Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

B/A-bransjen er en høyrisikobransje. Viktig melding !!! Virksomhetenes ansvar er ikke redusert med Byggherreforskriften.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "B/A-bransjen er en høyrisikobransje. Viktig melding !!! Virksomhetenes ansvar er ikke redusert med Byggherreforskriften."— Utskrift av presentasjonen:

1 B/A-bransjen er en høyrisikobransje

2 Viktig melding !!! Virksomhetenes ansvar er ikke redusert med Byggherreforskriften

3

4 En gjenganger….

5 BETONGTAK FALT NED I KJØPESENTER.

6

7 EU 1988 - ULYKKESÅRSAK En analyse av EUs statistikk viser at ca 50% av alle ulykkene kan tilbakeføres til: •Utilfredsstillende arkitektoniske og tekniske valg •Dårlig planlegging av arbeidende under forberedelsen av prosjektet

8 EU 1988 - ULYKKESÅRSAK De resterende 50% av ulykkene har direkte sammenheng med bl.a: Overtredelse av bestemmelser/ forskrifter, neglisjering av instrukser –Tidspress –Mangelfull planlegging –Manglende koordinering –Manglende opplæring –Neglisjering av instrukser

9 STRAFFELOVEN § 48 A FORETAKSSTRAFF •Objektivt brudd på arbeidsmiljøloven må foreligge •Av en eller flere som opptrer på virksomhetens vegne •Virksomheten kan gjøres ansvarlig for anonyme og kumulative feil

10 STRAFFELOVEN § 48 B FORETAKSSTRAFF Begrunnelse for straff –Preventiv virkning –Overtredelsens grovhet –Manglende instruks, opplæring, kontroll –Økonomiske fordeler

11 STRAFFELOVENS § 239, 1. og 2. straffealternativ •Den, som ved Uagtsomhed forvolder en andens Død, herunder ved bruk av motorvogn straffes med Fængsel inntil 3 aar •eller ved særdeles skjærpende omstendigheter inntil 6 Aar

12 Arbeidsmiljølovens § 86, 1. ledd, 2.ledd •Arbeidstaker som uaktsomt overtrer bestemmelse eller pålegg gitt i medhold av denne lov straffes med bøter. Medvirkning straffes på samme måte. •Er overtredelsen forsettlig eller grovt uaktsom, kan bøter eller fengsel inntil 3 måneder eller begge deler andvendes

13 Arbeidsmiljølovens § 16 •Arbeidstaker skal medvirke ved gjennomføring av tiltak •I samsvar med påbud •Rette feil eller straks varsle •Arbeidstaker som leder arbeid skal påse at hensynet til miljø, helse og sikkerhet blir ivaretatt under planlegging og utførelse

14 Arbeidsmiljølovens § 85 •Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelse eller pålegg gitt i eller i medhold av denne lov straffes innehaver av virksomhet, arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten med bøter eller fengsel inntil 3 mnd. eller begge deler. •Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 2 aar andvendes.

15 Arbeidsmiljølovens § 12 •Generelle krav •Utforming av arbeidet •Særling om styrings og planleggingssystemer •Særlig om arbeid som medfører sikkerhetsrisiko

16

17 •RolleTiltale Tingrett Lagm.rett •Formann HE Frif.Frif •RIB FrifFrif •ARK 120 dgrFrif •Byggeleder 120 dgrFrif •Form. UE 6 mnd120 dgr 120 dgr •Anl.leder HE 120 dgr 90 dgr 90 dgr •Rivnings UE 100000,- 150000,-100000,-

18 TILTALE OG DOM Rolle Tiltale Tingrett Lagm. rett HE200.000500.000Frifunnet BHs PL2 millFrif. BH2 mill100.000Frifunnet

19 HENDELSESFORLØPET •Straffeansvar etter arb. ulykke på Kampen skole i Oslo •To bygn. arb. omkom etter at bærende konstruksjon ble revet •Omfattende tiltale mot 6 enkeltpers. •3 firmaer og byggherren Oslo kommune •Kritikkverdig behandling av påtalemynd. •Domfellelse av to personer og ett firma

20 Endring i Byggherreforskriften •Nåværende BH forskrift innebærer minimumskrav til HMS på midl. eller mobile arb. Plasser •Styrking av reglene om samordning •Byggherrens planl. og oppfølging •Nye regler om prosjekterendes plikter •Endrede regler om HMS-plan •Byggherrens PL nå representant


Laste ned ppt "B/A-bransjen er en høyrisikobransje. Viktig melding !!! Virksomhetenes ansvar er ikke redusert med Byggherreforskriften."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google