Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Det store heltidsvalget» Turnusprosjekt med lange vakter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Det store heltidsvalget» Turnusprosjekt med lange vakter"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Det store heltidsvalget» Turnusprosjekt med lange vakter
Bodø kommune Stokmarknes 2-3. april

2 Virksomheten Vollsletta/ Lillevollen/ Vollveien
Vollsletta Sykehjem Lillevollen bolig Vollveien bolig 3 hus, 4 fagområder, døgndrift 70 årsverk, fordelt på ca 100 ansatte

3 2007 – ønske om endring… Lillevollen bolig
Heldøgns bemanning, 12 årsverk 5 leiligheter, hjemmetjenester på vedtak Voksne med psykisk/fysisk funksjonsnedsettelser Stabil personalgruppe Relativt oversiktlig hjelpebehov

4 Turnusprosjekt – «Lillvollturnus»
Tjenesteutviklingstiltak Ulike prosjekter tidligere Fast veiledning fra spesialisthelsetjenesten Nysgjerrighet i personalet omkring «oljeturnus» Organisert som prosjekt, prosjektfase februar 08 – februar 09 Styringsgruppe Synøve Solbakken (Prosjektleder) Bente Breivik (Turnusansvarlig) Randi Huus (Virksomhetsleder) Wenche Klingen (Avdelingsleder) Anne Liv Engbråthen ( NLSH avdeling for voksehabilitering) Tone Johnsen (NLSH avdeling for voksenhabilitering Prosjektgruppe: Hele personalgruppen inkl natt

5 Oppstarten Mobile innsatsmidler fra NLSH Kick-off
Mulig å ta ut egen prosjektleder Planlegging, utarbeidelse av turnus Kontinuerlig evalueringer Kick-off Utarbeide felles forståelse og kjøreregler Ferieberegning Helligdagsturnuser Overtid Pauser

6 Hvordan Frivillig Utarbeidet av ansatte-representant, stor medvirkning fra den enkelte Komprimert arbeidstid og påfølgende lang fritid 13 timers vakter 1 times pause midt på dagen Maks uketimetall på 54 timer Hver 4 helg

7 Effekter Økt bemanning for samme ressurser
Ingen uønsket deltid, overvekt av 100 % stillinger Redusert helgefrekvens Færre helgestillinger Ingen forskjell på uke og helg Gleder seg til arbeidshelger  Kjente folk med kompetanse på alle vakter Trygghet for alle! Attraktiv arbeidsplass Lite turnover, lett rekruttering

8 Effekter fortsettelse..
Fornøyde brukere – arbeidets art endres! Økt brukermedvirkning Redusert bruk av tilleggsmedisiner Redusert bruk av tvang Mindre utagering Utvikling i kommunikasjonsevner Bedre tid til aktiviteter Bedre søvn Ro på huset Bedre planlegging Redusert bruk av overtid Færre vikarer

9 Endt prosjekt – fast ordning
Budsjett ferievikar, korttidsfravær, ekstrainnleie brukt fast i turnus Økning bemanningen med 1 årsverk 8 ukers turnus 19 vakter a 13 timer pr turnusperiode Max 7 dager i sammenhengende arbeidsperiode Max 3 uker sammenhengende friperiode Jobber tilsvarende 85 % i fast turnus 6 tilkallingsvakter pr år, brukes ved korttidsfravær 5 uker ferie – ingen ferieavvikling Etablering av lignede turnus i ytterligere 2 boliger En kun på helg

10 Evalueringer 2008: hyppige møter
Ukentlige møter i huset Styringsgruppemøter Prosjektgruppemøter 2009: oppstart følgeforskning, Anne Liv Engbråthen (NLSH) 5 år Sjekke ut langtidsvirkningene Kvartalsvis evalueringsskjema Evalueringsrunde alle personalmøter

11 Fravær 2008: 6,4 % 2009: 8,1% 2010: 3,5 % 2011: 2,0 % 2012: 4,2 % 2013: 3,2 %

12 Økonomisk resultat År Vollveien Lillevollen 2008 -157 882
* februar 2009 38 110 2010 * september 2011 2012 71 800 2013 6500 * = oppstart langturnus

13 Utfordringer Møtestruktur Informasjon Kommunikasjon mellom vaktlag
Oppdatering etter friperiode Pauseavvikling Tilkallevakter Tette relasjoner – på godt og ondt

14 Saksbehandlingen AML § 10-5 (3) Medvirkning: Vilkår:
Ingen < 18 år Ingen overtid tillatt på dager med vakt på 13 timer Daglig/ ukentlig hviletid overholdes Medvirkning: Tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud Frivillighet Årlig revidering av godkjenningsavtale Tilpasse i takt med erfaringer

15 Suksesskriterier? Frivillighet Prosessen Medvirkning fra ansatte
Tett samarbeid med fagforeninger og vernetjeneste Arbeidets art blir endret Fritiden

16 Prosjekt «Uønsket deltid» – Bodø Kommune
Vedtatt i Administrasjonsutvalget å avskaffe uønsket deltid i Bodø Kommune HR-avdeling «eier» av prosjektet Arbeidsgiveranliggende, ikke bare HO-avdeling Piloter: Vollsletta Sykehjem - Skjermede enheter for demens med utfordrende atferd og psykiatri Nedre Rønvik hjemmetjeneste Ordinær hjemmetjeneste SFO Mørkvedmarka skole

17 Vollsletta Sykehjem Kartlagt uønsket deltid Ulike turnusordninger
Brukt SSB sin definisjon Overraskende mange som hadde ønsket deltid Ingen ville jobbe flere steder Ulike turnusordninger Lange vakter på helg Stoppet pga manglede godkjenning fra fagforeningene Hinkehelger med kompensasjon Økt grunnbemanning Men ingen økt ubekvem arbeidstid «Umulig» «Bodø-Modellen»; 85 % jobb – annenhver helg – 100 % lønn Stoppet pga manglende økonomi

18 Gruben sykehjem Økte grunnbemanning Eliminerte ufrivillig deltid
Færre vikarer inn i sykehjemmet Flere faste på jobb Sykefraværet gikk ned Kontroll på økonomien

19 Sentrum sykehjem Historikk: Mulig løsning: Høyt overforbruk
Høyt fravær Små enheter –sårbar bemanning og innleie 10 små enheter Mulig løsning: Utvikle en Bodøversjon av Gruben modellen Gjennomføres som prosjekt Prosjektperiode 1/1 – 31/12-14 Midtveis evaluering i juni

20 Sentrum sykehjem – forts..
Målsetning: Få kontroll på overforbruket i virksomheten og drifte innenfor tildelt ramme Øke antall ansatte med større stillingsbrøk Øke jobbnærværet, gir en mer forutsigbar arbeidshverdag for alle Hvordan: Budsjettpost 10200,10201, > 3,1 årsverk Økt grunnbemanning 2 ekstra dagvakt 1 ekstra aften 1 ekstra på alle vakter helg Ikke innleie ved fravær <16 dager Langtid - vikar

21 Viktige moment Kriterier for økt stilling utarbeidet
Stabilitet, fleksibilitet, fagarbeider Plan for hvordan bruke økt bemanning Plan for hvordan løse fravær Samarbeid på tvers Så langt: Ingen nedgang korttidsfravær Flere vakter med økt bemanning – positivt Noen vakter med færre – negativt..


Laste ned ppt "«Det store heltidsvalget» Turnusprosjekt med lange vakter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google