Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYLKESMANNEN I HEDMARK Forskrift om tilskudd til drenering Fagmøte i Ringsaker Tirsdag 17. september 2013 Lars Martin Hagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYLKESMANNEN I HEDMARK Forskrift om tilskudd til drenering Fagmøte i Ringsaker Tirsdag 17. september 2013 Lars Martin Hagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 FYLKESMANNEN I HEDMARK Forskrift om tilskudd til drenering Fagmøte i Ringsaker Tirsdag 17. september 2013 Lars Martin Hagen

2 FYLKESMANNEN I HEDMARK - 100 mill kr avsatt til tilskudd til drenering i 2013 i jordbruksoppgjøret 2012/13 - Fylkesmannen i Hedmark fikk tildelt 13,8 mill - Fordelingsmodell til fylkene, fulldyrka jord der åpenåker teller dobbelt - Fylkesmannen brukte samme fordelingsmodell til kommunene - Ringsaker har fått kr 2.195.000,-

3 FYLKESMANNEN I HEDMARK Forskrift om tilskudd til drenering fastsatt 25.06.13 Formålet med tilskuddet; 1. Øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord for å få økt jordbruksproduksjon 2. Redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag

4 FYLKESMANNEN I HEDMARK Hvem kan søke tilskudd ? - Tilskudd kan gis til eier eller leier av arealet som skal dreneres - For leid areal må det ligge ved godkjenning fra eier dersom det ikke går fram av jordleieavtalen at leier kan utføre dreneringsarbeid

5 FYLKESMANNEN I HEDMARK Definisjoner i forskriften; - Drenering Tiltak for å lede bort vann fra overflata eller jordprofilet - Grøfting Åpne grøfter eller lukka drensledninger - Systematisk grøfting Bestemt avstand mellom grøftene på arealet

6 FYLKESMANNEN I HEDMARK Definisjoner i forskriften forts.; - Profilering Overflateforming med fall mot åpne grøfter - Omgraving Omsnuing av jordprofilet på myrjord for å bedre naturlig dreneringsevne og bæreevne

7 FYLKESMANNEN I HEDMARK Vilkåret; Bare tilskudd til tidligere grøftet areal Aktuell dokumentasjon; - Gamle grøfteplaner - Tilskuddsbrev med kart - Foto av utløp - Lokalkunnskap om grøftebehov - Åpen grøft for å hindre at vann kommer inn på feltet er ikke grøfting, men avskjæringsgrøfter - Åpne grøfter for å lede bort vann fra feltet er grøfting - Omgravet myr/profilert areal ses på som grøftet

8 FYLKESMANNEN I HEDMARK Krav til søknad - Søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning pluss; - kart - plan - miljøplan trinn 2 eller tilsvarende - Søknadsfristen fastsettes av kommunen - Kommunen avgjør søknaden - Tiltaket kan ikke påbegynnes før søknaden om tilskudd er innvilget

9 FYLKESMANNEN I HEDMARK Vilkåret; Krav til grøfteplan - Kart med avgrensning av arealet som skal dreneres - Beskrivelse av hva som skal gjøres (lukka grøfter, åpne grøfter, profilering eller omgraving) - Grøfteavstand, grøftedybde, rørdimensjon filtermateriale - Sikringstiltak for kanaler, kummer og utløp

10 FYLKESMANNEN I HEDMARK Krav til miljøplan trinn 2/ annen miljøinformasjon Gjelder bare det arealet som er berørt av dreneringstiltaket Søkerens vurdering av dreneringens effekt på; 1. Kulturminner 2. Naturmangfold 3. Vannforekomsten oppstrøms og nedstrøms

11 FYLKESMANNEN I HEDMARK Søkerens vurdering av å berøre kulturminner - Tidligere kjente funn på gården sjekk om noe er avmerket på gårdskartet - Tidligere kjente funn i nabolaget - Vær spesielt obs. ved gårdstun, åkerholmer og i vegetasjonsbelter langs jordekanter Dersom en under dreneringsarbeidet treffer på automatisk freda kulturminner, skal arbeidet stanses og regional kulturminnemyndighet varsles

12 FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunens vurdering av berøring av kulturminner Sjekke tilgjengelige databaser - Askeladden - Lokale kulturvernregistre Vurdere området/kulturlandskapet Er kommunen i tvil skal søknaden oversendes fylkeskommunen for vurdering. Fylkeskommunen har 3 måneder til å uttale seg

13 FYLKESMANNEN I HEDMARK Søkerens vurdering i forhold effekt på naturmangfoldet - Sjeldne arter eller naturtyper Mest aktuelt ved åpne grøfter eller graving gjennom udyrka areal. Kommunen må synliggjøre at har vurdert søknaden i forhold til naturmanglovens § 8-12

14 FYLKESMANNEN I HEDMARK Søkerens vurdering i forhold til vannforskriften - Tiltakets påvirkning på vannføring oppstrøms og nedstrøms - Vurdere behovet for sikring av utløp - Vurdere behovet for evt. erosjonssikring rundt kummer. - Vurdere behovet for fangdammer

