Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi- og forankringsfasen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi- og forankringsfasen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi- og forankringsfasen
INTRO-KURS Strategi- og forankringsfasen

2 OMSTILLINGSPROSESSEN
Kursholder forbereder deltakerne på at de neste 19 slidene gir en overordnet gjennomgang av omstillingsprosessen. Organiseringen i fire faser. Hvem de sentrale aktørene i hver fase er, og hva som er den enkelte aktørs rolle og ansvar i hver fase: Hva kan kursdeltagerne forvente av ulike aktører i hver fase i prosessen? Deretter går vi kort inn på konsekvensanalysen fra fase 1 og hvordan den legger grunnlag for arbeidet i fase 2, før vi konsentrerer oss om prosjektorganisasjonens oppgaver i fase 2. REGIONALOMSTILLING.NO

3 Utfordringene Du trenger en plan! Utvikling og forankring
Hvem gjør hva? Roller og ansvar Omstilling er langdistanse: Hvordan sikre entusiasme og engasjement gjennom perioden? Vel i mål – hva skjer nå? Videreføring ev kompetanse og erfaringer

4 Fire faser Avklaringsfasen Strategi- og forankringsfasen Gjennomføringsfasen Avslutningsfasen Omstillingsprosessen skal organiseres i fire faser: 1. Avklaringsfasen, 2. Strategi- og forankringsfasen, 3. Gjennomføringsfasen og 4. Avslutningsfasen.

5 Avklaringsfasen: aktører
Fylkeskommunen Kommunen Innovasjon Norge Det store bildet: Utgangspunktet. Hva har skjedd? Utviklingen. Utfordringer. Potensiell krise. Prognoser. Konklusjon: Noe må gjøres! Området må omstille seg.

6 Fylkeskommunen Rolle/ ansvar i avklaringsfasen
Initiativtager: overvåker regional utvikling og kan avdekke omstillingsbehov Utarbeide samfunnsmessig konsekvensanalyse Fylkeskommunen analyserer utviklingen i det lokale næringslivet. Hvordan har tendensen vært over tid? Hva skjedde? Hva blir konsekvensene? Hvordan er utsiktene/prognosene? Hva har skjedd demografisk den senere tiden? Hvordan er utsiktene fremover? Hva blir konsekvensene? Konsekvensanalysen er grunnlaget for vurdering av om området skal få omstillingsstatus.

7 Kommunen Rolle/ ansvar i avklaringsfasen
Initiativtager: er ofte den som tar opp situasjonen med fylkeskommunen Bidra med dokumentasjon og lokalkunnskap til analysearbeidet Fylkeskommunens støttespiller i arbeidet med konsekvensanalysen.

8 Innovasjon Norge (IN) Rolle/ ansvar i avklaringsfasen
Varierer. I noen fylker er IN aktivt inne som samarbeidspartner i denne fasen Fylkeskommunens støttespiller i arbeidet med konsekvensanalysen.

9 Strategifasen: Aktører
Kommunen Prosjektorganisasjonen Fylkeskommunen Innovasjon Norge Strategifasen. Her står vi nå! Området har fått omstillingsstatus – og omstillings-MIDLER: Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Og handle klokt. De kanskje viktigste aktørene i strategifasen er DERE: prosjektorganisasjonen (med prosjektstyringsgruppen). I løpet av kurset skal vi se nærmere på mange av de viktige oppgavene som omstillingsorganisasjonen skal utføre. Men først skal vi ta et overblikk og se hva dere kan forvente av de andre aktørene også:

10 Kommunen Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen
Etablere prosjektorganisasjon og prosjektstyringsgruppe Behandle og godkjenne forslag til omstillingsplan og handlingsplan Utarbeide og sende søknad til fylkeskommunen om omstillingsmidler til gjennomføringsfasen

11 Kommunen (forts.) Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen
Velge organisasjonsform for det videre omstillingsarbeidet Avklare ansvarsdeling mellom kommunen og omstillingsorganisasjonen fremover

