Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fastlegeordningens rammebetingelser, ny fastlegeforskrift, samhandlingsreformen. Hva betyr dette for fastlegen? •Trond Egil Hansen •Fastlege i Bergen •Tidligere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fastlegeordningens rammebetingelser, ny fastlegeforskrift, samhandlingsreformen. Hva betyr dette for fastlegen? •Trond Egil Hansen •Fastlege i Bergen •Tidligere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fastlegeordningens rammebetingelser, ny fastlegeforskrift, samhandlingsreformen. Hva betyr dette for fastlegen? •Trond Egil Hansen •Fastlege i Bergen •Tidligere leder for Allmennlegeforeningen •og visepresident i Legeforeningen

2 03.07.2014Trond Egil HansenSide 2 DISPOSISJON •Historikk •Rammebetingelser - lover, forskrifter, avtaleverk •Fastlegeordningen under dagens og morgendagens rammebetingelser. •Utfordringer/framtidas rammebetingelser •Spørsmål/diskusjon

3 03.07.2014Trond Egil HansenSide 3 HISTORIKK •Allerede på 60-tallet hentet norske allmennleger kunnskaper om listesystemet gjennom studiereiser til Danmark, England og Nederland •Første skriftlige omtale: ”Tanker om morgendagens primærhelsetjeneste” – hefte 1978 •1982. DNLF nedsatte ”Generalplanutvalget for allmennmedisin”, der fastlegeordningen ble omtalt som noe som burde overveies

4 03.07.2014Trond Egil HansenSide 4 HISTORIKK •1988: Både APLF (nåværende AF) og OLL (nåværende LSA) programfestet at modell for nærmere tilknytning mellom lege og pasient burde utprøves. •Kommunehelseloven 1984: I forarbeidene ble ulike organisasjonsmodeller drøftet. Kommunene ble anbefalt å organisere helsetjenesten etter ”områdemodellen”. Fastlønn eller privatpraksis med driftstilskudd

5 03.07.2014Trond Egil HansenSide 5 HISTORIKK •Treårig forsøksprosjekt 1993-1996: Tromsø, Trondheim, Lillehammer, Åsnes. •Stortingsmelding 36 (1989-90): Anbefalte å prøve ut listesystem, spesielt med tanke på svake grupper. Departementet pålagt å sette i verk prøveordning. •Økonomi: 50/50 pro capita/aktivitetsbasert

6 03.07.2014Trond Egil HansenSide 6 HISTORIKK •Stortingsmelding nr. 23 (1996-97) tok til orde for innføring av en fastlegeordning, med videreføring av 50/50 mhp. økonomi. •11. Juni 1997: Stortinget vedtok å innføre fastlegeordning. Avlønning 30/70 procapita/aktivitetsbasert

7 03.07.2014Trond Egil HansenSide 7 RAMMEBETINGELSER •LOVER •FORSKRIFTER •AVTALEVERK

8 03.07.2014Trond Egil HansenSide 8 LOV, FORSKRIFT OG AVTALEVERK: Her er det mye å sette seg inn i! •Ingen kan huske alt. •Slå opp ved behov. •Les alle avtaler grundig. Søk råd ved tvil. •Kompetanse på formalia er svært variabel i kommunene. •Sørg for å ha eller være en god tillitsvalgt!

9 03.07.2014Trond Egil HansenSide 9 Lover og forskrifter kan lastes ned fra •Lovdata.no

10 03.07.2014Trond Egil HansenSide 10 Alle sentrale avtaler kan lastes ned fra •Legeforeningen.no Under fanen Arbeidsliv og jus

11 03.07.2014Trond Egil HansenSide 11 Rammebetingelser - lover •Lover vedtas av Stortinget

12 03.07.2014Trond Egil HansenSide 12 Rammebetingelser - lover •Lov om folketrygd •Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester •Helsepersonell loven •Lov om pasientrettigheter •Lov om folkehelsearbeid

13 03.07.2014Trond Egil HansenSide 13 Rammebetingelser - forskrifter •Forskrifter fastsettes av departement/regjering •Må ha hjemmel i lov

14 03.07.2014Trond Egil HansenSide 14 Rammebetingelser - forskrifter •Forskrift om fastlegeordning i kommunene. •Forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus •Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon •Forskrift om pasientjournal •Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

