Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere

2 Program •09.00-09.10 Innledning og presentasjon •09.10-10.00 Forelesning •10.00-10.15 Kaffepause •10.15-12.00 Forelesning •12.00-13.00 Lunsj •13.00-13.45 Forelesning •13.45-14.00 Kaffepause •14.00-16.00 Forelesning / avslutning

3 Innhold •Arbeidstidens lengde og plassering •Fritid og pauser •Overtid •Forskjøvet arbeidstid •Bemanningsplanlegging •Ulike typer turnus •”Den gode turnus” •Inngåelse av turnusavtale •Høytidsturnus •Sommerturnus •Vakt på vaktrom og hjemmevakt

4 Rammebetingelser i arbeidsmiljøloven •Aml § 1-1: krav til arbeidsmiljøet •Aml § 10-2(1): krav til arbeidstidsordningens innhold •Aml § 10-3: drøfting og samarbeid ved utforming av arbeidsplan •Aml § 10-5: avtale om gjennomsnittsberegning •Aml § 10-8: avtale om kortere daglig/ukentlig fritid

5 Arbeidstid pr. dag/uke •Lovens hovedregel –Aml §10-4: 9 timer/40 timer •Avtale med TV –Aml §10-5(2): 10 timer/54 timer (48 t) •Avtale med den enkelte ansatte: 9 timer/48 timer •Avtale med fagforening med innstillingsrett –Aml §10-12(4)

6 AML § 10-5 Grunnlag for gjennom- snittsberegning Maks antall timer i løpet av 24 timer Maks antall timer i løpet av syv dager Maks beregnings- periode ForutsetningerFormkravKonsekvens av uenighet Første ledd Avtale med arbeidstaker 9 timer48 timer52 uker Enighet Arbeidstaker ikke bundet av kollektiv avtale Skriftlig avtaleIngen avtale om gjennomsnittsberegning Andre ledd Avtale med tillitsvalgte 10 timer54 (48) timer52 uker Virksomheten er bundet av tariffavtale Enighet Skriftlig avtaleIngen avtale om gjennomsnittsberegning Tredje ledd Samtykke fra Arbeidstilsynet 13 timer78 (48) timer26 uker Ordningen er helse- og velferdsmessig forsvarlig Skriftlig tillatelse fra AT Referat fra drøftingene skal vedlegges søknaden og AT skal ved sin avgjørelse legge særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd. Arbeidsmiljøloven § 10-5 Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid

7 Daglig/ukentlig fritid •Lovens hovedregel –Aml § 10-8(1) 11 timer pr. 24 timer –Aml § 10-8(2) 35 timer pr. 7 dager •Unntak: avtale med TV –Aml § 10-8(3) •8 timer pr. 24 timer •28 timer pr. 7 dager •Obs ! Kompenserende hvile

8 Pauser •Aml § 10-9 –Rett til pause ved arbeid over 5 1/2 timer –Rett til minst 30 minutters pause når arbeidstiden er 8 timer eller mer •Regnes som en del av arbeidstiden dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom

9 Overtid •Definisjon –Arbeid ut over lovens grenser for alminnelig arbeidstid, aml. § 10-6(2) •Vilkår – særlig og tidsavgrenset behov, aml. § 10-6(1) –gjelder også merarbeid

10 Overtidsrammer – Aml § 10-6 PålagtAvtalt med TVTillatelse fra AT Overtid pr 7 dager10 t15 t20 t Overtid pr 4 uker25 t40 t Samlet arbeidstid i løpet av 24 timer 13 t16 t13 t Samlet arbeidstid i løpet av 7 dager* 48 t Overtid pr år200 t300 t200 t i løpet av 26 uker * Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker. Dette innebærer at det i enkelte uker kan arbeides mer enn 48 timer, mot tilsvarende kortere i andre uker

