Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNOVASJONS- MILJØER INTRO-KURS Strategi- og forankringsfasen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNOVASJONS- MILJØER INTRO-KURS Strategi- og forankringsfasen."— Utskrift av presentasjonen:

1 INNOVASJONS- MILJØER INTRO-KURS Strategi- og forankringsfasen

2 OMSTILLINGSPROSESSEN REGIONALOMSTILLING.NO

3 • Du trenger en plan! Utvikling og forankring • Hvem gjør hva? Roller og ansvar • Omstilling er langdistanse: Hvordan sikre entusiasme og engasjement gjennom perioden? • Vel i mål – hva skjer nå? Videreføring ev kompetanse og erfaringer Utfordringene www.regionalomstilling.no

4 Avklaringsfasen Strategi- og forankringsfasen Gjennomføringsfasen Avslutningsfasen Fire faser www.regionalomstilling.no

5 • Fylkeskommunen • Kommunen • Innovasjon Norge Avklaringsfasen: aktører www.regionalomstilling.no

6 Rolle/ ansvar i avklaringsfasen • Initiativtager: overvåker regional utvikling og kan avdekke omstillingsbehov • Utarbeide samfunnsmessig konsekvensanalyse Fylkeskommunen www.regionalomstilling.no

7 Rolle/ ansvar i avklaringsfasen • Initiativtager: er ofte den som tar opp situasjonen med fylkeskommunen • Bidra med dokumentasjon og lokalkunnskap til analysearbeidet Kommunen www.regionalomstilling.no

8 Rolle/ ansvar i avklaringsfasen Varierer. I noen fylker er IN aktivt inne som samarbeidspartner i denne fasen Innovasjon Norge (IN) www.regionalomstilling.no

9 • Kommunen • Prosjektorganisasjonen • Fylkeskommunen • Innovasjon Norge Strategifasen: Aktører www.regionalomstilling.no

10 Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen • Etablere prosjektorganisasjon og prosjektstyringsgruppe • Behandle og godkjenne forslag til omstillingsplan og handlingsplan • Utarbeide og sende søknad til fylkeskommunen om omstillingsmidler til gjennomføringsfasen Kommunen www.regionalomstilling.no

11 Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen • Velge organisasjonsform for det videre omstillingsarbeidet • Avklare ansvarsdeling mellom kommunen og omstillingsorganisasjonen fremover Kommunen (forts.) www.regionalomstilling.no

12 Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen • Gjennomføre/bestille en strategisk utviklingsanalyse • Lage forslag til omstillingsplan (inkl. kommunikasjonsplan) og handlingsplan • Forankre omstillingsarbeidet lokalt og sikre lokalt engasjement Prosjektorganisasjonen www.regionalomstilling.no

13 Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen • Sikre koordinering med regionale mål og strategier • Motta og behandle søknad om omstillingsmidler (til gjennomføringsfasen) Fylkeskommunen www.regionalomstilling.no

14 Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen • Bistå kommunen (rådgivning) • Bistå prosjektorganisasjonen (rådgivning) • Gi PLP-opplæring • Holde Startkurs • Gi uttalelse på søknad til fylkeskommunen Innovasjon Norge www.regionalomstilling.no

15 • Omstillingsorganisasjonen • Prosjektorganisasjonene (i enkeltprosjektene) • Fylkeskommunen • Kommunen • Innovasjon Norge Gjennomføringsfasen: aktører www.regionalomstilling.no

16 Omstillingsorganisasjonen = • Styret for omstillingsarbeidet • Leder for omstillingsarbeidet • Evt. ansatte i omstillingsorganisasjonen Omstillingsorganisasjonen www.regionalomstilling.no

17 Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen HOVEDANSVAR: Realisere omstillingsplanen (ved å …) • Gjennomføre handlingsplanene • Være offensiv i arbeidet med å utvikle gode prosjektidéer og prosjekteiere Omstillingsorganisasjonen (forts.) www.regionalomstilling.no

18 Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen • Gjennomføre prosjektene de har fått omstillingsmidler til, i tråd med PLP • PLP veiledningshefte og maler for prosjekt- spesifikasjon, prosjektplan, status- og sluttrapport kan lastes ned fra regionalomstilling.no Prosjektorganisasjonene www.regionalomstilling.no

19 Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen • Vurdere omstillings- og handlingsplan, og gi tilsagn om årlige omstillingsmidler • Oppdragsgiver for Innovasjon Norge Fylkeskommunen www.regionalomstilling.no

20 Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen • Behandle årsrapporter og forslag til nye handlingsplaner fra omstillingsorganisasjonen • Søke årlig om omstillingsmidler fra fylkeskommunen • Bevilge egenandel, følge opp omstillingsarbeidet • Vurdere styrets arbeid og sammensetning Kommunen www.regionalomstilling.no