12 Prosjektorganisasjonen
Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen Gjennomføre/bestille en strategisk utviklingsanalyse Lage forslag til omstillingsplan (inkl. kommunikasjonsplan) og handlingsplan Forankre omstillingsarbeidet lokalt og sikre lokalt engasjement For å få kunne vite hva det lønner seg å satse på i akkurat deres område, må områdets konkurransefortrinn og muligheter på bordet. Konsekvensanalysen avdekket noen sentrale utfordringer: Men hva bør vi, her hos oss, satse på for å løse dem? Mulighetene må analyseres. Vi kaller det en ”strategisk utviklingsanalyse”. Det er i store trekk en SWOT-analyse, for de som kjenner det begrepet. Når både utfordringer/prognoser og muligheter/konkurransefortrinn er kjent, har dere forutsetninger for å gjøre noen kloke valg. Omstillingsarbeidet trenger en strategi – en langsiktig plan. En ”omstillingsplan”. Vi skal se på oppbygging av en slik, og dere skal få jobbe med stikkord for deres omstillingsplan i en workshop på dette kurset. For at noe skal bli gjort i praksis, må de langsiktige planene og målene i omstillingsplanen brytes ned i konkrete tiltak med budsjetter. For hvert år av omstillingsperioden skal det utarbeides en handlingsplan. Vi skal se på oppbygging av en slik, og dere skal jobbe med stikkord for deres handlingsplan i en workshop på dette kurset. Forankring. For at planene skal bli satt ut i god praksis, er dere avhengig av å ha lokalsamfunnet, næringslivet, politikere, media og befolkningen MED dere. Både behovet for omstilling, hva som kreves for å få det til, hvilke muligheter det gir og de valgene dere har tatt/planene dere har lagt for å realisere dem, må forankres: dere må formidle, begrunne, motivere, informere, justere forventninger og vekke innsatsvilje – og alt en gang til.

13 Fylkeskommunen Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen
Sikre koordinering med regionale mål og strategier Motta og behandle søknad om omstillingsmidler (til gjennomføringsfasen)

14 Innovasjon Norge Rolle/ ansvar i strategi- og forankringsfasen
Bistå kommunen (rådgivning) Bistå prosjektorganisasjonen (rådgivning) Gi PLP-opplæring Holde Startkurs Gi uttalelse på søknad til fylkeskommunen

15 Gjennomføringsfasen: aktører
Omstillingsorganisasjonen Prosjektorganisasjonene (i enkeltprosjektene) Fylkeskommunen Kommunen Innovasjon Norge Det er nå det skal skje! Handlingsplan for første år er vedtatt, og Fylkeskommunen har bevilget midler til første gjennomføringsår. Kommunen har nå etablert en omstillingsorganisasjon med en leder for omstillingsarbeidet, kanskje med noen ansatte i omstillingsorganisasjonen, og helt sikkert med et styre for omstillingsarbeidet. Nå settes de første prosjektene/tiltakene under de ulike innsatsområdene i gang. Vi går raskt igjennom omstillingsorganisasjonens oppgaver og hva den kan forvente at de andre aktørgruppene gjør i denne fasen:

16 Omstillingsorganisasjonen
Styret for omstillingsarbeidet Leder for omstillingsarbeidet Evt. ansatte i omstillingsorganisasjonen

17 Omstillingsorganisasjonen (forts.)
Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen HOVEDANSVAR: Realisere omstillingsplanen (ved å …) Gjennomføre handlingsplanene Være offensiv i arbeidet med å utvikle gode prosjektidéer og prosjekteiere Kursholder gjennomgår OPPGAVENE som omstillingsorganisasjonene må gjennomføre for å fylle rollen og ivareta ansvaret over. Se INTRO 3.1.

18 Prosjektorganisasjonene
Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen Gjennomføre prosjektene de har fått omstillingsmidler til, i tråd med PLP PLP veiledningshefte og maler for prosjekt- spesifikasjon, prosjektplan, status- og sluttrapport kan lastes ned fra regionalomstilling.no Kursholder gjennomgår OPPGAVENE som omstillingsorganisasjonene må gjennomføre for å fylle rollen og ivareta ansvaret over. Se INTRO 3.1.

