Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye regler om ukentlig arbeidstid for tredelt turnusarbeid Medlemsseminar SUS 2010 NSF Rogaland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye regler om ukentlig arbeidstid for tredelt turnusarbeid Medlemsseminar SUS 2010 NSF Rogaland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye regler om ukentlig arbeidstid for tredelt turnusarbeid Medlemsseminar SUS 2010 NSF Rogaland

2 Tidligere lov/tariffregulering av ukentlig arbeidstid for skift- og turnusarbeid 2 timer 2 timer

3 Begrunnelse for nye regler •Belastningene ved skift/turnusarbeid skal gjenspeiles i regelverket •Det å stadig skifte døgnrytme innebærer en helserisiko •Nattarbeid er særlig belastende •Søndagsarbeid innebærer også en belastning

4 ”Gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid” Skift/turnus-utvalget - NOU 2008:17

5 Avtalt i tariffoppgjøret 2010 - Spekter •De nye reglene i arbeidsmiljøloven implementeres i overenskomsten •Iverksettes fra 01.12.2010 •Belastes ikke rammen for lønnsoppgjøret •Arbeidstakere som jobber deltid kommer inn under bestemmelsen når vilkårene er oppfylt. •Gjelder kun for alminnelig arbeidstid – ikke for ekstravakter/overtid.

6 Nytt pkt 2.5 i Overenskomsten del A – III Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid ”For tredelt turnusarbeid som ikke faller inn under 2.6 og som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, reduseres den ordinære arbeidstiden etter pkt. 2.2 ved at hver time arbeidet på søn- og helgedag, jf. aml § 10- 10 første ledd, regnes lik 1 time og 10 minutter, og hver time arbeidet om natten, jf. aml § 10-11 første ledd, regnes lik 1 time og 15 minutter, ned til gjennomsnittlig 33,6 timer pr uke. Den ordinære arbeidstid må uansett ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer pr uke.”

7 Vilkår for å bli omfattet av de nye reglene •arbeidstidens plassering for den enkelte arbeidstaker må variere i døgnet eller i uken •arbeidstakeren må utføre arbeid til alle tider av døgnet, det vil si dag, kveld og natt •krav om arbeid minst hver tredje søndag NB! Rene nattevaktsstillinger omfattes ikke med unntak av de som også har innslag av arbeid på dag og kveld

8 Omregning •1 time arbeid om natten regnes som 1 time og 15 minutter •1 time arbeid på søn- og helgedag regnes som 1 time og 10 minutter

9 Definisjoner – Natt = fra kl. 21.00 – 06.00 (aml § 10-11 (1)) – Søndag = fra kl. 18.00 lørdag til kl. 22.00 på søndag (aml § 10-10 (1)) – Jul-, påske- og pinseaften = fra kl. 1500 til kl. 2200 dagen før neste virkedag – 1. og 17. mai = fra kl. 22.00 dagen før til kl. 22.00 1. og 17. mai (Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager)

10 Lov om helligdager og helligdagsfred - følgende dager er helligdag: •vanlige søndager •nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, første påskedag, annen påskedag, Kristi Himmelfartsdag, første pinsedag, annen pinsedag, første juledag, annen juledag Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager: •jevnstilt med vanlige søndager •slutte senest kl. 22 dagene før

11 Uttelling for natt og/eller søndag? ”Det gis bare kompensasjon for enten natt eller søndag. Timer arbeidet før kl. 06.00 på en søndag teller med andre ord som natt, og bare som natt.” Merknader til lovteksten i § 10- 4 sjette ledd (fra Ot.prp. 54 (2008-2009):

12 Omregning i søndagsdøgnet Lørdag kl 18 – 21 Lørdag kl 21 – 24 Søndag kl 00 – 06 Søndag kl 06 – 21 Søndag kl 21 – 24 1 time = 1 time og 10 minutter 1 time = 1 time og 15 minutter 1 time = 1 time og 10 minutter 1 time = 1 time og 15 minutter

13 Begreper •Faktisk arbeidstid = antall arbeidede klokketimer iht. turnusplan •Tilleggstid = ekstra tid som følge av omregning •Eks. nattevakt ( kl. 22.00 – 07.30) på 8 timer gir 2 timer tilleggstid (8 t x 15 min) •Beregnet tid = faktisk arbeidstid + tilleggstid •I dette eks: 10 timer (8 t + 2 t)

14 Ny ukentlig arbeidstid ? •Tilleggstid i perioden trekkes fra 37,5 timer og evt. ny ukentlig arbeidstid fremkommer •Øvre grense på 35,5, dvs. ingen risikerer å gå opp i arbeidstid •Nedre grense på 33,6 t/uke, dvs. de som allerede har denne arbeidstiden i sin turnus i dag får ingen ytterligere reduksjon

15 Eksempel 100 % stilling - 18 ukers rullerende turnus D-vakt = kl. 07.00 – 15.30 = 8,5 timer A-vakt = kl. 15.00 – 22.30 = 7,5 timer N-vakt = kl. 22.00 – 07.30 = 9,5 timer 14 N-vakter hvorav 2 er natt til søndag 24 A-vakter hvorav 3 er på lørdag og 3 på søndag 37 D-vaker hvorav 2 er på søndager

