9 Lover og forskrifter kan lastes ned fra
Lovdata.no Trond Egil Hansen

10 Alle sentrale avtaler kan lastes ned fra
Legeforeningen.no Under fanen Arbeidsliv og jus Trond Egil Hansen

11 Rammebetingelser - lover
Lover vedtas av Stortinget Trond Egil Hansen

12 Rammebetingelser - lover
Lov om folketrygd Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Helsepersonell loven Lov om pasientrettigheter Lov om folkehelsearbeid Trond Egil Hansen

13 Rammebetingelser - forskrifter
Forskrifter fastsettes av departement/regjering Må ha hjemmel i lov Trond Egil Hansen

14 Rammebetingelser - forskrifter
Forskrift om fastlegeordning i kommunene. Forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon Forskrift om pasientjournal Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege Trond Egil Hansen

15 Rammebetingelser - forskrifter
Forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket Forskrift om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre Forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter Trond Egil Hansen

16 Rammebetingelser - forskrifter
Forskrift om elektronisk kommunikasjon ved fremsetting av krav om direkte økonomisk oppgjør til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) . Forskrift om unntak fra pålegg om innsending av krav om direkte økonomisk oppgjør elektronisk over linje Forskrift om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften) Forskrift om registre for administrering og samordning av syketransport (syketransportregisterforskriften) Forskrift om utlevering av frikort og refusjon av betalte egenandeler uten at det er satt fram krav Trond Egil Hansen

17 Rammebetingelser - forskrifter
Forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten Forskrift om unntak fra pålegg om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Trond Egil Hansen

18 Rammebetingelser - forskrifter
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Trond Egil Hansen

19 Rammebetingelser - forskrifter
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie Forskrift om vederlag for legehjelp og fysikalsk behandling ved kommunens helsetjeneste. Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. Trond Egil Hansen

20 Rammebetingelser - forskrifter
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling. Forskrift om samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell med båt. Trond Egil Hansen

21 Rammebetingelser - forskrifter
Forskrift om smittevern i helsetjenesten Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp Trond Egil Hansen

22 Rammebetingelser - forskrifter
Forskrift om pliktmessig avhold for helsepersonell Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering Trond Egil Hansen

23 Rammebetingelser - forskrifter
Forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l. Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l. Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret Trond Egil Hansen

24 Rammebetingelser - forskrifter
Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer Trond Egil Hansen

25 Rammebetingelser - forskrifter
Forskrift om arbeidsavklaringspenger Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet Forskrift om egenandelstak 1 Forskrift om egenandelstak 2 Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter Forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land Trond Egil Hansen

26 Rammebetingelser - forskrifter
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog Trond Egil Hansen

27 Rammebetingelser - forskrifter
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp Trond Egil Hansen

28 Rammebetingelser - forskrifter
Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) Forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger Trond Egil Hansen

29 Rammebetingelser - forskrifter
Forskrift om tilretteleggingstilskudd Forskrift om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen Forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel Forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk Trond Egil Hansen

30 Rammebetingelser - avtaler
Statsavtalen om FLO Rammeavtalene mellom KS/Oslo og Legeforeningen om fastlegeordning i kommunene. Sentral forbundsvis særavtale (SFS 2305) mellom KS og Legeforeningen. (Legevakt, turnus, bistillinger med mer) -inngår for Oslos vedkommende i Rammeavtalen. Kollektivavtale mellom HELFO og Legeforeningen om direkte oppgjør for utgifter til legehjelp. Individuell fastlegeavtale. Trond Egil Hansen

31 Rammebetingelser - diverse
Internavtaler Selskapsform Økonomi Regnskap Vikar Inn og uttredelse Obs . Viktig med god internavtale ! Trond Egil Hansen