19 Fylkeskommunen Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen
Vurdere omstillings- og handlingsplan, og gi tilsagn om årlige omstillingsmidler Oppdragsgiver for Innovasjon Norge

20 Kommunen Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen
Behandle årsrapporter og forslag til nye handlingsplaner fra omstillingsorganisasjonen Søke årlig om omstillingsmidler fra fylkeskommunen Bevilge egenandel, følge opp omstillingsarbeidet Vurdere styrets arbeid og sammensetning

21 Innovasjon Norge Rolle/ ansvar i gjennomføringsfasen
Gi erfaringsbaserte råd og veiledning Tilbyr verktøy og maler Vurdere fremdrift og resultater

22 Avslutningsfasen: Videreføring
Kommunens politikere og administrasjon har ansvar for videreføring av omstillingsarbeidet etter endt om stillingsperiode Senest to år før omstillingsperioden er over, bør omstillingsorganisasjonen og kommunen etablere et prosjekt for videreføring

23 KONSEKVENSANALYSEN Fra avklaringsfasen: REGIONALOMSTILLING.NO
Konsekvensanalysens ”rolle”. Hvordan skal kursdeltakerne bruke den? Konsekvensanalysen som grunnlag for arbeidet i strategifasen. Det som er avdekket i konsekvensanalysen, må legge føringer for arbeidet med utviklingsanalysen (mulighetsanalysen), som igjen er underlaget for utvikling av omstillingsplan og første års handlingsplan. REGIONALOMSTILLING.NO

24 Hva forteller konsekvensanalysen?
Områdets utvikling innen næringsliv og sysselsetting de siste 10 år Områdets prognoser for næringsutvikling og sysselsetting de kommende 10 år Dokumentasjon av fraflytting, tilflytting, pendling, alders- og kjønnsfordeling, utdanning m.m. Fremskriving av kommunens økonomi Det er viktig at konsekvensanalysen også beskriver forutsetningene som ligger til grunn for prognosene, og vurderer hvor sikre de er. OBS! Kursholder må sette seg inn i konsekvensanalysen for det aktuelle området/ de aktuelle områdene som kursdeltakerne er fra og jobber med.

25 Presentasjon: Konsekvensanalyser
Kursdeltakerne presenterer kort sine områder: HVA ER UTFORDRINGENE I OMRÅDET? HVORDAN ER PROGNOSENE? HVA ER MÅLENE FOR OMSTILLINGEN? Alle kursdeltakerne skal ha fått i ”hjemmelekse” å presentere sitt område kort (på 5-7 minutter) ved å svare på disse spørsmålene, med utgangspunkt i den samfunnsmessige konsekvensanalysen for sitt område. OBS! Kursholder må sette seg inn i konsekvensanalysen for det aktuelle området/ de aktuelle områdene som kursdeltakerne er fra og jobber med. Kursholder skal kunne spille inn, stille kritiske spørsmål og trigge refleksjoner hos kursdeltakerne.

26 Strategi- og forankringsfasen:
OPPGAVER I FASEN REGIONALOMSTILLING.NO

27 Dette gjør kommunen Strategifasen organiseres som et prosjekt. Kommunen er prosjekteier Etablerer en prosjektorganisasjon: Prosjektansvarlig Prosjektleder Prosjektstyringsgruppe Prosjektplan for fasen (prosjektleder + leder for styringsgruppen)

28 Prosjektorganisasjonen skal:
Gjennomføre/bestille en strategisk utviklingsanalyse Lage utkast til omstillingsplan og handlingsplan Lage utkast til kommunikasjonsplan Sikre aksept og medvirkning fra alle aktører Rapportere fremdrift og resultater til prosjektstyringsgruppen Kursholder forbereder deltakerne på at vi kommer tilbake til utkast til omstillingsplan og handlingsplan senere i kurset: Det blir workshop! Først skal vi si litt mer om strategisk utviklingsanalyse og PLP.

29 Hva omfatter utviklingsanalysen?
Områdets nærings- og befolkningsutvikling: regionen, markedene, attraktiviteten Områdets konkurransefortrinn for næringsutvikling Utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv Kommunens tilrettelegging for bosetting og næringsutvikling Strategiske valg av innsatsområder i omstillingsarbeidet SWOT: Områdets styrker, svakheter, muligheter og trusler. Analysen skal identifisere, og inneholde forslag til, innsatsområder hvor det aktuelle omstillingsområdet har særlige konkurransefortrinn. Prosjektorgansiasjonen ved prosjektleder har ansvaret for at det blir utarbeidet en grundig og god strategisk utviklingsanalyse for området: VIKTIG MED GOD BESTILLERKOMPETANSE! Prosjektorganisasjonen må vite hva den vil ha svar på. Analysen skal leveres til og godkjennes av prosjektstyringsgruppen.

