Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi får Norge til å gro! Jordbruksavtalen 2009. Oppbygging av økonomisk ramme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi får Norge til å gro! Jordbruksavtalen 2009. Oppbygging av økonomisk ramme."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi får Norge til å gro! Jordbruksavtalen 2009

2 Oppbygging av økonomisk ramme

3 Finansiering av rammen 1) Mill. kr Overførte midler fra 2008 50 Endring i målpriser fra 01.07.09 290 Netto økt bevilgning på kap. 1150/4150 i 2010 560 Økt utnytting av jordbruksfradraget 100 Sum, ekskl. investeringspakke 2009 1000 Ekstraord. Invest.pakke, økt bevilgn. På kap 1150 i 2009 200 Sum, inkl. investeringspakke 2009 1200 1) I tillegg overføres 5 mill. kroner fra statsbudsjettet kap. 1144, post 77 og kap. 1149 til landbrukets utviklingsfond. Det flyttes ut 3,5 mill. kroner til bioforsk kap. 1112 til drift av VIPS

4 Forhandlingsgevinst •Overføringene økt med 180 mill. kroner •Målprisene er økt med 40 mill. kroner •En protokoll til å leve med i forhold til omlegging av markedsordningene for kjøtt og egg •Rentestøtte til investeringer i grøfting og partene enige om at dette skal være et langsiktig tiltak •Ingen føringer om å ta ned kornprisen til neste års forhandlinger slik tilbudet la opp til •Reduksjonen i arealtilskudd for korn fjernet •Øke prisnedskrivingstilskuddet på 5 øre/kg fra 1. juli 2009, for å redusere kostnadene i husdyrholdet

5 Forhandlingsgevinst (forts.) •En styrking av investeringsvirkemidlene for investeringer til landbruket på 45 mill. kroner •En styrking av velferdsordningene for ferie og fritid med 4,5 % mot 3,5% i tilbudet •En styrking av distriktstilskuddet med 2 øre/liter for hele Vestlandet og fjellbygdene i Sør-Norge (sone D) •En styrking av frakttilskuddene for kjøtt med 8 mill kroner i forhold til tilbudet på 12 mill •Innføring av tilskudd til birøkt gjennom et kubetilskudd på 300 kr/kube opp til 250 kuber, minimum 25 kuber •Ikke fjerne målpris for pærer

6 Inntektsmuligheter per årsverk*

7 Målprisøkninger PRODUKT Kvantum Mill. l/kg Gjeldende målpris kr per liter/kg Målpris- endring kr per liter/kg Total endring i mill kr Melk, ku og geit 1530,74,410,000,0 Storfe 83,847,781,1092,2 Gris 122,627,960,000,0 Sau 23,656,751,0023,6 Egg 58,015,251,2974,9 Poteter 219,42,810,1532,9 Grønnsaker 1368,34,4%60,2 Frukt 142,14,4%6,2 Norsk matmel 256,00,000,0 SUM 290

8 Beitetilskudd •Bevilgningen til disse ordningene er økt med 152 mill. •Utmarksbeite: –Kyr, storfe, hest+ 50 kr til 300 kr/dyr –Sau, lam og geit+ 10 kr til 95 kr/dyr •Beitetilskudd –Sone 1-4 småfe m.m+ 25 krtil 60 kr/dyr –Sone 5-7 småfe m.m+ 25 krtil 60 kr/dyr –Sone 1-4 storfe m.m+100 kr til 350 kr/dyr –Sone 5-7 storfe m.m+100 kr til 350 kr/dyr •Kravet til minste beitetid i utmark ned fra 8 til 5 uker for å gjøre ordningen mer fleksibel i forhold til å kunne variere beitetiden

9 Sau og lam •Husdyrtilskuddet økes med 30 kroner for dyr over 1 år •For lammeslakt kval 0 eller bedre økes tilskuddet med 4 kroner per slakt, også økologisk. •Til beiteprosjektet avsettes 6,5 mill. kroner i 2010 •I tillegg økes beitetilskuddene