15 03.07.2014Trond Egil HansenSide 15 Rammebetingelser - forskrifter •Forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen •Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket •Forskrift om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre •Forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter

16 03.07.2014Trond Egil HansenSide 16 Rammebetingelser - forskrifter •Forskrift om elektronisk kommunikasjon ved fremsetting av krav om direkte økonomisk oppgjør til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). •Forskrift om unntak fra pålegg om innsending av krav om direkte økonomisk oppgjør elektronisk over linje •Forskrift om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften) •Forskrift om registre for administrering og samordning av syketransport (syketransportregisterforskriften) •Forskrift om utlevering av frikort og refusjon av betalte egenandeler uten at det er satt fram krav

17 03.07.2014Trond Egil HansenSide 17 Rammebetingelser - forskrifter •Forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten •Forskrift om unntak fra pålegg om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

18 03.07.2014Trond Egil HansenSide 18 Rammebetingelser - forskrifter •Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten •Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon •Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator •Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

19 03.07.2014Trond Egil HansenSide 19 Rammebetingelser - forskrifter •Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie •Forskrift om vederlag for legehjelp og fysikalsk behandling ved kommunens helsetjeneste. •Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.

20 03.07.2014Trond Egil HansenSide 20 Rammebetingelser - forskrifter •Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten •Forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling. •Forskrift om samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell med båt.

21 03.07.2014Trond Egil HansenSide 21 Rammebetingelser - forskrifter •Forskrift om smittevern i helsetjenesten •Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram •Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

22 03.07.2014Trond Egil HansenSide 22 Rammebetingelser - forskrifter •Forskrift om pliktmessig avhold for helsepersonell •Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse •Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek •Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering

23 03.07.2014Trond Egil HansenSide 23 Rammebetingelser - forskrifter •Forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l. •Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister •Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l. •Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret

24 03.07.2014Trond Egil HansenSide 24 Rammebetingelser - forskrifter •Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret •Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister •Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer

25 Rammebetingelser - forskrifter •Forskrift om arbeidsavklaringspenger •Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet •Forskrift om egenandelstak 1 •Forskrift om egenandelstak 2 •Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter •Forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land 03.07.2014Trond Egil HansenSide 25

26 Rammebetingelser - forskrifter •Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter •Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom •Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog 03.07.2014Trond Egil HansenSide 26

27 Rammebetingelser - forskrifter •Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi •Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor •Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog •Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp 03.07.2014Trond Egil HansenSide 27

28 Rammebetingelser - forskrifter •Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) •Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) •Forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger 03.07.2014Trond Egil HansenSide 28

29 Rammebetingelser - forskrifter •Forskrift om tilretteleggingstilskudd •Forskrift om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen •Forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel •Forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk 03.07.2014Trond Egil HansenSide 29

30 03.07.2014Trond Egil HansenSide 30 Rammebetingelser - avtaler •Statsavtalen om FLO •Rammeavtalene mellom KS/Oslo og Legeforeningen om fastlegeordning i kommunene. •Sentral forbundsvis særavtale (SFS 2305) mellom KS og Legeforeningen. (Legevakt, turnus, bistillinger med mer) -inngår for Oslos vedkommende i Rammeavtalen. •Kollektivavtale mellom HELFO og Legeforeningen om direkte oppgjør for utgifter til legehjelp. •Individuell fastlegeavtale.

31 03.07.2014Trond Egil HansenSide 31 Rammebetingelser - diverse •Internavtaler •Selskapsform •Økonomi •Regnskap •Vikar •Inn og uttredelse •Obs. Viktig med god internavtale !

32 03.07.2014Trond Egil HansenSide 32 Lover – Lov om folketrygd •§ 5-4. Legehjelp •Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege. •Stønad til legehjelp gis bare dersom legen har fastlegeavtale med kommunen, jf. kommunehelsetjenesteloven § 5-1, eller avtale om driftstilskott med regionalt helseforetak, jf. lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a tredje ledd. Det kreves ikke fastlegeavtale eller avtale om driftstilskott når legehjelpen gis av kommunal legevakt eller gjelder øyeblikkelig hjelp. •Retten til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse er avgrenset til å gjelde sykdom, skade eller lyte, med noen spesifikke unntak.

