Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fastlegeordningens avtaleverk Bjørn Nordang Fastlege Nordkapp kommune Styremedlem Allmennlegeforeningen Grunnskurs B – Geilo 16. september 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fastlegeordningens avtaleverk Bjørn Nordang Fastlege Nordkapp kommune Styremedlem Allmennlegeforeningen Grunnskurs B – Geilo 16. september 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fastlegeordningens avtaleverk Bjørn Nordang Fastlege Nordkapp kommune Styremedlem Allmennlegeforeningen Grunnskurs B – Geilo 16. september 2013

2 Historikk •Tanken om listepasientordning ble fremmet av Aplf (nå AF) allerede på 1970-tallet •Studiereiser Danmark, England og Nederland •Treårig forsøksprosjekt 1993-1996: Tromsø, Trondheim, Lillehammer, Åsnes. Økonomi 50/50% per capita/aktivitetsbasert •Innført som landsdekkende ordning 1. juni 2001 Økonomi: 30/70% per capita/aktivitetsbasert Geilo 16/09/13 Bjørn Nordang Side 2

3 Hva ønsket man å oppnå •Fast allmennlege til alle som ønsker det •Kontinuitet i lege-pasientforholdet •Helhetsansvar for diagnostikk og behandling •Én instans som koordinerer helsetjenestene rundt den enkelte pasient, og henviser til øvrige helsetjenester ved behov •Mer rasjonell utnyttelse av helseressurser Geilo 16/09/13 Bjørn Nordang Side 3

4 RAMMEBETINGELSER for fastlegeordningen 1) LOVER 2) FORSKRIFTER 3) AVTALER Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 4

5 LOV, FORSKRIFT OG AVTALEVERK: Her er det mye å sette seg inn i! Geilo 16/09/12Bjørn NordangSide 5 •Ingen kan huske alt •Slå opp ved behov •Les alle avtaler grundig. Søk råd ved tvil •Kompetanse på formalia er svært variabel i kommunene •Sørg for å ha eller være en god tillitsvalgt!

6 LOVER Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 6 •Lov om folketrygd •Lov om helse- og omsorgtjenester i kommunene •Innført 1/1-2012 •Erstatter lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenesten i kommunene. •Helsepersonelloven •Lov om pasient og brukerrettigheter (pasientrettighetsloven)

7 FORSKRIFTER Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 7 •Forskrift om fastlegeordningen i kommunene •Forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus •Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon •Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

8 FORSKRIFTER Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 8 •Forskrift om •Egenandelsregister •Syketransportregister •Frikortutlevering •Elektronisk kommunikasjon med NAV •Unntak av elektronisk kommunikasjon med NAV •+++

9 AVTALER Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 9 •Statsavtalen om FLO •Rammeavtalen 1)Mellom KS og Dnlf og 2) Mellom Oslo og Dnlf - om fastlegeordningen i kommunene •Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Dnlf. •Inngår for Oslos vedkommende i Rammeavtalen •Kollektivavtalen mellom HELFO og Den norske legeforening om direkte oppgjør for utgifter til legehjelp •Individuell fastlegeavtale

10 NETTSTEDER Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 10 •Lover og forskrifter: •helsetilsynet.nohelsetilsynet.no •Regelverk •Lover •Forskrifter •lovdata.nolovdata.no •Sentrale avtaler: •www.legeforeningen.nowww.legeforeningen.no •Arbeidsliv og jus •Næringsdrivende leger •Ansatte leger.

11 LOV OM FOLKETRYGD Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 11 •§ 5-4. Legehjelp •Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege •Stønad til legehjelp gis bare dersom legen har fastlegeavtale med kommunen •Stønad til legehjelp fra kommunal legevakt eller ved øyeblikkelig hjelp, krever ikke fastlegeavtale •Retten til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse er avgrenset til å gjelde sykdom, skade eller lyte, med noen spesifikke unntak

12 LOV OM FOLKETRYGD Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 12 § 21.4 •NAV har rett til å innhente nødvendige opplysninger fra behandlingspersonell og andre som yter tjenester for trygdens regning •De som blir pålagt å gi opplysninger, plikter å gjøre dette uten godtgjørelse •De som blir pålagt å gi opplysninger, erklæringer og uttalelser, plikter å gjøre dette uten ugrunnet opphold og uten hinder av taushetsplikt •Erklæringer honoreres ( L-takst systemet)

13 PASIENTRETTIGHETSLOVEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 13 Innbyggerrettigheter: •Rett til å stå på liste: Alle bosatt i en kommune, asylsøkere og deres familiemedlemmer når de er medlem av folketrygden •Barn mellom 12 og 16 år kan selv velge fastlege •Ved omsorgsovertagelse velger barnevernet fastlege •Rett til å bytte fastlege 2 ganger i året •Rett til second opinion

14 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 14 •Ny forskrift fra 1. januar 2013 •Vesentlig endret fra forslaget lansert des. -2011

15 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 15 Kapittel 2 - Kommunens ansvar: •Organisering av fastlegeordningen •Inngå avtale med den enkelte lege om fastlegepraksis – ”Fastlegeavtale” •Utlyse- og tildele fastlegehjemler eller stillinger •Overføre nytilmeldte og personer fra fastlegelister der det er gjort reduksjon, til nyopprettet liste •Iverksette nødvendige tiltak i forbindelse med pasienter som utgjør en sikkerhetsrisiko

16 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 16 Kommunen kan kreve •at fastlegen deltar i andre allmennlegeoppgaver (max 7,5 timer/uke) •at fastlegen deltar i organisert legevaktordning utenfor kontortid og i kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-tjeneste i kontortid

17 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 17 Fastlegens plikter: •Ansvar for allmennlegetilbudet for de som står på listen •Plikt til å prioritere pasienter på sin liste med unntak av høyere eller lik plikt som følge av lov •Ansvar for tilrettelegging av allmennlegetilbudet ved utskrivelse fra helseinstitusjon eller annen institusjon med organisert legetjeneste for personer på listen

18 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 18 Fastlegens rettigheter: •Adgang til å ha fellesliste i gruppepraksis - Likevel én ansvarlig lege •Fastlege har rett til pr. capitatilskudd fra kommunen, egenandel fra pasienten og refusjon fra HELFO etter Normaltariffen •Utjevningstilskudd i kommuner med mindre enn 5000 innbyggere, (jfr. Statsavtalen)

19 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 19 Fastlegens rettigheter: •§12: Deltakelse i administrative møter skal iberegnes de pålagte inntil 7,5 timene med annet almennmedisinsk legearbeid •§13: Rett til fritak fra legevakt: •Initialt >55 år. HOD reverserte til >60 år i juni 2013 •Gravid siste tre mnd eller svangerskapet til hinder for deltakelse •Ammer barn under ett år

20 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 20 Kapittel 4 – Funksjons- og kvalitetskrav §18: Oppfølgingstilbud: •Fastlegen skal tilby konsultasjon eller hjemmebesøk til pasienter som ikke selv søker hjelp dersom det foreligger informasjon om en påvist lidelse, og det fra en medisinsk vurdering er et åpenbart behov for behandling eller oppfølging.

21 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 21 §19: Koordinering og samarbeid Fastlegen skal: •ivareta medisinskfaglig koordineringsrolle •samarbeide med relevante tjenesteytere •informere om, og medvirke til utarbeidelse av individuell plan (IP) for innbygger som har behov for langvarige og koordinerte tjenester

22 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 22 •§ 21 – Tilgjengelighet: •Listeinnbygger skal tilbys konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen 5 arbeidsdager •80% av telefonhenvendelsene skal normalt besvares innen to minutter •Fastlegen skal kunne motta timebestilling elektronisk •Fastlegen skal sørge for fraværsdekning i forbindelse med ordinært fravær ved for eksempel ferie, kurs og etterutdanning.

23 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 23 •§ 23: Hjemmebesøk •Fastlegen skal gi tilbud om hjemmebesøk til egne listeinnbyggere ved behov.

24 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 24 •§ 25: Legemiddelbehandling •Fastlegen skal koordinere legemiddelbehandlingen til listeinnbyggerne. •Legemiddellisten skal oppdateres ved endring eller informasjon om endring av medikasjonen. •Ved endring av medikasjon skal pas få oppdatert legemiddelliste.

25 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 25 •§ 26: Sykefraværsoppfølging Fastlegen skal: •delta i oppfølgingne av sykmeldte listeinnbyggere dersom fastlegen er sykmelder. •Bidra til å hindre eller utsette uførhet

26 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 26 •§ 29: Krav til rapportering •Fastlegen skal avgi nødvendige data til myndighetene (stat og kommune) •Staten eller kommunen i samarbeid med fastlegen, fastsetter hvilke data som skal avgis. •Alminnelige regler om taushetsplikt gjelder.