30 Utviklingsanalyse ≠ Omstillingsplan
Den strategiske utviklingsanalysen er ikke omstillingsplanen for området. Utviklingsanalysen er kunnskapsgrunnlaget for omstillingsplanen. Analysen identifiserer utfordringer og muligheter som planen må svare på. SWOT: Områdets styrker, svakheter, muligheter og trusler. Analysen skal identifisere, og inneholde forslag til, innsatsområder hvor det aktuelle omstillingsområdet har særlige konkurransefortrinn. Prosjektorgansiasjonen ved prosjektleder har ansvaret for at det blir utarbeidet en grundig og god strategisk utviklingsanalyse for området: VIKTIG MED GOD BESTILLERKOMPETANSE! Prosjektorganisasjonen må vite hva den vil ha svar på. Analysen skal leveres til og godkjennes av prosjektstyringsgruppen.

31 PLP: Prosjektlederprosessen
Et prosjektverktøy utviklet av Innovasjon Norge Et begrepsapparat Skal benyttes i alt regional omstillingsarbeid: program- og prosjektnivå

32 PLP: 3 prosjektfaser Forstudium Forprosjekt Hovedprosjekt
Hver fase – et eget prosjekt Alle prosjekter som organiseres etter PLP-prinsipper skal gjennomføres i tre prosjektfaser:

33 PLP: 3 sentrale roller Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder
Styringsgruppe Prosjektgruppe Referansegruppe Denne strukturen kjenner kursdeltakerne igjen fra organiseringen av strategifasen som de nå er inne i: Fasen organiseres som et prosjekt etter PLP og representanter for disse rollene i stratgeifase-prosjketet vil være deltakere på kurset!

34 PLP: 4 sentrale elementer
Måldefinering Beslutningspunkter: fasens start og slutt Milepæler Kritiske suksessfaktorer Når dere (kursdeltakerne) straks skal i gang med å lage utkast til prosjektplanen for strategifase-prosjektet i deres eget omstillingsområde, er det disse fire sentrale elementene som skal defineres for akkurat deres strategifase: Dere skal definere noen mål for fasen (vi skal straks se litt nærmere på ulike typer mål), beskrive viktige beslutningspunkter, definere sentrale milepæler for oppgavene/leveransene i fasen og identifisere de mest kritiske suksessfaktorene for en vellykket gjennomføring av strategifasen. [Kursholder går igjennom og forklarer begrepene i tråd med PLP og med fokus og eksempler på hvordan mål kan defineres, hva som kjennetegner beslutningspunktene, peker på noen typiske milepæler og hva som kan være kritiske suksessfaktorer nettopp i et strategifase-prosjekt som dette]

35 PLP: Målstruktur Visjon: ønsket tilstand i fremtiden
Effektmål: effekt 3–5 år senere Resultatmål: resultat ved prosjektslutt Prosjektmål: leveransen Målene skal være målbare, og de skal ha en tidsfrist.

36 PLP: 4 sentrale dokumenter
Prosjektoppdraget Prosjektplan Statusrapport Sluttrapport [Kursholder forklarer hvorfor dokumentene er viktige, hvem som har ansvar for å utarbeide dem og følge dem opp, og hvem de skal leveres til når/ hvem godkjenner dem. Vise til maler og eksempler på regionalomstilling.no (dersom slike finnes – det jobbes med dette!)]

37 Hva kan gå galt? 3 scenarier
1. Ingen plan, bare umiddelbar handling – rett over i gjennomføringsfasen Fokus på katastrofen Alle mann til pumpene Fokus på å få samme virksomhet opp igjen

38 Hva kan gå galt? 3 scenarier
2. Planer, men ingen handling Gode planer Ingen krav til handling Ingen konsekvenser ved manglende resultat

39 Hva kan gå galt? 3 scenarier
3. Fokus på nyetablering, men lite utvikling av eksisterende virksomheter Alle vil starte nytt Eksisterende virksomheter: status quo ”Vi” og ”de andre”

40 – HJELP Å FÅ! INNOVASJON NORGE: Nasjonalt kompetansesenter
REGIONALOMSTILLING.NO

41 Innovasjon Norge i strategifasen
Kvalitetssikrer arbeidet i fasen Oppnevner en oppdragsrådgiver og en oppdragsansvarlig