33 03.07.2014Trond Egil HansenSide 33 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene •Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i Norge får en fast allmennlege å forholde seg til. •Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige allmennlegetjenester. •Kommunen skal organisere fastlegeordningen og sørge for at personer som ønsker det, får tilbud om plass på fastleges liste. •Kommunen skal sørge for at et tilstrekkelig antall leger deltar i fastlegeordningen.

34 03.07.2014Trond Egil HansenSide 34 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene •Fastlegens listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus for innbyggerne på listen dersom ikke annet er presisert i lov eller forskrift. •Fastlegen skal prioritere personene på sin liste foran andre, med unntak av lovpålagte øyeblikkelig hjelp-henvendelser eller andre forpliktelser som er pålagt i medhold av lov, forskrift eller som er avtalt med kommunen.

35 03.07.2014Trond Egil HansenSide 35 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene •Fastlege i fulltidspraksis kan pålegges å delta inntil 7,5 timer per uke i andre allmennlegeoppgaver i kommunen, for eksempel i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sykehjem og fengsler. Før pålegg gis skal kommunen søke å inngå frivillige avtaler om utføring av disse oppgavene. Fastlegens deltakelse i administrative møter med kommunen skal iberegnes i de 7,5 timene.

36 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene •Fastlegen plikter å delta i: •a) Kommunal eller interkommunal legevakt utenfor ordinær åpningstid •b) Kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-tjeneste i kontortid, herunder tilgjengelighet i helseradionettet/nødnettet og ivaretakelse av utrykningsplikten •Deltakelse i kommunal legevakt eller interkommunal legevakt utenfor ordinær åpningstid kommer i tillegg til andre allmennlegeoppgaver kommunen kan pålegge fastlegen å utføre 03.07.2014Trond Egil HansenSide 36

37 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene •Kommunen kan frita fastlegen fra plikt til legevaktdeltakelse etter første ledd bokstav a, når legen av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. •Fastlegen har rett til fritak til legevaktdeltakelse etter første ledd bokstav a når legen: •er over 60 år •er gravid i de tre siste måneder av svangerskapet eller når graviditeten er til hinder for deltakelse •ammer barn som er under ett år 03.07.2014Trond Egil HansenSide 37

38 03.07.2014Trond Egil HansenSide 38 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene •Blir person som står på fastleges liste inntatt i helseinstitusjon eller annen institusjon med organisert legetjeneste, overføres ansvaret til institusjonen. Vedkommende blir likevel stående på fastlegens liste, og fastlegen har ansvaret for tilrettelegging av allmennlegetilbudet til denne ved utskrivning. Ved behov for slik tilrettelegging plikter institusjonen å orientere fastlegen på forhånd. Institusjonen skal gi fastlegen epikrise ved utskrivning.

39 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene •Fastlegen skal drive sin virksomhet i tråd med oppdatert kunnskap og nasjonale faglige retningslinjer. •Fastlegen skal tilstrebe å redusere risiko for uønskede hendelser i sin virksomhet. •Fastlegen skal, basert på foreliggende journalinformasjon, søke å ha oversikt over innbyggere på listen der medisinskfaglig oppfølging og koordinering er nødvendig. 03.07.2014Trond Egil HansenSide 39

40 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene •Fastlege som har eller mottar informasjon om at personer på listen har behov for helsehjelp, men selv ikke søker hjelp, skal tilby konsultasjon eller hjemmebesøk. Dette gjelder bare i tilfeller hvor pasienten har en påvist lidelse, og det fra en medisinsk vurdering er et åpenbart behov for behandling eller oppfølging. •Fastlegen skal, basert på en medisinsk vurdering av behov, tilby forebyggende tiltak til personer der det avdekkes betydelig risiko for utvikling eller forverring av sykdom eller funksjonssvikt. De helsemessige risikofaktorene skal kartlegges av legen ut fra hva som er relevant for den kliniske problemstillingen. 03.07.2014Trond Egil HansenSide 40