27 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 27 •§ 34 – Listetak: •Maks listelengde: 2500 personer •Listetak <500 må avtales med kommunen •Krav om reduksjon meldes kommunen med 6 måneders frist •Kan avtale kortere frist •Reduksjon ved tilfeldig uttrekk

28 FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 28 Kapittel 7 - Særlige tiltak ved legemangel: §37: Suspensjon •Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen suspendere plikten til å ha fastlegeordning •Suspensjon kan bare skje dersom det er søkt lokale løsninger og kommunen vil være ute av stand til å oppfylle forpliktelsene i minst 3 mndr. •Suspensjon kan vedtas for inntil ett år av gangen

29 STATSAVTALEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 29 •Avtale mellom staten ved Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunenes Sentralforbund og de regionale helseforetakene på den ene siden og Den norske legeforening på den andre siden, om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og spesialister med avtalepraksis

30 STATSAVTALEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 30 Avtalen omfatter: •Bestemmelser om listeregulering •Tilskudd til leger i særskilte kommuner •Godtgjøring i kommuner der fastlegeordningen er suspendert •Honorartakster for allmennleger og for legespesialister med avtalepraksis (Normaltariffen)

31 STATSAVTALEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 31 •Regulerer per capita •Fra 1/7-13: kr. 407,- pr pasient/år) •Binder partene til Normaltariffen •Regulerer avsetninger til utdanningsfondene, Syke- og pensjonsordningen (SOP), kvalitetsfondene, og Allmennmedisinsk forskningsfond

32 RAMMEAVTALEN Avtalepartner KS/Oslo - Dnlf Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 32 •Del IGenerelle bestemmelser •Del IIUtvalg i fastlegeordningen •Del IIIKommunens oppgaver •Del IVLegens oppgaver •Del VTurnusleger og offentlig legearbeid mv. •Del VITilgjengelighet og fravær Varighet av individuelle avtaler Tvister

33 RAMMEAVTALEN – DEL II Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 33 Allmennlegeutvalg •Alle allmennleger i en kommune er automatisk medlem av ALU •Skal bidra til samarbeid mellom legene i kommunen for å ivareta legenes oppgaver •Kommunen skal ta initiativ til at allmennlegeutvalget etableres •Legene har møteplikt •Utvalget konstituerer seg selv og velger leder

34 RAMMEAVTALEN – DEL II Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 34 Allmennlegeutvalg •Kommunen skal stille møtelokaler til disposisjon •Velge representanter til samarbeidsutvalget •Fremme saker overfor samarbeidsutvalget •Kommunens medisinsk-faglige rådgiver kan ikke velges til samarbeidsutvalget

35 RAMMEAVTALEN – DEL II Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 35 Samarbeidsutvalg •Formalisert samarbeid allmennlegene/kommune •Kommunen oppretter utvalget som skal ha like mange representanter fra legene og kommunen, minimum 2 fra hver •Skal sikre samarbeid mellom legene og kommunen, og sikre legene innflytelse på drift av legetjenesten

36 RAMMEAVTALEN – DEL II Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 36 Samarbeidsutvalg •Funksjonstid 2 år •Utvalget konstituerer seg selv og velger leder, partene veksler mellom ledelse for 1 år av gangen •Det skal tilstås møtegodtgjørelse etter kommunens regulativ

37 RAMMEAVTALEN – DEL II Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 37 SAMARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER: Gi råd i saker som gjelder: •Fastlegeordningen, slik den er beskrevet i lov, forskrift og avtaleverk •Planlegging av allmennlegetjenesten •Oppretting av legehjemler •Søkerlister •Flytting av praksis

38 RAMMEAVTALEN – DEL II Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 38 SAMARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER: Gi råd i saker som gjelder: •Midlertidig legemangel •Serviceerklæringer for legekontorene •Håndtering av truende og voldelige pasienter •Kollegial fraværsdekning og vikarordninger •Fordeling og tilplikting av offentlige oppgaver

39 RAMMEAVTALEN – DEL II Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 39 SAMARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER: Gi råd i saker som gjelder: •Kvalitetsarbeid (ventetid, telefontilgjengelighet, sykebesøk til egne pasienter mv.) •Generelt om listelengde og listereduksjon •Organisering av legevakt, herunder vaktfritak •Suspensjon av ordningen

40 RAMMEAVTALEN – DEL II Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 40 Samarbeidsutvalget skal ikke behandle: •saker av personlig karakter med mindre berørte leger samtykker i det •saker som vedrører brudd på profesjonsplikter etter helsepersonelloven

