Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TidspunktTema 09:00-12:30Oppsummering dag 1 Prosjektstrategier og målprosesser Interessentanalyser Prosjektgjennomføring 12:30-12:30Lunsj 12:30-15:15Porteføljeledelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TidspunktTema 09:00-12:30Oppsummering dag 1 Prosjektstrategier og målprosesser Interessentanalyser Prosjektgjennomføring 12:30-12:30Lunsj 12:30-15:15Porteføljeledelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 TidspunktTema 09:00-12:30Oppsummering dag 1 Prosjektstrategier og målprosesser Interessentanalyser Prosjektgjennomføring 12:30-12:30Lunsj 12:30-15:15Porteføljeledelse av prosjekter Oppgave og presentasjon 15:15-15:30Oppsummering Praktisk Prosjektledelse, dag 2

2 KPL as2 C 12 uker E 6 uker D 8 uker B 10 uker A 5 uker AON nettverk

3 Hva er Prosjektstrategier •Virksomhetsstrategien •Finansieringsstrategi •Teknologistrategi •Risikostyringsstrategi •Kontraktsstrategi •Ressursstrategi •Kommunikasjonsstrategi •Prosjektstyringsmetoder KPL as3

4 Strategi utført i prosjekter Prosjekt Gjennomføring Marked & investerings valg Drift Visjon & strategi Policy, prinsipper systemer Mål & rammer Operationalisering av strategi Strategi Implementerings- Prosjekter Strategi Utv. & Planprosess, Planlagt og utført som prosjekt Marked & Salgs Prosjekt Konseptvalg prosjekt Modifikasjons Prosjekter Reengineering & Reorg. Prosjekter Leveranseprosjekters KPL as4

5 5 Strategisk ledelse SWOT- modellen Styrke Svakheter Muligheter Trusler Omgivelses- analyse Organisasjons- analyse Strategiske valg

6 KPL as6 Potensielle nykommere Substitutter Kjøpere Leverandører Bransje konkurranse Konkurranse mellom eksisterende firmaer Leverandørers Forhandlingsstyrke maktposisjon Trussel om at nye produkter skal erstatte eksisterende produkter og tjenester Trusselen om at nye bedrifter kan etablere seg i bransjen Kjøpers Forhandlingsstyrke maktposisjon Konkurransemodell – tilpasset norske forhold

7 Hva er Kommersiell prosjektledelse? Velge riktig prosjekt/prospekt; •Nytte •Samfunnsmessig nytte •Investeringsnytte •Maks nåverdi •Livsløpskostnader •Minimum LCC Planlegging og styring; •Etablere troverdig baseline •Kostnad •Plan •Kvalitet •Ressurser •Risiko/usikkerhet •Styre i forhold til baseline •Avvik •Endringer KPL as7

8 Prosjekters forventede nytte Ulike resultatmål for ulike Prosjekter; •Bedret kvalitet •Bedret markedsandel •Nye markeder •Nåverdi/Internrente •Minimum LCC •Resultat •Økt konkurransekraft Type prosjekter; •Kundeanvendelse av leveransen for å oppnå økt lønnsomhet •Oppgradering interne rutiner •Strategisk posisjonering- prosjekt •Leveranseprosjekt •Produktutviklingsprosjekt KPL as8

9 Formål og mål •Formål/ •Effektmål/ •Nyttemål/ •Egenskapsmål/ •Hensikt/ •Målsettingen •Man spør: Hvorfor? •Resultatmål/ •Leveransen •Man spør: Hva er leveransen og hvordan oppnå den(prosessen) KPL as9

10 I bruk etter leveranse Prosjektprosessen Illustrasjon på prosjekt mål Tid Prosjektperioden FerdigStart Resultatmål Prosjektleveransen Effektmål Nytte KPL as10

11 Hvem er Interessentene? •Et individ som kan påvirke eller bli påvirket av aktivitetene til prosjektet •En gruppe mennesker som kan påvirke eller bli påvirket av aktivitetene til prosjektet •Et statlig organ som kan påvirke eller bli påvirket av aktivitetene til prosjektet •Det omkringliggende samfunn som kan påvirke eller bli påvirket av aktivitetene til prosjektet KPL as11

