Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskudd stat Erstatning stat Tilskudd kommune Kommunen har avgjørelsesmyndighet Produksjonstilskudd Avløsertilskudd -ferie/fritid -sjukdomsavl. RMP SMIL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskudd stat Erstatning stat Tilskudd kommune Kommunen har avgjørelsesmyndighet Produksjonstilskudd Avløsertilskudd -ferie/fritid -sjukdomsavl. RMP SMIL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskudd stat Erstatning stat Tilskudd kommune Kommunen har avgjørelsesmyndighet Produksjonstilskudd Avløsertilskudd -ferie/fritid -sjukdomsavl. RMP SMIL Skogmidler -kultur -miljø Kjøp av melkekvote Vannforsyning Fylkesmannen har avgjørelsesmyndighet - søknad via kommunen Organisert beitebruk -årlig RMP -invest. SMIL Skogmidler - vei, taubane Tidligpensjon Klimabetingede skade i plante- og honningprod. -Avlingssvikt -Vinterskade eng Fylkesmannen har avgjørelsesmyndighet - søknad direkte Forebyggende tiltak mot rovviltskader Offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrprod. Bufe drept av fredet rovvilt Innovasjon Norge har avgjørelsesmyndighet - søknad via kommunen BU-midler

2 Produksjonstilskudd 2010 = 33 mill •Husdyr8,1 mill •Areal5,7 ” •Kultur5,7 ” •Drift melk5,5 ” •Beite2,0 ” •Avløsning ferie/fritid4,2 ”

3 RMP 2010 = 1 mill •Ugjødsla gml kulturmark361’ •Endra jordarbeiding300’ •Organisert beitebruk43,5’

4 SMIL og NMSK 2010 •SMIL = 1,2 mill •Hvorav ca 580000 til Namdalseid •NMSK = 640 000 •Hvorav ca 131 400 til Namdalseid

5

6 Beitetilskuddene •SMIL – engangstilskudd v/investering Rydding og permanent gjerde •PT årlig – dyr på beite Utmark 5 uker – Innmark/utmark 12 uker •RMP årlig – areal som skjøttes ved beiting Varig kulturmark – registrerte verdier og/eller preg av lang tids bruk

7 Rettighetsbaserte – årlige – tilskuddEngangstilskudd ProduksjonstilskuddRegionalt miljøprogramSMIL Obs! Miljøplan trinn II  Beiting i utmark i min. 5 uker - kr. 330/storfe og kr. 115/småfe  AK-tilskudd grovfor - fulldyrka og overflatedyrka jord x 1,0 innmarksbeite x 0,6. - kr. 191/daa i kulturlandskalstilskudd for alt areal - kr. 208/daa i arealtilskudd (0-250 daa) kr. 50/daa i arealtilskudd (over 250 daa)  Beitetilskudd Beiting i min. 12 uker i utmark eller på innmark uten vesentlig tilleggsforing - kr. 400/storfe og kr. 60/småfe  Organisert beitebruk (beitelag) - kr. 20/storfe og kr. 10/småfe •Bratt eller vegløst jordbruksareal - kr. 150/daa ved beiting og slått av fulldyrka og overflatedyrka jord •Ugjødsla gammel kulturmark med varig grasdekke - kr. 150/daa for beite og 300/daa for slått  Seterdrift med melkeproduksjon - Kr. 15.000 – seter m/gjødsla beite - Kr. 25.000 – seter m/ugjødsla beite - Kr. 50.000 – seter m/ugjødsla beite og foredling •Skjøtsel av kystlynghei - kr 400/sau •Kulturlandskap med dokumenterte miljøverdier Kr. 250/daa for beiting og kr. 1000/daa for slått - Freda kulturminner - Biologiske verdier - Kulturlandskap eller kulturmiljø med særskilt status som er godkjent av fylkesmannen •Endra jordarbeiding i stubbåker - kr. 50 – 120/daa elt etter erosjonsrisiko •Grasdekte vannveger og grasbelter i åpenåker - Kr. 6 pr. løpemeter •Ugrasharving mot frøugras i kornåker - Kr. 30/daa  Planlegging-/tilretteleggingstiltak - inntil 100 % tilskudd  Investering i beitefelt (fylkesmannen) - inntil 50 % tilskudd  Gammel kulturmark/biologisk mangfold - inntil 70 % tilskudd  Freda/verneverdige bygninger - inntil 35 % tilskudd  Kulturmiljøer og kulturminner - inntil 70 % tilskudd •Tilgjengelighet - inntil 70 % tilskudd •Hydrotekniske tiltak - inntil 50 % tilskudd

8 Felles planlegging Populær kultursti

9 SMIL •Setervoll

10 Kulturminne

11 Hydroteknikk

12 PT og RMP •Ugjødsla kulturmark

13 Registrerte miljøverdier

14 Seter


Laste ned ppt "Tilskudd stat Erstatning stat Tilskudd kommune Kommunen har avgjørelsesmyndighet Produksjonstilskudd Avløsertilskudd -ferie/fritid -sjukdomsavl. RMP SMIL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google