10 Frukt og grønt •Satsene i distrikts- og kvalitetstilskuddet for frukt og bær økes tilsvarende en samlet økning i bevilgningen til ordningen på 2 mill. kroner •Økning i arealtilskuddet for frukt og bær i sone 5 på 200 til 1000 kroner per dekar i intervallet 0-40 dekar •Partene viser videre til utredningsarbeidet om epler til industriell foredling. Aktuelle tiltak og virkemidler for å øke produksjonen av epler til industriell foredling vil bli vurdert etter at arbeidet med konservesforskriften er avsluttet •Tilskuddet til fruktlager økes med 1 mill. kroner. •Erstatningsordning for rognebærmøll er utredet av SLF og partene er enige om å innføre en midlertidig ordning •Målprisene for grønnsaker og frukt økes med 4,4 %

11 Melk og ammeku •Driftstilskuddet for både ku- og geitmelk økes med 16.000 i alle soner •Husdyrtilskudd for melkekyr økes med 160 kr for alle intervaller •Beitetilskuddet både for storfe og geit økes •Økning av distriktstilskudd for melk i sone D til J med 0,02 kr/liter •Heving av satsene for arealtilskudd grovfôr i sone 7 •Økning i målpris for storfekjøtt med 1,10 kroner per kg •For geit styrkes grunntilskudd til melk med 0,20 kr/liter •Tilskudd for ammekyr økes med 170 kr fra 1-25 kyr og 400 kr fra 26-50 kyr

12 Nyetablering av kumelkforetak •Videreføre ordningen med nyetablering, som ble innført i jordbruksoppgjøret i 2008. •Kvoterammen oppfylles ved å omfordele statens oppkjøpte kumelkkvoter fra landets øvrige fylker/ omsetningsregioner. •Inndragningen av kvoter blir gjennomført ved prosentvis likt bidrag fra alle øvrige fylker/ omsetningsregioner. •Kvoten må kjøpes til statens pris, og settes til maksimum 150.000 liter per søker. •Søkere med landbrukseiendommer som ligger i næringssvake og rovdyrutsatte områder, og søkere under 35 år, skal prioriteres.

13 Nyetablering av geitmelkforetak •Det åpnes for nyetablering innenfor satsingsområdene for geitmelkproduksjon og settes av 150.000 liter geitmelkkvote •Nyetableringskvoten er en forhåndsdefinert mengde innenfor vanlig salgsrunde, tilsvarende om lag 25 % av tilgjengelig mengde •Kvoterammen oppfylles ved å omfordele statens oppkjøpte geitmelkkvoter fra landetsøvrigefylker/ omsetningsregioner •Inndragningen av kvoter blir gjennomført ved prosentvis likt bidrag fra alle øvrige fylker/omsetningsregioner

14 Nyetablering av geitmelkforetak (2) •Kvoten må kjøpes til statens pris, og settes til maksimum 50 000 liter per søker. •Søkere med landbrukseiendommer som ligger i næringssvake områder og søkere under 35 år skal prioriteres

15 Finnmarkskvote •Det avsettes en kvoteramme på 1 mill. liter kumelkkvote til melkeproduksjonen i Finnmark, som vil inngå i den ordinære statlige salgsrunden for kvoteåret 2009/2010. • Kvoterammen oppfylles ved å omfordele statens oppkjøpte kumelkkvoter fra landets øvrige fylker/omsetnings­regioner. Inndragningen av kvoter blir gjennomført ved prosentvis likt bidrag fra alle øvrige fylker/ omsetningsregioner. •Ved etterspørselsoverskudd i Finnmark i salgsrunden for kvoteåret 2009/2010 skal alle kvotekjøpere få kjøpt lik kvotestørrelse begrenset oppad til 5 000 liter.

16 Korn •Satsen for prisnedskriving av norsk korn og erter økes med 5 øre per kg fra 1. juli 2009. For oljefrø og økologisk korn økes prisnedskrivings­satsen med 10 øre per kg. •Målprisen på proteinråvarer til kraftfôr justeres tilsvarende prisendringen på korn på 13 øre per kg jf. justeringsforhandlingene, samt endret prisnedskrivingssats på norsk korn, slik at konkurranseforholdet mellom ulike råvarer opprettholdes. •Målpris på urea som råvare i kraftfôr fjernes, slik urea at fra 1. juli 2009 ikke blir ilagt prisutjevning.