32 Lover – Lov om folketrygd
§ 5-4. Legehjelp Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege. Stønad til legehjelp gis bare dersom legen har fastlegeavtale med kommunen, jf. kommunehelsetjenesteloven § 5-1, eller avtale om driftstilskott med regionalt helseforetak, jf. lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a tredje ledd. Det kreves ikke fastlegeavtale eller avtale om driftstilskott når legehjelpen gis av kommunal legevakt eller gjelder øyeblikkelig hjelp. Retten til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse er avgrenset til å gjelde sykdom, skade eller lyte, med noen spesifikke unntak. Trond Egil Hansen

33 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene
Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i Norge får en fast allmennlege å forholde seg til. Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige allmennlegetjenester. Kommunen skal organisere fastlegeordningen og sørge for at personer som ønsker det, får tilbud om plass på fastleges liste. Kommunen skal sørge for at et tilstrekkelig antall leger deltar i fastlegeordningen. Trond Egil Hansen

34 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene
Fastlegens listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus for innbyggerne på listen dersom ikke annet er presisert i lov eller forskrift. Fastlegen skal prioritere personene på sin liste foran andre, med unntak av lovpålagte øyeblikkelig hjelp-henvendelser eller andre forpliktelser som er pålagt i medhold av lov, forskrift eller som er avtalt med kommunen. Trond Egil Hansen

35 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene
Fastlege i fulltidspraksis kan pålegges å delta inntil 7,5 timer per uke i andre allmennlegeoppgaver i kommunen, for eksempel i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sykehjem og fengsler. Før pålegg gis skal kommunen søke å inngå frivillige avtaler om utføring av disse oppgavene. Fastlegens deltakelse i administrative møter med kommunen skal iberegnes i de 7,5 timene. Trond Egil Hansen

36 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene
Fastlegen plikter å delta i: a) Kommunal eller interkommunal legevakt utenfor ordinær åpningstid b) Kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-tjeneste i kontortid, herunder tilgjengelighet i helseradionettet/nødnettet og ivaretakelse av utrykningsplikten Deltakelse i kommunal legevakt eller interkommunal legevakt utenfor ordinær åpningstid kommer i tillegg til andre allmennlegeoppgaver kommunen kan pålegge fastlegen å utføre Trond Egil Hansen

37 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene
Kommunen kan frita fastlegen fra plikt til legevaktdeltakelse etter første ledd bokstav a, når legen av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Fastlegen har rett til fritak til legevaktdeltakelse etter første ledd bokstav a når legen: er over 60 år er gravid i de tre siste måneder av svangerskapet eller når graviditeten er til hinder for deltakelse ammer barn som er under ett år Trond Egil Hansen

38 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene
Blir person som står på fastleges liste inntatt i helseinstitusjon eller annen institusjon med organisert legetjeneste, overføres ansvaret til institusjonen. Vedkommende blir likevel stående på fastlegens liste, og fastlegen har ansvaret for tilrettelegging av allmennlegetilbudet til denne ved utskrivning. Ved behov for slik tilrettelegging plikter institusjonen å orientere fastlegen på forhånd. Institusjonen skal gi fastlegen epikrise ved utskrivning. Trond Egil Hansen

39 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene
Fastlegen skal drive sin virksomhet i tråd med oppdatert kunnskap og nasjonale faglige retningslinjer. Fastlegen skal tilstrebe å redusere risiko for uønskede hendelser i sin virksomhet. Fastlegen skal, basert på foreliggende journalinformasjon, søke å ha oversikt over innbyggere på listen der medisinskfaglig oppfølging og koordinering er nødvendig. Trond Egil Hansen

40 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene
Fastlege som har eller mottar informasjon om at personer på listen har behov for helsehjelp, men selv ikke søker hjelp, skal tilby konsultasjon eller hjemmebesøk. Dette gjelder bare i tilfeller hvor pasienten har en påvist lidelse, og det fra en medisinsk vurdering er et åpenbart behov for behandling eller oppfølging. Fastlegen skal, basert på en medisinsk vurdering av behov, tilby forebyggende tiltak til personer der det avdekkes betydelig risiko for utvikling eller forverring av sykdom eller funksjonssvikt. De helsemessige risikofaktorene skal kartlegges av legen ut fra hva som er relevant for den kliniske problemstillingen. Trond Egil Hansen