16 Forts. eksempel N-vakt (natt-timer fra kl. 22.00 – 06.00) = 8 t á 15 min. N-vakt lø til søn (søndagstimer fra kl. 06.00–07.30) = 1,5 t á 10 min A-vakt (natt-timer fra kl. 21.00 – 22.30) = 1,5 t á 15 min. A-vakt lørdag (søndagstimer fra kl. 18.00 – 21.00) = 3 t á 10 min. D-vakt søndag (søndagstimer fra kl. 07.00 – 15.30) = 8,5 t á 10 min. A-vakt søndag (søndagstimer) fra kl. 15.00 – 21.00)= 6 t á 10 min. Ovennevnte antall minutter multiplisert med antall vakter i de ulike kategorier gir tilleggstid for turnusperioden. Eks. 8 t x 15 min x 14 nattevakter Tilleggstid i 18 ukers perioden i dette eks. blir 44,8 timer

17 Forts. eksempel Men hva blir ny ukentlig arbeidstid ? Tilleggstiden i perioden trekkes fra 37,5 timer i 18 ukers perioden : 37,5 x 18 = 675 timer 675 timer - 44,8 timer = 630 timer Ukentlig arbeidstid : 630 : 18 = 35 t/uke Dvs. ca 0,5 timer reduksjon pr. uke i forhold til i dag.

18 Skift-/turnuskalkulator Legg inn tall i samtlige gule felt. Du kan legg inn t.o.m. tre ulike varigheter for hver vakttype (f.eks. A1, A2, A3). Start- og sluttidspunkt må legges inn i denne formen: tt.mm (f.eks. 07.30 eller 22.00) Stillingsprosent må legges inn som et tall, og evt. med bruk av komma (ikke punktum). Stillingsprosenten din Antall uker i turnusperioden (Det antall uker du legger inn vakter for under) VakttypeStartSluttAntall vakter Aften (A1), unntatt lørdag og søndag Aften (A2), unntatt lørdag og søndag Aften (A3), unntatt lørdag og søndag Natt (N1), unntatt søndag Natt (N2), unntatt søndag Natt (N3), unntatt søndag Aften lørdag (AL1) Aften lørdag (AL2) Osv…. Antall timer reduksjon pr. uke i forhold til i dag:?(dvs.?timer og? Ny arbeidstid pr. uke (i faktisk stillingsstørrelse): ?

19 Hva med deltidsansatte? ”Arbeidstakere som jobber deltid kommer inn under bestemmelsen når vilkårene er oppfylt. I henhold til den praksis som gjelder i staten, gis arbeidstidsreduksjonen slik at den gis uten forholdsmessig avkorting etter stillingsprosent. Det innebærer eksempelvis at 15 min på en nattetime regner som 15 min uavhengig av hvilken stillingsprosent vedkommende har. Bestemmelsens nedre begrensning i ukentlig arbeidstid på 33,6 timer gjelder forholdsmessig for deltidsansatte.” Presisering til Overenskomsten del A – III, pkt 2.5

20 Eksempel 100 % stilling - 18 ukers rullerende turnus 14 N-vakter, hvorav 2 er natt til søndag, 24 A-vakter hvorav 3 er på lørdag og 3 på søndag, 37 D-vaker hvorav 2 er på søndager Ca. 0,5 timer reduksjon pr. uke NY ARBEIDSTID:35 timer pr uke 75 % stilling - 18 ukers rullerende turnus Samme antall ubekvemme vakter – ukentlig arbeidstid pr. idag : 26,6 Ca 1 time reduksjon pr uke NY ARBEIDSTID:25,6 timer pr uke

21 Forklaring eksempel •Utgangspunkt: tilleggstiden skal gå til fratrekk i 37,5 timer •For deltidsansatte må timetallet det skal gjøres fratrekk i justeres ift. stillingsprosent. •I forhold til 75 % stilling skal tilleggstiden trekkes fra: – 37,5 x 75 % = 28,12 t – Tilleggstid: 44,8 t, dvs. 2,49 t pr. uke •Ny ukentlig arbeidstid : 28,12 minus 2,49 = 25.6 t •Dvs. ca 1 time reduksjon pr. uke i forhold til i dag

22 Tabell for deltidsstillinger Stillingsprosent Utg. pkt. for reduksjon i forhold til 37,5 t/uke Arbeidstid pr idagNedre grense 100 %37,535,533,6 75 %28,12 26,625,2 50 %18,7517,716,8

23 Forholdet til overtid og ekstravakter ”Tidsbegrensningen i punkt 2.5 gjelder kun for alminnelig arbeidstid (som er anført for arbeidsplanen), og ikke for ekstravakter eller overtidsarbeid.” Presisering til Overenskomsten del A – III, pkt 2.5

24 Gjennomføring av ny ordning •GAT og lignende turnussystemer •Dialog med Spekter •Drøftinger med arbeidsgiver •Økning av stillingsbrøk for deltidsansatte •Endring av turnusplaner •Overgangsordninger •Høytidsturnus •Noen uavklarte spørsmål


Laste ned ppt "Nye regler om ukentlig arbeidstid for tredelt turnusarbeid Medlemsseminar SUS 2010 NSF Rogaland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google