Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetskommuneprogrammet – sykefraværsprosjektet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetskommuneprogrammet – sykefraværsprosjektet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetskommuneprogrammet – sykefraværsprosjektet
Effektmål for delprosjekt sykefravær: Redusert sykefravær skal bidra til ………. Økt nærvær, bedre kontinuitet og bedre ressursutnyttelse i tjenesteutøvelsen. Større forutsigbarhet for brukerne Gode arbeidsplasser for våre ansatte Overordnet målsetting for po-enhetene: Gjennomsnittlig sykefravær pr år på under 8%. (under 9% i Distrikt Nesset-Frol) Utfordringsbilde: Enhet kv07 2.kv07 3.kv 07 4.kv07 1.kv08 2.kv08 D.Sør 11,13% 8.09% 7,07% 4,28% 5,48% 8,39% 8,60% D.Nord 13,30% D.S-Y 9,81% 9,59% 11,17% 12,32% 13,50% 10,80% D. N-F 11,81% 11,16% 9,93% 9,67% 11,97% 13,00% Mandat fra samkommunestyret Samkommune. 50 planer i hver kommune. Hvordan få planverket brukt? Nødvendig med noe planmessighet for å ha den nødvendige styring på ressurser og aktiviteter. For å komme i gang – prosjektgruppe etablert høsten 2007 på oppdrag fra samkommunestyret. 7 delprosjektgrupper. Overordnet kommuneplan skal være felles.

2 Sykefraværsprosjekt - organisering
Organisering av sykefraværsprosjektene: Hver enhet kjører eget prosjekt Prosjektgruppene består av enh.leder, avd.ledere, plasstillitsvalgte og verneombud. Prosjektgruppene har egne prosjektmøter (månedlige) – kombinert med faste ptv-møter. Info ut i enhetene/avdelingene ved fast månedlige info-skriv som er innført i alle enhetene. (sykefraværstall, delprosjekt, opplæring, møter etc..) – ansv: enhetslederne.

3 DELMÅL I PROSJEKTENE BYGGER PÅ
Sykefraværsprosjekt - delmål DELMÅL I PROSJEKTENE BYGGER PÅ Avvikshåndtering LEDERFOKUS Kutt i hinkehelger/ Lange vakter Økt grunnbemanning UØNSKET DELTID REDUSERT SYKEFRAVÆR MEDARBEIDER SKAP IA-tiltak Dialogmøter NAV/IHMS Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Kompetanse/ kompetanseheving

4 Sykefraværsprosjekt - tiltak
Distrikt Nesset-Frol: Felles ”grunnmur” for ansatte BBT Ny turnus ( med lengre vakter- felles vaktskifte) – bruk av prosjektmidler Tett samarbeid med IHMS og NAV, tett oppf av ansatt i sykmelding eller i fare for sykmelding Lederne på BBT flyttet nærmere arbeidstakerne (inn i avdelingene) Distrikt Sentrum-Ytterøy: Regelmessige NAV-møter Psykososiale tiltak/Psykososial arbeidsmiljø Lavterskel treningstilbud Fokus på opplæring, forfl.teknikk, arb.teknikk, bruk av dataverktøy Økt grunnbemanning – bruk av prosjektmidler Kompetanseheving( medarbeiderskap, internundervisning, kurs for mange o.l) Avvikshåndtering/avviksmelding/HMS-planer Distrikt Sør: månedlig gjennomgang av fraværstall med fokus på tilretteleggingsmuligheter / igangsatte tiltak Lavterskel treningstilbud og bassengtilbud God dialog med medarbeidere i forhold til funksjons- helseproblem - fokus på forebyggende tiltak – før evt legetime. Utvidet mulighet for tilrettelegging ved å kombinere tilretteleggingstilskudd og prosjektmidler Økt grunnbemanning Åsen helsetun (ekstra D-vakt) for å redusere fravær. Holdningsarbeid blant ledere og medarbeidere for å skape tillitt og trygghet – rom for å gi en kollega mulighet til å jobbe en periode med nedsatt funksjonsevne Fortsatt fokus på oppl. I forfl.teknikk, stressmestring, rygg/nakkeskole (inkl individuell oppf.) Bærekraftige og nyskapende samfunn som er attraktive for næringsliv, befolkning, arbeidskraft og eksterne samarbeidsparter Samfunn som med utgangspunkt i sin egenart utvikler mangfold og kulturrikdom Preget av engasjement, deltakelse, frivillighet og folkestyre Kreative og inkluderende Innbyggerfokuserte og kvalitetsbevisste kommuner

5 Sykefraværsprosjekt - utfordringer
økt trykk på tjenestene i perioden – større belastning på ansatte – kan delvis måles gjennom IPLOS-registreringer. mer konkrete delmål – mulighet til målbarhet – jobbes med. jobbrelatert / ikke jobbrelatert fravær – ikke alt fravær en kan forebygge økonomi – tilrettelegging og forebygging koster penger rekruttering (riktig medarbeider på riktig sted til riktig tid) Stillingsstørrelser/turnuser


Laste ned ppt "Kvalitetskommuneprogrammet – sykefraværsprosjektet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google