42 Innovasjon Norge i strategifasen (forts.)
Oppdragsrådgiveren skal: bidra til å få på plass prosjektstyringsgruppe og prosjektleder delta på møter i prosjektstyringsgruppen bidra i arbeidet med strategisk utv.analyse bidra i utarbeidelse av utkast til omstillingsplan og handlingsplan

43 Innovasjon Norge i strategifasen (forts.)
Oppdragsrådgiveren skal: bidra til bred mobilisering og forankring gi innspill på valg av omstillingsorganisasjon holde startkurs gi opplæring i PLP gi uttalelser på søknaden til fylkeskommunen

44 INTRO + regionalomstilling.no
regionalomstilling.no  verktøy regionalomstilling.no  nettverk og samarbeid Kursholder viser og presenterer INTRO og regionalomstilling.no. Nettsiden: Vise verktøy og kontaktinfo til andre omstillingsorganisasjoner /-ledere. Om nettverk: Viktig å bruke oppgavene i fase 2 – prosessene med å utarbeide strategisk utviklingsanalyse og omstillings- og handlingsplan – til å ”se”/oppdage og etablere gode nettverk mellom næringslivsaktører, kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner osv. Prosessene med å utvikle analyse og planer gir overblikk, møter aktører og setter prosjektorganisasjonene i stand til å oppdage sammenhenger. Dokumenter dem! Bruk dem! Socialcast

45 WORKSHOP I UTKAST TIL PROSJEKTPLAN REGIONALOMSTILLING.NO

46 Oppgave: prosjektplan for strategifasen
Lag utkast til prosjektplan for strategi- og forankringsfasen for ditt omstillingsområde Til utdeling: PLP prosjektplan (mal), elektronisk Eksempler på PLP prosjektplan

47 HVA KAN MIDLENE BRUKES TIL?
REGIONALOMSTILLING.NO

48 Hva kan omstillingsmidlene brukes til?
GJELDENDE LOVGIVNING – Statsstøtteregelverket – Regler for bagatellmessig støtte FØRINGER FRA KRD og FYLKESKOMMUNEN ANDRE FØRINGER? Kursholder må sette seg inn i tilsagnsbrev fra fylkeskommunen for hvert enkelt område, samt evt. forhåndsinnsendte spørsmål fra kursdeltakerne på dette punktet.

49 Hva kan omstillingsmidlene brukes til?
Prosjekter i tidlig fase (forstudier + forprosjekt) Prosjekter prioriteres i tråd med omstillingsplan og handlingsplan

50 OMSTILLINGSPLAN REGIONALOMSTILLING.NO

51 Omstillingsplan: Innhold
Omstillingsplanen skal definere: Visjon og mål for omstillingsarbeidet Prioriterte innsatsområder (3–4 stk.) Mål og rammer for hvert innsatsområde Tiltak og prosjekter for hvert innsatsområde Forslag til organisasjonsform for gjennomføringsfasen Omstillingsplanen skal være det sentrale styringsdokumentet for daglig leder og omstillingsstyret i prioritering av omstillingsmidlene. Langsiktig perspektiv. Gjelder for hele perioden. Rulleres årlig: oktober/november hvert år Omstillingsplanen må svare på utfordringene og mulighetene som er avdekket i utviklingsanalysen og prioritere innsatsområder. Det er viktig at målene konkretiseres i målbare størrelser. Det skal gå klart frem av omstillingsplanen hvordan fremdriften mot et definert mål skal måles, og når.

52 Omstillingsplan: Hvem gjør hva?
Ansvar. Kommunen har ansvaret for at det blir laget en omstillingsplan for området Utførelse. Utvikling og utarbeidelse delegeres til prosjektorganisasjonen Godkjenning. Utkast til omstillingsplan skal godkjennes av prosjektstyringsgruppen Vedtak. Kommunestyret vedtar omstillingsplanen Kursholder henvender seg direkte til kursdeltakerne og fremhever DERES oppgaver: Prosjektleder UTFØRER. Han/ hun LAGER utkast til omstillingsplan i løpet av strategifasen. LEVERER til styringsgruppen. – Hvordan gå frem? Strategisk utviklingsanalyse som utgangspunkt. Andre utgangspunkt. EKSEMPLER! – Hva skal til? Hvem skal involveres, intervjues, snakkes med. Hvilke konkrete oppgaver må utføres? På regionalomstilling.no anbefaler vi en prosjektorganisering av arbeidet med omstillingsplan, i tråd med PLP – tre prosjektfaser. Vise til/ se på nettstedet. – Hva skal resultatet være: Hvordan skal planen se ut til slutt? VI SKAL SE PÅ STRUKTUREN I WORKSHOP. Styringsgruppen GODKJENNER.

