Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EG E STOLTE AV ARBEIDSPLASSEN MIN. TA ET SKRITT AV GANGEN MEN OGSÅ HA FLERE BALLER I LUFTEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EG E STOLTE AV ARBEIDSPLASSEN MIN. TA ET SKRITT AV GANGEN MEN OGSÅ HA FLERE BALLER I LUFTEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 EG E STOLTE AV ARBEIDSPLASSEN MIN

2 TA ET SKRITT AV GANGEN MEN OGSÅ HA FLERE BALLER I LUFTEN

3 Stine K. Bjelland 1997:Sykepleier Karmøy 1998-99: HTV Karmøy 1999-2001:Avd.leder Karmøy 2002-2005:Personalrådg. Karmøy 2006:Personalsjef HSR AS 2007:Stabsleder personal Karmøy

4 1.1. LEDELSE 2. KULTUR 3. LIKESTILLING

5 ARBEIDSTID: Den tid arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiver AML §10-1

6 STYRINGSRETT: Arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet innen de rammer som følger av de arbeidsrettslige rammer - lydighets- og underordningsforhold etableres gjennom arbeidsavtalen (NB! Arbeidstakers medvirkningsplikt HMS,AML § 2-3)

7 ARBEIDSGIVERPOLITIKK KARMØY Brukerorientering - brukernes behov for færre antall ansatte Myndiggjorte medarbeidere - som tar ansvar for egen arbeidstid og uønska deltid Tilretteleggende og tydelige ledere - som tilstreber fleksibilitet, våger å tenke nytt og stå i prosesser - balanse

8 5. MAI 1998 - KOMMUNESTYREVEDTAK Det er et mål for Karmøy kommune at ingen nyopprettede stillinger er mindre enn 37,4% (14 timer pr uke). Ved ledighet i stilling skal ansatte som har mindre enn 37,4% få mulighet til å utvide sine stillinger

9 TILBAKEBLIKK: 90-tallet: Mye prat og lite handling Høst 2001: Vi bestemte oss for å gjøre noe Fra 2002: Fokus Vår 2003: Konkret handling 2004/05/06: Resultatene blir bedre og bedre

10 SAMMENLIGN. HELGEARBEID: Kommunen/helsevesenet - 35,5 timers arbeidsuke 240 timer (2 av 6 helger) 300 timer (2 av 5 helger) Industri - 33,6 timers arbeidsuke 450 timer (5 skift) 384 timer (6 skift)

11 Hotell- og restaurant Maaaaaaange timer…… Olje/shipping Intenst når det står på Lønnsforskjeller?

12 HVA GJORDE VI I KARMØY? Kartlegging 2004 230 ønsker økt still. 72 ønsker 90-100% 124 ønsker 70-80% 34 ønsker 40-60% 2006 NY KARTLEGGING!

13 HVA GJORDE VI I KARMØY ? SAMARBEID MED ORGANISASJONENE Protokoll Fokus på mål Ny arbeidstid Handlingsplaner

14 PROTOKOLLEN Hovedmål: 75-100% stillinger Stillinger under 40% reduseres til 50 stk innen utløp av 2006 Frihet til å velge arbeidstidsordning i hver virksomhet - mer helg og økt fleksibilitet Opplæring X 2 pr år Styringsgruppe som følger opp

15 HVA GJORDE VI I KARMØY? Vakante stillinger ble spart Intern utlysning av ledige ressurser Ny arbeidstidsordning med økt helgearbeid Ansatte fikk høyere stilling

16 HVA GJORDE VI? Vi lyste IKKE ut stillinger under 40% 5 (10,15) ukers turnus (2 av 5) 12 ukers turnus (5 av 12) Lange vakter (2 av 6) 3-3 turnus Hver 2. helg Mer helg kombinert med fleksibilitet TILLATT MANGFOLD - ULIKHET

17 ØNSKETURNUS - tja…? Min påstand: Ansatte som jobber i helse-Norge har alltid hatt ønsketurnus!

