Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ERGONOMISK RISIKOVURDERING - BARE FYSISK ERGONOMI? Steffen Torp, Henær-senteret, Høgskolen i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ERGONOMISK RISIKOVURDERING - BARE FYSISK ERGONOMI? Steffen Torp, Henær-senteret, Høgskolen i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 ERGONOMISK RISIKOVURDERING - BARE FYSISK ERGONOMI? Steffen Torp, Henær-senteret, Høgskolen i Vestfold

2 Disposisjon •Definere hva ergonomi er •Presentere resultat av en samlet forskning på sosiale og organisatoriske faktorers betydning for helse og muskel- skjelettplager (MSP) •Diskutere om risikovurdering er egnet for MSP og organisatoriske forhold

3 Ergonomi = Human Factors •”Fitting the task to man” •”Samspillet mellom mennesket og det fysiske og psykiske miljø som omgir oss – teknisk og organisatorisk” (NEF 2006) •”The scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and other elements of a system” (Wilson & Corlett 2005)

4 Ergonomi forts. •Mange ulike mål  Produktivitet, brukervennlighet, kvalitet, sikkerhet, helse, MSP •Mange ulike områder  Hjemmet, fritid, arbeid, …. •Mange ulike fag/yrkesgrupper  Psykologer, ingeniører, arkitekter, fysiologer, medisinere/(fysioterapeuter)

5 Ergonomi forts. •Mange ulike fagområder, f.eks:  Kognitiv  Fysisk (muskel-skjelett)  Sosial/organisatorisk  System-/makroergonomi

6 System-/makroergonomi •”A system comprises two or more people working together, interacting with technology, within an organization (both physical and cultural)” (modifisert etter Kleiner 2006) •Bygger på sosioteknisk teori (=AFI)

7 Arbeidssystem Teknologi Organisasjon INDIVID Arbeids oppgaver Arbeidsmiljø

8 Ergonomi i Norge •Fysioterapi •MSP •Arbeid •Fysisk ergonomi (og arbeidsteknikk) •Systemergonomi (?)

9 Muskel-skjelettplager: Hva finnes av dokumentasjon?

10 Risikofaktorer: aktuelle reviewer •NIOSH: Bernard 1997; http://www.cdc.gov/niosh/ergosci1.ht ml •National Research Council, 2001: http://www.nap.edu http://www.nap.edu •EU: Buckle & Devereux 1999; http://agency.osha.eu.int/publications /reports/wruld/index.html http://agency.osha.eu.int/publications /reports/wruld/index.html •Äriens 2001(dr. avhandling)

11 Fysiske risikofaktorer med betydning for MSP •tungt fysisk arbeid •tunge løft (skyve/bære) •statisk arbeid •arbeid i ytterstilling •vibrasjoner •repetitivt arbeid •sittende arbeid (?)

12 Organisatoriske og sosiale faktorer med betydning for MSP •tidspress/arbeids- krav •monotont arbeid •egenkontroll •sosial støtte (fra kolleger) •opplevelse av stressende arbeid •mistrivsel

13 Arenaer hvor tiltak mot muskel- og skjelettplager kan iverksettes Lovverk, marked o.l. SamfunnBedrift Produksjon Organisasjons- kultur Fysisk eksponering Individ ”Modifiers” •trening •ryggskole •avspenning (Modifisert etter Westgaard og Winkel 1997)

14 Arenaer hvor tiltak mot muskel- og skjelettplager kan iverksettes Bedrift Fysisk eksponering Individ (Modifisert etter Westgaard og Winkel 1997) Akutt respons MSP Intern belastning ”Modifiers” (trening, avspenning, ryggskole)

15 Effekt av intervensjon (Westgaard og Winkel 1997) •Organisasjonskultur •Tiltak rettet mot ”risikoindivid” •Deltakerstyrt intervensjon •Engasjert ledelse

16 Arbeidsrelaterte plager “...they may be partially caused by adverse working conditions; they may be aggravated, accelerated or exacerbated by work place exposures; and they may impair working capacity” (WHO 1985)

17 Hvordan virker ulike risikofaktorer?

18 Sammenhenger mellom fysiske belastninger og org./sosiale faktorer SymptomMestring av sympt./ belastning Fysisk arbeidsmiljø og belastning HELSE (Torp, 2002)

19 Sammenhenger mellom fysiske belastninger og org./sosiale faktorer Org./sosialt arbeidsmiljø SymptomMestring av sympt./ belastning Fysisk arbeidsmiljø og belastning HELSE (Torp, 2002)

20 MSP, sykefravær og uførhet •50% av alt langtidssykefravær skyldes MSP •30% av alle nye uførepensjoneringer skyldes MSP •Sykefraværet har økt •Antall uførepensjonister har økt

21 Forekomst av MSP •Ingen økning i forekomst av selvrapporterte MSP i Norge!!

22 Frisk - syk? •Lavere terskel for å rapportere plager? •(Arbeids)livets krav har blitt høyere? •Endring i fysiske eller psykiske krav?

