Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modul 1 – nye AT i grunnskolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modul 1 – nye AT i grunnskolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Modul 1 – nye AT i grunnskolen
Utdanningsforbundet Bergen, september 2013

2 Organisasjonskart Lokallagsstyret (11) Lederforum Rektorer Styrere
2 valgte HT Styremedlem fra GS Varamedlem fra BHG Lokallagsstyret (11) Leder (1) Fritt valgt (1+2 vara) Styremedlem fra GS Varamedlem fra BHG Nestleder (1) Vara (5) HTV (1+1 vara) Lederforum VGO (1+1 vara) Grunnskole (3) Barnehage (2) Ledere (1+1vara) FST/ Utvalg VGO Rektorer Utvalg GS Utvalg BHG Leder-råd Styrere GS BHG Avd.leder Andre AT-nettverk AT-nettverk Utdanningsforbundet Bergen

3 Utdanningsforbundet Bergen

4 ”Pensjonistene” – blogg av to 14-åringer
Utdanningsforbundet Bergen

5 Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder utdanningspolitiske spørsmål. En fagforening arbeider for det enkelte medlem gjennom å sikre gode kollektive lover og avtaler. Grunntanken er at den enkelte sikres best gjennom kollektive goder. Utdanningsforbundet Bergen

6 Utdanningsforbundet En relativt homogen organisasjon
Alle medlemmer jobber innenfor utdanningsløpet Alle medlemmer har høyere utdanning Alle medlemmene tjener relativt sett mindre enn grupper vi liker å sammenligne oss med i privat sektor De fleste medlemmene har trygge arbeidsplasser og greie pensjonsavtaler Likevel forskjell på førskolelærere, grunnskolelærere, videregåendelærere, ansatte i universitet og høyskole, skoleledere med mer.. Utdanningsforbundet Bergen

7 Utdanningsforbundet Bergen

8 56125050 Kan jeg dette? Jeg er ny AT… Rettigheter Plikter
Barnehageloven SFS2201 Folketrygd loven Ferieloven SGS 1010 Forvaltnings loven Arbeidsmiljø loven Hovedavtalen Hovedtariff avtalen Kan jeg dette? Rettigheter Plikter Utdanningsforbundet Bergen

9 Privat og offentlig sektor
Privat sektor Mål: Profitt Tiltak: Lavere kostnader Høyere inntekter Offentlig sektor Mål: Kvalitet (for minst mulig penger?) Tiltak: Reformer Lavere kostnader Høyere inntekter? New Public Management Utdanningsforbundet Bergen

10 § 69 Klubbar i Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundets medlemmer på en arbeidsplass utgjør en klubb Der det er ønskelig og praktisk mulig, kan to eller fleire arbeidsplassar utgjøre en klubb Klubbens navn er normalt: Utdanningsforbundet (arbeidsplassens navn) Utdanningsforbundet Eplegården skole Utdanningsforbundet Grønsakhagen barnehage Der forholdene ligger til rette for det, kan det velges et klubbstyre, som blir ledet av klubbleder (tillitsvalgt) Klubbens struktur og virksomhet er fastsatt i vedtektene (§§ 69-75) og i retningslinjer vedtatt av sentralstyret Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2010

11 Klubbarbeid Vi pleier å si at klubben er Utdanningsforbundets viktigeste ledd Jevnlige klubbmøter Medlemmene har ansvar for å ta opp saker på egen arbeidsplass gjennom klubben Lag gode informasjonsrutiner, videreformidling Klubben skal være arbeidsplassens viktigste diskusjonsforum Ikke la andre fora stjele klubbens saker Den enkelte må oppleve å være av betydning for fellesskapet Vær nøye med å videreformidle all informasjon til medlemmene. Utdanningsforbundet Bergen

12 Klubben Klubbmøtene må være arena for utløp av frustrasjon, men ikke minst må man i klubben støtte hverandre. Det må være takhøyde for diskusjon, men målet må være å kunne stå sammen utad om viktige arbeidsmiljøspørsmål på arbeidsplassen. Utdanningsforbundet Bergen

