Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens

2 •Bærum kommune –110 000 innb/ 1700 personer med demens/820 inst.pl •En sosiokulturell forståelse av Bærums befolkning –Mange rike, en del fattige, mange innflyttere, en del innvandrere, vanskelig å etablere seg for unge •Bakgrunn for prosjektet –Kartlegging, studiebesøk, kommunale og nasjonale føringer –Forventet økning •Mål: –Pårørende til personer med demens skal sikres nødvendig støtte og oppfølging slik at personen med demens kan bli boende hjemme så lenge det er forsvarlig og ønskelig.

3 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens •Kontakt med Kompetansesenteret tidlig i prosjektprosessen •Ukjent at noen hadde liknende tilbud •Tidligere Sem kommune •Tilbød veiledning på prosjektet mot at det ble skrevet ned erfaringer. (”Friminutt for pårørende”)

4 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Hvem får tilbudet? •Tilbudet er til pårørende!! –Ektefelle, registrert partner, barn el. andre nære omsorgspersoner –Bor sammen evt har store omsorgsoppgaver •Kan ikke kreve at omsorgsyter bidrar –Har ikke juridisk plikt –Kan legge ned sitt arbeid = stort omfang av tjenester •De som sannsynligvis er i en demensutvikling –Krever ikke diagnose •De som motsetter seg (?) og ikke kan nyttiggjøre seg andre tilbud

5 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Planleggingsfasen •Kartlegging av behov •Avklare søknadsprosedyrer, vedtak og brukerbetaling •Informasjonstiltak •Rekruttere og organisere avlastere •Opplæring og støttetiltak •Samtalegrupper •Evaluering og forslag til videreføring

6 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Vedtak - eller ei? - avklare søknadsprosedyrer •Frivillighet? (Bristol) •Pårørende har særlig tyngende omsorgsoppgaver! •Ikke lovpålagt tjeneste –Lavterskeltilbud uten vedtak? •Vedtak gir sterkere rett når det er fattet –Gir først en rett når vedtak er fattet •Tjenesten gis etter vedtak med bakgrunn i…. –Av hensyn til dokumentasjonsplikten –Fattes på bruker, tidligere ble det fattet på pårørende

7 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Hvordan skjer tildeling? •Skriftlig søknad på egensøknads- skjema sendes Tildelingskontoret •Tildelingskontoret kommer på besøk etter avtale for å vurdere behov •Vedtak fattes eller det gis avslag (svært få avslag så langt, når de endelig har søkt!)

8 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Vilkår for tildeling •Den omsorgstrengende må –ha krav på hjelp etter § 4 – 3, –bo i Bærum –være hjemmeboende •Det må foreligge egensøknad •Omsorgsarbeidet må være omfattende og særlig tyngende •Vedtak fattes etter lov om sos.tj § 4 –2, bokstav B. –dersom søker fyller kriteriene i loven, har de krav på hjelp •Hvis hjemmelen i forb. med at vedtak fattes er § 4-2 B, er det ikke anledning til å ta betaling jfr. § 11-2 og forskrift § 8-2 nr. 3

9 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Informasjon •Samarbeidspartnere (fastleger, seniorsentra, dagsentra, hjemmebaserte tj., Tildelingskontor, pårørendeforening, ergo/fysio, lokalsykehuset) •Pårørende og brukere: –Intra/internett –”Bæringen” –Eget arr. Den internasjonale Alzheimerdagen –Bærumsposten –Agenda –NRK P1 – Norgesglasset –Brosjyre –Jevnlig info i Bæringen + ulike arrangementer i BK (foredrag i seniorsentra, Pårørendeforeningen og Pårørendeskolen)

10 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Hvor mye hjelp gis? •Hver familie tildeles 15 - 40 timer/mnd •Anbefales 3-6 timer pr gang •Tidspunkt - avtale mellom pårørende og avlaster •Tilbudet er ment som hjelp og støtte for den pårørende, og kan brukes til…

11 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Hvor og hvordan skal avlastningen foregå? •Avlastningen planlegges i nært samarbeid med pårørende •På pårørendes premisser/behov •Avlaster ansatt av Bærum kommune kommer hjem til den demenssyke •Avlaster er stedfortreder for pårørende slik at pårørende kan få fri

12 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Oppstart •Melding om vedtak fra Tildelingskontoret til tjenesten •Kontakt med pårørende og aktuell avlaster •Koordinator avtaler hjemmebesøk sammen med avlaster, pårørende og bruker, hjemme hos bruker •Igangsetter – informerer