12 Project stakeholders •Individer og organisasjoner som aktivt er involvert i prosjektet, •Individer og organisasjoner hvis interesse blir påvirket av prosjektets resultater •Individer og organisasjoner som kan øve innflytelse på prosjektet og prosjektets resultater. Interessenter til Prosjektet? KPL as12

13 Project stakeholders Prosjektledelsen må: •Identifisere interne og eksterne Interessenter •Fastslå hvilke krav disse har •Styre og påvirke disse kravene for å sikre et vellykket Prosjekt Navngiving eller gruppering av interessenter er først og fremst et hjelpemiddel for å identifisere hvilke personer eller organisasjoner som anser seg som Interessenter Interessenter til Prosjektet? KPL as13

14 Project Stakeholders Hoved interessenter; •Projekt leder •Kunder •Utførende organisasjon •Prosjekt medlemmer •Sponsor eller styringsgruppe •Referanse gruppe Andre interessenter: •Eiere •Teammedlemmer og deres familier •Leverandører •Statlige departement •Nærliggende samfunn Interessenter til Prosjektet? KPL as14

15 Overordnet Interessent analyse Effekt mål, leveranser, Suksess kriteria Interessent analyse Risiki & Konflikt ledelse OrganiseringKommunikasjon plan Beslutnings prosesser KPL as15

16 Stakeholder Management •Identifisere primær interessenter •Rangering av interessenter •Utlede en handlingsplan ovenfor interessenter •Formålet med handlingsplanen er å sikre at relasjonene mellom de viktigste menneskene på prosjektet har vært diskutert og informasjonsflyten mellom dem avtalt. Hva er Interessentledelse KPL as16

17 How to identify the stakeholders in the project Planlegg hele prosjektet livssyklus og produkter: Prosjektets livssyklusProduktets livssyklus •Hvem blir påvirket av prosjektet og/eller av sluttresultatet til prosjektet •Hvem er prosjektets eier? •Hvem skal bruke prosjekts sluttprodukt? •Hvem blir berørt av prosjektet eller sluttproduktet? •Hvem leverer ressurser til prosjektet? •Hvem skal godkjenne prosjektet aktiviteter og hvordan de blir utført? Hvordan identifiser Interessentene til prosjektet KPL as17

18 KPL as18 Hvordan rangere Interessentene til prosjektet

19 Prosjektgjennomføringsmodeller •Generisk gjennomføringsmodell •Beslutningsport vs. milepæl •Eksempler på prosjekt gjennomføringsmodeller

20 Fase 2Fase 3Fase 4Fase 5. Beslutn. Ja No BP: Beslutningsport BP1BP2 BP3 BPG1 BPG: Beslutningsgrunnlag BPG3BPG5 Fase 1 BPG2 BP4 Generisk Prosjektgjennomføringsmodell BPG4 BP5 Prosjekteier Prosjektleders ansvar KPL as20

21 Beslutningsport vs Milepæl Milepæl: Akkumulert resultat av foregående aktiviteter Ja Nei Beslutning Beslutningsport: Beslutning om veien videre Prosjekteiers Styringsredskap: Beslutningsportene KPL as21

22 KPL as22 Generisk Prosjektgjennomføringsmodell

23 KPL as BP3 Prosjekt- gjennomføring Overlevering Prosjekt- avslutning BP4 Generisk Prosjektgjennomføringsmodell BP1 BP2 Prosjekt- planlegging BP5 Kalkulasjon Kontrakts- inngåelse Strategiske anbuds vurderinger Garantiarbeider Prosjektledelsen Prosjekteier Beslutnings- grunnlag Beslutnings- grunnlag Beslutnings- grunnlag Beslutnings- grunnlag Beslutnings- grunnlag Beslutnings- grunnlag BP0 23

24 KPL as Hva er Prosjektgjennomføring •Mobilisere i henhold til ressursplan •Styre på basis av styringsgrunnlaget •Styring av risiko •Kontinuerlig fokus på ledelsesfunksjoner •Måling av ressursbruk og verdiskapning •Avviks/endringsstyring •Gjennomføre korrektive tiltak 24