21 Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen • Gi erfaringsbaserte råd og veiledning • Tilbyr verktøy og maler • Vurdere fremdrift og resultater Innovasjon Norge www.regionalomstilling.no

22 • Kommunens politikere og administrasjon har ansvar for videreføring av omstillingsarbeidet etter endt om stillingsperiode • Senest to år før omstillingsperioden er over, bør omstillingsorganisasjonen og kommunen etablere et prosjekt for videreføring Avslutningsfasen: Videreføring www.regionalomstilling.no

23 Fra avklaringsfasen: KONSEKVENSANALYSEN REGIONALOMSTILLING.NO

24 • Områdets utvikling innen næringsliv og sysselsetting de siste 10 år • Områdets prognoser for næringsutvikling og sysselsetting de kommende 10 år • Dokumentasjon av fraflytting, tilflytting, pendling, alders- og kjønnsfordeling, utdanning m.m. • Fremskriving av kommunens økonomi Hva forteller konsekvensanalysen? www.regionalomstilling.no

25 • Kursdeltakerne presenterer kort sine områder: • HVA ER UTFORDRINGENE I OMRÅDET? • HVORDAN ER PROGNOSENE? • HVA ER MÅLENE FOR OMSTILLINGEN? Presentasjon: Konsekvensanalyser www.regionalomstilling.no

26 Strategi- og forankringsfasen: OPPGAVER I FASEN REGIONALOMSTILLING.NO

27 • Strategifasen organiseres som et prosjekt. Kommunen er prosjekteier • Etablerer en prosjektorganisasjon: • Prosjektansvarlig • Prosjektleder • Prosjektstyringsgruppe • Prosjektplan for fasen (prosjektleder + leder for styringsgruppen) Dette gjør kommunen www.regionalomstilling.no

28 • Gjennomføre/bestille en strategisk utviklingsanalyse • Lage utkast til omstillingsplan og handlingsplan • Lage utkast til kommunikasjonsplan • Sikre aksept og medvirkning fra alle aktører • Rapportere fremdrift og resultater til prosjektstyringsgruppen Prosjektorganisasjonen skal: www.regionalomstilling.no

29 • Områdets nærings- og befolkningsutvikling: regionen, markedene, attraktiviteten • Områdets konkurransefortrinn for næringsutvikling • Utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv • Kommunens tilrettelegging for bosetting og næringsutvikling • Strategiske valg av innsatsområder i omstillingsarbeidet Hva omfatter utviklingsanalysen? www.regionalomstilling.no

30 • Den strategiske utviklingsanalysen er ikke omstillingsplanen for området. • Utviklingsanalysen er kunnskapsgrunnlaget for omstillingsplanen. • Analysen identifiserer utfordringer og muligheter som planen må svare på. Utviklingsanalyse ≠ Omstillingsplan www.regionalomstilling.no

31 • Et prosjektverktøy utviklet av Innovasjon Norge • Et begrepsapparat • Skal benyttes i alt regional omstillingsarbeid: program- og prosjektnivå PLP: Prosjektlederprosessen www.regionalomstilling.no

32 1.Forstudium 2.Forprosjekt 3.Hovedprosjekt Hver fase – et eget prosjekt PLP: 3 prosjektfaser www.regionalomstilling.no

33 1.Prosjekteier 2.Prosjektansvarlig 3.Prosjektleder Styringsgruppe Prosjektgruppe Referansegruppe PLP: 3 sentrale roller www.regionalomstilling.no

34 1.Måldefinering 2.Beslutningspunkter: fasens start og slutt 3.Milepæler 4.Kritiske suksessfaktorer PLP: 4 sentrale elementer www.regionalomstilling.no

35 1.Visjon: ønsket tilstand i fremtiden 2.Effektmål: effekt 3–5 år senere 3.Resultatmål: resultat ved prosjektslutt 4.Prosjektmål: leveransen Målene skal være målbare, og de skal ha en tidsfrist. PLP: Målstruktur www.regionalomstilling.no

36 1.Prosjektoppdraget 2.Prosjektplan 3.Statusrapport 4.Sluttrapport PLP: 4 sentrale dokumenter www.regionalomstilling.no

37 1. Ingen plan, bare umiddelbar handling – rett over i gjennomføringsfasen • Fokus på katastrofen • Alle mann til pumpene • Fokus på å få samme virksomhet opp igjen Hva kan gå galt? 3 scenarier www.regionalomstilling.no

38 2. Planer, men ingen handling • Gode planer • Ingen krav til handling • Ingen konsekvenser ved manglende resultat Hva kan gå galt? 3 scenarier www.regionalomstilling.no