13 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Oppstart fortsetter…… •Tilrettelegger samtalen ut i fra om bruker har sykdomsinnsikt – obs ordvalg! •Forteller om tilbudet •Bruker tid på å skape tillit •Info om skjema – ”Min livshistorie…” •Snakker om innholdet i avlastningstimene •Avtaler tidspunkter – faste el. fleksible dager

14 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Hvem er brukergruppen? •Pårørende til personer med demens •Personer med demens •Varierer hvor langt sykdommen har kommet •Ikke alle tilbudet er egnet for •Fyller kriteriene når de først tar kontakt •Pårørende venter lenge med å be om hjelp

15 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Å komme i gang……. •Vanskelig å gi fra seg ansvar, mye dårlig samvittighet •”barnepike jeg?” •”jeg er ikke syk, bare husker litt dårlig, og det gjør jo alle på min alder!” •Riktig tidspunkt for tilbud? •Adferdsforstyrrelser – gråsonepasienter •Greit å ta en samtale/hjemmebesøk når søker er usikker

16 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Viktige kjennetegn på en avlaster •Tid og tålmodighet •Ro og utholdenhet •Klokskap og romslighet •Livserfaring •Kunnskaper

17 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Rekruttering •Stedfortreder for pårørende •Ufaglærte –Umulig (?!) å konkurrere om de faglærte •Pensjonisters/trygdedes restarbeidsevne –Overordnet nasjonalt mål •Lik livserfaring! •Mann mot mann og kvinne mot kvinne! •God tilgang på avlastere

18 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Annonsetekst til Bæringen (gratis annonsering) : Vi søker avlastere for pårørende til personer med demens som bor hjemme. EN IDEELL JOBB FOR DEG SOM: • Er pensjonist • Har ledig tid • Har arbeidskapasitet • Engasjement for mennesker med spesielle behov • Lyst til å tjene litt penger Vi trenger flere avlastere. Jobben består i å være sammen med en person som har demens (eks.Alzheimer), slik at nærmeste pårørende får fri noen timer. Enkelt sagt skal du bare være stedfortreder for pårørende. Du får tilbud om veiledning for å utføre jobben. Arbeidstiden bestemmer du i stor grad selv, både hvor mange timer du vil jobbe og hvilke dager du ønsker. En ypperlig jobb for pensjonister som gjerne vil gjøre noe for andre. Lønnen er ca. kr. 173 pr. time (pr mai 2011). Vi har en del avlastere, men trenger flere menn. Både kvinner og menn oppfordres til å ta kontakt.

19 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Ansettelsesprosessen •Avtaleform – oppdragstaker –Mellomting mellom selvstendig næringsdrivende og ansatt •Betenkning fra jusprofessor H. Jakhelln (arbeidsrett) i forbindelse med artikkel om tilbudet i Arbeidstilsynet sitt blad Arbeidervern høsten 2010 – Ingebjørg Jensen/frilansjournalist •Ikke krav om helsefaglig bakgrunn –Helsefaglig bakgrunn hensiktmessig hos noen med spesielle behov •Intervju med informasjon om innhold i jobben og avtaleform •Innhenter referanse

20 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Oppdragstaker •Oppdrag fra dato til dato i samsvar med vedtaksperioden •Arbeidsgiveravgift belastes kommunen •Ikke tilknyttet pensjonsordning •Gir ikke rett på feriepenger •Gir ikke sykepenger •Taushetsplikt •Kan ikke pålegges oppdrag •Plikt til å motta veiledning

21 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Hvem er avlasterne? •Butikkmedarbeidere, skipsmeglere, pleieassistent, barnepleier, maler, hjelpepleiere, sykepleiere, lærere, sosionomer, lastebilsjåfør, økonom, legesekretær, psykolog, jurister, bankansatt, kontoransatt, selger, studenter (hos besteforelder), flyvertinne, ingeniør, regnskapsmedarbeidere……………..

22 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Hvem er avlastere?

23 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens

24 Oppfølging •Ensom jobb •Pårørendeskolen •Veiledning i gruppe x 1 pr mnd –Pliktig deltakelse •Opplæring / kurs x 1 / år •Sosiale samlinger x 2 / år

25 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Aktiviteter sammen med personen med demens •Min livshistorie i korte trekk –anamnese-skjema •Innhente ideer fra pårørende •Gå tur, lese aviser/blader, snakke om gamledager, lage/spise mat sammen, se på bilder, legge puslespill, gå på museer, i butikker (kjøpe klær), dra til barndoms- hjemmet, gå på ski etc………..