13 Klubben Møteplass som gir alle medlemmer muligheten til direkte påvirkning i Utdanningsforbundet En god arena for læring, informasjon, diskusjon og vedtak AT må bygge sin legitimitet overfor arbeidsgiver i klubben Formidle og gjennomføre Utdanningsforbundets vedtatte politikk Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2010

14 Klubbmøte Personalsaker eller saker som er følsomme for enkeltmedlemmer skal ikke behandles i klubben NB tilsettingssaker er personalsaker Åpen og frisk diskusjon, saklig og respektfull, engasjement Klubben er en arena der medlemmene skal føle seg trygge og oppleve reell talefrihet Klubbleder tar ansvar for at diskusjonen går for seg innenfor gode og etiske rammer Opplevelse av innhold og relevans avgjør om medlemmene møter igjen ..og om de tar med seg flere neste gang Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2010

15 Klubbmøtet – tema til medbestemmelse
Klubbmøte er for medlemmene Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2010

16 Vi trenger fagforeningen når..
Din arbeidssituasjon ikke er til å leve med av grunner som; - konflikter - mobbing - ikke tilrettelagt arbeidssituasjon ut fra alder, helse .. - fare for oppsigelse ( NB! Vi kan støtte hverandre som medmennesker, personalsaker og konflikter er ikke tema i klubbmøter) Konflikter setter ofte mennesker ut av spill, og de får problemer med å ivareta egne interesser. Ofte blir tillitsvalgte eneste støtespiller. For mange arbeidsgivere mangler apparat til å følge opp sine ansatte ved for eks. utsettelse for vold og trakasering, sykdom som krever tilpassing av arb.sit. Oppsigelsessaker blir ofte håndtert uprofesjonelt av arb. Give. Behov for juridisk hjelp er svært stor.r Utdanningsforbundet Bergen

17 Verveargumenter Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, noe som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine interesser. Det er vi som sitter ved forhandlingsbordet når dine lønns- og arbeidsvilkår skal sikres. Vi jobber aktivt for kvalitet i utdanningen, og for at lærernes innsikt, kunnskap og kompetanse må være grunnlaget når myndighetene fatter sine beslutninger. Dette har gjort oss til en sentral premissleverandør på utdanningsfeltet i Norge. Medlemskap gir økt medbestemmelse – og dermed større mulighet til å påvirke arbeidshverdagen din. Hos oss kan du få hjelp med problemer på arbeidsplassen og juridisk bistand i saker der dette er nødvendig. Våre tillitsvalgte gir deg gratis råd og veiledning. Du får refundert tap av inntekt ved streik eller lock out. Du får jevnlig tilbud om spennende og faglig relevante kurs, og vi har ulike stipendordninger for videre- og etterutdanning. Du får tilsendt bladet Utdanning hver 14. dag – gratis. I tillegg kan du velge et gratisabonnement på ett av våre fagtidsskrifter: Bedre Skole, Første Steg eller Yrke. Du får en rekke gode medlemstilbud, blant annet noen av markedets mest gunstige forsikringsavtaler for innbo-, reise-, barne- og ulykkesforsikring, samt livs- og uføreforsikringer. Utdanningsforbundet Bergen

18 Hvor finnes mer informasjon?
Alle medlemmer får medlemsalmanakken, fagbladet Utdanning og et tidsskrift Her er mye god informasjon og godt lesestoff om lønns- og arbeidsvilkår og profesjonsspørsmål! Alle tillitsvalgte får Forbundsnytt Bruk og klikk videre derfra bl.a. til lønns- og arbeidsvilkår, fylkeslagets og lokallagets hjemmesider m.m. Alle medlemmer kan logge seg inn på sine personlige sider herfra Registrerte AT-g får i tillegg tilgang på opplysninger om medlemmene på sin arbeidsplass Følg med i bladet Utdanning og Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2012