11 Forskjøvet arbeidstid •Regulert i tariffavtalene •Innebærer at arbeidet utføres på en annen tid enn det som følger av turnusplanen •Må avtales mellom partene lokalt •Kompensasjon for ulempene ved forskyvning

12 Forskjøvet arbeidstid Eksempel (varsel er gitt minimum tre dager i forveien): Ordinær vakt i turnus: (8 timer ) Kl. 08.00 kl. 16.00 I_____________________________ I Forskjøvet vakt: ( 6 timer) I………I…………………………..……………..I Kl. 15.00 kl. 21.00

13 I Innledende møte mellom arbeidsgiver og TV II Medlemsmøte/personalmøte III Drøftingsmøte mellom arbeidsgiver og TV IV Utarbeidelse av forslag til turnusplan V Inngåelse av turnusavtale VI Ny turnus iverksettes VII Evaluering 0 R ammebetingelser (lov – og avtaleverk) Veien fram til turnusavtale

14 Bemanningsplanlegging relateres til: • pasientenes situasjon, diagnoser, lidelse, etc • arbeidsoppgaver som skal utføres til ulike tider • kravet til faglig forsvarlighet/kompetansekrav på de ulike vakter • når det skal avvikles ferie, mulig fravær blant personalet pga. sykdom, permisjoner, etc • hensyn til nødvendig kompetanseutvikling blant personalet • økonomiske rammebetingelser/budsjett

15 Ulike turnusordninger •Rullerende turnus •Ønsketurnus/Fleksiturnus •Årsturnus/Kalenderplan •3-3 turnus •Langturnus/Oljeturnus

16 I Innledende møte mellom arbeidsgiver og TV II Medlemsmøte/personalmøte III Drøftingsmøte mellom arbeidsgiver og TV IV Utarbeidelse av forslag til turnusplan V Inngåelse av turnusavtale VI Ny turnus iverksettes VII Evaluering 0 R ammebetingelser (lov – og avtaleverk) Veien fram til turnusavtale

17 Den gode turnus •Medbestemmelse •Unngå for sterk konsentrasjon av arbeidstiden •Hvile/søvn mellom vaktene •Vaktrotasjon med klokken, unngå ubiologiske skift •Flest mulig helger fri •Begrense nattarbeid, ikke over 8 timer, maks 3 i strekk, powernapping, unngå nattarbeid for gravide •Avvikle spisepause

18 Turnusavtale

19 •Likeverdige parter •Avtale forutsetter enighet •Krav om skriftlighet – hva er avtalt ? •Avtale på den enkelte avdeling/post •Turnusplanen er en del av avtalen om gjennomsnittsberegning •Konsekvenser av uenighet

20 Elementer i turnusavtalen •Vaktenes lengde (arbeidstid pr. dag) •Arbeidstid pr. uke •Daglig /ukentlig fritid •Pauser •Helgearbeid •Nattarbeid

21 Eksempel på turnusavtale Den 03.02.08 ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Frisk sykehjem og NSF i Kroken kommune om turnusavtale for sykepleiere ved post 3A og 3B.Avtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven kap. 10. 1.Turnusavtalen er inngått med grunnlag i vedlagte turnusplan datert 04.02.08. Turnusplanen gjelder generelt og uavhengig av hvilke sykepleiere som til enhver tid vil inngå i den. Turnusplanen skal gjøres kjent for sykepleierne senest 2 måneder før turnusen iverksettes, jf aml § 10-3. Ved varig endring av turnusplanen må turnusavtalen reforhandles. Se nærmere om oppsigelsesfrister i pkt 9. 2.Turnusavtalen er basert på gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid, jf aml § 10-5 (2). Alminnelig arbeidstid kan settes til maks. 9 timer i løpet av 24 timer og maks. 48 timer i løpet av sju dager. Perioden for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden er 9 uker. 3.Døgnskille settes til kl 24.00. Ukeskille settes til søndag kl. 00.00. 4.Daglig arbeidsfri periode i løpet av 24 timer skal være minimum 9 timer. Sykepleierne skal i slike tilfeller sikres kompenserende hvile etter hver vakt, jf aml § 10-8 (3). 5.Det forutsettes at sykepleierne i turnusplanen ikke arbeider oftere enn hver 3. helg. 6.I forbindelse med ferieavvikling og arbeid i helge- og høytidsperioder kan det inngås egne turnusavtaler. Slike avtaler opphører når den avtalte turnusperioden er over. Turnusperioden for helg- og høytid er maks 3 uker, for sommerferien maks 9 uker. 7.Arbeidsgiver og tillitsvalgt evaluerer behovet for endringer av turnusavtalen fortløpende og senest 6 måneder etter ikrafttredelse. 8.Denne avtalen gjelder fra 13.02.08 og inntil videre. Turnusen iverksettes fra 14.04.08. 9.Hver av partene kan skriftlig si opp avtalen med minst 3 måneders varsel._______________________ Arbeidsgiver Norsk Sykepleierforbund Vedlegg:Turnusplan datert 04.02.08

