Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.rogaland-revisjon.no Etikk NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2009 Bård Humberset Fagansvarlig forvaltningsrevisjon Rogaland Revisjon IKS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.rogaland-revisjon.no Etikk NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2009 Bård Humberset Fagansvarlig forvaltningsrevisjon Rogaland Revisjon IKS."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.rogaland-revisjon.no Etikk NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2009 Bård Humberset Fagansvarlig forvaltningsrevisjon Rogaland Revisjon IKS

2 2006 – 2007 – 2008 6/25/2014 2 De fleste kommuner gikk gjennom sine etiske retningslinjer, sitt verdigrunnlag – eller laget nye Begreper som mislighet og korrupsjon har skapt store overskrifter og til dels rettssaker. 1.1.2007: Nytt regelverk om varsling i arbeidsmiljøloven Vi var opptatt av hvordan disse traff og var kjent blant den jevne ansatte Men hvordan forholder disse ekstreme tilfellene seg til virkeligheten i kommunene? Hvilke andre etiske risikofelt står kommunene overfor? Hvordan implementerte kommunene dette lokalt, og hvilket klima er det for varsling i kommunene.

3 Bestillingen  Kontrollutvalgene i Stavanger, Sandnes, Strand og Rogaland fylkeskommune bestilte forvaltningsrevisjoner skåret over samme lest.  Arbeidet bygger på -Dokumentasjon fra kommunene -Flere titalls intervjuer og arbeidssamlinger med ledere, ansatte og tillitsvalgte -Svar på spørreskjema fra 3800 ansatte  Resultatet presenteres her 6/25/2014 3

4 ETISKE RETNINGSLINJER Kjennskap til etikk 25.06.2014 4

5 Kjennskap til dokumenter som omhandler verdier og etiske retningslinjer 5 Egenvurdering: Skala 1 til 6, hvor 6 er høy kjennskap HSO,PLO = Helse, sosial, pleie og omsorg Alle kommunene hadde på undersøkelsestidspunktet eksisterende verdisett eller retningslinjer, som nylig var endret eller var til endring

6 Treffer retningslinjene den jevne ansatte?  Respondenter med tett brukerkontakt, opplever -at retningslinjene i liten grad retter seg mot de mer relasjonelle problemstillingene de selv møter i arbeidshverdagen. -for stort fokus på økonomiske forhold og det man kan omtale som "smøring og korrupsjon".  For svært mange dreier etikk seg mest om å gi brukerne et tjenestetilbud med god kvalitet og respektfull behandling i et åpent og tillitsfullt arbeidsmiljø.  Jobben er ikke gjort med de etiske retningslinjene på plass. Det er nå den begynner. 25.06.2014 6 Utdrag fra vårt innlegg i Kommunal Rapport 16.10.2008

7 Gjennomgåtte tiltak for økt bevissthet og kompetanse 7 Egenvurdering: Andel som krysset av for å ha gjennomgått tiltaket. Flere kryss mulig

8 Viktigheten av tiltak for økt bevissthet og kompetanse om etikk 8 Egenvurdering: Skala 1 til 6, hvor 6 er høy score

9 Grad av egenopplevde vanskelige situasjoner 9 Egenvurdering: Skala 1 til 6, hvor 6 er høy score Tolkning: Er lav score lav bevissthet om etikk, eller uttrykk for at det er greit å forholde seg til (ikke vanskelig)?

10 Grad av egeninitierte diskusjoner på din arbeidsplass, og opplevd nytteverdi av dem 10 Egenvurdering: Skala 1 til 6, hvor 6 er høy score

11 ETISK RISIKO Etikk handler ikke bare om korrupsjon 11

12 Etisk risiko  Svært mange forhold kan vurderes i et risikobilde.  Vi spurte de ansatte om 20 av dem. -"På din arbeidsplass, har du selv observert noen av følgende forhold i løpet av det siste året?"  Varsomhet i tolkninger -En fjær kan bli til fem høns: Et tilfelle kan rapporteres av flere -Men også omvendt: Flere tilfeller observert av den enkelte kan kun rapporteres en gang 12