17 Korn (2) •Bevilgningen til stedfrakttilskudd for kraftfôr økes med 8 mill. kroner •Arealtilskuddet beholdes uendret •Ingen føringer for prisreduksjoner på korn fra 01.07.2010

18 Frakttilskudd slakt •Ordningen med innfrakttilskuddet for kjøtt økes med 16 mill. kroner. •Partene er enige om å sette ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utrede frakttilskudd slakt til neste års jordbruksforhandlinger.

19 Diverse om kjøtt •Videreføre premieringsordningen for kjøtt i tråd med jordbruksavtalen fra 2008. På grunn av økt oppslutning av ordningen er partene enige om å avsette 4,5 mill. kroner til ordningen for 2010 •Vektgrensen for kjeslakt settes til 3,5 kg •Satsene for distriktstilskudd gris Agder og Vestlandet økes med 16 øre per kg

20 Økologisk •Samlet økning i satsingen på økologisk jordbruk på ca 14,5 mill. kroner •Det er foretatt store endringer i tilskuddsordningene de siste årene, og partene legger i år vekt på forutsigbarhet og stabilitet i ordningene. •De tidsavgrensa premierieringsordningene for korn og kjøtt opprettholdes •Veilednings- og informasjonssatsingen forsterkes

21 Økologisk (2) •Det settes av 5 mill. liter til nyetablering innen melkeproduksjon, inkludert økologisk. •Det settes i gang et prosjekt med foregangsfylker for økologisk forbruk og produksjon •”Økoløft i kommuner” skal evalueres. •Ingen satsendringer

22

23 Velferd: ferie og fritid samt sykdom •Heve alle satser for avløser ved ferie og fritid med 4,5 % og tilskuddene for ammekyr til 750 per ku •Maksimalbeløpet for avløsertilskudd økes med 3000 til 61.000 kr •Endringene av satser og maksimalbeløp gjøres gjeldende for avløsergrunnlaget allerede i 2009, slik at økningene får effekt på utbetalingene av tilskuddet i 2010 •Maksimalsats for tilskudd ved sykdom økes til 1.200 kr/dag

24 Landbruksvikar •Partene legger til grunn at det nå vil bli en økning i antall landbruksvikarer innenfor avløser­lagene, og at stillingsrammen på 240 årsverk dermed vil kunne fylles i løpet av 2009. •Partene viser til at heving av maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom, vil bidra til å styrke finansieringen av produsentenes bruk av landbruks­ vikarordningen.

25 Ungdom/rekruttering/likestilling •En egen støtteordning for ungdom skal utredes, der avtalepartene deltar. Tiltak skal vurderes i jordbruksoppgjøret 2010. •Ungdom prioriteres ved tildeling av nyetableringskvote for melk •Fylkeskommunene gis økt ansvar for rekruttering, kompetanseheving, likestilling og etterutdanning i landbruket. Arbeidet styrkes med 20 mill.

26 Investeringstilskudd i landbruket •Ekstraordinære investeringstiltak i landbruket på 200 mill. for 2009 hvorav 150 mill til investeringstilskudd •+ 40 mill. i økte investeringstilskudd for 2010 •Økt låneramme for rentestøtte med 300 mill. kroner fra 2009 •Grøfting legges inn i formålet for rentestøtte. Det blir opp til de regionale partnerskapene å vurdere om grøfting skal legges inn de regionale strategiene for næringsutvikling. Partene enige om at dette er en langsiktig løsning for økonomisk stimulering til grøfting.

27 Regionale miljøprogram RMP 5 mill. kroner til Østfold og 5 mill. kroner til Oslo og Akershus i forhold til oppgjøret i fjor


Laste ned ppt "Vi får Norge til å gro! Jordbruksavtalen 2009. Oppbygging av økonomisk ramme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google