Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskning på introduksjonsprogrammet – status og muligheter v/ seniorrådgiver Anne Edman Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 27.06.2014 • 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskning på introduksjonsprogrammet – status og muligheter v/ seniorrådgiver Anne Edman Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 27.06.2014 • 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskning på introduksjonsprogrammet – status og muligheter v/ seniorrådgiver Anne Edman Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 27.06.2014 • 1

2 Disposisjon Del 1 Statistikk - Migrasjonsbilde, status og prognoser (IMDi og UDI) - Resultater introduksjonsordningen (NIR og SSB) Del 2 Forskning - Fafo rapport, hovedfunn - Forskningsoppdrag under arbeid Del 3 Muligheter - Anbefalinger Fafo - Forslag til endring introduksjonsloven - NIR 27.06.2014 • 2

3 Del 1 Statistikk 27.06.2014 • 3

4 Nasjonsgrupper bosatt i 2010 Eritrea1684 Somalia1094 Afghanistan980 Statsløse309 Iran289 Myanmar265 Irak241 Etiopia205 Sudan122 Russland119 Andre489 Totalt5797 27.06.2014 • 4 De ti største bosatte nasjonaliteter i 2010:

5 Migrasjonsbilde, status og prognoser Somalia 582 Eritrea 473 Afghanistan 284 Irak 141 Iran 113 Andre land 1274 Totalt 2867 27.06.2014 • 5 Asylsøkere 2011, pr. april, kilde UDI Asylsøkere: Reduksjon på 8 % fra samme periode i fjor

6 Deltakere i introduksjonsprogram •Ca. 10.000 deltakere i program, pr. 30 mai 2011 •Deltakere fra Eritrea, Somalia og Afghanistan utgjør ca. 60 % •Menn 51 %, Kvinner 49 % 27.06.2014 • 6

7 Økonomiske rammer Integreringstilskudd Statsbudsjettet 2011 Integreringstilskudd som overføres til kommunene Saldert budsjett 2010: kr. 4,2 mrd. Budsjett 2011: kr. 4,3 mrd. Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes utgifter til bl.a: • sysselsettingstiltak • yrkeskvalifisering • arbeidstrening 27.06.2014 • 7

8 Kommunene tilbyr introduksjonsprogram § 4. Introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogrammet tilrettelegges for person som har behov for grunnleggende kvalifisering Programmet skal minst inneholde: a)norskopplæring, b)samfunnskunnskap c)tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet 27.06.2014 • 8 Per capita tilskudd Integreringstilskudd

9 §1 Lovens formål: Formålet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet 27.06.2014 • 9

10 Resultat 1 år etter avsluttet program Periode 2006 – 2009 % andel i arbeid eller utdanning 1 år etter avsluttet introduksjonsprogram Kilde: SSB KRAV I 2010: 70 % 27.06.2014 • 10

11 Resultater introduksjonsordningen 2006- 2010 27.06.2014 • 11 % andel direkte over i arbeid eller utdanning Kilder, 2006 og 2007: Questback utført av IMDi, 2008 og 2009: NIR og innrapporterte tall fra kommunene, 2010: NIR KRAV I 2011: 55 %

12 42 % resultatoppnåelse (direkte etter avslutning) pr. 31. desember 2010 - K:33% - M:51% 27.06.2014 • 12

13 Overgang til grunnskoleopplæring  I 2010 gikk 5 % av de som avsluttet program over til grunnskoleopplæring. (Økning på 1 prosentpoeng sammenlignet med nivået i årene fra 2006 til 2009)  Prosentandelen somaliske kvinner som hadde overgang til grunnskoleutdanning etter avsluttet introduksjonsprogram i 2010 har økt med 7 prosentpoeng fra 2009 nivået: fra 4 % til 11 %  60 % av de somaliske kvinnene har ingen utdanning/ikke fullført grunnskole ved oppstart introduksjonsprogram MERK: Innhold i introduksjonsprogram: Ingen begrensing på 20 timer pr. uke grunnskoleopplæring! Se: http://introsidene.no/pages/Ingen-grense-på-hvor-mye-grunnskolefag-kan-inngå-i-introduksjonsprogrammet.aspx 27.06.2014 • 13

14 Refleksjoner Resultatoppnåelse •Kortsiktig perspektiv •Langsiktig perspektiv •Kommuneøkonomi (kort sikt – lang sikt) •Fremtidig arbeidskraftsbehov – stikkord eldrebølgen 2020 27.06.2014 • 14

