Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Det store heltidsvalget» Turnusprosjekt med lange vakter Bodø kommune Stokmarknes 2-3. april.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Det store heltidsvalget» Turnusprosjekt med lange vakter Bodø kommune Stokmarknes 2-3. april."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Det store heltidsvalget» Turnusprosjekt med lange vakter Bodø kommune Stokmarknes 2-3. april

2 Virksomheten Vollsletta/ Lillevollen/ Vollveien •Vollsletta Sykehjem •Lillevollen bolig •Vollveien bolig •3 hus, 4 fagområder, døgndrift •70 årsverk, fordelt på ca 100 ansatte

3 2007 – ønske om endring… •Lillevollen bolig •Heldøgns bemanning, 12 årsverk •5 leiligheter, hjemmetjenester på vedtak •Voksne med psykisk/fysisk funksjonsnedsettelser •Stabil personalgruppe •Relativt oversiktlig hjelpebehov

4 Turnusprosjekt – «Lillvollturnus» •Tjenesteutviklingstiltak –Ulike prosjekter tidligere –Fast veiledning fra spesialisthelsetjenesten •Nysgjerrighet i personalet omkring «oljeturnus» –Organisert som prosjekt, prosjektfase februar 08 – februar 09 –Styringsgruppe •Synøve Solbakken (Prosjektleder) •Bente Breivik (Turnusansvarlig) •Randi Huus (Virksomhetsleder) •Wenche Klingen (Avdelingsleder) •Anne Liv Engbråthen ( NLSH avdeling for voksehabilitering) •Tone Johnsen (NLSH avdeling for voksenhabilitering –Prosjektgruppe: •Hele personalgruppen inkl natt

5 Oppstarten •Mobile innsatsmidler fra NLSH –Mulig å ta ut egen prosjektleder –Planlegging, utarbeidelse av turnus –Kontinuerlig evalueringer •Kick-off –Utarbeide felles forståelse og kjøreregler •Ferieberegning •Helligdagsturnuser •Overtid •Pauser

6 Hvordan •Frivillig •Utarbeidet av ansatte-representant, stor medvirkning fra den enkelte •Komprimert arbeidstid og påfølgende lang fritid •13 timers vakter •1 times pause midt på dagen •Maks uketimetall på 54 timer •Hver 4 helg

7 Effekter •Økt bemanning for samme ressurser •Ingen uønsket deltid, overvekt av 100 % stillinger •Redusert helgefrekvens –Færre helgestillinger –Ingen forskjell på uke og helg –Gleder seg til arbeidshelger  •Kjente folk med kompetanse på alle vakter –Trygghet for alle! •Attraktiv arbeidsplass –Lite turnover, lett rekruttering

8 Effekter fortsettelse.. •Fornøyde brukere – arbeidets art endres! –Økt brukermedvirkning –Redusert bruk av tilleggsmedisiner –Redusert bruk av tvang –Mindre utagering –Utvikling i kommunikasjonsevner –Bedre tid til aktiviteter –Bedre søvn –Ro på huset •Bedre planlegging •Redusert bruk av overtid •Færre vikarer

9 Endt prosjekt – fast ordning •Budsjett ferievikar, korttidsfravær, ekstrainnleie brukt fast i turnus –Økning bemanningen med 1 årsverk •8 ukers turnus –19 vakter a 13 timer pr turnusperiode –Max 7 dager i sammenhengende arbeidsperiode –Max 3 uker sammenhengende friperiode –Jobber tilsvarende 85 % i fast turnus •6 tilkallingsvakter pr år, brukes ved korttidsfravær •5 uker ferie – ingen ferieavvikling •Etablering av lignede turnus i ytterligere 2 boliger –En kun på helg

10 Evalueringer •2008: hyppige møter –Ukentlige møter i huset –Styringsgruppemøter –Prosjektgruppemøter •2009: oppstart følgeforskning, Anne Liv Engbråthen (NLSH) –5 år –Sjekke ut langtidsvirkningene –Kvartalsvis evalueringsskjema –Evalueringsrunde alle personalmøter