25 Hva skal gjennomføring og styring omfatte •Utøve styring på basis av etablert plangrunnlag og mål •Måle faktisk fremdrift og verdiskapning •Måle kostnads- og ressursbruk •Overvåke produktivitet •Ved avvik, iverksett korrektive tiltak •Overvåke grensesnitt •Utarbeide prognoser •Overvåke utvikling av muligheter og risiko •Overvåke kritisk linje KPL as25

26 KPL as Planlagt Kostnad - Tid utvikling ”S-kurve” Kost Tid Planlagt

27 KPL as S-kurve. Akkumulert kostnad mot tid Planlagt Påløpte kostnader vs Planlagte. Tilstrekkelig? Kostnads avvik Tid Virkelig kostnad Kostnad

28 KPL as S-kurve Akkumulert kost mot tid Totalt kostnadsavvik Styringsinformasjon Produksjonsverdi/ verdiskapning Virkelig kostnad Kostnad Tid Planlagt

29 KPL as S-kurve Prognose kost mot tid Prognose Produksjonsverdi/ verdiskapning Kostnad Tid Kostnadsprognose Kostnadsavvik Tidsavvik

30 KPL as Ressursstyring •Styr prosjekt og oppgaveporteføljen •Bestem hvor egen kapasitet skal være i forhold til arbeidsbelastning totalt. Det er lov å si nei!!!! •Fokus på fasing av spisskompetanse, nøkkelkompetanse som er etterspurt på flere prosjekter og kanskje samtidig? 30

31 KPL as Kompetanseprofil enkeltprosjekt •# Ressurs Tid Spesial- Kompetanse 1 Spesial- Kompetanse 2 31

32 KPL as Ressursprofil plan mot faktisk •# Ressurs Tid Faktisk Planlagt MPP 32

33 KPL as Hva er endring i prosjekter? Endringer i tilknytning til prosjekter kan være: •Endret arbeidsomfang •Endret funksjonsspesifikasjon •Endret kravspesifikasjon, innhold og kvalitetsnivå •Endret kontraktsform og kompensasjonsformat Følgende endringer er ofte en konsekvens av ovenstående elementer: •Endret fremdriftsplan •Endret budsjett 33

34 Endringsstyring Endringer i; •prosjektstyringsgrunnlaget •kontraktsgrunnlaget

35 KPL as Endringer, Kategori 1 •Prosjektstyringsgrunnlaget består av et arbeidsomfang, planer, budsjetter og rammebetingelser. •En kategori 1 endring (ekte endring), er en endring på noen av elementene i prosjektstyringsgrunnlaget, forårsaket av kunden •Må vurdere totalvirkning av foreslått endring på •fremdrift •totalkost 35

36 KPL as Endringer, Kategori 2 •En kategori 2 endring er en endring på forutsetninger som prosjektet selv har tatt innenfor rammen av prosjektstyrings- grunnlaget. •Eks: Uteglemt å planlegge og estimere kostnad for en aktivitet som er innenfor prosjektets arbeidsomfang. 36

37 Prosjektet rapportering • Hva bør rapporten inneholde • Innholdsfortegnelse Kommersiell Prosjekt Ledelse as

38 KPL as Prosjektrapportering •Status, hvor er vi –Fremdrift –Økonomi –Kvalitet –Endringer •Avvik, •Totalt kostnadsavvik, •Budsjettavvik •Fremdriftsavvik •Sluttprognose 38

39 KPL as Prosjektrapportering Innholdsfortegnelse: •Kort oppsummering •Helse, miljø og sikkerhet (HMS) –Beskrivelse av hendelser –H1, H2, og F verdier •Fremdrift i forhold til planer og milepæler –Prognose for ferdigstillelse –Begrunnelse for avvik fra fremdriftsplaner –Forslag til korrigerende tiltak –Handlingsplaner for å lukke avvik •Kostnader i forhold til budsjett: –Verdiskapning –Produktivitet –Prognose for totalt kostnadsforbruk –Begrunnelse for avvik fra fremdriftsplaner –Forslag til korrigerende tiltak –Handlingsplaner for å lukke avvik 39

40 KPL as Prosjektrapportering •Viktig hendelser i perioden –Endringer –Avvik fra planer –Total oversikt bør vedlegges •Utviklingen av usikkerhet i prosjektet –Kort beskrivelse av de viktigste usikkerhetspunktene –Totaloversikt vedlegges •Viktige hendelser planlagt for neste periode •Vedlegg –Prosjektregnskap •Avik •Handlingsplaner –Prosjektendringer –Fremdriftsplan •Avvik •Handlinger –HMs Tabelloversikt 40

