Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunene – en viktig landbrukspolitisk aktør 18.01.2011 Landbruksdirektør Leif Løhaugen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunene – en viktig landbrukspolitisk aktør 18.01.2011 Landbruksdirektør Leif Løhaugen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunene – en viktig landbrukspolitisk aktør 18.01.2011 Landbruksdirektør Leif Løhaugen

2 Vi blir flere og flere – og må produsere mere mat – The food crisis of today is a wake-up call for tomorrow FNs generalsekretær Mr. Ban Ki-Moon under åpningen av mattoppmøtet i Roma i november 2009 Hvordan gjør vi det?

3 •Historikk •Bemanning og kompetanse •Kommunens oppgaver •Jordvern

4 Kommunen i landbrukspolitikken 1981Jordstyrer og skogråd ble landbruksnemnd, statlig organ men valgt av kommunestyret – gradvis flere oppgaver 1994Statlige landbrukskontor ble del av kommunen – gradvis flere oppgaver 2004«Kommunereform» betydelig utvidet ansvar både for juridiske og økonomiske virkemidler – 7000 enkeltsaker ble lagt til kommunene, hadde tidligere alle til uttalelse

5

6 Bemanning og kompetanse For å fylle rollene er det en forutsetning at kommunen har landbruksforvaltning med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse Status i dag: •negativ bemanningsutvikling gjennom mange år •store variasjoner mellom fylker og kommuner •kritisk nivå i mange kommuner •utviklingsoppgavene blir nedprioritert

7 Landbrukskriteriet i inntektssystemet Kriteriet er bygd opp rundt landbruksressursene i kommunen: •dyrka mark30 % •antall driftsenheter20 % •antall landbrukseiendommer40 % •kommunens totalareal10 % Kommuner med særskilte utfordringer knyttet til landbruket kan også søke Fylkesmannen om tildeling av skjønnsmidler.

8 Nedgang i årsverk (%) i landbruksforvaltningen i kommunene 1994–2007

9 Kommunen har to viktige roller i landbrukspolitikken •utviklingsoppgaver (samfunnsutvikler) •forvaltningsoppgaver Kommunene har fått hovedansvaret for utvikling og forvaltning av landbruket i egen kommune

10

11 Forventninger til kommunen som utviklingsaktør •være utviklingsorientert – politisk og administrativt •involvere landbruksområdet i kommunale prosesser •arbeide aktivt for å få fram flere utradisjonelle etableringer og investeringer i tradisjonelt landbruk •se og verdsette kommunens eget landbruk, bistå foretakene inn i framtida

12 Utviklerrollen påvirkes av •kommunens evne til å ta rollen som •pådriver •initiativtaker •koordinator •prosjektdeltaker •kommunens landbruks- og næringspolitikk •veileder-/rådgiverrollen •kobling til virkemidler •tilrettelegging •tillit og god kommunikasjon •gode arenaer og nettverk

13 Kommunenes forvaltningsoppgaver – økonomiske virkemidler •produksjonstilskudd •avløsning ved ferie og fritid •avløsning ved sykdom mv. •regionalt miljøprogram (RMP) •spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) •nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Dessuten er kommunene førstelinjetjeneste for diverse ordninger der Fylkesmannen og Innovasjon Norge gjør vedtakene (bygdeutviklingsmidler, erstatningsordninger, skogsveier, m.fl.).

14 Kommunenes forvaltningsoppgaver – juridiske virkemidler •skogbrukslova •jordloven •omdisponering •deling •driveplikt •konsesjonsloven •boplikt •plan- og bygningsloven

15 Jordvern og arealutvikling i Norge •3,2 % av landarealet jordbruksareal •1,75 dekar fulldyrket mark pr. person •ca. 600 000 dekar fulldyrket mark bygget ned siden 1949 •en million flere innbyggere i 2030

16

17 Verdiskapning i jordbruket 0 – 3,9 mill. kroner 4 – 7,9 mill kroner 8 – 11,9 mill. kroner 12 – 19,9 mill. kroner 20 – 29,9 mill. kroner 30 – 59,9 mill. kroner Flekkefjord Kvinesdal Hægebostad Farsund Lyngdal Lindesnes Marnardal Songdalen Grimstad Arendal

18 Fra små ubetydelige inngrep til endring av landskapet? Fylkesmannen har ikke merket noe til inn- stramningen ny PBL legger opp til Dispensasjonsbehandling

19 Landbruksavdelingen19 Utvidelse av Borhaug tettsted ved disp.

20 Reddal, Grimstad kommune

21 Grefstad, Grimstad kommune

22 Gjødsellukten må vekk Lukten fra samdriftsfjøset på Jåbekk medfører helseskade og må reduseres. (Lindesnes avis 23.09.09.)

23 Pers hei Tidligere utbyggings- mønster med dispensasjoner i randsoner og åkerholmer er en sterkt uønsket politikk framover.

24

25 Tar kommunene de nasjonale føringene på alvor? •Kommunen har fått plan- og bygningsloven som redskap til å styre arealdisponeringen. •Kommuneplanen skal være utgangspunktet for en bærekraftig arealdisponering. •Oppfølging krever politisk vilje og mot. Dette er nødvendig for å sikre bevaring av høgproduktive jordbruksarealer på Agder!

26 Kjerneområder for landbruk Ta et langsiktig grep! Kartlegg arealene i kommunen, og definer hva som er •viktige områder for matproduksjon •verdifulle kulturlandskapsområder Prioriter disse arealene på lang sikt for å unngå nedbygging, fragmentering og gjengroing

27 Takk for oppmerksomheten, og lykke til med å utvikle landbruket på Agder!


Laste ned ppt "Kommunene – en viktig landbrukspolitisk aktør 18.01.2011 Landbruksdirektør Leif Løhaugen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google