41 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene •Fastlegen skal kunne motta og vurdere alle typer henvendelser i sin åpningstid. •Fastlegen skal prioritere listeinnbyggerne ut i fra en konkret medisinsk vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. Listeinnbyggeren skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager. •Systemet for mottak av telefonhenvendelser skal innrettes slik at 80 prosent av alle henvendelser normalt kan besvares innen to minutter. •Fastlegen skal kunne motta timebestilling elektronisk. •Fastlegen skal innrette sin praksis slik at listeinnbyggere som må ha øyeblikkelig hjelp, kan mottas og vurderes i åpningstiden 03.07.2014Trond Egil HansenSide 41

42 Forskrift om fastlegeordningen i kommunene •Fastlegen skal gi tilbud om hjemmebesøk til egne listeinnbyggere: •a) som på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsevne ikke er i stand til å møte til konsultasjon på legekontoret eller •b) når dette anses nødvendig for å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp •Fastlegen skal ut fra en medisinsk vurdering prioritere når hjemmebesøk skal foretas. I denne vurderingen kan legen ta hensyn til reiseavstand til pasienten, og om egen sikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt. 03.07.2014Trond Egil HansenSide 42

43 03.07.2014Trond Egil HansenSide 43 Listelengde •Gjennomsnitt om lag 1150, har vært stabilt •Svært liten andel av listene er over 2000 •Men disse trekker stor oppmerksomhet fra myndigheter og media •Ved undersøkelser av ventetid og tilgjengelighet presterer leger med lange lister godt, antagelig fordi de er så mye tilstede på kontoret. Leger med korte lister, har oftere andre arbeidsoppgaver, som bringer dem vekk fra legekontoret, slik at de ikke kan tilby like god tilgjengelighet og like kort ventetid.

44 03.07.2014Trond Egil HansenSide 44 Listelengde •Arbeidsmengden på konstant listelengde er økende. •Særlig har omfanget av arbeidsoppgaver utenom de direkte pasientrettede økt. •Hvis fastlegene som gruppe skal gjøre mer, må vi bli fler. •Flere fastleger vil bety kortere gjennomsnittlig listelengde. •Men vi ser ikke grunn til å kreve at pasienter som er vel tilfreds med å ha en lege med lang liste som fastlege, skal pålegges å skifte.

45 03.07.2014Trond Egil HansenSide 45 Avtaleverket - statsavtalen •Avtale mellom staten ved Helse- og omsorgs- departementet, KS og de regionale helseforetakene på den ene siden og Den norske legeforening på den andre siden, om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og spesialister med avtalepraksis

46 03.07.2014Trond Egil HansenSide 46 Avtaleverket - statsavtalen •Avtalen omfatter økonomiske vilkår for leger i fastlegeordningen, bestemmelser om listeregulering, tilskudd til leger i særskilte kommuner og bestemmelser om godtgjøring i kommuner der fastlegeordningen er suspendert. •Avtalen omfatter bestemmelser om honorartakster for allmennleger og for legespesialister med avtalepraksis (Normaltariffen)

47 03.07.2014Trond Egil HansenSide 47 Avtaleverket - statsavtalen •Regulerer pro capita ( p.t. kr. 407,- pr pasient/år) •Binder partene til Normaltariffen •Regulerer avsetninger til utdanningsfondene, SOP, kvalitetsfondene, og Allmennmedisinsk forskningsfond

48 03.07.2014Trond Egil HansenSide 48 Avtalene mellom KS/Oslo og Dnlf om fastlegeordning i kommunene – Rammeavtalene Regulerer: •Samarbeidsutvalg/allmennlegeutvalg •Utlysning/søknad/tildeling av hjemmel – nemnd •Samarbeidsavtaler i rekrutteringssvake kommuner, herunder overdragelse av disse

49 03.07.2014Trond Egil HansenSide 49 Avtalene mellom KS/Oslo og Dnlf om fastlegeordning i kommunene – Rammeavtalene •Regulerer utbetaling av basisgodtgjørelse/utjamningstilskudd •Veiledning turnusleger/”EØS-kandidater” •Plikt til offentlig legearbeid •Fravær •Inntak av vikar •Deleliste