23 Organisatoriske og sosiale faktorer •Betydning for  Personlig utvikling  Helse generelt  Psykisk helse spesielt

24 Organisatoriske og sosiale faktorer = Psykososiale faktorer

25 Stress-modeller •Krav-kontroll-støtte modellen (Karasek & Theorell 1990) •Effort-reward imbalance modellen (Siegrist 1996 & 2001)

26 Krav-kontroll-støtte modell KRAV KONTROLL SOS.STØTTE lavhøy lav LÆRING/ MESTRING STRESS/ LIDELSER stress aktiv passiv (modifisert etter Karasek og Theorell 1990) slapp

27 Trender i arbeidslivet •Økt bruk av teknologi •Rasjonalisering •Mer fleksibelt arbeidsliv •Mer prosjektarbeid •Usikre arbeidskontrakter ( Litteratur: Theorell 1997, Aronsson 1995,Cooper 2001, Siegrist 2002)

28 •Større usikkerhet •Brudd på den psykologiske arbeidskontrakten!!

29 Ulikheter i arbeid (og helse) •Høystatus: Flere får stimulerende jobber (høyere krav og bedre kontroll) •Lavstatus: Flere får høyere arbeidskrav og lavere kontroll (pga. usikker jobb).

30 Ubalanse mellom anstrengelser og belønning (”Effort-reward imbalance”, Siegrist 1996) Høy anstrengelse Lav belønning ”Overengasjement” krav forpliktelser lønn aktelse karriere sikkerhet situasjon person

31 Konsekvenser •Uklar definisjon av ”arbeidsmiljø” •Vanskelig å plukke ut ”farlig” arbeid •Liten forskjell mellom personal- og HMS-arbeid

32 Organisatoriske faktorer og stress (Cox 1993, 2006) Organisasatoriske •Jobbinnhold •Arbeidsbelastning/tempo •Arbeidstidsordninger •Selvbestemmelse/kontroll •Fysisk arbeidsmiljø/utstyr (Cox 1993)

33 Sosiale faktorer og stress Organisatoriske •Jobbinnhold •Arbeidsbelastning/tempo •Arbeidstidsordninger •Selvbestemmelse/kontroll Sosiale •Sosial støtte •Rollekonflikter •Organisasjonskultur •Karrieremuligheter •Arbeid-hjem forhold (Cox 1993)

34 •Bruk listen som sjekkliste – disse må operasjonaliseres i hver enkelt bedrift/avdeling!!!

35 Risikovurdering •…er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen…. (Direktoratet for arbeidstilsynet, 2006)

36 Risikovurdering •…er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen…. (Direktoratet for arbeidstilsynet, 2006) •Med risiko menes sannsynligheten for, og konsekvensen av, at noe uønsket skal hende eller utvikle seg (Direktoratet for arbeidstilsynet, 2006)

37 Risikovurdering – ”tradisjonell” (ROS) LiteMindreSannsynligMegetSvært Katastrofalt Meget kritisk Kritisk Farlig Ufarlig Konsekvens Sannsynlighet

38 Risikovurdering – ”Ergorisk” (modifisert etter Morken et al. 2006) LavModeratHøy Underekstremitet3-910-1516-37 Rygg6-2728-4950-94 Skulder/arm8-3031-495076 Hånd/-ledd6-2223-3839-52 Nakke2-910-1617-24 Kroppsdel Risikonivå (skåre)

39 Intervju/ gruppearbeid Rapport Støtteverktøy -handlingsplan ol. Kalkulert risiko Risikofaktorer Sos./org.forholdHelseplager Risikovurdering av sosiale og organisatoriske forhold/stress (Cox et al. 2002, Univ. of Nottingham) Statistisk sammenheng (OR)

40 Cox et al. (2002) : •Vær miljø-/bedriftsspesifikk •Utvikles av ansatte/ledere •Styringsgruppe er viktig •oppfølging/tiltak/evaluering er like viktig som risikovurderingen! – med arbeidstakermedvirkning

41 Risikovurdering – organisasjon (modifisert etter Cox et al 2000) 20%40%60%80%100% Meget sterk Sterk Middels Svak Meget svak Sammenheng miljø – helse (OR) Antall personer

42 Konklusjon •En ergonomisk risikovurdering må ta hensyn til mer enn fysiske faktorer •Fysioterapeuter kan vurdere risiko ved organisatoriske og sosiale forhold •Fysioterapeuter bør samarbeide med andre om dette •Risikovurdering er mye; hva passer deg og dine (kunders) problem- stillinger

43 BHTs/fysioterapeuters arbeid •Engasjere seg i organisering av arbeidet og etablering av kontrakter ol. •Lederopplæring i helsefremmende arbeid •Samarbeid med personalavdeling om karriereplanlegging/ livsløpsperspektiv •Fortsatt risikovurdere fysisk arbeidsmiljø

44

45 PS: •Er det mer risikotenkning vi trenger i HMS-arbeidet???!!!

46 Helsefremmende arbeid = ”prosessen som settet folk i stand til å få økt kontroll over og forbedre sin helse” (WHO 1986)  Salutogenese  Politisk  Demokratisk  Empowerment/deltakelse

47 Helsefremmende arbeidsplasser •åpne for og imøtekomme den enkeltes behov, ressurser og potensial - kan utvikles gjennom deltakende prosesser •arena for vekst for den enkelte – inkluderende og åpen for individualitet og mangfold •Systematisk HMS-arbeid (Lillestrøm-erklæringen 2002)


Laste ned ppt "ERGONOMISK RISIKOVURDERING - BARE FYSISK ERGONOMI? Steffen Torp, Henær-senteret, Høgskolen i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google