18 HVORDAN FIKK VI RESULTATER? Åpenhet Tett samarbeid med organisasjonene - vi møtte motstand sammen Innså at saken tok tid Konkrete mål Holdt fokus

19 UTFORDRINGER: Ledere - som innser at saken er viktig og som har ryggrad til å stå i prosessene Økt helgejobbing Oppfølging- holde orden på alle hjemlene Gi og ta kultur Fleksibilitet Konkurranse pga ulike løsninger (negativt - positivt!?)

20 POSITIVE EFFEKTER: Fornøyde brukere – KVALITET Færre og mer fornøyde ansatte Mindre administrasjon Redusert sykefravær? - pga større stillinger? Kontinuitet Bedre rekruttering på sikt – 75-100% stillinger - flere søkere

21 RESULTATER – KONKRETE TALL: Utgangspunkt 01.01.02 h/s-etat 220 stillinger under 40% 665 årsverk fordelt på 1084 personer Arbeid hver 3. helg Gj.snittlig stillingsstørrelse h/s ca 61% oms.tj.: 55%

22 RESULTATER – KONKRETE TALL: Status jan 06 h/s-etat: 100 stillinger under 40% (reellt 45 ansatte) 770 årsverk fordelt på 1120 ansatte Økt helgearbeid kombinert med økt grad av fleksibilitet Gj.snittlig stillingsstørrelse: ca 67,6% oms.tj.: 64,2%

23 RESULTATER – KONKRETE TALL: Ca 150 ansatte har fått økt stillingene sine med fra 5% til 25% 85 av disse fikk fast stillingsutvidelse, 65 midlertidig utvidelse De midlertidige ble faste etterhvert- prøveprosjekter

24 VIDERE FRAMDRIFT KARMØY: 31.12.06: 50 still. under 40% - dersom målet nås: gj.snitt. st.str.: 70% (oms.tj) Alle 20 virksomheter endrer arbeidstidsordning Evaluering i 2006 Hva med veien videre? Utvikling? Hver 2. Helg? Eller nok nok?

25 UTFORDRINGER KOMMUNER : Mange stillinger under 40% Tid til å følge opp Midlertidige prosjekter Mangler politisk forankring Tydelige ledere Samarbeid med organisasjonene – gjensidig forpliktende avtale

26 UTFORDRINGER KOMMUNER: Motstand fra ansatte med høye stillinger Lø/sø-tillegget for lavt For mange midlertidige løsninger Nord Norge: sysselsette flest mulig Underskrift på turnuser - arbeidstilsyn ”Et ork” å sette igang

27 MINE RÅD: Politisk forankring Støtte/stab - forankring – hos noen som brenner for saken Forpliktende avtale Klare tydelige mål (langsiktige og kortsiktige) Handlingsplaner Start med stillinger under 40%

28 MINE RÅD: Opprette styringsgruppe som har faste møter og stiller opp på personalmøter Inngå allianser med ledere som lykkes - fokus på gode eksempler og kloke grep Sett saken på agendaen - ofte Opplæring – bruk god tid Ærlighet og tydelighet på konsekvensene Sett brukerne i sentrum - alltid VÆR ARBEIDSGIVER! – GI OG TA KULTUR

29 BEHOVET FOR ARBEIDSKRAFT: Færre antall ansatte i høyere stillinger - en måte å sikre generasjonsvekslingen Vi må kunne tilby de nye helsefagarbeiderne (og andre) en respektabel stillingsbrøk HOLDNINGER

30 12 UKERS TURNUS Turnusen ses over lengre periode - lettere å tilfredsstille ønsker Arbeid 5 av 12 helger 4 ekstra helger pr år i forhold til hver 3. Helg Får kvittet stillinger under 40% Bra for brukerne

31 RESULTATER SYKEHJEM 12 UKERS TURNUS •Helt likt 5 ukers turnus i.f.t. antall timer helg pr år •2003: 16 årsverk 25 ansatte (64% still) •2004: 16 årsverk 22 ansatte (72% still)

32 LANGTURNUS - OLJETURNUS 11-13 timers vakter Total oljeturnus eller kun langvakter i helg Boliger og bokollektiv for demente Bra for brukerne - kontinuitet - red.skader Ansatte meget fornøyde Lite fleksing - ansattes ønsker