39 3. Fokus på nyetablering, men lite utvikling av eksisterende virksomheter • Alle vil starte nytt • Eksisterende virksomheter: status quo • ”Vi” og ”de andre” Hva kan gå galt? 3 scenarier www.regionalomstilling.no

40 – HJELP Å FÅ! INNOVASJON NORGE: Nasjonalt kompetansesenter REGIONALOMSTILLING.NO

41 • Kvalitetssikrer arbeidet i fasen • Oppnevner en oppdragsrådgiver og en oppdragsansvarlig Innovasjon Norge i strategifasen www.regionalomstilling.no

42 Oppdragsrådgiveren skal: • bidra til å få på plass prosjektstyringsgruppe og prosjektleder • delta på møter i prosjektstyringsgruppen • bidra i arbeidet med strategisk utv.analyse • bidra i utarbeidelse av utkast til omstillingsplan og handlingsplan Innovasjon Norge i strategifasen (forts.) www.regionalomstilling.no

43 Oppdragsrådgiveren skal: • bidra til bred mobilisering og forankring • gi innspill på valg av omstillingsorganisasjon • holde startkurs • gi opplæring i PLP • gi uttalelser på søknaden til fylkeskommunen Innovasjon Norge i strategifasen (forts.) www.regionalomstilling.no

44 • INTRO • regionalomstilling.no  verktøy • regionalomstilling.no  nettverk og samarbeid INTRO + regionalomstilling.no www.regionalomstilling.no

45 WORKSHOP I UTKAST TIL PROSJEKTPLAN REGIONALOMSTILLING.NO

46 • Lag utkast til prosjektplan for strategi- og forankringsfasen for ditt omstillingsområde Til utdeling: • PLP prosjektplan (mal), elektronisk • Eksempler på PLP prosjektplan Oppgave: prosjektplan for strategifasen www.regionalomstilling.no

47 HVA KAN MIDLENE BRUKES TIL? REGIONALOMSTILLING.NO

48 • GJELDENDE LOVGIVNING – Statsstøtteregelverket – Regler for bagatellmessig støtte • FØRINGER FRA KRD og FYLKESKOMMUNEN • ANDRE FØRINGER? Hva kan omstillingsmidlene brukes til? www.regionalomstilling.no

49 • Prosjekter i tidlig fase (forstudier + forprosjekt) • Prosjekter prioriteres i tråd med omstillingsplan og handlingsplan Hva kan omstillingsmidlene brukes til? www.regionalomstilling.no

50 OMSTILLINGSPLAN REGIONALOMSTILLING.NO

51 Omstillingsplanen skal definere: • Visjon og mål for omstillingsarbeidet • Prioriterte innsatsområder (3–4 stk.) • Mål og rammer for hvert innsatsområde • Tiltak og prosjekter for hvert innsatsområde • Forslag til organisasjonsform for gjennomføringsfasen Omstillingsplan: Innhold www.regionalomstilling.no

52 • Ansvar. Kommunen har ansvaret for at det blir laget en omstillingsplan for området • Utførelse. Utvikling og utarbeidelse delegeres til prosjektorganisasjonen • Godkjenning. Utkast til omstillingsplan skal godkjennes av prosjektstyringsgruppen • Vedtak. Kommunestyret vedtar omstillingsplanen Omstillingsplan: Hvem gjør hva? www.regionalomstilling.no

53 I.Bakgrunn for omstillingsarbeidet II.Visjon og mål for omstillingsprogrammet III.Innsatsområder IV.Ressursinnsats og finansiering Omstillingsplan: Struktur www.regionalomstilling.no

54 I. Bakgrunn for omstillingsarbeidet  Bakgrunn for omstillingsstatusen  Oppsummering av konklusjoner og anbefalinger fra utviklingsanalysen II. Visjon og mål for omstillingsprogrammet  Visjon  Hovedmål  Effektmål og langsiktige resultater  Delmål III. Innsatsområder  Innsatsområde – Mål: – Forslag til tiltak/prosjekt: [Osv. for alle innsatsområder] IV. Organisering, finansiering og ressursinnsats  Overordnet finansiering av omstillingsprogrammet (alle årene)  Ressursinnsats brutt ned på innsatsområder og tiltak/prosjekt  Organisering av omstillingsarbeidet www.regionalomstilling.no

55 WORKSHOP II STIKKORD TIL OMSTILLINGSPLAN REGIONALOMSTILLING.NO

56 Bruk strukturen på neste slide, sett inn forslag/ stikkord til omstillingsplanen for ditt område Til utdeling: • Eksempel/-ler på omstillingsplan Oppgave: Stikkord til omstillingsplan www.regionalomstilling.no

