Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag Wiese Schartum, AFIN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag Wiese Schartum, AFIN"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag Wiese Schartum, AFIN
Hvilken informasjon kan du kreve innsyn i - og hvordan kan det skje? - noen hovedpunkter Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Noen utgangspunkter Innsynsrettighetene er sterkest innenfor det offentlige fordi det her gjelder et offentlighetsprinsipp Vikige lover som gir innsynsrett Grunnloven § 100 femte ledd: ”Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.” Offenlighetsloven (innsyn for alle) Personopplysningsloven (innsyn for alle og for registrerte personer) Forvaltningsloven (innsyn for parter i forvaltningssaker) Miljøinformasjonsloven (innsyn for alle i miljøinformasjon) Kommuneloven (innsyn for alle i sakslister og adgang for alle til møter) Innsynsrett overfor private eksisterer innen spesifikt angitte områder; viktigst er innsynet etter personopplysningsloven

3 Nærmere om innsynsrett etter personopplysningsloven (§ 18)
Alle har rett til å vite hvilke typer behandling av personopplysninger som skjer i offentlige og private virksomheter (kan også være hos personer) Alle har rett til å få bestemte opplysninger som beskriver hvorledes personopplysninger blir behandlet Alle har rett til å spørre om det blir behandlet opplysninger om dem, og i tilfellet få innsyn i opplysninger om egen person Gjelder enkelte unntak, se § 23.

4 Nærmere om innsynsrett etter offentlighetsloven
Forvaltningens saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov. Enhver kan hos vedkommende forvaltningsorgan kreve å få gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak. Det samme gjelder journal og lignende register og møtekart til folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner. (Plikt til å føre journal, jf arkivloven med forskrifter) Dokument “logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, fremvisning eller overføring.” Må være: 1) utferdiget av et forvaltningsorgan, eller 2) kommet inn til eller lagt frem for et slikt organ. Taushetsplikt “aktiv”, “passiv” Opplysningsplikt Taushetsrett (meroffentlighet)

5 eForvaltningsforskriften - utvalgte elementer med spesiell relevans ift innsyn mv
Gir regler for hvilke rettigheter folk har til å kommunisere elektronisk med forvaltningsorganer Folk må følge de fremgangsmåter som forvaltningsorganet har angitt Dersom det ikke er angitt noen spesiell fremgangsmåte, kan for eksempel generell epostadresse eller SMS-nummer benyttes Dersom henvendelsen krever saksbehandling, skal forvaltningsorganet straks sende bekreftelse på at henvendelsen er mottatt Forvaltningen skal gi beskjed om feil adressat og andre feil Krav om innsyn i opplysninger eller dokumenter i en sak kan sendes forvaltningsorganet ved bruk av elektronisk kommunikasjon Dersom det kreves kan det gis innsyn i elektronisk arkiv Risiko for uberettiget innsyn må være forebygget på tilfredsstillende måte

6 Opplegg for den siste, praktiske delen av seminaret
To og to skal sammen kreve innsyn Innsynsbegjæringen skal sendes via nettet Dere kan velge om dere vil kreve innsyn etter offentlighetsloven (se eller personopplysningslovens bestemmelse om generelt innsyn (se Dette skjer i IT-seksjonens kursrom i 3 etasje


Laste ned ppt "Dag Wiese Schartum, AFIN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google