41 RAMMEAVTALEN – DEL III Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 41 Kommunens oppgaver: •Administrasjon av avtalehjemler •Plikt til organisering av fastlegeordningen •Informasjon •Til leger om planer i kommunehelsetjenesten •Til befolkningen om fastlegeordningen •Økonomiske forpliktelser •Utbetaling av basistilskudd, pluss evt. utjevningstilskudd

42 RAMMEAVTALEN – DEL IV Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 42 Legenes oppgaver: •Ansvar for egne listepasienter •Vikarplikt innenfor avtalt åpningstid •Øyeblikkelig hjelp •Tilgjengelighet (iht. fastlegeforskriften §21) •Samarbeid med kommunen •Minst ett årlig møte for å drøfte legens virksomhet i forhold til kommunale mål, retningslinjer, planer og vedtak.

43 RAMMEAVTALEN – DEL V Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 43 Annet kommunalt legearbeid mv. •Primært frivillig. Krav til utlysning •Kan kreve listereduksjon •Pålegg etter kunngjøring •Inntil 7,5 timer/uke (ved full tids hjemmel) •Kun allmennmedisinske oppgaver •Skal søkes fordelt likt på legene •Kommunal lønn/honorar? Oslo: Honorar •Praksiskompensasjon

44 RAMMEAVTALEN – DEL V Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 44 •Turnusveiledning: •Avtales. Kan ikke pålegges •Kommunen lønner turnuslegen, dekker driftsutgifter i praksis og mottar inntjeningen •Lønn avtales: 3 timers veiledning i uka •Veiledning lege for rett til trygderefusjon (3 år) •1 år etter turnus (2 år veiledning studiet/turnus) •Regnes som andre allmennlegeoppgaver •Lønn som turnusveiledning: Minimum 2 timer i uka •Rimelig telefontilgjengelighet

45 RAMMEAVTALEN – DEL V Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 45 •Tid til veiledning av turnusleger/”EØS-leger” går til fradrag fra pålagt 7,5 timer offentlig allmennmedisinske oppgaver •Veiledning medisinstudenter •Kommunen uvedkommende •Reduserer ikke legens forpliktelser overfor kommunen

46 RAMMEAVTALEN – DEL VI Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 46 Tilgjengelighet og fravær •Arbeidsplikt 44 uker i året •Full kurativ praksis: Åpningstid minst 28 timer/uke •Inntil 8 uker per år kollegial fraværsdekning: •Ordinært fravær •Tilstrekkelig legedekning i ferier mm

47 RAMMEAVTALEN – DEL VI Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 47 •Rett til utvidet fravær fra praksis ved: •Kurs mm for å oppnå/vedlikeholde spesialiteten i alm. •Forskning på doktorgradsnivå •Fagforeningsarbeid eller offentlige verv (10 dager) •Egen sykdom •Barns sykdom •Svangerskap/fødsel/adopsjon •Ordinær verneplikt eller siviltjeneste •Rett til vikar ved fravær

48 SENTRAL FORBUNDSSVIS SÆRAVTALE Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 48 Avtalepartner: KS og Dnlf (Oslo: Inngår i rammeavtalen) •Oppsagt til revisjon fra 1. juli 2012 •Forhandlet på overtid: BRUDD 6. sept 2013 •Tvisteløsning: Nemndsbehandling •Forhandlet om •Minimumsvern for leger i legevakt •Regulering satser for legevaktsarbeid •Turnuslegelønn •Godtgjøring •Gammel avtale gjelder inntil nemndsavgjørelse

49 SENTRAL FORBUNDSSVIS SÆRAVTALE Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 49 Avtalepartner: KS og Dnlf (Oslo: Inngår i rammeavtalen) § 3: Lønnsforhold •All lønn forhandles lokalt! (unntatt turnusleger) § 4: Arbeidstid •Normalarbeidstid 37,5 timer/uke •Legevakt i tillegg. Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser gjelder ikke legevakt

50 SENTRAL FORBUNDSSVIS SÆRAVTALE Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 50 § 5: Praksiskompensasjon •Fastsettes sentralt, skala fra 1 – 24 t/uke •Ikke lønn § 6: Kommunalt organisert ø.hj. på dagtid •Fastleger har ansvar og plikt til ø.hj. for sine listepasienter •Kommunen bekoster nødvendig ø.hj. sambandsutstyr eller telefonnummer •I kommuner <20 000 innbyggere kan kommunen organisere at minst en lege har ø.hj. ansvar til enhver tid