26 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens

27 Bruk av tjenesten •46 familier mottar avlastning •gj sn 23 timer pr mnd

28 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Dokumentasjon •På hvem – pårørende eller bruker –Vedtak fattes på bruker nå av hensyn til dokumentasjonen som skal være knyttet mot vedtak •Minimum 2 ganger pr år •Hva skal dokumentasjonen inneholde – eget skriv til avlastere •Brukes som grunnlag for revurdering av vedtak

29 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Samtidig hjelp •Mange har flere tilbud •Avlastningen fortsetter dersom nytt tilbud •Avsluttes som regel bare i forbindelse med langtidsopphold i sykehjem eller ved død. •Enkelte har avsluttet pga at behovet opphører av andre årsaker

30 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Sluttårsak Prosjektperioden okt. 2000 - mars 2002 Perioden april 2002 – okt. 2006 AntallProsentantallProsent Sykehjem12507160 Behov opphørt2101412 Død62598 Har fortsatt hjelp4152520 Totalt24 100119 100

31 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Organisering •Egen enhet for hele kommunen –kommunehelse / forebyggende eldreomsorg –ansatte: 50 % leder og 40 % koordinator avlastning, pårørendeskolen, samtalegrupper, veiledning av pårørende og ansatte individuelt og i gruppe, undervisning, setter i gang oppdragene, er kontakten for avlasterne og dokumenterer. Veiledning 7,5 time pr mnd. fordelt på 5 grupper •Budsjett 2011 – kr.2.149.133 –timelønn kr. 172.93 pr mai 2010 –kostnad: ca kr 2500 – 5000 pr familie pr mnd

32 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Erfaringer •Mange positive tilbakemeldinger –Evalueringen, utsagn fra pårørende, ansatte og bekjente –Tryggere å ha den demenssyke hjemme –Avlastningen er godt tilrettelagt –Tilbudet dekker i liten grad behov! •Enkelte har ønsket avlaster framfor hjemmesykepleie •”Godt at det er den samme som kommer hver gang” •”Hadde det ikke vært for avlastningen hadde jeg ikke klart det hjemme så lenge” •Fungerer ikke alltid –”personkjemi” – evt bytte avlaster –Prøver evnt. igjen ! ! !

33 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Suksessfaktorer! •Bruker kan være hjemme lenger –Pårørende, bruker og kommunen ønsker det! •Utsetter sannsynligvis institusjonsplass! –Nasjonalt kompetansesenter understreker dette i forordet i boka •Selv med flere tjenester inne i hjemmet er det billigere enn institusjonsplass •Benytter pensjonisters restarbeidsevne –Er et overordnet politisk mål og er svært vellykket! •Veiledning, kurs og sosiale samlinger!!!! •Fyller et ”hull” i tiltaksskjeden!

34 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Pårørendeskolen •Arrangert kurset siden høsten 2000 i kommunal regi •Har det 13. kurset nå •Ca 200 har deltatt til nå •Fanger opp mange behov gjennom kurset •Er konstruktivt og svært vellykket •Selv om personen de er pårørende til er på institusjon, opplever pårørende det nyttig å delta

35 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Veiledning / Samtalegrupper •En del ønsker å delta i samtalegruppe etter endt kurs •Noen trenger individuelle samtaler

36 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Erfaringer fra pårørendearbeid •Mye dårlig samvittighet •Følelsen av å gå bak ryggen på •Nettverket trekker seg •Isolasjon •Småpraten er borte •Mange tror at bare sykdommen kommer langt nok, vil ”de” skjønne mer etter hvert

37 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Erfaringer…………….. •Mange sliter med å forstå hva personen med demens forstår, og hva endringen i forståelsen innebærer •Kan ikke snakke om sykdommen, personen med demens har ingen erkjennelse •Mye motstand fra personen med demens

38 Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens Erfaringer ……………….. •Pårørende kommer ”diltende etter” i forståelsen av hvilke svikter personen med demens har fått •De har vanskelig for å tro at demenssykdommen virker som den gjør •Det kan være vanskelig å ta styring og bestemme i situasjoner •Mange er kloke, tålmodige og utholdende •Gjør – ikke snakk!!!


Laste ned ppt "Avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google