41 Primære styringsparametre Prosjektgjennomføring TidKostnad Kvalitet Funksjonalitet Kritisk elementer: •Samvirke •Grensesnitt •Prioritering •RisikoMuligheter •Prognoser •Tiltak Effektmål Nytte KPL as41

42 KPL as Risikoanalyse og tiltaksforslag Sannsynlighet Høy Middels Lav Lav Middels Stor Konsekvens Sjekk- Lister nødvendig Dual Kontroll Ledelses kontroll Alle hendelser med høy konsekvens Må ha kontrollrutiner som er differensierte Alle hendelser med høy konsekvens Økt kontrollomfang 42

43 KPL as Risiko Nedbrytnings struktur Prosjekt Top 10 Risks Arbeidspakke Top 10 Risks Arbeidspakke Top 10 Risks Aktivitet Top 10 Risks Aktivitet Top 10 Risks Aktivitet Top 10 Risks Aktivitet Top 10 Risks Aktivitet Top 10 Risks Aktivitet Top 10 Risks 43

44 KPL as Mulighetsanalyse og tiltaksforslag Sannsynlighet Høy Middels Lav LavMiddelsStor Konsekvens Sjekk- Lister nødvendig Business Case Utvidet Business case Alle muligheter med høy verdi/impact Må ha kontrollrutiner som er differensierte Alle hendelser med Høy Verdi Økt kontrollomfang 44

45 Erfaringsoverføring • Mellomprosjektfaser • Mellom prosjekter •Læring og spredning av erfaring Kommersiell Prosjekt Ledelse as

46 KPL as46 Erfaringsoverføring Prosjekt oppstart Prosjektgjennomføring Prosjekt Avslutning Utførende organisasjon Erfarings overføring Kontinuerlig overføring Erfarings rapportg

47 Læring og spredning av kompetanse Læring i prosjektet •Fase til fase •Læring mellom kolleger •Evaluering underveis •Arbeidsverksted for o presentasjon av resultat o arena for læring •Evaluering av o Prosedyrer o Prosesser Læring mellom prosjekter •Overførbarhet •De glade vandrere •Erfaringsrapport •Revisjon av prosedyrer •Læringsarena •Globale nettverk •Samarbeidsbanken Stein Iversen

48 KPL as Erfaringsoverføring •Etterkalkyle •Sluttrapport med erfaringer •Avslutningsseminar hvor hovedresultatene presenteres •Kommunikasjon av prosjektresultatene •Prosjektdeltakerne tar med seg sin nyervervede erfaring inn i nye funksjoner og prosjekter •Revisjon av prosedyrer og instrukser •Lage erfaringsoppsummering som formidles til organisasjonen 48

49 Porteføljeledelse av prosjekter og initiativ • Porteføljestyring • Porteføljerisiko • Ressursstyring

50 Definisjoner knyttet til portefølje Portefølje •En samling av prosjekter eller programmer og annet arbeid som er gruppert sammen for å kunne utøve effektiv ledelse av alt arbeid for å nå strategiske forretningsmål. •Porteføljeledelse •Den overordnede og sentraliserte ledelse av en eller flere porteføljer som inkluderer –Identifisering –Prioritering –Myndighetsutøvelse –Lede og styre prosjekter, programmer og annet relatert arbeid for å oppnå spesifiserte strategiske forretningsmål og -hensikter KPL as50

51 God porteføljestyring God porteføljestyring består i følgende: •God styring og ledelse av enkeltprosjekter basert på anerkjente prosjektgjennomføringsmodeller, fortrinnsvis stage gate •Ha et miljø og forutsetninger for porteføljestyring som ivaretar: –Strategisk retningsorientering, sikre at du velger de ”riktige” prosjektene som omvandler strategi til handling. –Beslutningsevne –Ressursstyring –Virksomhetsplanlegging, dvs prosjektporteføljen en del av business –Release management, hvilke prosjekter, når, hvorfor og for hvem –Fund management, sikre finansiering av prosjektene KPL as51

