Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter og begrensninger ved mellomtrinn mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, demonstrert ved Alta-modellen Fritz Solhaug rådgiver Norsk Ergoterapeutforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter og begrensninger ved mellomtrinn mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, demonstrert ved Alta-modellen Fritz Solhaug rådgiver Norsk Ergoterapeutforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter og begrensninger ved mellomtrinn mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, demonstrert ved Alta-modellen Fritz Solhaug rådgiver Norsk Ergoterapeutforbund 22.-23. sept.2011

2 Bakgrunn Altamodellen • Kombinasjon av befolkningsstørrelse og avstand til sykehus • Alta Helsesenter (1977, 2000) er fundamentet for Altamodellen • Visjonen var å skape en fysisk fellesarena for helse- og sosialetjenester i kommunen og HF.

3 Bakgrunn forts. Ved hjelp av teknolog og organisering kan det tilbys tjenester og kompetanse som Alta kommune ikke alene kan opparbeide. – Brukernes behov settes i sentrum – Motvirke sentralisering ved å dra nytte av sentrale fagmiljø Modellen viser hvordan man flytter informasjon, tjenester og spesialister til et sted nær pasienten, ikke omvendt

4 Tromsø Alta Lakselv Hammerfest Vadsø Kirkenes Kautokeino Finnmark Troms Nordkapp Alta kommune Kvænangen Loppa Avstand til sykehus -Hammerfest 140 km -Tromsø 430 km -Kirkenes 540 km

5

6

7 Samhandlingsrelatert aktivitet • Sykestua • Fødestua • Diabetesteam • Spesialistpoliklinikken • Private spesialister • DPS/BUP • Kompetanseutveksling

8 Sykestua • 16 sykestuer i Finnmark • 1-9 senger, totalt 40 • Tilbud Alta: - dialyse - cytostatika - røntgen - televisitter - dagbehandling Alta

9 Sykestua • Daglig legevisitt - 4 timer • Støtte av indremedisiner HF • Pasienter som ellers måtte være på sykehus • Delt finansiering • IKT som verktøy • Finansieringsprosjekt fra 2009 • Sykestueprosjekt fag • “Intermediærløsning”- samhandling

10 Sykestua - pasientgrupper • Tidlig tilbakeførte pasienter fra sykehus • Kreftpasienter under aktiv behandling • Geriatriske pasienter • Rehabiliteringspasienter som et alternativ til forlenget sykehusopphold • Rehabilitering • Opptaksmøtes rolle • Observasjon av akutte sykdommer (asma-kols- hjerteproblemer etc)

11 Dialysepasient i Alta - nefrologer i Tromsø. ”Visitt” via videokonferanse

12 Fødestua Ca 300 gravide pr år • 100 fødsler Alta - selekterte • Barselopphold • Faglig ansvar i foretaket • Fullfinansiert av HF • Tilbud til ungdom UHS

13 Diabetesteam • En fastlege faglig ansvarlig • 2 dia-sykepleiere • Henvisning fra fastlege • 600 diabetikere • Gode resultater • Fundusfoto • Normaltariff

14 Norut-analyse 2011: Supplement for kommunen Reduserer bruk av spesialisthelsetjeneste Samfunnsøkonomisk lønnsomt Balanserer ved 177 konsultasjoner/år Studie fra 2005* indikerer lavt forbruk av spesialisthelsetjenester: Alta 1,4% Salten 6,8% Rogaland 6,7% Groruddalen 12,8% * Claudi, T., et al., Kvaliteten på diabetesbehandlingen i allmennpraksis. Tdnlf, 2008. 22(2570 ‐ 2574).

15 Spesialistpoliklinikken • Drives av Helse Finnmark • Avtalespesialister • Ambulerende spesialister • Hudenhet • Røntgenenhet • Lab-samarbeid

16 Spesialistpoliklinikken • Mange ulike spesialiteter, og støttepersonell. • Reduserer reisekostnader • Sparer ambulansebruk - opprettholder beredskap. • Bidrar til foretakets egendekning og økonomi. • Bedre tilbud. • Pasientene er vinnerne!

