Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan HMS 2010 - 2012 Forebyggende HMS arbeid og individuell oppfølging - tidsaksen Forebyggende HMS arbeid med fokus på eget arbeidsmiljø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan HMS 2010 - 2012 Forebyggende HMS arbeid og individuell oppfølging - tidsaksen Forebyggende HMS arbeid med fokus på eget arbeidsmiljø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan HMS Forebyggende HMS arbeid og individuell oppfølging - tidsaksen Forebyggende HMS arbeid med fokus på eget arbeidsmiljø Mål – ansvar – holdninger Oppfølgingsplan Dialogmøte NAV/Lege/`/BHT Ny vurdering Plan for første år etter maksdato sykepenger Fravær 6 uker 8 12 6 måneder 1 år 2 år Arbeidsplassen Aktivt arbeid med nærvær Medarbeider Nærmeste leder Oppfølgingsplan IA Aktivitetsplikt Vurderes for yrkesrettet attføring eller rehabilitering Dialog Handlingsplan HMS Vedtatt i AMU

2 Handlingsplan HMS 2010 - 2012 Vedtatt i AMU 13.11.09.
Innledning Inderøy kommune sluttet seg til samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv i 2003. Følgende mål ble satt for arbeidet: Arbeidsmiljøet er preget av trygghet, trivsel og ansatte som er motivert for at omstilling og utvikling er en kontinuering prosess. Inderøy kommune er den gjennomsnittlige avgangsalder høyere enn snittet i kommunal sektor. I Inderøy kommune er sykefraværet redusert til under 7,5 % i løpet av avtaleperioden. Inderøy kommune har i perioden fra 2003 arbeidet aktivt på flere innsatsområder med ulike tiltak for å nå målene. Av større tiltak nevnes lederopplæring (15 studiepoeng), intern kurs for ledere med personalansvar, informasjonsmøter på de ulike arbeidsplassene, seminar for alle over 60 år med individuell pensjonsveiledning, verneombudsopplæring (utover minimumskrav på 40 timer), innføring av de ulike virkemidler som er knyttet til IA avtalen, samarbeidsavtale med Innherred HMS, månedlige møter med HTV og handlingsplaner. I 2007 ble det utarbeidet en overordnet handlingsplan for HMS for perioden 2007 – 2009.Handlingsplanen har vært lagt til grunn for rådmannens prioriteringer i det aktuelle tidsrommet og AMU har blitt orientering om framdrift og status. De ulike tiltakene har bidratt til en tydeliggjøring av HMS og fokus på IA i Inderøy kommune. Handlingsplan HMS Vedtatt i AMU

3 Handlingsplan HMS 2010 - 2012 Vedtatt i AMU 13.11.09.
Mandat Arbeidsmiljøutvalget har gitt rådmannen i oppgave å utarbeide en handlingsplan for HMS 2010 – 2012 som angir hovedmål og fokusområder for HMS og IA avtalen. Forslag til handlingsplan er drøftet i en arbeidsgruppe bestående av HTV fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet samt rådgiver fra IHMS. I tillegg har enhetsledere gitt innspill til handlingsplanen. Arbeidsgruppen har lagt til grunn handlingsplan for 2007 – 2009, samt lagt vekt på rapport fra KS om ”Nær og tilstede” suksess med IA samt erfaring fra Kvalitetskommuneprogrammet. Rapporten fra KS viser til følgende 8 kriterier for suksess i HMS/IA arbeidet i kommunen: Forankring i toppledelsen (administrativt og politisk). SMARTE mål – strukturerte, målbare, aksepterte, realistiske, tidsbestemte og essensielle. Gjennomtenkte og gjennomgående rutiner som følges opp og praktiseres over tid. Tydelige ledere som følger opp den enkelte medarbeider. Opplæring i aktivt IA arbeid og arbeidsmåter. Tett oppfølging av måloppnåelse. Samhandling mellom kommunen og NAV, BHT og legene. Klare ansvarsforhold og ryddig opptreden fra stabs- og støttefunksjonene. Handlingsplan HMS Vedtatt i AMU

4 Handlingsplan HMS 2010 - 2012 Vedtatt i AMU 13.11.09.
Hovedmål for handlingsplan HMS Inderøy kommune skal ha et åpent og trygt arbeidsmiljø. Inderøy kommune verdsetter erfaring og en har en høyere avgangsalder enn snittet for kommunal sektor. Inderøy kommune har fokus på forebyggende HMS og har et gjennomsnittlig sykefravær under 8,0 % innen 2012. Handlingsplan HMS Vedtatt i AMU