41 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene
Fastlegen skal kunne motta og vurdere alle typer henvendelser i sin åpningstid. Fastlegen skal prioritere listeinnbyggerne ut i fra en konkret medisinsk vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. Listeinnbyggeren skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager. Systemet for mottak av telefonhenvendelser skal innrettes slik at 80 prosent av alle henvendelser normalt kan besvares innen to minutter. Fastlegen skal kunne motta timebestilling elektronisk. Fastlegen skal innrette sin praksis slik at listeinnbyggere som må ha øyeblikkelig hjelp, kan mottas og vurderes i åpningstiden Trond Egil Hansen

42 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene
Fastlegen skal gi tilbud om hjemmebesøk til egne listeinnbyggere: a) som på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsevne ikke er i stand til å møte til konsultasjon på legekontoret eller b) når dette anses nødvendig for å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp Fastlegen skal ut fra en medisinsk vurdering prioritere når hjemmebesøk skal foretas. I denne vurderingen kan legen ta hensyn til reiseavstand til pasienten, og om egen sikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt. Trond Egil Hansen

43 Listelengde Gjennomsnitt om lag 1150, har vært stabilt
Svært liten andel av listene er over 2000 Men disse trekker stor oppmerksomhet fra myndigheter og media Ved undersøkelser av ventetid og tilgjengelighet presterer leger med lange lister godt, antagelig fordi de er så mye tilstede på kontoret. Leger med korte lister, har oftere andre arbeidsoppgaver, som bringer dem vekk fra legekontoret, slik at de ikke kan tilby like god tilgjengelighet og like kort ventetid. Trond Egil Hansen

44 Listelengde Arbeidsmengden på konstant listelengde er økende.
Særlig har omfanget av arbeidsoppgaver utenom de direkte pasientrettede økt. Hvis fastlegene som gruppe skal gjøre mer, må vi bli fler. Flere fastleger vil bety kortere gjennomsnittlig listelengde. Men vi ser ikke grunn til å kreve at pasienter som er vel tilfreds med å ha en lege med lang liste som fastlege, skal pålegges å skifte. Trond Egil Hansen

45 Avtaleverket - statsavtalen
Avtale mellom staten ved Helse- og omsorgs-departementet, KS og de regionale helseforetakene på den ene siden og Den norske legeforening på den andre siden, om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og spesialister med avtalepraksis Trond Egil Hansen

46 Avtaleverket - statsavtalen
Avtalen omfatter økonomiske vilkår for leger i fastlegeordningen, bestemmelser om listeregulering, tilskudd til leger i særskilte kommuner og bestemmelser om godtgjøring i kommuner der fastlegeordningen er suspendert. Avtalen omfatter bestemmelser om honorartakster for allmennleger og for legespesialister med avtalepraksis (Normaltariffen) Trond Egil Hansen

47 Avtaleverket - statsavtalen
Regulerer pro capita ( p.t. kr. 407,- pr pasient/år) Binder partene til Normaltariffen Regulerer avsetninger til utdanningsfondene, SOP, kvalitetsfondene, og Allmennmedisinsk forskningsfond Trond Egil Hansen

48 Samarbeidsutvalg/allmennlegeutvalg
Avtalene mellom KS/Oslo og Dnlf om fastlegeordning i kommunene –Rammeavtalene Regulerer: Samarbeidsutvalg/allmennlegeutvalg Utlysning/søknad/tildeling av hjemmel – nemnd Samarbeidsavtaler i rekrutteringssvake kommuner, herunder overdragelse av disse Trond Egil Hansen

49 Regulerer utbetaling av basisgodtgjørelse/utjamningstilskudd
Avtalene mellom KS/Oslo og Dnlf om fastlegeordning i kommunene –Rammeavtalene Regulerer utbetaling av basisgodtgjørelse/utjamningstilskudd Veiledning turnusleger/”EØS-kandidater” Plikt til offentlig legearbeid Fravær Inntak av vikar Deleliste Trond Egil Hansen

