Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modul 1 – nye AT i grunnskolen Utdanningsforbundet Bergen, september 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modul 1 – nye AT i grunnskolen Utdanningsforbundet Bergen, september 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modul 1 – nye AT i grunnskolen Utdanningsforbundet Bergen, september 2013

2 Organisasjonskart Utdanningsforbundet Bergens2 Lokallagsstyret (11) Leder (1) Nestleder (1) VGO (1+1 vara) Grunnskole (3) Barnehage (2) Ledere (1+1vara) HTV (1+1 vara) Fritt valgt (1+2 vara) Lederforum Rektorer Styrere Avd.leder Andre Utvalg GS Utvalg BHG Leder- råd FST/ Utvalg VGO AT- nettverk GS BHG Vara (5) 2 valgte HT Styremedlem fra GS Varamedlem fra BHG Styremedlem fra GS Varamedlem fra BHG

3 Utdanningsforbundet Bergens3

4 ”Pensjonistene” – blogg av to 14-åringer Utdanningsforbundet Bergens4

5 Utdanningsforbundet •Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder utdanningspolitiske spørsmål. •En fagforening arbeider for det enkelte medlem gjennom å sikre gode kollektive lover og avtaler. •Grunntanken er at den enkelte sikres best gjennom kollektive goder. Utdanningsforbundet Bergens5

6 Utdanningsforbundet •En relativt homogen organisasjon –Alle medlemmer jobber innenfor utdanningsløpet –Alle medlemmer har høyere utdanning –Alle medlemmene tjener relativt sett mindre enn grupper vi liker å sammenligne oss med i privat sektor –De fleste medlemmene har trygge arbeidsplasser og greie pensjonsavtaler –Likevel forskjell på førskolelærere, grunnskolelærere, videregåendelærere, ansatte i universitet og høyskole, skoleledere med mer.. Utdanningsforbundet Bergens6

7 Utdanningsforbundet Bergens7

8 Jeg er ny AT… Barnehageloven SFS2201 Folketrygd loven Ferieloven SGS 1010 Forvaltnings loven Arbeidsmiljø loven Hovedavtalen Hovedtariff avtalen Utdanningsforbundet Bergens8 Kan jeg dette? Rettigheter Plikter 56125050

9 Privat og offentlig sektor •Privat sektor •Mål: Profitt •Tiltak: –Lavere kostnader –Høyere inntekter •Offentlig sektor •Mål: Kvalitet –( for minst mulig penger?) •Tiltak: –Reformer –Lavere kostnader –Høyere inntekter? Utdanningsforbundet Bergens9 New Public Management

10 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2010 s10 § 69 Klubbar i Utdanningsforbundet •Utdanningsforbundets medlemmer på en arbeidsplass utgjør en klubb •Der det er ønskelig og praktisk mulig, kan to eller fleire arbeidsplassar utgjøre en klubb •Klubbens navn er normalt: Utdanningsforbundet (arbeidsplassens navn) Utdanningsforbundet Eplegården skole Utdanningsforbundet Grønsakhagen barnehage •Der forholdene ligger til rette for det, kan det velges et klubbstyre, som blir ledet av klubbleder (tillitsvalgt) •Klubbens struktur og virksomhet er fastsatt i vedtektene (§§ 69-75) og i retningslinjer vedtatt av sentralstyret

11 Utdanningsforbundet Bergens11 Klubbarbeid •Vi pleier å si at klubben er Utdanningsforbundets viktigeste ledd •Jevnlige klubbmøter •Medlemmene har ansvar for å ta opp saker på egen arbeidsplass gjennom klubben •Lag gode informasjonsrutiner, videreformidling •Klubben skal være arbeidsplassens viktigste diskusjonsforum •Ikke la andre fora stjele klubbens saker •Den enkelte må oppleve å være av betydning for fellesskapet

12 Utdanningsforbundet Bergens12 Klubben •Klubbmøtene må være arena for utløp av frustrasjon, men ikke minst må man i klubben støtte hverandre. •Det må være takhøyde for diskusjon, men målet må være å kunne stå sammen utad om viktige arbeidsmiljøspørsmål på arbeidsplassen.

13 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2010 s13 Klubben •Møteplass som gir alle medlemmer muligheten til direkte påvirkning i Utdanningsforbundet •En god arena for læring, informasjon, diskusjon og vedtak •AT må bygge sin legitimitet overfor arbeidsgiver i klubben •Formidle og gjennomføre Utdanningsforbundets vedtatte politikk

14 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2010 s14 Klubbmøte •Personalsaker eller saker som er følsomme for enkeltmedlemmer skal ikke behandles i klubben •NB tilsettingssaker er personalsaker •Åpen og frisk diskusjon, saklig og respektfull, engasjement •Klubben er en arena der medlemmene skal føle seg trygge og oppleve reell talefrihet •Klubbleder tar ansvar for at diskusjonen går for seg innenfor gode og etiske rammer •Opplevelse av innhold og relevans avgjør om medlemmene møter igjen •..og om de tar med seg flere neste gang

15 Klubbmøtet – tema til medbestemmelse •Klubbmøte er for medlemmene Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2010 s15

16 Utdanningsforbundet Bergens16 Vi trenger fagforeningen når.. •Din arbeidssituasjon ikke er til å leve med av grunner som; - konflikter - mobbing - ikke tilrettelagt arbeidssituasjon ut fra alder, helse.. - fare for oppsigelse ( NB! Vi kan støtte hverandre som medmennesker, personalsaker og konflikter er ikke tema i klubbmøter)

