Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sivilombudsmannens menneskerettighetsmandat

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sivilombudsmannens menneskerettighetsmandat"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sivilombudsmannens menneskerettighetsmandat
saksbehandling og besøk til steder der personer er frihetsberøvet Seniorrådgiver Ingvild Bartels, Sivilombudsmannen

2 1. Om mandatet Grunnloven § 75 jf. lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen I følge § 3 i sivilombudsmannsloven skal Sivilombudsmannen:“bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene” Sivilombudsmannen er en av flere institusjoner med et menneskerettighetsmandat i Norge

3 2. Klagesaker Ombudsmannen undersøker og uttaler på et rettslig grunnlag om offentlige myndigheter har handlet feil eller begått urett mot borgerne Sivilombudsmannen uttaler sin mening om saken- uttalelsen er ikke rettslig bindende Eks: Obiora saken - ansvar for politiets maktbruk (sak nr. 2007/2439) Statsborgerskap for barn - spørsmål om uavklart identitet (2009/345) Pressens rett til kildevern (2011/436)

4 3. Besøk til steder der personer er frihetsberøvet
4-6 besøk i året til lukkede institusjoner (politiarrest, fengsler, psykiatriske institusjoner, Trandum) Oppfølging av internasjonale forpliktelser og anbefalinger Fokus på regelverk, materielle forhold, helsetilbud og tilsynsordninger

5 3. 1 Politiets utlendingsinternat på Trandum
To besøk: mars 2006 og oktober 2008 Særskilt melding til Stortinget 15. februar 2007 (Dokument 4:1 ( )) Manglende rettslig regulering av driften, materielle forhold, kosthold, inspeksjonsrutiner, aktivitetstilbud m.m. Eksternt tilsynsråd oppnevnt i mai 2008 Utlendingsinternatforskriften 23. desember 2009

6 3.2 Politiarrest og fengsel
Mangelfull statistikk mht. sittetiden før overføring fra politiarrest til fengsel 32% av innsatte i norske fengsler har utenlandsk statsborgerskap (jf. Kriminalomsorgen 2010) Sivilombudsmannen har tatt opp spørsmål knyttet til blant annet tolketjenester, glassvegg som kontrolltiltak ved besøk og løslatelse på prøve (Rundskriv KSF 6/2010)

7 4. Hvordan følger ombudsmannen opp klagesaker og besøk?
Nasjonalt - Tar opp saken med overordnet forvaltningsorgan - Årsmelding til Stortinget Kontaktmøter med Nasjonal institusjon og forvaltningsombudene Internasjonalt Rapporter til FN komitéene Besøk fra CPT og UN Working Group on Arbitrary Detention Internasjonale ombudsmannsnettverk

8 5. OPCAT- NFM Valgfri protokoll til FNs torturkonvensjon (OPCAT). Norge signerte protokollen i 2003, men har så langt ikke ratifisert den Ratifikasjon av protokollen innebærer opprettelse av et eller flere nasjonale besøksorganer for forebygging av tortur (NFM) En interdepartemental arbeidsgruppe er etablert for å vurdere konsekvenser knyttet til en eventuell norsk ratifikasjon av OPCAT

9 Takk for oppmerksomheten!
Kontaktinformasjon Telefon: (+47) Faks: (+47) E-post: Internett:


Laste ned ppt "Sivilombudsmannens menneskerettighetsmandat"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google