51 SENTRAL FORBUNDSSVIS SÆRAVTALE Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 51 § 7: Legevakt (utenom ordinær åpningstid) •Pliktig deltagelse i legevakt •Fritaksbestemmelser •Helsemessige/særlig sosiale årsaker •Gravide siste 3 mnd eller svangerskapet til hinder •>60 år som ønsker det •KAN gis ved personlige grunner, økt hensyn >50år •Rett til fri fra kurativt arbeid til kl 12 dagen etter nattvakt •Ikke trekk i lønn eller basistilkudd •Praksiskompensasjon kr 900 •Skriftlig krav fra legen i hvert enkelt fravær

52 SENTRAL FORBUNDSSVIS SÆRAVTALE Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 52 § 7: Legevakt (utenom ordinær åpningstid) •Kommunen kan pålegge tilstedevakt i vaktsentral •Minimum firedelt vakt •Tillegg ved hyppigere vakter og vakans •Alene i vaktordningen: +50% vakttillegg •To-/tredeltvakt: +25% vakttillegg §8: Interkommunal legevakt (kl 23 -08) •Timelønn - 4 klasser i henhold til befolkningsgrunnlag

53 KOLLEKTIVAVTALEN Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 53 Avtalepartner HELFO – Dnlf •Legen skal som hovedregel fremsette refusjonskravet elektronisk over linje •Oppgjør innen 5 dager (diskett innen 30 dager) •HELFO skal straks melde unormalt takstbruk •Journalinnsyn i nødvendig omfang •Lege kan be om oppklarende møte •Pålegg om endret takstbruk •Ikke enkeltvedtak – ingen klageadgang •Avkortning av utbetaling •Enkeltvedtak med klageadgang

54 INDIVIDUELL FASTLEGEAVTALE Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 54 •Pass på at kommunen ikke stiller krav eller binder deg opp mer enn rammeavtalen hjemler •Kontakt evt. JA-avdelingen (Jus og arbeidsliv) i Dnlf

55 AVTALER Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 55 •Internavtaler •VIKTIG med god internavtale •Maler finnes på Dnlf sine hjemmesider •Selskapsform •Økonomi og regnskap •Profesjonell hjelp til regnskapsførsel? •Eie eller leie lokalene? •Hvor mange i legegruppen? (3-4 leger er sannsynligvis mest kostnadseffektivt) •Vikarordninger •Hjelpepersonell •Vær nøye med hvem og hvor mange som ansettes •Obs ytelsesbaserte kollektive pensjonsordninger!

56 Problemstillinger Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 56 1.Må du skaffe vikar i praksis når du har sykehjemsdag? 2.Hvem har ansvar for listepasientene dine når du er på ferie eller du er syk? 3.Du har vært borte 8 uker fra praksis i år, og har kommet inn på grunnkurs. Du har ingen vikar. Kan du dra? 4.En av listepasientene dine kommer på kontoret med sin akutt syke svigermor som bor i en annen kommune, men oppholder seg for tiden på din listepasients adresse. Hva gjør du? Kan du avvise henne?

57 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 57 1 Må du skaffe vikar i praksis når du har sykehjemsdag? Nei. Alminnelig reduksjon av åpningstid regnes ikke som fravær – ikke plikt til eller krav på vikar Lege kan ikke ta inn vikar samtidig som han selv arbeider

58 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 58 2 Hvem har ansvar for listepasientene dine når du er på ferie eller du er syk? Ferie: Kollegial fraværsordning Syk: Dersom du ikke klarer å skaffe vikar eller kollegial fraværsordning, er det kommunens ansvar

59 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 59 3 Du har vært borte 8 uker fra praksis i år, og har kommet inn på grunnkurs. Du har ingen vikar. Kan du dra? Ja. Utvidet fravær: Lege har rett til fravær for deltakelse på kurs, nødvendig tjenestegjøring og andre aktiviteter for å oppnå eller beholde spesialistgodkjenning. Såfremt legen stiller vikar gjøres ikke fradrag i basistilskuddet

60 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 60 4 En av listepasientene dine kommer på kontoret med sin akutt syke svigermor som bor i en annen kommune, men oppholder seg for tiden på din listepasients adresse. Hva gjør du? Kan du avvise henne? Undersøker henne. Kan ikke avvise: Plikt til å yte øyeblikkelig hjelp etter helsepersonelloven §4


Laste ned ppt "Fastlegeordningens avtaleverk Bjørn Nordang Fastlege Nordkapp kommune Styremedlem Allmennlegeforeningen Grunnskurs B – Geilo 16. september 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google