5 Handlingsplan HMS 2010 - 2012 Vedtatt i AMU 13.11.09.
Fokusområder Tiltak/aktivitet Ansvar/tidsplan Arbeidsplassen Aktivt arbeid med nærvær Lederrollen Kontinuerlig lederopplæring inkl. mellomledere. Forankring, opplæring og bruk av kompetansen hos ledere/mellomledere tillitsvalgte/ vernetjenesten. Mål/statistikk med fokus på nærvær og med rapportering hver måned til rådmann og hvert kvartal til AMU. Utarbeidelse av måltall for sykefravær for de ulike tjenestene. Rådmann – plan for perioden innen Rådmann – Rådmann/enhetsleder/tillitsvalgte – Medarbeider Medarbeiderkartlegging alle ansatte ved bruk av verktøy fra Gjennomføres 1. kvartal 2010 og 1. kvartal 2012. Fokus på utvikling av handlingsplaner for arbeidsplassene. Rådmann/enhetsleder Nærvær HMS – uke med fokus på nærvær. Nærværsfaktorer/HMS som tema på min. 2 personalmøter pr. år., samt egne samlinger med nytilsatte. Informasjons- og kursmateriell knyttet til tema nærvær/fravær, mål, ansvar og holdninger. Rådmann: årlig i 2.kv. Enhetsleder Rådmann: innen 2010 Samhandling Leder/medarbeider NAV/BHT/Fastlege Utviklingsprosjekt knyttet til samhandling mellom aktører i IA-arbeidet. Leder/stab, ansatte, tillitsvalgte/vernetjeneste, NAV, fastlege, bedriftshelsetjenesten. Fokus på tett oppfølging samt tidlig avklaring. Rådmann: egen prosjektplan innen 1. kv 2010 Handlingsplan HMS Vedtatt i AMU

6 Handlingsplan HMS 2010 - 2012 Vedtatt i AMU 13.11.09.
Organisering av HMS/IA arbeidet i Inderøy kommune ? Er vi på rett vei ? Har vi klare ansvarsforhold og ryddig opptreden fra stabsfunksjonen ? Hvordan er vår samhandling med støttespillere: NAV/fastlege/BHT. Arbeidsgruppen tilrår at det arbeides videre med spørsmålet om organisering av HMS/IA arbeidet i Inderøy kommune. Ansvar og oppgaver til ledelsen, tillitsvalgte og vernetjeneste er beskrevet i HMS dokumenter, men gjennom intern opplæring må en i sterkere grad settes fokus på ansvar og oppgaver knyttet til leder med personalansvar, medarbeider, tillitsvalgte og vernetjenesten. Arbeidsmiljøutvalget må i endra større grad involveres i arbeidet gjennom behandling av overordnede målsettinger, prioriteringer og årlig HMS/IA uke. Arbeidsgruppa tilrår at det etableres et eget utviklingsprosjekt knyttet til samhandling mellom leder/medarbeider og støttespillerne NAV/fastlege/BHT. Handlingsplan HMS Vedtatt i AMU

7 Handlingsplan HMS 2010 - 2012 Vedtatt i AMU 13.11.09.
Evaluering – hvordan og hvor ofte foretar vi evaluering av vårt arbeid med HMS (IA) Hver måned ? Tertialrapportering ? Årsrapport ? Krav til enhetsleder ? Hvem bør har rapportene ?. Hva med info til alle medarbeidere om sykefraværsutviklingen ? Hvem skal vi sammenligne oss med ? Arbeidsgruppa går inn for at det innføres månedsrapportering av HMS/IA. Det skal rapporteres på følgende: målsetting, korttids- og langtidsfravær, tall for siste periode og samme periode forrige år, planlagte tiltak og gjennomførte tiltak, antall på aktiv sykmelding, spesielle utfordringer innen HMS området, behov for bistand fra stab (se utkast til rapport) Det utgis kvartalsrapport om sykefraværsutvikling fordelt på tjeneste administrasjon, pleie- og omsorg, barnehage og undervisning. Rapporten publiseres for alle ansatte på intranett side og til aktuelle partsammensatte utvalg. I tillegg utgis det månedlige rapporter til enhetsledere. Handlingsplan HMS Vedtatt i AMU

8 Handlingsplan HMS 2010 - 2012 Vedtatt i AMU 13.11.09.
Månedsrapportering PÅ HMS/SYKEFRAVÆR – INDERØY KOMMUNE – integreres i Agresso rapportering Resultatenhet/tjeneste Rapporteringsdato Sykefraværsprosent: Korttids Langtids Total Forrige år Ved stort sykefravær, eller økende sykefravær, hva kan årsaken være? Kan sykefraværet eller deler av fraværet ha sin årsak i arbeidet eller arbeidssituasjonen? Ja Nei Hvis sykefraværet kan være arbeidsrelatert, hvilke tiltak er planlagt eller er gjennomført for å kunne redusere fraværet? Planlagte tiltak:       Gjennomførte tiltak: Antall arbeidstakere ved resultatenheten/tjenesten som på rapporteringstidspunktet har vært sykefraværene i over 8 uker: Er det gjennomført oppfølgingssamtale med og utarbeidet oppfølgingsplan for alle som har vært sykefraværene i over 8 uker? Ja Nei Antall arbeidstakere som siste kvartal har gått på aktiv sykemelding:___ Er det i siste kvartal gjennomført generelle tiltak som kan stimulere tilstedeværelsen – og eventuelt forebygge fravær for arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt? Har resultatenheten/tjenesten spesielle utfordringer innenfor HMS - området, og i tilfelle hvilke ? Underskrift av leder: Handlingsplan HMS Vedtatt i AMU


Laste ned ppt "Handlingsplan HMS 2010 - 2012 Forebyggende HMS arbeid og individuell oppfølging - tidsaksen Forebyggende HMS arbeid med fokus på eget arbeidsmiljø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google