15 FYLKESMANNEN I HEDMARK Tilskudd kan ikke innvilges dersom tiltaket medfører; - Skade på annen eiendom - Skade på naturmangfold - Skade på kulturminner - Fare for flom og vannforurensning

16 FYLKESMANNEN I HEDMARK Prioritering av søknader; - Tiltak der dreneringen både gir økt jordbruksproduksjon og reduserer faren for vannforurensning skal prioriteres - Omfordeling av midler mellom kommuner - Midlene er overførbare

17 FYLKESMANNEN I HEDMARK Beregning av tilskudd; - Systematisk grøfting, inntil kr 1.000,- pr. dekar - Usystematisk grøfting, kr 15,- pr. meter begrenset oppad til kr 1.000 pr. dekar - Profilering, inntil kr 1.000,- pr. dekar - Omgraving av myr, inntil kr 1.000,- pr. dekar - Beregnet tilskudd under kr 3.000,- blir ikke utbetalt

18 FYLKESMANNEN I HEDMARK Beregning av tilskudd forts.; - Bare arealet som påvirkes av dreneringen skal inngå i arealberegningen - Rimelig å regne halv grøfteavstand utenfor ytterste grøft ved fastsettelse av areal - Ved usystematisk grøfting regnes maks. 12 meter effekt

19 FYLKESMANNEN I HEDMARK Hva inngår i dreneringen; Når det gis tilskudd til drenering av et areal skal avskjæringsgrøfter, nødvendige kummer, utløp o.l. inkluderes i grøfteplanen.

20 FYLKESMANNEN I HEDMARK Krav til dokumentasjon på gjennomført drenering; - Fakturaer - Foto - Annen dokumentasjon - Kommunen bør foreta stedlig stikkprøvekontroll på min. 20 % av søknadene

21 FYLKESMANNEN I HEDMARK - Tilskuddsbeløp, minstebeløp kr 3.000,- - Arbeidsfrist, 3 år Det er ikke mulig å forlenge arbeidsfristen

22 FYLKESMANNEN I HEDMARK Tildelingsbrevet skal inneholde: - Vise til hjemmel i forskriften - Hva slags tiltak tilskuddet forutsettes benyttet til - Synliggjøring av at søknaden er vurdert i forhold til; - Kulturminner - Naturmangfoldloven - Vannforskriften - Tilskuddsbeløp, minstebeløp kr 3.000,- - Arbeidsfrist, 3 år

23 FYLKESMANNEN I HEDMARK Tilskuddbrevet skal inneholde forts.; - Utbetalingsordning - Kontrolltiltak som kan bli iverksatt - Mulige reaksjoner ved evt. brudd på vilkår - Opplysning om klageadgang - Må legge ved skjema om rett til å klage over forvaltningsvedtak

24 FYLKESMANNEN I HEDMARK - Kopi av søknadsskjema og tildelingsbrev sendes Fylkesmannen for registrering - Fylkesmannen sender saldokort til kommunen - Etter ferdiggodkjenning sender kommunen utfylt saldokort til Fylkesmannen for utbetaling - Fylkesmannen utbetaler tilskuddet etter hvert som en får saldokortene tilbake

25 FYLKESMANNEN I HEDMARK Tilskudd til hydrotekniske tiltak innen SMIL-ordningen Formål: - Redusere forurensningen fra jordbruket utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift

26 FYLKESMANNEN I HEDMARK Hydrotekniske tiltak SMIL: - Utbedring av enkeltpunkter for å redusere erosjon - ødelagte kummer og rørutløp - etablering av avskjæringsgrøfter - reåpning av lukka avløp - steinsetting - Lukka avløp må ha dimensjon 6 tom eller større

27 FYLKESMANNEN I HEDMARK Andre aktuelle SMIL-tiltak; - Fangdam for å rense grøftevann før utløp i sårbare resipienter - Vegetasjonssone langs åpne grøfter

28 FYLKESMANNEN I HEDMARK Krav til plan SMIL-søknad; - Arbeidsbeskrivelse - Kostnadsoverslag - Miljøplan trinn 2 - Skriftlig godkjenning fra berørte naboer

29 FYLKESMANNEN I HEDMARK SMIL-søknad - Kommunen kan innvilge tilskudd med inntil 70 % av kostnadsoverslaget - Arbeidsfristen settes normalt til 3 år - Det bør opplyses i tilsagnsbrevet om at innvilgning av tilskudd ikke innebærer at tiltaket er godkjent i forhold til annet regelverk som f.eks. - vassdragslov - nabolov - kulturminnelov - naturvernlov

30 FYLKESMANNEN I HEDMARK Det kan ikke gis dreneringstilskudd og SMIL-tilskudd til hydrotekniske tiltak som berører samme areal - Lukka avløp det kobles sugegrøfter direkte innpå er drenering - Lukka avløp opp til samlekum for drensrør fra bakenforliggende areal er kan være hydroteknisk tiltak


Laste ned ppt "FYLKESMANNEN I HEDMARK Forskrift om tilskudd til drenering Fagmøte i Ringsaker Tirsdag 17. september 2013 Lars Martin Hagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google