15 Avsluttet i 2005 – status i 2008 Kilde: SSB Sjekk Monitor introduksjonsordningen, SSB – resultat også pr. kommune 27.06.2014 • 15

16 Resultater nasjonsgrupper – Refleksjon: hvilke tilbud blir gitt? Hvem fikk best utbytte av introduksjonsprogram med avslutning i 2010 i Norge: (store nasjonsgrupper) Overgang til arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet program Best utbytte: Menn Eritrea 59 % (K: 53 %) (i 2009:Menn Eritrea 60 %) Dårligst utbytte: Kvinner Somalia 22 % - Bedring fra resultat i 2009: 15 % (M: 41 % i 2010 og i 2009: 43 %) 27.06.2014 • 16

17 Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2005, status i 2009: (Kilde SSB) 27.06.2014 • 17 Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2005 som var sysselsatt / under utdanning i november 2009. Landbakgrunn og kjønn: Nasjons- gruppe Andel i arbeid/ utdanning Totalt Andel i arbeid/ utdanning Kvinner Andel i arbeid/ utdanning Menn Somalia513959 Afghanistan714979 Irak524760

18 Del 2 Forskning 27.06.2014 • 18

19 Forsking introduksjonsordningen Rapporter 2011 IMDi har iverksatt flere FOU prosjekter som er knyttet til introduksjonsordningen i 2010 – Rapporter i 2011: 1.Fafo: ”Kvinner med dårlig resultat av introduksjonsprogrammet - kartlegging, analyse og forslag til tiltak” 2.Rambøll: «Analyse av årsaker resultatutvikling introduksjonsordningen» - Lansering høsten 2011 27.06.2014 • 19

20 FoU prosjekt Kvinner i introduksjonsprogram Publisert april 2011 Undersøkelse utført av Fafo på oppdrag av IMDi Kvinner i kvalifisering; Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere med liten utdanning og store omsorgsoppgaver 27.06.2014 • 20

21 Rapportens sentrale funn 1.Kvinnene får et svært ulikt tilbud om program. Programtilbudets intensitet, innhold og muligheter er avhengig av hvilken kommune i landet kvinnene bor. 2.Mange av kvinner har kun et deltids introduksjonsprogram. Årsak: -manglende relevante tilbud -lite tilpasning til kvinnenes omsorgsoppgaver -den kommunale norskopplæringen har i flere kommuner begrenset kapasitet 27.06.2014 • 21

22 3.Innholdet i introduksjonsordningen domineres av klasseromsbasert norskopplæring. Antall timer norskopplæring i uka er dessuten lavest for kvinner fra Somalia, og er nede i 10-12 timer norsk i uka i gjennomsnitt. 4.Kvinner deltar i opplæringsløp med langsom progresjon, og en lavere andel består norskprøve 5.Kvinner fra Somalia, Irak og Afghanistan bruker lengre tid på å gjennomføre norskopplæringen enn kvinner fra andre nasjonsgrupper. (Langvarige permisjoner pga svangerskap og helseproblemer). 6.En stor andel av deltakere fra Somalia og Afghanistan er analfabeter. Kvinner fra Afghanistan har imidlertid en klart høyere overgang til utdanning, spesielt videregående skole, enn kvinner fra Irak og Somalia. 27.06.2014 • 22

23 7.En stor andel av kvinnelige programdeltakerne fra Somalia (72%) og Afghanistan (55%) har ikke fullført grunnskoleutdanning fra hjemlandet, og en del av disse har et sterkt ønske om å ta utdanning i Norge. Samtidig er det mange kommuner som ikke tilbyr grunnskoleopplæring i programtiden. Etter to år i program har bare: 3 prosent av de irakiske, 8 prosent av de afghanske, og 14 prosent av de somaliske kvinnene hatt fag i grunnskoleopplæring som del av opplæringen i introduksjonsprogrammet 27.06.2014 • 23

24 Flertallet av deltakere får verken språkpraksis eller arbeidspraksis: 8. Språkpraksisplass i norskopplæringen gis generelt i begrenset omfang. Kvinner fra Somalia og Afghanistan deltar i mindre grad enn øvrige deltakere i språkpraksis. Kun 24 prosent av samtlige programdeltakere (både kvinner og menn) har i måleperioden deltatt på språkpraksis som en del av norskopplæringen. Kun 34 % av de kvinnelige deltakere i program har deltatt i ett eller flere arbeidsrettede tiltak i programtiden (menn 40 %) Av de arbeidsrettede tiltakene utgjør arbeidsrettede tiltak i regi av NAV kun 9 %. Kvinner med lav eller ingen utdanning og store omsorgsoppgaver får kun unntaksvis plass på AMO-kurs eller ordinære arbeidspraksisplasser i regi a NAV i løpet av programperioden. 27.06.2014 • 24