53 Omstillingsplan: Struktur
Bakgrunn for omstillingsarbeidet Visjon og mål for omstillingsprogrammet Innsatsområder Ressursinnsats og finansiering Kursholder kan gjerne vise frem og fortelle om gode eksempler!

54 I. Bakgrunn for omstillingsarbeidet Bakgrunn for omstillingsstatusen  Oppsummering av konklusjoner og anbefalinger fra utviklingsanalysen II. Visjon og mål for omstillingsprogrammet  Visjon  Hovedmål  Effektmål og langsiktige resultater  Delmål III. Innsatsområder  Innsatsområde – Mål: – Forslag til tiltak/prosjekt: [Osv. for alle innsatsområder] IV. Organisering, finansiering og ressursinnsats  Overordnet finansiering av omstillingsprogrammet (alle årene)  Ressursinnsats brutt ned på innsatsområder og tiltak/prosjekt  Organisering av omstillingsarbeidet Strukturen – litt mer i detalj

55 STIKKORD TIL OMSTILLINGSPLAN
WORKSHOP II STIKKORD TIL OMSTILLINGSPLAN REGIONALOMSTILLING.NO

56 Oppgave: Stikkord til omstillingsplan
Bruk strukturen på neste slide, sett inn forslag/ stikkord til omstillingsplanen for ditt område Til utdeling: Eksempel/-ler på omstillingsplan

57 I. Bakgrunn for omstillingsarbeidet Bakgrunn for omstillingsstatusen  Oppsummering av konklusjoner og anbefalinger fra utviklingsanalysen II. Visjon og mål for omstillingsprogrammet  Visjon  Hovedmål  Effektmål og langsiktige resultater  Delmål III. Innsatsområder  Innsatsområde – Mål: –Forslag til tiltak/prosjekt: [Osv. for alle innsatsområder] IV. Organisering, finansiering og ressursinnsats  Overordnet finansiering av omstillingsprogrammet (alle årene)  Ressursinnsats brutt ned på innsatsområder og tiltak/prosjekt  Organisering av omstillingsarbeidet Strukturen – litt mer i detalj

58 HANDLINGSPLAN REGIONALOMSTILLING.NO

59 Handlingsplaner: Innhold
Konkretiserer omstillingsplanens innsatsområder: Strategier og mål Konkrete tiltak Hovedaktiviteter Budsjett Over til: HANDLINGSPLAN Handlingsplanen bryter ned de langsiktige målene og strategiene i omstillingsplanen og DEFINERER konkrete prosjekter under hvert innsatsområde med hovedaktiviteter under hvert prosjekt, og budsjett for årets aktiviteter. Handlingsplan skal utarbeides og godkjennes årlig.

60 Handlingsplaner: Hvem gjør hva?
Fase 2. Utførelse. Prosjektleder leder utvikling og utforming av handlingsplan for første gjennomføringsår. Godkjenning. Kommunestyret godkjenner årlige handlingsplaner. Hvert år. Hele perioden. Fase 3. Utførelse. leder for omstillingsarbeidet følger opp gjeldende handlingsplan og utarbeider ny handlingsplan for hvert år.

61 Handlingsplaner: Struktur
Innledning  Viser til utviklingsanalysen og omstillingsplan Mål for omstillingsarbeidet Innsatsområder Innsatsområde 1 – Mål – Strategi A Tiltak. Resultatmål. Prosjektmål. Budsjett. Finansiering Tiltak. Resultatmål. Prosjektmål. Budsjett. Finansiering (Osv. for alle strategier under Innsatsområde 1, og for alle innsatsområder definert i omstillingsplanen.) 4. Budsjett og finansiering

62 Handlings- & omstillingsplan: Bruk
Januar/februar Godkjent handlingsplan iverksettes Oktober/november Programstatusvurdering – omstillingsplan revideres, arbeidet med ny handlingsplan starter Desember/januar Godkjenning av revidert omstillingsplan og av handlingsplanen for kommende år Årlige programstatusvurderinger vil vise i hvor stor grad man har realisert handlingsplanen for det aktuelle året. I årsrapporten skal det hvert år redegjøres for hvordan og i hvilken grad målene i handlingsplanen for det aktuelle året er oppnådd.