13 De tre vanligste risikoområder 13 Antall svar. På din arbeidsplass, har du selv observert noen av følgende forhold i løpet av det siste året? (Tekstforklaring er forkortet ift. spørreskjema)

14 Habilitet er også en risikofaktor som mange nevner 14 Antall svar. På din arbeidsplass, har du selv observert noen av følgende forhold i løpet av det siste året? (Tekstforklaring er forkortet ift. spørreskjema)

15 Følgende er i mellomkategori 15 Antall svar. På din arbeidsplass, har du selv observert noen av følgende forhold i løpet av det siste året? (Tekstforklaring er forkortet ift. spørreskjema)

16 De groveste tilfellene 16 Antall svar. På din arbeidsplass, har du selv observert noen av følgende forhold i løpet av det siste året? (Tekstforklaring er forkortet ift. spørreskjema)

17 VARSLING Er der en kultur for å varsle? Finnes det systemer for å håndtere varslinger? Hva skjer med varsleren? Hva skjer med "den skyldige"? 17

18 Kultur for å varsle om etisk kritikkverdige forhold? 18 Egenvurdering: Skala 1 til 6, hvor 6 er høy score Hva er et tilfredsstillende nivå?

19 Mulige årsaker til manglende varsling 19 Egenvurdering: Andel som krysset av for muligheten for at ens kolleger ikke ville ha varslet. Flere kryss mulig Hos de fleste kommunene var man på undersøkelsestidspunkt midt i en prosess med å innføre varslingsrutiner

20 Hvem ville du varslet? 20 Egenvurdering: Andel som krysset av for muligheten. Flere kryss mulig Personlig samtale framtrer som den prefererte varslingsformen, fulgt av telefon eller e-post

21 Har du selv varslet siste to år? 21 Egenvurdering: Andel som krysset av for alternativet.

22 Ledelsens håndtering av varslingen 22 Egenvurdering: Andel som krysset av for alternativet. Spørsmål stilt kun til de 896 som hadde varslet eller svarte vet ikke på det.

23 Opplevde varsleren negative konsekvenser? 23 Egenvurdering: Andel som krysset av for alternativet. Spørsmål stilt kun til de 896 som hadde varslet eller svarte vet ikke på det.

24 VÅRE ANBEFALINGER Til slutt 25.06.2014 24

25 Oppsummerte anbefalinger (1/2)  Synliggjøre etiske retningslinjer bedre på intranett og internett  Opplæringstiltak tilpasset behovene i de forskjellige fagmiljøene, og med systematiske diskusjoner på arbeidsplassene  Iverksette tiltak som reduserer de mest rapporterte etikkbrudd, nemlig -Brudd på yrkesetiske retningslinjer og normer -Brudd på taushetsplikt -Forekomst av mobbing, trakassering og diskriminering -Habilitetsproblemer 25

26 Oppsummerte anbefalinger (2/2)  Utarbeide varslingsrutiner i henhold til endret lovverk, og informere alle ansatte om disse rutinene. -Ivareta varslerens behov for konfidensialitet, trygghet og kunnskap om resultatet av sitt varsel. Iverksette aktiviteter for å bygge opp tilliten til varslingssystemet og legge til rette for en god organisasjonskultur  Fortsette det gode forebyggende arbeid i forhold til mislighetsrisiko, slik at dere ikke får oppleve korrupsjonsskandaler som enkelte andre har sett 26

27 Etikk handler først og fremst om  Ledelsen som rollemodell  Tillit på og mellom alle nivåer i organisasjonen, samt ansvarliggjøring av hver enkelt ansatt  Et felles verdisett for kommunen og etikk på agendaen  Rutiner og verktøy må utarbeides og gjøres kjent -Etiske retningslinjer -Varslingsrutiner og –system  Konkrete saker må tas på alvor 27


Laste ned ppt "Www.rogaland-revisjon.no Etikk NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2009 Bård Humberset Fagansvarlig forvaltningsrevisjon Rogaland Revisjon IKS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google