52 Porteføljesammenheng med strategi Strategisk formål Forretningsstrategi og planlegging Virksomhetens behov Gevinst fra nye prosjekt forslag Gevinst fra pågående prosjekter Gevinst fra pågående drift Prosjektporteføljen Godkjennelse for inkludering i prosjektporteføljen Virksomhetsgevinst Velg og prioriter forslag Evaluer og prioriter R. Buttrick: The Interactive Project Workout, Prentice Hall KPL as52

53 KPL as Overordnet formål med portefølje •Mest mulig objektiv vurdering av ulike initiativ •Oppnå en bevisstgjøring rundt porteføljen av oppgaver og aktiviteter •Hvordan optimalisere porteføljen •Optimalisere ressursbruk og risikoeksponering i eksisterende portefølje 53

54 KPL as Porteføljeprosessen Fokus Strategisk retning Utvelgelse Utvelgelses kriterier Styring Portefølje Ressurser Risiko Marked og Produksjon Driftsledelse 54

55 KPL as55

56 Forskjell i porteføljestyring Leveranseprosjekter Strategisk fokus •Satse på forespørsler hvor selskapet har særskilte konkurransefortrinn, strategiske anbudsvurderinger Seleksjon utfra kriterier •strategisk viktighet, lønnsomhet/DG, økt konkurransekraft Styring av portefølje •Optimal ressursbruk •Risiko KPL as56

57 KPL as Produkt Portefølje Prosessen Fokus Strategisk retning •Identifiser de viktigste strategiske temaer innen et forretningsområde •Etabler strategikart ihht balansert målstyring •Etabler tilhørende KPI’er for forretningsområdet 57

58 KPL as Portefølje Utvelgelsesprosess Utvelgelse Portefølje Utvelgelse Optimalisering •Etabler utvelgelseskriterier for enkeltinitiativ og for porteføljen •Evaluer potensielle nye initiativ i forhold til organisasjonens behov, og som bidrar; •til økt verdiskapning, •økt produktivitet og lønnsomhet •til økt konkurransekraft •Identifiser eventuell avhengigheter mellom initiativ og prosjekter •Velg initiativ for portefølje 58

59 KPL as Porteføljestyring og overvåkning Styring Prosjekt Portefølje •Styring og evaluering av porteføljen hos den enkelte forretningsområde •Styring og evaluering av samlet resultatutvikling •Styring og overvåkning av samlet risikoeksponering og muligheter •Styring og optimalisering av ressursene i porteføljen, egne og eksterne •Stoppe/terminere prosjekter som ikke gir nødvendig gevinstrealisering eller forbedring 59

60 KPL as Risikostyring i portefølje •I en portefølje av uavhengige oppgaver kan man tåle større usikkerhet/risiko på ett initiativ, men bibeholde akseptabel porteføljerisiko •Flere uavhengige oppgaver og initiativ gir redusert sårbarhet i forhold til ett enkelt prospekt/initiativ, gitt at det ene ikke dominerer 60

61 Tids/kost-relasjoner •Det er i virkeligheten en avhengighet mellom tid og kost. •Hva koster det å ta igjen tapt tid? •Fokus på aktiviteter på kritisk linje. •Crash kostnadskurve synliggjør hvilken merkostnad det vil være å akselerere varigheten for aktiviteten KPL as61

62 KPL as Crash cost kurve Tid Kostnad Normal betingelser Crash kostnad Normal kostnad Crash-TidNormal-tid 62

63 Project Control Baseline PlanKostnadScope of work KPL as63

64 KPL as Endringer i forhold til avvik Endringer •Endringer kan være av en eller flere kategorier som nevnt tidligere •Initiativ til endringer kan komme fra kunde eller fra leverandør •Endringer kan også være nødvendige dersom forutsetningene er annerledes enn forutsatt Avvik •Avvik er et avvik i forhold til spesifisert •Et avvik krever en egnethetsvurdering •Kan avviket rettes opp? •Hvis ikke, hva er varig virkning av avviket? 64


Laste ned ppt "TidspunktTema 09:00-12:30Oppsummering dag 1 Prosjektstrategier og målprosesser Interessentanalyser Prosjektgjennomføring 12:30-12:30Lunsj 12:30-15:15Porteføljeledelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google