63 STIKKORD TIL HANDLINGSPLAN [første gjennomføringsår]
WORKSHOP III STIKKORD TIL HANDLINGSPLAN [første gjennomføringsår] REGIONALOMSTILLING.NO

64 Oppgave: Stikkord til handlingsplan
Bruk strukturen på neste slide, sett inn forslag/ stikkord til 1. års handlingsplan for ditt område Til utdeling: Eksempel/-ler på handlingsplan

65 Handlingsplaner: Struktur
Innledning  Viser til utviklingsanalysen og omstillingsplan Mål for omstillingsarbeidet Innsatsområder Innsatsområde 1 – Mål – Strategi A Tiltak. Resultatmål. Prosjektmål. Budsjett. Finansiering Tiltak. Resultatmål. Prosjektmål. Budsjett. Finansiering (Osv. for alle strategier under Innsatsområde 1, og for alle innsatsområder definert i omstillingsplanen.) 4. Budsjett og finansiering

66 ORGANISASJONSFORMER : SAMMENLIKNING
Stiftelse Kommunalt foretak Interkomm. foretak Kommunal avdeling AS Program Eier Ingen betydning Kommunen Kommunene Del av kommunen Mange Kommunen og/ eller andre Eier-innflytelse Begrenset Stor. Kan avsette styret Kommunene har begrenset myndighet Stor. Komm.styret bestemmer. Rådmann er adm. leder Stor. General-forsamling Stor Eier-forpliktelse Ingen Svært stor. Finansielt ansvar Svært stor. Reguleres i samarbeids-avtale Svært stor Liten Stor. Programmet er ikke juridisk enhet Styret Stor makt Makt i hht. kommunelov Stor makt. Ansvarlig. Kan delegere Personlig ansvar. Aksjeloven Stor innenfor mandatet Innsyn Lite. Lotteri-tilsynet Stor. I hht. lov om offentlighet Lov om offentlighet gjelder Aksjeloven Mindre Mulighet partner-skap Nei. Selvst. stiftelse Nei. Kommunen er eneeier For involverte kommuner Det finnes ulike måter å organisere omstillingsarbeidet på. I løpet av strategifasen skal kommunen ha vedtatt hvordan omstillingsarbeidet i gjennomføringsfasen skal organiseres, og den vedtatte omstillingsorganisasjonen bør være etablert. [Kursholder går igjennom de ulike organisasjonsformene, gjerne med eksempler. Peker på fordeler og ulemper. Deler erfaringer fra tidligere/eksisterende omstillingsområder som har valgt de ulike organiseringene. Svarer på spørsmål.]

67 SPØRSMÅL FRA SALEN REGIONALOMSTILLING.NO
SPØRSMÅL FRA SALEN/ ”EVENTUELT” (tilpasset post) Innholdet i denne posten tilpasses hver kursgruppe: Kursholder gjennomfører korte samtaler med deltaker(e) fra hver region i forkant av kurset og avdekker om det er tema de har særlig behov for å gå igjennom. Evt. sender kursholder ut kontrollspørsmål, eller ber deltakerne om å sende inn spørsmål på mail i forkant av kurset, slik at kursholder kan forberede et nyttig og relevant innhold til posten SPØRSMÅL FRA SALEN. REGIONALOMSTILLING.NO

68 Dette lurer vi på! [Kursholder setter inn tema som er bestemt i samarbeid med kursdeltakerne i forkant.] Innholdet i denne posten tilpasses hver kursgruppe: Kursholder gjennomfører korte samtaler med deltaker(e) fra hver region i forkant av kurset og avdekker om det er tema de har særlig behov for å gå igjennom. Evt. sender kursholder ut kontrollspørsmål, eller ber deltakerne om å sende inn spørsmål på mail i forkant av kurset, slik at kursholder kan forberede et nyttig og relevant innhold til posten ”Eventuelt”.

69 Lykke til!


Laste ned ppt "Strategi- og forankringsfasen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google