50 Rammeavtalene. Offentlig legearbeid
Kun allmennmedisin Inntil 7,5 timer/uke (ved full tids hjemmel) Veiledning av turnusleger/”EØS-leger” går til fradrag. Primært frivillig. Pålegg etter kunngjøring Skal søkes fordelt likt på legene Kommunal lønn/honorar? Oslo: Honorar Praksiskompensasjon Krav til utlysning Krav på rettsvern som ansatt Trond Egil Hansen

51 Rammeavtalene. Allmennlegenes plikter
Arbeidsplikt 44 uker/år Full kurativ virksomhet = 28 timer/uke åpningstid Inntil 8 uker per år kollegial fraværsdekning: Ordinært fravær Tilstrekkelig legedekning i ferier mm Trond Egil Hansen

52 Rammeavtalen med KS – Korrigerende tiltak ved avtalebrudd
Ved brudd på bestemmelser i fastlegeforskriften, rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen eller individuell avtale kan kommunen be om retting av forholdet. Varsel om retting skal gis skriftlig og begrunnes. Frist for retting av forholdet skal være rimelig. Legen har rett til å uttale seg før et formelt varsel gis. Hver av partene kan kreve et møte om saken. Dersom legen etter fristens utløp ikke har rettet forholdet, kan kommunen gi legen en skriftlig advarsel om at det vil bli iverksatt trekk i basistilskuddet dersom ikke forholdet rettes uten unødig opphold. Trond Egil Hansen

53 Rammeavtalen med KS – Korrigerende tiltak ved avtalebrudd
Dersom legen etter advarsel ikke har rettet forholdet uten unødig opphold, kan kommunen holde tilbake inntil 20 % av basistilskuddet hver måned inntil forholdet er rettet. Kommunen skal ved sin skjønnsmessige vurdering av om basistilskuddet skal holdes tilbake legge vekt på type mangel, omfang av mangel, grovhet mv. Kommunens vedtak om trekk i basistilskuddet er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Saken skal drøftes mellom KS og Legeforeningen dersom en av partene krever det. Ved retting av forholdet utbetales fullt basistilskudd. Tilbakeholdt basistilskudd i bruddperioden utbetales. Trond Egil Hansen

54 SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE – SFS –2305
Praksiskompensasjon for kommunale oppgaver Beredskapsgodtgjørelse legevakt Lønn IKL Organisering av øyeblikkelig hjelp Lønn og en del sosiale rammevilkår for turnusleger Noen bestemmelser for samfunnsmedisin Trond Egil Hansen

55 SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE – SFS –2305
Partene har avtalt vilkår i denne avtalen som samlet sett innebærer at arbeidsmiljølovens bestemmelser om daglig og ukentlig arbeidstid mv., jf aml. kap. 10, ikke gjelder i forbindelse med legevakt og forlenget arbeidstid 6.1 Plikt til å delta i kommunalt organisert øyeblikkelig hjelp på dagtid 6.2 Legetjenesten i kommunen må være tilstrekkelig til også å dekke kommunens befolkningsansvar, også for tilreisende 6.3 Legen skal i sin åpningstid innrette sin praksis slik at øyeblikkelig hjelp-trengende kan mottas og vurderes. 7.1 Plikt til å delta i legevakt utenom ordinær åpningstid, gjelder ordinær allmennlegevakt (beredskap, konsultasjoner og sykebesøk). Trond Egil Hansen

56 FASTLEGEORDNINGEN UNDER DAGENS RAMMEBETINGELSER
Trond Egil Hansen

57 Hva ønsket man å oppnå med fastlege-ordningen
Bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten ved : Fast allmennlege til alle som ønsker det Dermed økt kontinuitet i lege-pasientforholdet Helhetsansvar for diagnostikk og behandling En instans som koordinerer helsetjenestene rundt den enkelte pasient, og henviser til øvrige helsetjenester ved behov Mer rasjonell utnyttelse av helseressurser Trond Egil Hansen

