Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ØKOKRIM Regionsbesøk Ålesund 2011 førstestatsadvokat Bård Thorsen 26. mai 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ØKOKRIM Regionsbesøk Ålesund 2011 førstestatsadvokat Bård Thorsen 26. mai 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 ØKOKRIM Regionsbesøk Ålesund 2011 førstestatsadvokat Bård Thorsen 26. mai 2011

2 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Nærmere om opplegget •Konkursrådets generelle erfaringer vedr. behandling av straffbare forhold •Tiltak for forbedringer på regional og nasjonal basis •Observasjoner fra besøket hos Øko-teamet •Forslag

3 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Konkursrådets erfaringer •Politiet/ptm kommer sent på banen •Kvaliteten på innberetningene •Siling av saker hos aktørene •Behov for dialog – tilbakemeldinger og samarbeide •Mangelfull kunnskap om hverandres muligheter, oppgaver og begrensninger •Må få opp kvaliteten og ned kvantiteten

4 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Igangsatte tiltak •Prøveprosjekt i Oslo, Riksadvokaten har gitt landsomfattende anbefaling –Bokoordinator –Lemping av anmeldelsesplikten –Anbefaling om standardisering av anmeldelse –Innberetning til Skattetaten ved overtredelser av mva./ligningslov etc –Utsatt innberetning til tingretten av straffbare forhold –Anbefaling om kommunikasjon i bobehandlingen

5 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Antall saker? -2010 registrert 5539 konkurser i Norge. -Antatt kriminalitet i 50-75% av konkursene -Hvilke bransjer? -Konkurser som verktøy for å skjule og drive økonomisk kriminalitet -Utfordringer for politiet, bostyrere og offentlige kontrollorgan

6 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Samarbeid i konkussaker § 120. Boets innberetning. 5)opplysning om hvorvidt det i forbindelse med skyldnerens økonomiske virksomhet antas å foreligge forhold som kan gi grunn til strafforfølgning mot skyldneren eller mot noen som har handlet på skyldnerens vegne.

7 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no § 122a. Bostyrers og borevisors oppgaver i forhold til påtalemyndigheten og Kredittilsynet. Bostyreren skal så tidlig som mulig gi opplysninger til påtalemyndigheten dersom det antas å foreligge forhold som nevnt i § 120 første ledd nr. 5, og til Kredittilsynet dersom det antas å foreligge forhold som nevnt i § 120 første ledd nr. 6. Innberetninger i medhold av §§ 120 til 122 som omhandler slike forhold, sendes også til påtalemyndigheten eller Kredittilsynet. Så langt regler om taushetsplikt overfor tredjeperson ikke er til hinder for det, plikter bostyreren på begjæring å bistå påtalemyndigheten og Kredittilsynet med å fremskaffe opplysninger og dokumenter som tilhører boet til bruk i etterforskningen av forhold som nevnt i § 120 første ledd nr. 5 og 6. I den utstrekning dette medfører arbeid som faller utenfor boets ordinære bobehandling, har bostyreren krav på særskilt godtgjørelse av det rekvirerende organ.

8 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Innsnevring av anmeldelsesplikten •Konkursloven § 120, 1. ledd nr. 5 •Siling skjer i praksis •Anbefaling som hensyntar ressurssituasjonen •Avklart med Riksadvokaten •Kryssende hensyn •Avhengig av bostyrernes erfaring og skjønn •Avgrensning av anbefalingen

9 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Innenfor kontrolletatens område •Oslo: Bostyrer melder til kontrolletaten •Ensartet behandling av sakene •Kvalitet

10 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Overtredelser av gjeldskapitlet •Strl § 281”Grovt uordentlig forretningsførsel” –Ingen endringer. Underanmeldelser i grove tilfeller? –Grove regnskapsovertredelser, men også virksomhet drevet med manglende styringssystemer som påfører kreditorene vesentlig tap.