50 03.07.2014Trond Egil HansenSide 50 Rammeavtalene. Offentlig legearbeid •Kun allmennmedisin •Inntil 7,5 timer/uke (ved full tids hjemmel) •Veiledning av turnusleger/”EØS-leger” går til fradrag. •Primært frivillig. Pålegg etter kunngjøring •Skal søkes fordelt likt på legene •Kommunal lønn/honorar? Oslo: Honorar •Praksiskompensasjon •Krav til utlysning •Krav på rettsvern som ansatt

51 03.07.2014Trond Egil HansenSide 51 Rammeavtalene. Allmennlegenes plikter •Arbeidsplikt 44 uker/år •Full kurativ virksomhet = 28 timer/uke åpningstid •Inntil 8 uker per år kollegial fraværsdekning: •Ordinært fravær •Tilstrekkelig legedekning i ferier mm

52 03.07.2014Trond Egil HansenSide 52 Rammeavtalen med KS – Korrigerende tiltak ved avtalebrudd •Ved brudd på bestemmelser i fastlegeforskriften, rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen eller individuell avtale kan kommunen be om retting av forholdet. •Varsel om retting skal gis skriftlig og begrunnes. Frist for retting av forholdet skal være rimelig. Legen har rett til å uttale seg før et formelt varsel gis. Hver av partene kan kreve et møte om saken. •Dersom legen etter fristens utløp ikke har rettet forholdet, kan kommunen gi legen en skriftlig advarsel om at det vil bli iverksatt trekk i basistilskuddet dersom ikke forholdet rettes uten unødig opphold.

53 Rammeavtalen med KS – Korrigerende tiltak ved avtalebrudd •Dersom legen etter advarsel ikke har rettet forholdet uten unødig opphold, kan kommunen holde tilbake inntil 20 % av basistilskuddet hver måned inntil forholdet er rettet. •Kommunen skal ved sin skjønnsmessige vurdering av om basistilskuddet skal holdes tilbake legge vekt på type mangel, omfang av mangel, grovhet mv. •Kommunens vedtak om trekk i basistilskuddet er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. •Saken skal drøftes mellom KS og Legeforeningen dersom en av partene krever det. •Ved retting av forholdet utbetales fullt basistilskudd. Tilbakeholdt basistilskudd i bruddperioden utbetales. 03.07.2014Trond Egil HansenSide 53

54 03.07.2014Trond Egil HansenSide 54 SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE – SFS –2305 •Praksiskompensasjon for kommunale oppgaver •Beredskapsgodtgjørelse legevakt •Lønn IKL •Organisering av øyeblikkelig hjelp •Lønn og en del sosiale rammevilkår for turnusleger •Noen bestemmelser for samfunnsmedisin

55 03.07.2014Trond Egil HansenSide 55 SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE – SFS –2305 •Partene har avtalt vilkår i denne avtalen som samlet sett innebærer at arbeidsmiljølovens bestemmelser om daglig og ukentlig arbeidstid mv., jf aml. kap. 10, ikke gjelder i forbindelse med legevakt og forlenget arbeidstid •6.1 Plikt til å delta i kommunalt organisert øyeblikkelig hjelp på dagtid •6.2 Legetjenesten i kommunen må være tilstrekkelig til også å dekke kommunens befolkningsansvar, også for tilreisende •6.3 Legen skal i sin åpningstid innrette sin praksis slik at øyeblikkelig hjelp-trengende kan mottas og vurderes. •7.1 Plikt til å delta i legevakt utenom ordinær åpningstid, gjelder ordinær allmennlegevakt (beredskap, konsultasjoner og sykebesøk).

56 03.07.2014Trond Egil HansenSide 56 FASTLEGEORDNINGEN UNDER DAGENS RAMMEBETINGELSER

57 03.07.2014Trond Egil HansenSide 57 Hva ønsket man å oppnå med fastlege- ordningen Bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten ved : •Fast allmennlege til alle som ønsker det •Dermed økt kontinuitet i lege-pasientforholdet •Helhetsansvar for diagnostikk og behandling •En instans som koordinerer helsetjenestene rundt den enkelte pasient, og henviser til øvrige helsetjenester ved behov •Mer rasjonell utnyttelse av helseressurser