25 9. De kommunale forvalterne av introduksjonsordningen samarbeider i liten grad med den statlige delen av NAV om tiltak. Fafo vurderer at samarbeidsmulighetene ser ut til å ha blitt dårligere siden forrige evaluering (2005). Casekommunene forteller nokså samstemt at samarbeidet med statlig arbeidsformidling har falt sammen etter NAV-reformen. 10. Forståelsen av hvilke kurs som betegnes som norskopplæring, og hvordan ulike type yrkesrettede kvalifiseringstilbud skal kategoriseres oppfattes ulikt blant landets kommuner, samt oppfattes ulikt i de forskjellige NAV kontorene. Det er grunn til å tro at den uklare ansvarsdelingen mellom introduksjonsprogrammet, norskopplæringen og NAV medfører underproduksjon av kvalifiseringstilbud både i NAV og i kommunene. 27.06.2014 • 25

26 11.Mange av de intervjuede kvinnelige deltakerne fra Somalia, Irak og Afghanistan ønsker å bli yrkesaktive. 12.Kvinner velger kjønnstradisjonelt, men blir også presentert for kjønnstradisjonelle alternativer i den arbeidsrettede kvalifiseringen. Helse og omsorg, arbeid med barn, rengjøring og kantine preger det arbeidsrettede tiltaksrepertoaret. 13.Menn fra Somalia og Afghanistan deltar i mindre grad enn øvrige deltakere i språkpraksis. Forskjellene i kvalifiseringstilbud ser ut til å være mer landgruppeavhengig enn kjønnsspesifikke. 27.06.2014 • 26

27 Det videre arbeidet Fafo viser til at lav måloppnåelse ikke nødvendigvis skyldes at ordningen ikke er god nok, men at den ikke gjennomføres 27.06.2014 • 27

28 Del 3 Muligheter 27.06.2014 • 28

29 MULIGHETER – anbefalinger fra Fafo: Noen forslag hentet fra rapporten viser hvilke elementer som kan være vesentlige for god måloppnåelse. At kvinner med lav utdanning og/eller store omsorgsoppgaver: 1.Deltar i kvalifisering på full tid 2.Deltar i språkpraksis og arbeidspraksis 3.Deltar i yrkesrettet kurs eller fagkurs med praktisk orientert norskundervisning rettet mot konkrete typer yrker 4.Deltar i grunnskoleopplæring: Mange av kvinnene har behov for å gjennomføre eller påbegynne grunnskoleopplæring i programperioden for å ha mulighet til videre utdanning og yrkesaktivitet 27.06.2014 • 29

30 MULIGHETER – anbefalinger fra Fafo: At kvinner med lav utdanning og/eller store omsorgsoppgaver: 5.Deltar i datakurs: Dataferdigheter er nødvendig for å følge med i det norske samfunnet 6.Deltar i leksegruppe. Dette er et tilbud som kvinner har god erfaring med, og som ytterligere flere vil kunne dra nytte av 7.Får permisjonstilbud. Det er gunstig å forsøke og holde kontinuiteten i kvalifiseringen også i fødselspermisjoner. Dette kan skje både i kommunal regi eller i samarbeid med frivillige organisasjoner 27.06.2014 • 30

31 Huskelapp fra IMDi • Sett mål for kommunens resultater med introduksjonsordningen • Foreta målinger – juster/iverksett tiltak etter behov (Bruk NIR for å lese resultater) IMDi publiserer Tipshefter 27.06.2014 • 31

32 Forslag til endringer introduksjonsloven • Tilsyn Fylkesmannen – introduksjonsprogrammet og norskopplæring • Internkontroll kommunene • Utvidet timeantall • Norskprøver og prøver i samfunnskunnskap • Utvidet personkrets introduksjonsprogrammet Dialog – kompetanseutviklingstiltak - NIR 27.06.2014 • 32

33 IMDis ønske • At kommunene har oppmerksomhet og motivasjon til å avsette innsats og ressurser på en slik måte at flere programdeltakere oppnår målet om å komme i arbeid eller utdanning når introduksjonsprogram avsluttes • IMDi bidrar med veiledning og kunnskapsformidling Takk for oppmerksomheten! Anne Edman aed@imdi.no 27.06.2014 • 33


Laste ned ppt "Forskning på introduksjonsprogrammet – status og muligheter v/ seniorrådgiver Anne Edman Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 27.06.2014 • 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google