33 RESULTATER BOLIG PU 4 BRUKERE: 1998: 19 personer 9 årsverk 47% still 2006: 13 personer 9,8 årsverk 75% still

34 BOLIGER PU-BRUKERE •Hadde for få år siden 29 stillinger under 45% •2006: Kun 1 stilling under 45%

35 3-3 TURNUS 01.04.02-31.12.03 Mål: Redusere sykefraværet Godt arbeidsmiljø (kontinuitet, kompetanseheving, bevare helsen, medbestemmelse) Var ment som en ”gavepakke” til de ansatte ved en sykehjemsavdeling - gode erfaringer fra Sverige

36 3-3 Dårlig prosess i forkant vedtak fra politikerne ansatte følte seg uthengt pga høyt sykefravær liten medbestemmelse provoserende med politiske vedtak flere ønsket ikke endringer

37 3-3 Krevde tilførte ressurser 1,5 årsverk Lik bemanning helg og ukedager Bunden og ubunden tid Må tilpasses norsk arbeidsmiljølov Våre erfaringer: sykefraværet steg, uro, vanskelig å legge om arbeidsoppgavene m.m. Jeg forstår likevel ikke hvorfor vi mislyktes

38 5 UKERS TURNUS Arbeid 2 av 5 helger Får kvittet stillinger under 40% 3-4 helger mer pr år i forhold til hver 3.helg Kombineres med økt innflytelse fra de ansatte - fleksibilitet Bra at brukerne slipper 10% stillinger

39 Bakgrunn for ny arbeidstidsordning •Helgevaktstillinger, under 20% •Stort forbruk av ekstra innleie •Stor belastning på personalet •Behov for å øke stillingene

40 PROSESS – 5 UKERS TURNUS •Politisk vedtak om å øke stillingsandelene •Felles protokoll om å øke stillingsandelene –INTERNE PROSESSER I VIRKSOMHET •Etablering av turnusgruppe, ønsketurnus •Vurdering av alternative arbeidstidsordninger •Turnusprogram – utprøving av turnusalternativ •Avtale om evaluering av avtalt turnus

41 UTFORDRINGENE omstillingsprosessen – ny arbeidstidsordning –Gjelder endringen alle virksomheter i kommunen? –Hvilken virksomhet starter først med ny arbeidstidsordning? –Konsekvensen av å øke stillingene = mer arbeid i helgene –Sykefravær – oppfølging og dokumentasjon

42 ARGUMENTASJON i omstillingsprosessen –Mulighet for å øke stillinger –Kvalifisert personell tilstede 24 timer i døgnet –Mindre antall personell i bruker kontakt –Ønske turnus i grunnturnus –Avtaler, turnusprotokoll –Evaluering og vurdering av turnus - fortløpende

43 RESULTATER i en turnus med 20 ansatte –8 av 20 ansatte har fått øket stillingen –Redusert helgevaktstillinger – 6 stillinger –Redusert ekstrainnleie –Ro i personalgruppen – fagkompetansen øket –Færre ansatte – mindre administrasjon

44 RESULTAT ALDERSHJEM 10 UKERS TURNUS •Helt likt 5 ukers turnus i.f.t. antall timer helg pr år •Enklere å få gjennomslag for •2004: 14 årsverk 24 ansatte 58% still •2005: 14 årsverk 20 ansatte 70% still

45 RESULTAT SYKEHJEM 10 UKERS •2005: 20,1 årsverk 37 ansatte 54% still •2006: 20,1 årsverk 33 ansatte 61% still

46 HA ALLTID LØSNINGSFOKUS

47 VI HAR DET GODT I ARBEIDSLIVET I NORGE – SI DET HØYT! Arbeidskraftbehovet

48 BEGEISTRING GIR DRIVKRAFT


Laste ned ppt "EG E STOLTE AV ARBEIDSPLASSEN MIN. TA ET SKRITT AV GANGEN MEN OGSÅ HA FLERE BALLER I LUFTEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google