58 Fastlegeordningen – positiv evaluering
Befolkningen er fornøyd med ordningen Fastlegen er den offentlige tjenesteleverandør med høyest brukertilfredshet Legene er fornøyd med ordningen Høy stabilitet blant fastlegene Faglig tilfredsstillende å ha en avgrenset pasientpopulasjon Trond Egil Hansen

59 Hovedkonklusjoner fra evalueringen av fastlegeordningen
Rimelig balanse med hensyn på legedekning Høy stabilitet blant fastlegene Gjennomsnittlig pasient-fastlegerelasjon er omlag 8 år Kvinneandelen øker mindre enn for andre legespesialiteter Overkommelig vaktbelastning rekrutterer Ventetid på time oppleves lang Telefontilgjengeligheten største utfordring Trond Egil Hansen

60 Fastlegen får nye oppgaver
Flere pasienter med sammensatte og alvorlige sykdommer Utvidet ansvar for pasienter med psykiske lidelser Flere behandlingsmuligheter og utvidet ansvar for rusavhengige Viktig deltaker i arbeidet med individuell plan Deltager i dialogmøter ved 7 og 26 ukers sykmelding Sykehjem (Volum, finansiering) Helsestasjon, skolehelsetjeneste, fengsel Samtidig skal fastlegen være tilgjengelig ved akutt sykdom for alle på listen Trond Egil Hansen

61 FASTLEGEORDNINGEN – FRAMTIDAS RAMMEBETINGELSER
Trond Egil Hansen

62 UTFORDRINGER Dimensjonering Nye arbeidsoppgaver Arbeidsfordeling
Koordinator-/portnerrollen Rekruttering (mange gamle allmennleger, få ledige hjemler) Forskning/fagutvikling Trond Egil Hansen

63 Fremtidige utfordringer –parallelle prosesser
Arbeidsgrupper i Helsedirektoratet der Legeforeningen også var representert, for eksempel ”Utviklingsstrategi for legetjenesten i kommunene” Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt (Kompetansesenteret i Bergen) Allmennmedisin 2020 – Legeforeningens rapport Tillit-trygghet-tilgjengelighet Stortingsmelding 47 - Samhandlingsreformen Trond Egil Hansen

64 Samhandlingsreformen
Kapasitetsøkning i allmennlegetjenesten (ikke tallfestet, men stortingsmeldingen viser til Helsedirektoratets rapport som konkluderte med behov for 2000 nye leger til kommunehelsetjenesten) 2000 nye legeårsverk til kommunehelsetjenesten er ikke det samme som 2000 nye fastleger. Legetjenesten i kommunehelsetjenesten omfatter også viktige legeoppgaver som legetjeneste i sykehjem og legevakt. Trond Egil Hansen

65 Samhandlingsreformen
Troen på forebyggende tiltak i helsevesenets regi er sterkt overdrevet. Forebyggende og helsefremmende arbeid må omfatte beslutninger og tiltak i alle samfunnssektorer og kan føre til at flere holder seg friske lengre, men kan ikke forventes å gi innsparinger i helsevesenet, verken på kort eller lengre sikt. Trond Egil Hansen

66 Samhandlingsreformen
Noen av incentivene som samhandlingsreformen har nevnt, vil være direkte destruktive, som en dreining av finansieringsordningen for fastlegeordningen i retning av mer uttelling på basistilskuddet og respektivt mindre på takster. Det vil pasienter med store behov for fastlegens tjenester tape på. Trond Egil Hansen

67 Samhandlingsreformen
Bruk av pålegg til fastlegene om offentlig legearbeid er en dårlig løsning både ved å gi sykehjemsbeboere dårligere tjenester enn de fortjener, og ved alvorlig å svekke fastlegenes mulighet for fortsatt å gi et godt tilbud til de som hun/han er fastlege for. Kommunene må i stedet etablere det antall kommunale legestillinger de trenger for å få dekket sine behov for offentlig legearbeid, og tilby arbeidsforhold som er gode nok til at stillingene tiltrekker seg søkere. Trond Egil Hansen