19 Modulskoleringen! Modul 1 – NÅ
Modul 2 – Kursene er organisert etter avtaleområde: Ulvik Brakanes Hotell (KS) Modul 3 – videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Ulvik (alle) Modul 4 – for alle tillitsvalgte (også erfarne): Våren 2014 Etter å ha deltatt på Modul 1, 2 og 3 får du kursbevis Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2012

20 Medbestemmelse og demokrati
Medbestemmelse er en fundamental, demokratisk og lovfestet rett (Grunnlov og arbeidsmiljølov) Medbestemmelse er ikke ”noe spesielt for Utdanningsforbundet” Medbestemmelse gjelder generelt og er historisk innarbeidet i arbeidslivet - bl.a. gjennom Hovedavtalen Når arbeidstakerne organiserer seg, settes medbestemmelse i system og blir ivaretatt av fagforeningen og tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2012

21 Hvem er arbeidsgiver? Arbeidsgiver på arbeidsplassen er den som eier/overordnet har gitt myndighet til å lede Rektor er arbeidsgiver sin representant på skolen Arbeidsgiver på arbeidsplassen er ansvarlig for -personalledelse -faglig og pedagogisk ledelse -økonomisk og administrativ ledelse -personalpolitikk/arbeidsmiljø Rektor og tillitsvalgt (ATg) er partene på arbeidsplassen Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2012

22 Hovedavtalen Hovedavtalene (HA) er tariffavtaler som regulerer samarbeid og medbestemmelse HA blir forhandlet og avtalt av sentrale parter, for eksempel av Unio (Utdanningsforbundets hovedorganisasjon) og KS HA inneholder bl.a. regler om: informasjon, drøftinger, medbestemmelsesordninger, tillitsvalgte og arbeidsgivers retter og plikter, likeverdighet, Forhandlingsordning, tvistebestemmelser Praktiseringen av reglene påvirker det reelle innholdet i medbestemmelsen Kontinuerlig oppfølging, gjennomgang av erfaringer og opplæring av ledere og tillitsvalgte – felles forståelse Det er viktig at alle tillitsvalgte kjenner sin hovedavtale. For eksempel er det avtalt en egen hovedavtale for PBL. Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2012

23 Gjensidig respekt HA bygger på gjensidig respekt og likeverdighet
Dersom arbeidsgiver har respekt for sine ansatte, må hun også vise respekt for arbeidstakernes tillitsvalgte God medbestemmelsespraksis og reell innflytelse etableres, kjempes fram og vedlikeholdes over tid Kravet om felles skolering ligger som en protokolltilførsel til §1 i HA for KS-området. Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2012

24 Tillitsvalgtes arbeidsvilkår
Tillitsvalgte etter HA har i utgangspunktet rett til tjenestefri med lønn for å utføre sine oppgaver De praktiske forholdene skal legges til rette slik at AT kan utføre sine oppgaver (fast nedsatt tid) AT tar opp dette med rektor HT tar dette opp med kommunen Partene skal, sammen og hver for, seg sørge for kontinuerlig oppfølging og opplæring av tillitsvalgte Tjenestefri/permisjoner er regulert gjennom egne bestemmelser De enkelte tillitsvalgte må sette seg inn i rettighetene de har etter egen hovedavtale. Lokallaget veileder om dette. Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2012

25 Dikt til mine barn Stig Holmås
Jeg etterlater mine barn dette diktet For at de skal lære å elske vindene, havet, Den søte lukten av stor kjærlighet, - og fagforeningene. Uten dem hadde vi ingenting. Den sultne ser ikke det vakre. Den trette orker ikke elske. Jeg etterlater mine barn dette diktet For at de skal lære å elske vindene, havet, Den søte lukten av stor kjærlighet, - og fagforeningene. Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2010


Laste ned ppt "Modul 1 – nye AT i grunnskolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google