11 Fravær •2008: 6,4 % •2009: 8,1% •2010: 3,5 % •2011: 2,0 % •2012: 4,2 % •2013: 3,2 %

12 Økonomisk resultat ÅrVollveienLillevollen 2008-157 882-328 625 * februar 2009-257 052 38 110 2010-225 360 * september 347 400 2011-142 000 266 500 2012-193 700 71 800 2013 102 400 6500 * = oppstart langturnus

13 Utfordringer •Møtestruktur •Informasjon •Kommunikasjon mellom vaktlag •Oppdatering etter friperiode •Pauseavvikling •Tilkallevakter •Tette relasjoner – på godt og ondt

14 Saksbehandlingen •AML § 10-5 (3) –Vilkår: •Ingen < 18 år •Ingen overtid tillatt på dager med vakt på 13 timer •Daglig/ ukentlig hviletid overholdes •Medvirkning: –Tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud –Frivillighet –Årlig revidering av godkjenningsavtale •Tilpasse i takt med erfaringer

15 Suksesskriterier? •Frivillighet •Prosessen •Medvirkning fra ansatte •Tett samarbeid med fagforeninger og vernetjeneste •Arbeidets art blir endret •Fritiden

16 Prosjekt «Uønsket deltid» – Bodø Kommune •Vedtatt i Administrasjonsutvalget å avskaffe uønsket deltid i Bodø Kommune •HR-avdeling «eier» av prosjektet –Arbeidsgiveranliggende, ikke bare HO-avdeling •Piloter: –Vollsletta Sykehjem - •Skjermede enheter for demens med utfordrende atferd og psykiatri –Nedre Rønvik hjemmetjeneste •Ordinær hjemmetjeneste –SFO Mørkvedmarka skole

17 Vollsletta Sykehjem •Kartlagt uønsket deltid –Brukt SSB sin definisjon –Overraskende mange som hadde ønsket deltid •Ingen ville jobbe flere steder •Ulike turnusordninger –Lange vakter på helg •Stoppet pga manglede godkjenning fra fagforeningene –Hinkehelger med kompensasjon –Økt grunnbemanning •Men ingen økt ubekvem arbeidstid •«Umulig» –«Bodø-Modellen»; 85 % jobb – annenhver helg – 100 % lønn •Stoppet pga manglende økonomi

18 Gruben sykehjem •Økte grunnbemanning •Eliminerte ufrivillig deltid •Færre vikarer inn i sykehjemmet •Flere faste på jobb •Sykefraværet gikk ned •Kontroll på økonomien

19 Sentrum sykehjem •Historikk: –Høyt overforbruk –Høyt fravær –Små enheter –sårbar bemanning og innleie •10 små enheter •Mulig løsning: –Utvikle en Bodøversjon av Gruben modellen –Gjennomføres som prosjekt •Prosjektperiode 1/1 – 31/12-14 •Midtveis evaluering i juni

20 Sentrum sykehjem – forts.. •Målsetning: –Få kontroll på overforbruket i virksomheten og drifte innenfor tildelt ramme –Øke antall ansatte med større stillingsbrøk –Øke jobbnærværet, gir en mer forutsigbar arbeidshverdag for alle •Hvordan: –Budsjettpost 10200,10201,10300 -> 3,1 årsverk –Økt grunnbemanning •2 ekstra dagvakt •1 ekstra aften •1 ekstra på alle vakter helg –Ikke innleie ved fravær <16 dager •Langtid - vikar

21 Viktige moment •Kriterier for økt stilling utarbeidet –Stabilitet, fleksibilitet, fagarbeider •Plan for hvordan bruke økt bemanning •Plan for hvordan løse fravær –Samarbeid på tvers •Så langt: –Ingen nedgang korttidsfravær –Flere vakter med økt bemanning – positivt –Noen vakter med færre – negativt..


Laste ned ppt "«Det store heltidsvalget» Turnusprosjekt med lange vakter Bodø kommune Stokmarknes 2-3. april."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google