11 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Gjeldskapitlet, forts. •Strl. § 282. Forfordeling av kreditorer •Håndfull antall anmeldelser. Lite å hente på innsnevring. •Forholdsvis høy terskel for anmeldelse og domfellelse. •Omstøtelsesreglene rekker videre enn straffeansvaret

12 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Gjeldskapitlet, forts •Strl. § 283. •Kun fåtall antall anmeldelser, ingen besparelse å hente på innsnevring. •Ved tvil; vurder ”er egnet vilkåret”.

13 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Gjeldskapitlet, forts •Strl. § 284, unnlatt oppbud. –tapt omstøtelsesadgang –tapsbringende virksomhet •Alt. 1. er mest straffverdig og lettest å etterforske •Alt 2. Innsnevring –Normaltilfellene: minst 6 mnd. Justering for tapenes størrelse

14 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Gjeldskapitlet, forts •Strl. § 285 – boforringelse •Allmennpreventive hensyn –”tyveri” fra kreditorfellesskapet –støtende med terskelverdi

15 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Regnskapsovertredelser •Flest antall anmeldelser, mest å hente på innsnevring •Alt fra unnfallenhet til utkrøpen skjuling av annen alvorlig kriminalitet. Bostyrers skjønn •Straffes normalt strengt •Husk bfl § 7: ifht. ”transaksjonens art og omfang”. •Ajour i fht. nærmere plikter, ikke sjeldnere enn 4.måneder

16 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Regnskapsovertredelser, forts •To typetilfeller –Regnskapsmaterialet forefinnes i komplett stand,men ikke ført –Svikt i ajourhold, samt manglende underlag •Destruert/større mangler i underlag. Ikke grunn til endringer •Unnlatt ajourhold – innsnevring, men husk alltid bfl § 7.

17 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Regnskapsovertredelser, forts •Bfl. § 4. Mva. pliktig virksomhet. Tidl. hver annen måned, nå inntil hver fjerde måned. •Ikke mva. pliktig/ikke ansatte, under 300 bilag. Ajour en gang i året. Ikke grunn til endringer. •Mye å hente på presis anmeldelse

18 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Andre typer straffbare forhold •Andre enn boet/staten er fornærmet –Bedrageri –Utroskap –Underslag Ikke grunn til endringer

19 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Standardisering av anmeldelse •Anbefaling fra Konkursrådet •Samarbeid med Oslo PD, forelagt RA •Skjema, forløper til elektronisk innberetning

20 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Anmeldelse til skattetaten •Blir ofte ikke behandlet uten bistand fra kontrolletaten •Har egen anmeldelsesinstruks •Behandle like tilfeller likt •Foreløpig bare brudd på oppgaveplikten •Skal evalueres

21 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Utsatt innberetning til tingretten •I følge loven innen 3 måneder etter første skiftesamling •Praksis i Oslo: 14 dager •Konsekvenser; lite tid, annet fokus tidlig i bobehandlingen •Skal koordineres med innstilling om konkurskarantene •Kan sende forenklet versjon til Konkursregisteret

22 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Anbefaling om kommunikasjon i bobehandlingen •Bakgrunn: prøveprosjekt med tomme boer i Hordaland •2/3 av boene er innstillingsboer •Brukes tid på boer som ikke følges opp av politiet •Formål: sile boer som skal behandles videre, resten sluttes så raskt som mulig etter 1. skiftesamling

23 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no •Tiltak: møte (ofte per telefon) mellom bostyrer, skatteetaten og politiet før 1. skiftesamling. Blir enig om oppfølgning •Punkter som skal gjennomgås •Avtale om forpliktende samarbeide •Avhengig av rettens bistand • Tingretten vil fortsette prøveprosjektet