17 Spesialisttjenester • ØNH, audiograf • Øye • Gynekologi • Indremedisiner • Hudlege • Barnelege • Ortoped • Nevrolog • Nefrolog • Fysikalsk medisiner • Lungelege • UL-screening gravide • Kirurg • Obstretiker • Reumatolog • Anestesilege/-team

18 Røntgenenhet •Elektive undersøkelser •Ø-hjelp fra legevakta

19 Spesialistpoliklinikken Norut NIBR Finnmark, 2003 – Samfunnsøkonomisk besparelse 20 mill pr år – Reduserte reisekostnader 2003 10,5 mill pr år ”Samfunnsøkonomisk analyse av spesialistpoliklinikken i Alta ” (Abelsen og Gaski, 2003)

20 • Øker behandlingsstandard- og kvalitet. • Bedret ø-hjelp beredskap. • Reduserer reising for gamle og syke. • Gode og stabile tjenester. • Tilgang til multidisplinære tjenester lokalt. • Reduserer helse-ulikheter. • Samfunnsøkonomiske gevinster. Gevinster spesialistpoliklinikk

21 Psykiatri Alta • Helse Finnmark Klinikk Psykiatri - Administrasjon - DPS Vest Finnmark - BUP Alta - VPP Alta - Sengepost Alta • Alta kommune – Enhet for rus og psykiatri

22 Opptreningssenteret i Finnmark • Kontrakt med RHF • Privat foretak • 50 døgnplasser • Samlokalisert • Fagmiljø

23 Sentrum legepraksis 10-legepraksis Samdrift personell Samdrift laboratorium Bistillinger

24 Alta legevaktdistrikt • 20.000 mennesker • Godt fungerende fastlegeordning • Stabil legedekning • ”Ideel geografi” i kommunen • 145 km til sykehus

25 Alta kommunale legevakt • ”Nye”, hensiktsmessige lokaler • ca 15.000 henvendelser/år • ca 10.000 konsultasjoner/år • God førstelinjeberedskap • Videokonferanseutstyr mot sykehus - VAKe

26 Alta legevakt • Dag: - Lege - Turnuslege - 2 sykepleiere • Ettermiddag/kveld: - Lege - Bakvaktlege - 2 sykepleiere • Natt: - Lege - Bakvaktlege - Sykepleier fra sykestua Ambulansepersonell tilstedevakt 24/7/365.

27 Ambulanseberedskap 3 Ambulansebiler 2 Ambulansefly Helikoptre -Sea king Lakselv -Legehelikopter UNN

28 Videreutvikling av Altamodellen i tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen Forprosjekt 2008 - 10 Hovedprosjekt 2010-2012

29 Ønskede tiltak • Utvidet sykestue- intermediærenhet - ”Før, i stedet for og etter sykehus” • Interkommunalt • 20 plasser • Lindrende enhet • Rehabiliteringsenhet • Observasjonsplasser • Utvidet billeddiagnostisk tilbud

30 Ønskede tiltak II • Ambulante team- interkommunale - Styrke diabetesteamet - KOLS team - Demensteam (forsterket enhet?) - Psykiatri (samarb. m. DPS?) - IKT/telemedisin støtte

31 Ønskede tiltak III • Styrke spesialisthelsetilbudet - CT og/eller MR - Øyekirurgi? - Geriatri - Laboratoriediagnostikk

32 Begrensninger i Altamodellen? • Geografien • Mangel på ”back-up” legger begrensninger på mulighetene • Mangel på felles ikt-systemer • Kommuneøkonomien er ikke innsatsstyrt • Kommunenes rolle som generalist

33 Området har gode forutsetninger for å imøtekomme samhandlingsreformen ! - og pasientene her kanskje den største gevinsten av den?


Laste ned ppt "Muligheter og begrensninger ved mellomtrinn mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, demonstrert ved Alta-modellen Fritz Solhaug rådgiver Norsk Ergoterapeutforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google