22 Høytidsturnus •Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn. •Omarbeiding av ordinær turnus i forbindelse med høytider, forutsetter skriftlig avtale med tillitsvalgte. •Det kan avtales en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag.

23 Sommerturnus •Ferieavvikling må planlegges i god tid og i samarbeid med tillitsvalgte •Temaer for drøfting med tillitsvalgte: –Aktivitetsnivå i ferieperioden –Utarbeiding av bemanningsplaner –Fordeling av feriefritiden og fordeling av vakter –Avklaring av vikar-/innleiebehov –Avtaler med egne ansatte om utvidet arbeidstid i ferieperioden (NSFs sommeravtale) •Etablering av sommerturnus

24 Beredskapsvakt (Hjemmevakt) Aml § 10-4 (3) •Hovedregel at minst 1/5 av vakten regnes med i den alminnelige arbeidstid •Partene kan ved skriftlig avtale fravike fra hovedregelen •Utrykning på hjemmevakt er arbeidstid fullt ut (overtid) •Kravet til daglig og ukentlig arbeidsfri må være oppfylt

25 Arbeidsmiljøloven § 10-12(4) •Avtale om unntak fra lovens arbeidstidsregler, dvs. reglene om daglig og ukentlig arbeidstid, overtid, daglig og ukentlig arbeidsfri, mv. •Begrensninger •Uheldige fysisk/psykisk belastende arbeidstidsordninger, rett til fritak for nattarbeid, rett til redusert arbeidstid, tilbud om helsekontroll •Vilkår for unntak fra reglene om daglig og ukentlig arbeidsfri og reglene om redusert arbeidstid for nattarbeidere •Kompenserende hvileperioder/annet passende vern

26 Arbeidsmiljøloven § 10-12(4) •Vurdering: –Er arbeidstidsordningen helse- og velferdsmessig forsvarlig ? •Nødvendige opplysninger i søknaden: –Begrunnelse for ordningen –Arbeidets innhold (Aktiv/passiv tjeneste) –Beskrivelse av turnusen (vaktenes lengde, pauser, etc.) –Turnusplanen legges ved –Tillitsvalgtes syn - referat fra drøftinger legges ved

27 Arbeid av passiv karakter (vakt på vaktrom) •Arbeidstiden kan forlenges forutsatt at arbeidet helt eller i det vesentlige er av passiv karakter –Krav om at arbeidstakeren kan slappe helt av, om nødvendig ligge å sove i den passive tiden •Vakt på vaktrom er arbeidstid fullt ut •Forutsetter som regel avtale etter aml § 10-12(4)

28 Arbeid av passiv karakter (vakt på vaktrom) AftenvaktArbeidsfri periodeArbeid av passiv karakter 18.0024.0008.00 Arbeidstid = 14 tArbeidsfri periode

29


Laste ned ppt "Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google