68 Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt
Forskrift om legevakt Oppdragsdokument Vaktkompetanse, bakvaktordninger /trening Vaktdistrikt Vaktlokaler Journalsystem Fastlønn på legevakt Trond Egil Hansen

69 Ny folkehelselov Folkehelsearbeid blir et ansvar for kommunen (før kommunehelsetjenesten) Lovfester kommunens plikt til å ha kommuneoverlege Trond Egil Hansen

70 Ny nasjonal helseplan Varsler økt kommunal styring av fastlegene
Varsler endring i finansiering av fastlegeordningen Trond Egil Hansen

71 Hvordan skal fastlegene forholde seg?
Samhandlingsreformen kan ikke bli vellykket uten en tydelig styrking av fastlegenes rolle. Fastlegene må involveres i kommunenes systemarbeid i samhandlingsreformen. Fastlegene må bli målt på kvalitet, men systemene for dette må utvikles i et samarbeid mellom myndighetene og fastlegene selv. Trond Egil Hansen

72 Hvordan skal fastlegene forholde seg?
Hvis fastlegene skal gjøre mer, må vi bli flere. Økt aktivitet i kommunehelsetjenesten generelt og hos fastlegene spesielt må finansieres. Det vi hittil har sett av økonomiske virkemidler vil ikke understøtte dette. Tvert i mot har kommunenes medfinansieringsansvar for spesialisthelsetjenester vist seg å koste mer enn det kommunene får tilført. Trond Egil Hansen

73 Hva nå? Vi har fått en forskrift som ikke ødelegger fastlegeordningen, men som heller ikke løser de utfordringene vi har Legeforeningen håper på kunne bygge videre på et konstruktivt samarbeid med departementet og KS/Oslo kommune Vi har felles mål om å utvikle en enda bedre fastlegeordning Trond Egil Hansen

74 Hva er det vi trenger? Fastlegeordningen bør fortsatt styres gjennom et trepartssamarbeid mellom Staten, KS og Legeforeningen. Dette gir eierskap, engasjement og forpliktelse. Kommunikasjons- og samarbeidsarenaer mellom leger og kommuner bør styrkes. Dette gjøres best gjennom utvikling av avtaleverk og finansieringsordninger. Folketrygdlovens finansieringsgrunnlag bør moderniseres. Det må bli tillatt for fastlegen å drive generell forebygging innenfor normaltariffen. Trond Egil Hansen

75 Hva er det vi trenger? Fjerning av dagens hindringer for finansiering av sykebesøk og oppsøkende virksomhet. Sikker elektronisk kommunikasjon lege-pasient hvor helseopplysninger kan drøftes. Fastlegen bør ha rett til å henvise til innleggelse på kommunal institusjon. Trond Egil Hansen

76 Hva er det vi trenger? Tilrettelegging for kvalitetsutviklingsarbeid i fastlegepraksis Det må foretas en gjennomgang av befolkningens og myndighetenes forventninger til oppgaver og tilgjengelighet i fastlegeordningen. Antall fastleger må dimensjoneres i forhold til disse forventningene. Vi trenger en opptrappingsplan for fastlegeordningen Trond Egil Hansen

77 Opptrappingsplan En opptrappingsplan for fastlegeordningen har ikke bare fokus på økt kapasitet, men også på kompetanse og kvalitet i fastlegeordningen. Flere fastleger Krav til spesialitet i allmennmedisin Etablering av SKIL, krav til lokalt kvalitetsarbeid Trond Egil Hansen

78 Opptrappingsplanens 3 K-er
Kapasitet Kompetanse Kvalitet Trond Egil Hansen

79 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
Trond Egil Hansen


Laste ned ppt "Fastlegeordningens rammebetingelser, ny fastlegeforskrift, samhandlingsreformen. Hva betyr dette for fastlegen? Trond Egil Hansen Fastlege i Bergen Tidligere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google