57 I. Bakgrunn for omstillingsarbeidet  Bakgrunn for omstillingsstatusen  Oppsummering av konklusjoner og anbefalinger fra utviklingsanalysen II. Visjon og mål for omstillingsprogrammet  Visjon  Hovedmål  Effektmål og langsiktige resultater  Delmål III. Innsatsområder  Innsatsområde – Mål: –Forslag til tiltak/prosjekt: [Osv. for alle innsatsområder] IV. Organisering, finansiering og ressursinnsats  Overordnet finansiering av omstillingsprogrammet (alle årene)  Ressursinnsats brutt ned på innsatsområder og tiltak/prosjekt  Organisering av omstillingsarbeidet www.regionalomstilling.no

58 HANDLINGSPLAN REGIONALOMSTILLING.NO

59 Konkretiserer omstillingsplanens innsatsområder: • Strategier og mål • Konkrete tiltak • Hovedaktiviteter • Budsjett Handlingsplaner: Innhold www.regionalomstilling.no

60 Fase 2. Utførelse. Prosjektleder leder utvikling og utforming av handlingsplan for første gjennomføringsår. Godkjenning. Kommunestyret godkjenner årlige handlingsplaner. Hvert år. Hele perioden. Fase 3. Utførelse. leder for omstillingsarbeidet følger opp gjeldende handlingsplan og utarbeider ny handlingsplan for hvert år. Handlingsplaner: Hvem gjør hva? www.regionalomstilling.no

61 1.Innledning Viser til utviklingsanalysen og omstillingsplan 2.Mål for omstillingsarbeidet 3.Innsatsområder Innsatsområde 1 – Mål – Strategi A Tiltak. Resultatmål. Prosjektmål. Budsjett. Finansiering Tiltak. Resultatmål. Prosjektmål. Budsjett. Finansiering (Osv. for alle strategier under Innsatsområde 1, og for alle innsatsområder definert i omstillingsplanen.) 4.Budsjett og finansiering Handlingsplaner: Struktur www.regionalomstilling.no

62 • Januar/februar Godkjent handlingsplan iverksettes • Oktober/november Programstatusvurdering – omstillingsplan revideres, arbeidet med ny handlingsplan starter • Desember/januar Godkjenning av revidert omstillingsplan og av handlingsplanen for kommende år Handlings- & omstillingsplan: Bruk www.regionalomstilling.no

63 WORKSHOP III STIKKORD TIL HANDLINGSPLAN [første gjennomføringsår] REGIONALOMSTILLING.NO

64 Bruk strukturen på neste slide, sett inn forslag/ stikkord til 1. års handlingsplan for ditt område Til utdeling: • Eksempel/-ler på handlingsplan Oppgave: Stikkord til handlingsplan www.regionalomstilling.no

65 1.Innledning Viser til utviklingsanalysen og omstillingsplan 2.Mål for omstillingsarbeidet 3.Innsatsområder Innsatsområde 1 – Mål – Strategi A Tiltak. Resultatmål. Prosjektmål. Budsjett. Finansiering Tiltak. Resultatmål. Prosjektmål. Budsjett. Finansiering (Osv. for alle strategier under Innsatsområde 1, og for alle innsatsområder definert i omstillingsplanen.) 4.Budsjett og finansiering Handlingsplaner: Struktur www.regionalomstilling.no

66 StiftelseKommunalt foretak Interkomm. foretak Kommunal avdeling ASProgram EierIngen betydning KommunenKommuneneDel av kommunen MangeKommunen og/ eller andre Eier- innflytelse BegrensetStor. Kan avsette styret Kommunene har begrenset myndighet Stor. Komm.styret bestemmer. Rådmann er adm. leder Stor. General- forsamling Stor Eier- forpliktelse IngenSvært stor. Finansielt ansvar Svært stor. Reguleres i samarbeids- avtale Svært storLitenStor. Programmet er ikke juridisk enhet StyretStor maktMakt i hht. kommunelov Stor makt. Ansvarlig. Kan delegere Personlig ansvar. Aksjeloven Stor innenfor mandatet InnsynLite. Lotteri- tilsynet Stor. I hht. lov om offentlighet Stor. I hht. lov om offentlighet Lov om offentlighet gjelder AksjelovenMindre Mulighet partner- skap Nei. Selvst. stiftelse Nei. Kommunen er eneeier For involverte kommuner Nei. Kommunen er eneeier Stor ORGANISASJONSFORMER : SAMMENLIKNING

67 SPØRSMÅL FRA SALEN REGIONALOMSTILLING.NO

68 [Kursholder setter inn tema som er bestemt i samarbeid med kursdeltakerne i forkant.] Dette lurer vi på! www.regionalomstilling.no

69 Lykke til! www.regionalomstilling.no


Laste ned ppt "INNOVASJONS- MILJØER INTRO-KURS Strategi- og forankringsfasen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google