58 03.07.2014Trond Egil HansenSide 58 Fastlegeordningen – positiv evaluering Befolkningen er fornøyd med ordningen •Fastlegen er den offentlige tjenesteleverandør med høyest brukertilfredshet Legene er fornøyd med ordningen •Høy stabilitet blant fastlegene •Faglig tilfredsstillende å ha en avgrenset pasientpopulasjon

59 03.07.2014Trond Egil HansenSide 59 Hovedkonklusjoner fra evalueringen av fastlegeordningen •Rimelig balanse med hensyn på legedekning •Høy stabilitet blant fastlegene •Gjennomsnittlig pasient-fastlegerelasjon er omlag 8 år •Kvinneandelen øker mindre enn for andre legespesialiteter •Overkommelig vaktbelastning rekrutterer •Ventetid på time oppleves lang •Telefontilgjengeligheten største utfordring

60 03.07.2014Trond Egil HansenSide 60 Fastlegen får nye oppgaver •Flere pasienter med sammensatte og alvorlige sykdommer •Utvidet ansvar for pasienter med psykiske lidelser •Flere behandlingsmuligheter og utvidet ansvar for rusavhengige •Viktig deltaker i arbeidet med individuell plan •Deltager i dialogmøter ved 7 og 26 ukers sykmelding •Sykehjem (Volum, finansiering) •Helsestasjon, skolehelsetjeneste, fengsel -Samtidig skal fastlegen være tilgjengelig ved akutt sykdom for alle på listen

61 03.07.2014Trond Egil HansenSide 61 FASTLEGEORDNINGEN – FRAMTIDAS RAMMEBETINGELSER

62 03.07.2014Trond Egil HansenSide 62 UTFORDRINGER •Dimensjonering •Nye arbeidsoppgaver •Arbeidsfordeling •Koordinator-/portnerrollen •Rekruttering (mange gamle allmennleger, få ledige hjemler) •Forskning/fagutvikling

63 03.07.2014Trond Egil HansenSide 63 Fremtidige utfordringer –parallelle prosesser •Arbeidsgrupper i Helsedirektoratet der Legeforeningen også var representert, for eksempel ”Utviklingsstrategi for legetjenesten i kommunene” •Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt (Kompetansesenteret i Bergen) •Allmennmedisin 2020 – Legeforeningens rapport Tillit-trygghet-tilgjengelighet •Stortingsmelding 47 - Samhandlingsreformen

64 03.07.2014Trond Egil HansenSide 64 Samhandlingsreformen •Kapasitetsøkning i allmennlegetjenesten (ikke tallfestet, men stortingsmeldingen viser til Helsedirektoratets rapport som konkluderte med behov for 2000 nye leger til kommunehelsetjenesten) •2000 nye legeårsverk til kommunehelsetjenesten er ikke det samme som 2000 nye fastleger. Legetjenesten i kommunehelsetjenesten omfatter også viktige legeoppgaver som legetjeneste i sykehjem og legevakt.

65 03.07.2014Trond Egil HansenSide 65 Samhandlingsreformen •Troen på forebyggende tiltak i helsevesenets regi er sterkt overdrevet. •Forebyggende og helsefremmende arbeid må omfatte beslutninger og tiltak i alle samfunnssektorer og kan føre til at flere holder seg friske lengre, men kan ikke forventes å gi innsparinger i helsevesenet, verken på kort eller lengre sikt.

66 03.07.2014Trond Egil HansenSide 66 Samhandlingsreformen •Noen av incentivene som samhandlingsreformen har nevnt, vil være direkte destruktive, som en dreining av finansieringsordningen for fastlegeordningen i retning av mer uttelling på basistilskuddet og respektivt mindre på takster. •Det vil pasienter med store behov for fastlegens tjenester tape på.

67 03.07.2014Trond Egil HansenSide 67 Samhandlingsreformen •Bruk av pålegg til fastlegene om offentlig legearbeid er en dårlig løsning både ved å gi sykehjemsbeboere dårligere tjenester enn de fortjener, og ved alvorlig å svekke fastlegenes mulighet for fortsatt å gi et godt tilbud til de som hun/han er fastlege for. •Kommunene må i stedet etablere det antall kommunale legestillinger de trenger for å få dekket sine behov for offentlig legearbeid, og tilby arbeidsforhold som er gode nok til at stillingene tiltrekker seg søkere.