24 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Anbefaling på bakgrunn av prøveprosjektet •Bostyrer tar så tidlig som mulig kontakt med skatteoppkreveren, skattekontoret og politiet for å utveksle informasjon •Frist for tilbakemelding om prioritering •Skatteetaten etablerer rutiner for kommunikasjon med bostyrer •Politidistriktet utpeker kontaktperson •Anbefaling om innhold i informasjonsutveksling •Boet lukkes på 1. skiftesamling om mulig

25 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Oppsummering/formål •Etablere kontakt tidlig •Snakke sammen så ofte det er behov •Bli enig om prioriteringer – siling av saker •Fordele oppgaver etter kompetanse, kapasitet, hjemler m.v. •Enes om forhold til andre naturlige samarbeidspartnere •Diskutere taktiske problemstillinger og ikke gå i bena på hverandre •Samarbeid om oppdraget til borevisor og eventuelt andre •Enighet om hvordan anmeldelser, innberetninger og rapporter skal dokumenteres •Strategi for å stanse konkursgjengangerne

26 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Erfaringer fra møte med Øko-teamet •Tilfredsstillende ressurssituasjon. God kompetanse •Oppfølgning av alle saker som anmeldes •Høy reaksjonsfrekvens •Tilfredsstillende samarbeide med andre aktører •Bra saksbehandlingstid •Forslag til forbedringspunkter

27 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Statistikk…. •2009: 103 forhold anmeldt •2010: 117 forhold anmeldt •Per 18.4.11: 64 forhold anmeldt •Ca 60% av teamets portefølje er konkurssaker •Saksbehandlingstid: ca 100 dager

28 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Reaksjoner 07-dd. •Ubetinget fengsel: 48 •Deldom: 18 •Samfunnsstraff: 10 •Betinget fengsel/bot: 22 •Bot: 61 •Henleggelser bevisets stilling: 27

29 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Type kriminalitet •Regnskapslovbrudd •Mva •Ligningsloven •Mindre av den ”egentlige konkurskriminaliteten” –Underanmeldelser? •Utroskap/aksjelovbrudd

30 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Samarbeidsmøter med Skatteetaten/bostyrerene •Overordnet møte •Operativt møte •Ubetydelig antall henleggelser •Ikke regelmessige møter mellom politi/bostyrerne •God personlig kjemi

31 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Anmeldelsesstadiet •Bostyrer tar raskt kontakt per telefon i alvorlige saker •Bevissikring skjer raskt ved behov •Innberetningen registreres som anmeldelse og alle saker følges opp. Ikke henleggelser på kapasitet •Bostyrerne har tid til å undersøkelser før innberetningen avgis •Kvaliteten på innberetningene –Noe sprik – rom for forbedringer –Konkursrådets mal –Dokumentasjon –Følge konkursrådets anmeldelsesinstruks, evt. egen anmeldelse der det er naturlig

32 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Etterforskningsfasen •Politiet får bistand når det etterspørres •I de fleste saker arbeides det samtidig •Bruk av borevisor –Rom for at det skjer i flere saker? –Samarbeid mht. utforming av mandat og arbeidsmetodikk –Dokumentasjon! –Garantimidler – lite benyttet, lite samarbeid

33 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Iretteføringsfasen •Bostyrer vitner i større saker – godt samarbeide •Får god hjelp av bostyrer/borevisor ved behov •Rutine for underretning ved påtalemessig avgjørelse/rettsavgjørelse

34 VERN AV VIKTIGE VERDIER www.okokrim.no Forslag til forbedringer •Samarbeidsmøte med bostyrerne –Rutiner for anmeldelse. Ikke minst hva gjelder anmeldelsens innhold. Standardisering –Bruk av borevisor •Involvering i bostyrers mandat •Kommunikasjon om arbeidsmetodikk –Garantimidler - Politiet har ønske om et fastere utvalg av bostyrere


Laste ned ppt "ØKOKRIM Regionsbesøk Ålesund 2011 førstestatsadvokat Bård Thorsen 26. mai 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google