17 Verveargumenter •Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, noe som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine interesser. •Det er vi som sitter ved forhandlingsbordet når dine lønns- og arbeidsvilkår skal sikres. •Vi jobber aktivt for kvalitet i utdanningen, og for at lærernes innsikt, kunnskap og kompetanse må være grunnlaget når myndighetene fatter sine beslutninger. Dette har gjort oss til en sentral premissleverandør på utdanningsfeltet i Norge. •Medlemskap gir økt medbestemmelse – og dermed større mulighet til å påvirke arbeidshverdagen din. •Hos oss kan du få hjelp med problemer på arbeidsplassen og juridisk bistand i saker der dette er nødvendig. •Våre 11.000 tillitsvalgte gir deg gratis råd og veiledning. •Du får refundert tap av inntekt ved streik eller lock out. •Du får jevnlig tilbud om spennende og faglig relevante kurs, og vi har ulike stipendordninger for videre- og etterutdanning. •Du får tilsendt bladet Utdanning hver 14. dag – gratis. I tillegg kan du velge et gratisabonnement på ett av våre fagtidsskrifter: Bedre Skole, Første Steg eller Yrke. •Du får en rekke gode medlemstilbud, blant annet noen av markedets mest gunstige forsikringsavtaler for innbo-, reise-, barne- og ulykkesforsikring, samt livs- og uføreforsikringer. Utdanningsforbundet Bergens17

18 Hvor finnes mer informasjon? •Alle medlemmer får medlemsalmanakken, fagbladet Utdanning og et tidsskrift •Her er mye god informasjon og godt lesestoff om lønns- og arbeidsvilkår og profesjonsspørsmål! •Alle tillitsvalgte får ForbundsnyttForbundsnytt •Bruk www.utdanningsforbundet.no og klikk videre derfra bl.a. til lønns- og arbeidsvilkår, fylkeslagets og lokallagets hjemmesider m.m.www.utdanningsforbundet.no •Alle medlemmer kan logge seg inn på sine personlige sider herfra •Registrerte AT-g får i tillegg tilgang på opplysninger om medlemmene på sin arbeidsplass •Følg med i bladet Utdanning og www.utdanningsnytt.nowww.utdanningsnytt.no Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2012

19 Modulskoleringen! Modul 1 – NÅ  Modul 2 – Kursene er organisert etter avtaleområde: 25.-26.9. Ulvik Brakanes Hotell (KS) Modul 3 – videre opplæring i kommunikasjon og samhandling 24.-25.10. Ulvik (alle) Modul 4 – for alle tillitsvalgte (også erfarne): Våren 2014 Etter å ha deltatt på Modul 1, 2 og 3 får du kursbevis 

20 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2012 s20 Medbestemmelse og demokrati •Medbestemmelse er en fundamental, demokratisk og lovfestet rett (Grunnlov og arbeidsmiljølov) •Medbestemmelse er ikke ”noe spesielt for Utdanningsforbundet” •Medbestemmelse gjelder generelt og er historisk innarbeidet i arbeidslivet - bl.a. gjennom Hovedavtalen •Når arbeidstakerne organiserer seg, settes medbestemmelse i system og blir ivaretatt av fagforeningen og tillitsvalgte

21 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2012 s21 Hvem er arbeidsgiver? •Arbeidsgiver på arbeidsplassen er den som eier/overordnet har gitt myndighet til å lede •Rektor er arbeidsgiver sin representant på skolen •Arbeidsgiver på arbeidsplassen er ansvarlig for -personalledelse -faglig og pedagogisk ledelse -økonomisk og administrativ ledelse -personalpolitikk/arbeidsmiljø •Rektor og tillitsvalgt (ATg) er partene på arbeidsplassen

22 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2012 s22 Hovedavtalen •Hovedavtalene (HA) er tariffavtaler som regulerer samarbeid og medbestemmelse •HA blir forhandlet og avtalt av sentrale parter, for eksempel av Unio (Utdanningsforbundets hovedorganisasjon) og KS •HA inneholder bl.a. regler om: informasjon, drøftinger, medbestemmelsesordninger, tillitsvalgte og arbeidsgivers retter og plikter, likeverdighet, Forhandlingsordning, tvistebestemmelser •Praktiseringen av reglene påvirker det reelle innholdet i medbestemmelsen •Kontinuerlig oppfølging, gjennomgang av erfaringer og opplæring av ledere og tillitsvalgte – felles forståelse

23 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2012 s23 Gjensidig respekt •HA bygger på gjensidig respekt og likeverdighet •Dersom arbeidsgiver har respekt for sine ansatte, må hun også vise respekt for arbeidstakernes tillitsvalgte •God medbestemmelsespraksis og reell innflytelse etableres, kjempes fram og vedlikeholdes over tid

24 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2012 s24 Tillitsvalgtes arbeidsvilkår •Tillitsvalgte etter HA har i utgangspunktet rett til tjenestefri med lønn for å utføre sine oppgaver •De praktiske forholdene skal legges til rette slik at AT kan utføre sine oppgaver (fast nedsatt tid) •AT tar opp dette med rektor •HT tar dette opp med kommunen •Partene skal, sammen og hver for, seg sørge for kontinuerlig oppfølging og opplæring av tillitsvalgte •Tjenestefri/permisjoner er regulert gjennom egne bestemmelser

25 Dikt til mine barn Stig Holmås Jeg etterlater mine barn dette diktet For at de skal lære å elske vindene, havet, Den søte lukten av stor kjærlighet, - og fagforeningene. Uten dem hadde vi ingenting. Den sultne ser ikke det vakre. Den trette orker ikke elske. Jeg etterlater mine barn dette diktet For at de skal lære å elske vindene, havet, Den søte lukten av stor kjærlighet, - og fagforeningene. Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2010 s25


Laste ned ppt "Modul 1 – nye AT i grunnskolen Utdanningsforbundet Bergen, september 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google