68 03.07.2014Trond Egil HansenSide 68 Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt •Forskrift om legevakt •Oppdragsdokument •Vaktkompetanse, bakvaktordninger /trening •Vaktdistrikt •Vaktlokaler •Journalsystem •Fastlønn på legevakt

69 03.07.2014Trond Egil HansenSide 69 Ny folkehelselov •Folkehelsearbeid blir et ansvar for kommunen (før kommunehelsetjenesten) •Lovfester kommunens plikt til å ha kommuneoverlege

70 03.07.2014Trond Egil HansenSide 70 Ny nasjonal helseplan •Varsler økt kommunal styring av fastlegene •Varsler endring i finansiering av fastlegeordningen

71 03.07.2014Trond Egil HansenSide 71 Hvordan skal fastlegene forholde seg? •Samhandlingsreformen kan ikke bli vellykket uten en tydelig styrking av fastlegenes rolle. •Fastlegene må involveres i kommunenes systemarbeid i samhandlingsreformen. •Fastlegene må bli målt på kvalitet, men systemene for dette må utvikles i et samarbeid mellom myndighetene og fastlegene selv.

72 03.07.2014Trond Egil HansenSide 72 Hvordan skal fastlegene forholde seg? •Hvis fastlegene skal gjøre mer, må vi bli flere. •Økt aktivitet i kommunehelsetjenesten generelt og hos fastlegene spesielt må finansieres. •Det vi hittil har sett av økonomiske virkemidler vil ikke understøtte dette. •Tvert i mot har kommunenes medfinansieringsansvar for spesialisthelsetjenester vist seg å koste mer enn det kommunene får tilført.

73 03.07.2014Trond Egil HansenSide 73 Hva nå? •Vi har fått en forskrift som ikke ødelegger fastlegeordningen, men som heller ikke løser de utfordringene vi har •Legeforeningen håper på kunne bygge videre på et konstruktivt samarbeid med departementet og KS/Oslo kommune •Vi har felles mål om å utvikle en enda bedre fastlegeordning

74 03.07.2014Trond Egil HansenSide 74 Hva er det vi trenger? •Fastlegeordningen bør fortsatt styres gjennom et trepartssamarbeid mellom Staten, KS og Legeforeningen. Dette gir eierskap, engasjement og forpliktelse. •Kommunikasjons- og samarbeidsarenaer mellom leger og kommuner bør styrkes. Dette gjøres best gjennom utvikling av avtaleverk og finansieringsordninger. •Folketrygdlovens finansieringsgrunnlag bør moderniseres. Det må bli tillatt for fastlegen å drive generell forebygging innenfor normaltariffen.

75 03.07.2014Trond Egil HansenSide 75 Hva er det vi trenger? •Fjerning av dagens hindringer for finansiering av sykebesøk og oppsøkende virksomhet. •Sikker elektronisk kommunikasjon lege-pasient hvor helseopplysninger kan drøftes. •Fastlegen bør ha rett til å henvise til innleggelse på kommunal institusjon.

76 03.07.2014Trond Egil HansenSide 76 Hva er det vi trenger? •Tilrettelegging for kvalitetsutviklingsarbeid i fastlegepraksis •Det må foretas en gjennomgang av befolkningens og myndighetenes forventninger til oppgaver og tilgjengelighet i fastlegeordningen. Antall fastleger må dimensjoneres i forhold til disse forventningene. •Vi trenger en opptrappingsplan for fastlegeordningen

77 03.07.2014Trond Egil HansenSide 77 Opptrappingsplan •En opptrappingsplan for fastlegeordningen har ikke bare fokus på økt kapasitet, men også på kompetanse og kvalitet i fastlegeordningen. •Flere fastleger •Krav til spesialitet i allmennmedisin •Etablering av SKIL, krav til lokalt kvalitetsarbeid

78 Opptrappingsplanens 3 K-er •Kapasitet •Kompetanse •Kvalitet 03.07.2014Trond Egil HansenSide 78

79 03.07.2014Trond Egil HansenSide 79 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "Fastlegeordningens rammebetingelser, ny fastlegeforskrift, samhandlingsreformen. Hva betyr dette for fastlegen? •Trond Egil Hansen •Fastlege i Bergen •Tidligere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google